BWYDLEN

Dysgu amdano

Darganfyddwch y buddion a'r effaith bosibl y gall amser sgrin ei chael ar eich plentyn a mewnwelediadau gan rieni, plant ac arbenigwyr ar y mater.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw amser sgrin?

Amser sgrin yw'r amser y mae rhywun yn ei dreulio yn defnyddio dyfais neu gyfrifiadur, gwylio'r teledu neu chwarae ar gonsol gemau. Er bod rheoli hyn yn bwysig, mae'n hanfodol canolbwyntio ar y math o weithgareddau y mae plant yn eu gwneud ar-lein. Awgrymodd adroddiad diweddar y dylid defnyddio'r dull Elen Benfelen - 'dim rhy ychydig, dim gormod ond dim ond y swm cywir'.

Ffeithiau ac ystadegau amser sgrin

delwedd pdf

Un o bob tri defnyddiwr Rhyngrwyd ar-lein ledled y byd o dan 18 yn ôl Adroddiad UNICEF

delwedd pdf

Mae 41% o rieni 12-15s yn ei chael hi'n anodd rheoli amser sgrin eu plentyn yn ôl y diweddaraf Ofcom Plant a Rhieni: Adroddiad defnydd ac agweddau'r cyfryngau 2017

delwedd pdf

Yn ôl Ymchwil Prifysgol Rhydychen i rieni 20,000 efallai na fydd gan blant rhwng 2 a 5 terfyn amser sgrin unrhyw beth i'w wneud â gallu plentyn ifanc i ffynnu

Gan gymryd cam yn ôl ac edrych ar ymchwil yn ei chyfanrwydd, mae effaith amser sgrin ar les plant yn dal i gael ei thrafod, fodd bynnag, erbyn hyn mae mwy a mwy o arbenigwyr yn awgrymu y dylem ganolbwyntio mwy ar yr hyn y mae plant yn ei wneud ar-lein a llai ar ba mor hir y maent ar-lein.

Beth yw effeithiau amser sgrin ar blant?

Buddion amser sgrin

 • Gall gemau a gweithgareddau ar-lein gwella gwaith tîm a chreadigrwydd
 • Mae'r rhyngrwyd yn rhoi mynediad i blant i gyfoeth o wybodaeth i helpu i adeiladu eu gwybodaeth
 • Mae rhyngweithio â chyfrifiaduron yn gwella deallusrwydd gweledol a chydsymud llaw-llygad
 • Technoleg yn dileu rhwystrau corfforol i gysylltiadau cymdeithasol - sy'n bwysig i blant sy'n ei chael hi'n anodd gwneud ffrindiau neu sydd â diddordebau arbennig neu anghenion arbennig.
 • Plant mewn cartrefi â chyfrifiaduron perfformio'n well yn academaidd na chyfoedion nad oes ganddynt fynediad parod at gyfrifiaduron.
 • Mae canlyniadau i blant yn well os ydyn nhw'n elwa o dechnoleg gysylltiedig.
delwedd pdf

Gwyliwch fideo ar 5 arwydd i edrych amdanynt i sicrhau bod gan eich plentyn berthynas iach â sgriniau o Common Sense Media

Gwyliwch fideo

Risgiau posib gormod o amser sgrin

delwedd pdf

Effaith amser sgrin ar gwsg

Mae cylchoedd cwsg yn cael eu heffeithio gan olau glas o sgriniau sy'n twyllo ein hymennydd i feddwl ei fod yn dal i fod yn olau dydd, gan ei gwneud hi'n anodd cysgu.

delwedd pdf

Effaith ar ymddygiad

Rydyn ni'n greaduriaid o arfer felly nid yw'n cymryd llawer o amser i ddod i arfer â glanio ar eich ffôn clyfar 150 gwaith y dydd.

delwedd pdf

Effeithiau amser sgrin ar ddatblygiad yr ymennydd

Mae adloniant ar y sgrin yn cynyddu cyffroad y system nerfol ganolog, a all gynyddu pryder.

Mae millennials yn fwy anghofus nag OAP's; maent wedi rhoi eu cof i gontract allanol i Google, GPS, rhybuddion calendr ac ati. Canfu Prifysgol Columbia, pan fydd pobl yn gwybod y byddant yn gallu dod o hyd i wybodaeth ar-lein yn hawdd, eu bod yn llai tebygol o ffurfio cof amdani

Awgrym Gorau bwlb golau

Mynnwch gyngor arbenigol ar sut i gael y gorau y tu allan i'r sgrin i'ch plentyn dros wyliau'r haf

Darllenwch yr erthygl

Dadlwythwch ein canllaw llawn i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'i amser sgrin.

Edrych ar wahanol safbwyntiau

Beth mae plant yn ei ddweud am eu defnydd digidol?

Rôl gadarnhaol y rhyngrwyd

Pobl ifanc cydnabod rôl gadarnhaol y rhyngrwyd mewn perthynas â hunanfynegiant, datblygu dealltwriaeth, dod â phobl ynghyd a pharchu a dathlu gwahaniaethau.

 • 47% o bobl ifanc defnyddio technoleg i gefnogi a hyrwyddo parch a charedigrwydd (ee, hoffi neu rannu swydd rhywun arall, postio sylwadau cefnogol a llofnodi deiseb ar-lein). '

Effaith cyfryngau cymdeithasol

Wrth i blant heneiddio mae cyfryngau cymdeithasol yn cymryd canolfan llwyfan yn enwedig wrth iddynt drosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

 • Ymchwil yn awgrymu bod plant yn credu y gall cyfryngau cymdeithasol gael effaith gadarnhaol ar les plant, a'u galluogi i wneud y pethau yr oeddent am eu gwneud, fel cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a chael eu difyrru. Ar y llaw arall, cafodd ddylanwad negyddol pan wnaeth iddyn nhw boeni am bethau nad oedd ganddyn nhw fawr o reolaeth drostyn nhw

Yn ôl ymchwil Ofcom, rhestrodd plant y canlynol fel eu prif bryderon:

 • Gormod o hysbysebion ar-lein (yn enwedig ar gyfer plant 8 - 11 oed)
 • Treulio gormod o amser ar gyfryngau cymdeithasol
 • Natur sut roedd rhai pobl yn gas ac yn angharedig ar gyfryngau cymdeithasol

Amlygiad i gynnwys annifyr

Mae seren CBBC o Millie Inbetween yn rhannu’r hyn a ddigwyddodd pan gymerodd seibiant o’i ffôn

Beth mae rhieni'n ei ddweud am ddefnydd digidol plant?

Pryderon allweddol

Mae rhieni'n tynnu sylw at y pryderon canlynol am botensial niwed y gall y byd ar-lein ddatgelu eu plant i:

 • Siarad â dieithriaid
 • Rhannu gwybodaeth bersonol â dieithriaid
 • Effaith cyfryngau cymdeithasol ar les meddyliol plentyn

Beth mae rhieni eisiau cefnogi plant yn well?

 • Deall beth yw rheolaethau rhieni a sut i'w defnyddio
 • Mwy o gefnogaeth ar yr Iaith a'r naws i'w mabwysiadu wrth siarad â'u plant eu hunain
 • Cyrchfan glir ar gyfer gwybodaeth ddiogelwch ar-lein
 • Mwy o gefnogaeth gan ysgolion i atgyfnerthu'r neges

ffynhonnell: Rhianta Digidol Rhianta (2018)

Heriau i reoli amser sgrin 

Er bod dwy ran o dair o 12-15s (67%) yn cytuno bod ganddynt gydbwysedd da rhwng amser sgrin a gwneud pethau eraill, ac mae mwy na hanner 12-15s yn anghytuno eu bod yn ei chael hi'n anodd rheoli eu hamser sgrin (53%) .

ffynhonnell: Ofcom Mae cyfryngau plant a rhieni yn defnyddio 2017

Awgrymiadau gan mam, adroddiad NPR ac awdur The Art of Screen Time Anya Kamenetz ar 'Faint o amser sgrin sy'n ormod?

Beth mae arbenigwyr yn ei ddweud am amser sgrin? 

Sut y dylem weld amser sgrin nawr

“… Yn hytrach na phoeni am y syniad hollgynhwysfawr o 'amser sgrin' efallai y byddai'n well canolbwyntio ar p'un a yw gweithgareddau digidol penodol yn helpu neu'n niweidio plant unigol, pryd a pham."

ffynhonnell:  Sonia Livingstone

Mae'r syniad o amser sgrin fel gweithgaredd un dimensiwn yn newid - Mae'r Cyfrifiad Synnwyr Cyffredin: Defnydd Cyfryngau gan Tweens a Teens yn nodi pedwar prif gategori o amser sgrin.

 • Defnydd goddefol: gwylio'r teledu, darllen a gwrando ar gerddoriaeth
 • Defnydd rhyngweithiol: chwarae gemau a phori'r Rhyngrwyd
 • Cyfathrebu: sgwrsio fideo a defnyddio cyfryngau cymdeithasol
 • Creu cynnwys: defnyddio dyfeisiau i wneud celf ddigidol neu gerddoriaeth

ffynhonnell: Common Sense Cyfryngau

Beth oedd plant yn ei wneud ar-lein?

Ystadegau Ofcom o'r hyn maen nhw'n ei wneud - mae plant yn gwneud pethau gwahanol pan maen nhw o flaen sgrin:

 • Mae 96% yn gwylio'r teledu am 15 oriau'r wythnos
 • Mae 40% yn chwarae gemau ar sgrin am 6 oriau'r wythnos
 • Mae 53% yn mynd ar-lein am 8 oriau'r wythnos
 • Mae 48% yn gwylio YouTube