BWYDLEN

Beth yw amser sgrin?

Dysgwch am effeithiau amser sgrin ar blant

Archwiliwch y manteision a'r risgiau posibl sy'n gysylltiedig ag amser sgrin. Gweld beth mae'r ymchwil yn ei ddweud i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'r amser a dreulir ar ddyfeisiau.

Mae plant yn defnyddio dyfeisiau wrth ymyl teganau nad ydynt yn gysylltiedig.

4 peth i wybod am amser sgrin

Mae 'amser sgrin' yn gymhleth

Yn gyffredinol, mae’r term ‘amser sgrin’ yn cyfeirio at faint o amser y mae rhywun yn ei dreulio yn defnyddio sgrin. Mae hyn yn cynnwys teledu, ffôn a thabledi.

Fodd bynnag, canfu ein hymchwil hynny sut mae plant yn defnyddio dyfeisiau yn aml yn bwysicach na faint o amser yn cael ei wario gyda dyfeisiau. O'r herwydd, nid oes unrhyw ganllawiau swyddogol o ran terfynau amser sgrin.

Mae yna fanteision a risgiau

Gall defnyddio dyfeisiau helpu plant i gysylltu â ffrindiau, dysgu sgiliau newydd, archwilio'r byd a mwy. Efallai y bydd rhai plant yn elwa o'r gofod ar-lein yn fwy nag eraill hefyd.

Fodd bynnag, mae risgiau hefyd. Mae’n bwysig monitro sut mae amser ar-lein yn gwneud i’ch plentyn deimlo a phenderfynu sut i reoli’r amser hwn. Gallwch ddefnyddio hwn templed cytundeb teulu i helpu i osod ffiniau.

Mae dod o hyd i gydbwysedd yn allweddol

Gall treulio gormod o amser yn edrych ar sgriniau effeithio ar gylchoedd cwsg, datblygiad a hyd yn oed iechyd meddwl plant.

Fodd bynnag, gall cymryd seibiannau rheolaidd a defnyddio dyfeisiau ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau helpu i gydbwyso amser sgrin plant.

Gall rheolaethau rhieni helpu

Mae rheolaethau rhieni wedi datblygu yn y fath fodd fel y gallwch reoli amser sgrin mewn amrywiaeth o ffyrdd. P'un a yw'n drosolwg cyflawn trwy ap fel Google Family Link neu adroddiadau rheolaidd o fewn gemau fel Fortnite neu apiau fel TikTok, gallwch ddod o hyd i rywbeth sy'n gweithio i chi.

Gweler ein hystod gyflawn o reolaethau rhieni.

Sicrhewch gefnogaeth gydag amser sgrin

Derbyn adnoddau personol a chyngor i gefnogi eich teulu.

CAEL EICH TOOLKIT

Beth yw amser sgrin?

Amser sgrin yw faint o amser y mae rhywun yn ei dreulio yn defnyddio dyfais. Mae’n cynnwys chwarae gemau – ar ffôn clyfar neu gonsol gemau – ffrydio cynnwys fideo neu sioeau teledu, pori’r rhyngrwyd, gwneud gwaith cartref ar-lein neu gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau wrth ddefnyddio sgrin.

Er bod ymchwil yn awgrymu y gall treulio gormod o amser ar ddyfeisiau achosi niwed, bydd y diffiniad ar gyfer ‘gormod’ yn amrywio rhwng plant. Er enghraifft, ein hymchwil ein hunain Canfuwyd bod plant sy’n agored i niwed fel awtistiaeth yn cael mwy o fudd o’r amser a dreulir ar-lein na phlant heb yr un anghenion. Fodd bynnag, mae'r plant hyn hefyd mewn mwy o berygl o gael niwed arall ar-lein.

Yn yr un modd, mae  mae plant sy’n cael prydau ysgol am ddim yn fwy tebygol o ymddwyn yn beryglus yn ystod eu hamser sgrin o gymharu â phlant nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim. Fel y cyfryw, efallai y bydd angen gwahanol derfynau amser sgrin a therfynau arnynt.

Ymhellach, mae ‘amser sgrin’ fel term yn aml yn gorsymleiddio defnydd dyfais. Yn wir, mae ein Adroddiad Mynegai Lles Digidol wedi canfod ei fod sut mae plant yn defnyddio eu dyfeisiau sy'n effeithio ar eu lles yn fwy na pha mor hir y maent yn defnyddio dyfeisiau.

Er enghraifft, bydd plentyn sy'n defnyddio ei amser ar-lein i ddysgu ac adeiladu sgiliau o fudd mwy na phlentyn sy'n sgrolio cyfryngau cymdeithasol yn oddefol.

Beth mae ymchwil yn ei ddweud am amser sgrin

Yn ôl ein harolwg blynyddol, mae bron i 30% o blant yn treulio 3-4 awr ar ddyfeisiau bob dydd.

Dywedodd plant mai ‘treulio gormod o amser ar-lein’ oedd y mater a brofwyd ganddynt fwyaf. Fodd bynnag, dywedodd dros hanner y plant hyn na chafodd fawr o effaith, os o gwbl, arnynt, yn ôl ein arolwg traciwr.

Canfu ein hymchwil fod 68% o rieni yn poeni bod eu plentyn yn ‘treulio gormod o amser ar-lein neu ar ddyfeisiau cysylltiedig’.

Pan holwyd, dywedodd 47% o rieni eu bod wedi cael sgyrsiau gyda'u plentyn am faterion ar-lein yr oeddent wedi'u profi.

Sut mae amser sgrin yn effeithio ar blant?

Buddion amser sgrin

 • Gall gemau a gweithgareddau ar-lein wella gwaith tîm a chreadigrwydd.
 • Mae'r rhyngrwyd yn rhoi mynediad i blant at gyfoeth o wybodaeth i'w helpu i adeiladu eu gwybodaeth.
 • Gall rhyngweithio â chyfrifiaduron wella deallusrwydd gweledol a chydsymud llaw-llygad.
 • Mae technoleg yn dileu rhwystrau corfforol i gysylltiadau cymdeithasol, a all gefnogi plant sy'n cael trafferth gwneud ffrindiau neu gyfathrebu all-lein.
 • Mae plant mewn cartrefi â chyfrifiaduron yn perfformio'n well yn academaidd na chyfoedion nad oes ganddynt fynediad parod i gyfrifiaduron.

Risgiau posibl o or-amlygiad i sgriniau

 • Mae cylchoedd cysgu yn cael eu heffeithio gan olau glas o sgriniau, gan dwyllo ein hymennydd i feddwl ei fod yn dal i fod yn olau dydd, gan ei gwneud hi'n anodd cysgu.
 • Gallai gormod o amser sgrin goddefol wanhau sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol.
 • Canfu peth ymchwil fod plant a oedd yn treulio mwy na dwy awr y dydd ar weithgareddau amser sgrin yn sgorio’n is ar brofion iaith a meddwl.
 • Mae adloniant ar y sgrin yn cynyddu cyffroad y system nerfol ganolog, a all gynyddu pryder.
 • Mae defnyddio dyfeisiau wrth eistedd mewn un lle yn lleihau'r gweithgaredd corfforol sydd ei angen ar gyfer ffordd iach o fyw.

Beth mae plant, rhieni ac arbenigwyr yn ei ddweud?

Awgrymiadau gan mam, adroddiad NPR ac awdur The Art of Screen Time Anya Kamenetz ar 'Faint o amser sgrin sy'n ormod?
Meddyliau plant ar amser sgrin

Mae gan amser sgrin lawer o fanteision

Pobl ifanc cydnabod rôl gadarnhaol y rhyngrwyd o ran hunanfynegiant, datblygu dealltwriaeth, dod â phobl ynghyd a pharchu a dathlu gwahaniaethau. Mewn gwirionedd, 47% o bobl ifanc defnyddio technoleg i gefnogi a hyrwyddo parch a charedigrwydd. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys hoffi neu rannu post rhywun arall, postio sylwadau cefnogol a llofnodi deisebau ar-lein.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn gadael iddynt gadw mewn cysylltiad

Ymchwil yn awgrymu bod plant yn credu y gall cyfryngau cymdeithasol gael effaith gadarnhaol ar eu lles. Er enghraifft, mae'n eu galluogi i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a chael eu diddanu. Ar y llaw arall, cafodd ddylanwad negyddol pan wnaeth iddynt boeni am bethau nad oedd ganddynt lawer o reolaeth drostynt.

Ar ben hynny, y Adroddiad Mynegai Llesiant Digidol 2023 Canfuwyd bod bron i hanner y merched 9-10 oed wedi aros i fyny yn hwyr ar ddyfeisiau o gymharu â chwarter y flwyddyn flaenorol. Roedd hyn yn rhannol oherwydd nad oeddent am golli allan ar yr hyn yr oedd eu ffrindiau yn ei wneud. Gallai mynediad cynnar at gyfryngau cymdeithasol ar gyfer 13+ gyfrannu at effeithiau negyddol ar les y grŵp oedran hwn.

Syniadau rhieni ar amser sgrin

Cael trafferth rheoli amser sgrin

Teimlai tua hanner yr holl rieni eu bod yn caniatáu gormod o amser sgrin i'w plant ond eu bod yn ansicr sut i'w reoli'n well. Amlygodd rhieni hefyd eu bod yn poeni am yr ieffaith cyfryngau cymdeithasol ar les meddyliol plentyn.

Ffyrdd o gefnogi amser sgrin plant

Cyfeiriodd rhieni at yr anghenion canlynol i’w helpu i reoli defnydd sgrin eu plentyn:

 • Deall beth yw rheolaethau rhieni a sut i'w defnyddio.
 • Mwy o gefnogaeth i'r iaith a'r naws i'w mabwysiadu wrth siarad â'u plant eu hunain.
 • Mwy o gefnogaeth gan ysgolion i atgyfnerthu'r neges.

Dysgwch fwy gyda'n 2018 Adroddiad Rhianta Digidol Digidol.

Syniadau arbenigwyr ar amser sgrin

Mae seibiannau rheolaidd yn bwysig

Mae cyngor gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn awgrymu y dylai plant gael diwrnodau heb deledu, neu gael cyfyngiad o ddwy awr ar yr amser a dreulir o flaen sgriniau. Er bod Academi Pediatrig America (AAP) yn argymell osgoi sgriniau ar gyfer plant iau na 18 i 24 mis, ac eithrio wrth sgwrsio fideo gyda theulu.

Mae rhieni yn allweddol

Mae rhieni yn chwarae rhan allweddol wrth gadw plant yn ddiogel ar-lein. Mae hyn oherwydd eu bod yn gweithredu fel y brif ffynhonnell ar gyfer gwybodaeth a chymorth pan fydd materion yn codi. Fodd bynnag, mae angen mwy o gymorth ar rieni eu hunain ac ni allant ysgwyddo'r cyfrifoldeb hwn ar eu pen eu hunain.

Rydym wedi creu’r hwb hwn a’n hystod o adnoddau i gefnogi rhieni yn hyn o beth.

Cefnogaeth ar gyfer amser sgrin

Gweld beth mae rhieni eraill yn ei wneud i helpu i reoli amser sgrin eu plant.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella