BWYDLEN

Sut i fynd i'r afael â gormod o amser sgrin

Canllawiau i leihau effeithiau negyddol ar amser sgrin

Dysgwch arwyddion gormod o amser sgrin a beth allwch chi ei wneud i helpu plant i ddatblygu arferion cadarnhaol ar gyfer defnyddio dyfeisiau.

Mae tad yn defnyddio gliniadur gyda'i ferch.

4 ffordd o fynd i'r afael â gormod o amser sgrin

Gwybod arwyddion 'gormod'

Er bod Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn argymell dim mwy nag awr o amser sgrin i blant 4 oed ac iau, mae anghenion pob plentyn yn amrywio wrth iddynt dyfu. Felly, mae'n bwysicach rheoli arwyddion o orddefnyddio yn hytrach na dim ond y swm sy'n cael ei wario ar-lein.

Mae rhai arwyddion yn cynnwys:

 • mwy o bryder pan fyddwch i ffwrdd o ddyfeisiau.
 • dyfeisiau yn ymyrryd â chwsg, neu eich plentyn yn fwy blinedig yn y boreau.
 • trafferth gyda ffocws neu ganolbwyntio sy'n ymyrryd â gweithgareddau eraill.
 • blaenoriaethu defnyddio dyfeisiau dros weithgareddau eraill (e.e. eisiau chwarae gemau fideo yn lle mynd i barti pen-blwydd ffrind).
 • yn treulio'r rhan fwyaf o'u diwrnod yn eistedd neu'n gorwedd gyda dyfeisiau yn lle symud.
 • amser sgrin sy'n fwy goddefol na gweithredol.

Cofiwch nad yw pob un o'r arwyddion uchod ond yn awgrymu gormod o amser sgrin, a bydd ymddygiad yn amrywio o blentyn i blentyn.

Gosod neu ddiweddaru rheolaethau rhieni

Mae'n debygol bod gan bob dyfais, ap, gêm neu blatfform y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio ryw fath o reolaeth rhieni. Mae'r rhan fwyaf o reolaethau yn gadael i chi eu haddasu i weddu i'ch plentyn, fel y gallant fod mor gyfyngol neu agored ag y dymunwch. Wrth i'ch plentyn dyfu a newid, dylech ddiweddaru'r rheolaethau rhieni ar gyfer amser sgrin i weddu i'w anghenion newydd.

Gweler ystod o ganllawiau cam wrth gam ar reolaethau rhieni yma.

Adolygu neu greu ffiniau amser sgrin

Os ydych chi wedi creu Cytundeb Teulu nad yw’n cael ei ddefnyddio mwyach, adolygwch ef neu crëwch un newydd gyda’r teulu. Gwnewch yn siŵr bod pawb yn cael cyfle i rannu eu meddyliau, a dod o hyd i gyfaddawdau lle mae anghytundeb. Bydd rhoi llais i bawb yn ei gwneud hi'n haws iddynt ymuno.

Unwaith y bydd y cytundeb wedi'i gwblhau, dylai pawb ei lofnodi a'i ddilyn. Mae hyn yn cynnwys unrhyw aelod o'r teulu sy'n byw yn y cartref, nid plant yn unig. Ystyriwch wedyn ei arddangos yn rhywle yn weledol i'ch atgoffa.

Dewch o hyd i dempled Cytundeb Teulu yma.

Cael cefnogaeth ychwanegol

Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn gaeth i'w ddyfais, siaradwch â'ch meddyg teulu. Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Anhwylderau Hapchwarae efallai y bydd help i chi hefyd.

Mae lleoedd defnyddiol eraill i ddod o hyd i gefnogaeth yn cynnwys:

Cofiwch nad chi yw'r unig riant i brofi'r frwydr hon. Mae’n bwysig cynnal eich hun fel y gallwch gefnogi eich plentyn.

Beth yw arwyddion gormod o amser sgrin?

Mae pob profiad o 'ormod o amser sgrin' yn unigryw. Dyma beth ddywedodd plant go iawn a rhieni am sut y gallai'r arwyddion edrych yn eu teulu.

Byddaf yn cael seibiant!

Roedd mam yn bygwth mynd â fy ffôn i ffwrdd oherwydd roeddwn i'n ddigywilydd ac roeddwn i fel, 'na, bydda i'n cael seibiant! Dwi ei angen ar gyfer fy rhediadau a chadw mewn cysylltiad â hel clecs!'

Plentyn, 11-13 oed

Mae'n teimlo fel brwydr sy'n colli

Yn onest, mae'n teimlo fel brwydr sy'n colli. . . . Dydw i ddim yn hollol siŵr ein bod ni'n rheoli amser sgrin.

Mam

Ni allaf fyw hebddo

Mae Mam yn dweud y dylwn i orffen fy ngwaith cartref cyn mynd ar fy ffôn ond byddaf yn cadw fy ffôn gyda mi ac yn cadw golwg arno. Ni allaf fyw hebddo. Dwi angen gwybod beth mae fy ffrindiau yn ei wneud!

Plant

Byddai hi'n cynhyrfu cymaint

Ni allai fod ar wahân am ei ffôn am eiliad; byddai hi'n cynhyrfu cymaint.

Perthynas

Ddim yn gweithio i mi

Weithiau rwy'n defnyddio'r larwm atgoffa, ond yna rwy'n ei analluogi ac rwy'n anghofio amdano. Nid yw'n gweithio i mi.

Plentyn, 16 oed

Nid yw hyn yn realiti

Gall popeth ymddangos yn real ar Instagram; gall fod yn anodd egluro nad yw hyn yn realiti.

Perthynas

Ugain munud yn hwyr

Roeddwn i 20 munud yn hwyr i'r ysgol oherwydd roeddwn i ar fy ffôn ... roeddwn i [yn teimlo] wedi rhuthro'n fawr a phan rwy'n teimlo fy mod ar frys, rwy'n teimlo dan straen.

Plentyn, 13 oed

Gall fynd yn bigog iawn

Mae fy mab yn gaeth i fod ar-lein a gall fynd yn bigog iawn os na all gael mynediad iddo.

Perthynas

Yn brwydro i stopio

Mae fy ieuengaf ar y sbectrwm ac yn cael trafferth stopio unwaith y mae ar sgrin oherwydd ei fod yn ei ddefnyddio fel ffordd i osgoi sefyllfaoedd neu swyddi nad yw am ymgysylltu â nhw.

Mam

Os nad yw'ch plentyn yn gwybod beth i'w wneud â'i hun heb fynediad i sgrin, efallai ei bod hi'n bryd siarad am leihau ei fynediad. Gwyddom y gall rhai mathau o amser sgrin ddod yn arferol i blant, felly mae sicrhau bod ganddynt weithgareddau eraill i gymryd rhan ynddynt yn bwysig iawn.

I bobl ifanc, gall mynediad di-ben-draw i gyfryngau cymdeithasol eu gadael yn teimlo ychydig yn isel. Mae’n bwysig cael sgyrsiau gyda’ch plentyn cyn iddynt ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac archwilio sut y gall effeithio arnynt.

Ewch i'r ganolfan cyngor cyfryngau cymdeithasol i ddysgu mwy.

Sut i siarad am amser sgrin

Os ydych chi'n meddwl bod amser sgrin eich plentyn yn effeithio'n negyddol ar ei les, mae'n bwysig siarad â nhw yn gyntaf am eich pryderon.

Mae’n hawdd i’ch plentyn golli golwg ar amser wrth wylio neu chwarae rhywbeth sydd o ddiddordeb iddo. Mae hyd yn oed rhieni yn colli golwg ar amser wrth i'w plentyn ddefnyddio dyfeisiau. Ein hymchwil Canfuwyd bod syniadau rhieni ynghylch pa niwed y mae plant yn ei brofi yn aml yn wahanol i’r hyn yr oedd plant yn ei adrodd eu hunain.

dywedodd plant eu bod wedi profi’r teimlad o ‘dreulio gormod o amser ar-lein’.

dywedodd rhieni fod eu plentyn wedi profi’r teimlad o ‘dreulio gormod o amser ar-lein’.

Mae’r ymchwil yn dangos bod plant yn ymwybodol o’r teimlad o ‘ormod o amser sgrin’, er y bydd hynny’n golygu rhywbeth gwahanol i bob plentyn. Mae hyn hefyd yn awgrymu y gallai plant deimlo'r terfynau hyn yn amlach nag y mae rhieni'n meddwl.

Os ydych chi neu'ch plentyn yn teimlo ei fod yn treulio gormod o amser ar-lein, dyma ychydig o ffyrdd i siarad amdano.

Cadwch ef yn achlysurol

Ceisiwch osgoi cael sgwrs eistedd i lawr sy'n creu pryder. Os yw'ch plentyn yn teimlo ei fod mewn trwbwl, efallai y bydd yn agosáu at y sgwrs eisoes yn teimlo'n amddiffynnol.

Yn lle hynny, gwahoddwch nhw ar daith gerdded neu siaradwch â nhw yn ystod taith adref. Os yn bosibl, siaradwch yn rhywle heb fawr o ymyrraeth neu pan fydd dyfeisiau'n cael eu rhoi i ffwrdd fel y gall y ddau ohonoch ganolbwyntio ar y sgwrs.

Arwain gyda dealltwriaeth

Waeth sut mae eich plentyn yn ymateb i'ch pryder, ceisiwch wrando a deall ei safbwynt. Fel plentyn, ni fyddant bob amser yn deall eich pryder ac efallai y byddant yn teimlo'n amddiffynnol. Er y dylai eu hiaith fod yn barchus o hyd, deallwch y gallai eu tôn adlewyrchu pryder neu ddicter y maent yn cael trafferth ei roi mewn geiriau.

Rhowch amser iddynt siarad a gorffen yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud. Gwrandewch ac ymatebwch yn dawel, gan gymryd anadl ddwfn neu egwyl pan fydd eu hangen arnoch.

Deall y gallai fod yn rhaid i chi ddychwelyd i'r sgwrs sawl gwaith cyn i chi ddechrau dod o hyd i atebion.

Gofynnwch am eu hawgrymiadau

Ymchwil gyda TikTok Canfuwyd bod pobl ifanc yn aml yn teimlo nad oedd ganddynt yr asiantaeth o ran eu ffonau symudol. Dywedasant fod hyn yn gwneud iddynt deimlo'n bryderus, yn rhwystredig, yn euog, yn ddi-rym neu'n wan. Canfu’r ymchwil fod “y rhan fwyaf o bobl ifanc yn eu harddegau eisiau cymryd cyfrifoldeb am eu hamser sgrin eu hunain, heb fewnbwn gan eu rhieni.”

Mae’n bwysig cynnwys plant yn y trafodaethau a’r penderfyniadau ynghylch amser sgrin. Gofynnwch iddynt am ffyrdd y gallwch eu helpu i leihau eu hamser ar ddyfeisiau.

Efallai y byddan nhw'n gwthio'n ôl i ddweud nad oes angen iddyn nhw leihau'r amser. Fodd bynnag, os ydych am iddynt dreulio llai o amser ar ddyfeisiau, eglurwch nad yw hyn yn agored i drafodaeth ond y byddwch yn eu helpu i ddod o hyd i ateb sy'n gweithio iddynt.

Cofiwch, hyd yn oed os yw'n anodd, bydd yn talu ar ei ganfed yn y tymor hir. Gweld stori un fam pan gymerodd hi'r her (trwy Facebook).

Cynghorion i fynd i'r afael â gormod o amser sgrin

Os ydych chi neu'ch plentyn yn teimlo eu bod yn profi gormod o amser sgrin, dyma 3 awgrym i'w helpu i gydbwyso eu hamser ar-lein.

Creu eiliadau heb ddyfais

Er y gallai fod angen sgriniau ar eich plentyn ar gyfer yr ysgol neu gadw mewn cysylltiad â'i ffrindiau, gwnewch le ar gyfer eiliadau heb sgrin.

Pan fyddwch chi'n creu eich Cytundeb Teulu, gosod rheolau ar gyfer ble y gallant ddefnyddio dyfeisiau. Bydd ffiniau megis defnyddio dyfeisiau mewn mannau cyffredin fel y gegin yn unig yn gadael lleoedd fel eu hystafell wely yn rhydd o sgriniau. Gall hyn hefyd helpu i sicrhau bod yna eiliadau ar gyfer egwyliau dyfais rheolaidd.

Dod o hyd i le ar gyfer gweithgareddau newydd

Os ydych chi'n ceisio mynd i'r afael â 'gormod o amser sgrin' trwy gymryd dyfeisiau i ffwrdd am amser penodol, cofiwch lenwi'r bylchau â rhywbeth newydd.

Ewch am dro, chwarae y tu allan, gwneud crefftau, darllen llyfrau - gyda'ch gilydd. Er y gallai hyn ymddangos yn anodd ar y dechrau, bydd yn talu ar ei ganfed yn y tymor hir. Gan fod plant yn tyfu i fyny wedi'u hamgylchynu gan dechnoleg, mae'n bwysig dangos iddynt sut i chwarae i ffwrdd o dechnoleg. Yn rhy aml, mae oedolion yn disgwyl i blant wybod sgiliau heb erioed gael ei ddangos. Yn union fel dysgu defnyddio technoleg, bydd angen i rai plant ddysgu sut i wneud hynny nid defnyddio technoleg.

Annog meddwl yn feirniadol

Ein hymchwil Canfuwyd bod pobl ifanc awydd asiantaeth i reoli eu hamser sgrin. Er y gallai fod angen ychydig mwy o arweiniad ar blant iau, gallwch rymuso pobl ifanc yn eu harddegau i gymryd rheolaeth trwy eu helpu datblygu eu meddwl beirniadol.

Cwestiynau cyn amser sgrin

Anogwch y plant i ofyn y cwestiynau hyn cyn defnyddio eu dyfais:

 • Beth ydw i eisiau ei gael allan o'r amser hwn ar-lein? Ai er mwyn cysylltu â ffrindiau, ymlacio neu gael eich diddanu? Bydd meddwl am yr hyn y maent yn gobeithio ei gael allan o rywbeth cyn iddynt ddechrau yn eu helpu i fyfyrio ar yr hyn sy'n effeithio ar eu hymddygiad.
 • A oes yna bethau eraill y dylwn i fod yn eu gwneud? Beth sydd angen iddynt ei flaenoriaethu? Gall y gwiriad cyflym hwn cyn dechrau gweithgaredd helpu i sicrhau na fydd
  cael effaith negyddol ar ran arall o'u diwrnod.
 • A fydd y gweithgaredd hwn yn gwella gweddill fy niwrnod? A allent roi cynnig ar rysáit gyda ffrindiau yn ddiweddarach? Neu greu cynnwys yn seiliedig ar eu sgiliau, profiadau neu ddiddordebau? A fyddai ffrind neu aelod o'r teulu eisiau ymuno â nhw? Drwy feddwl sut y gallai popeth yn ein diwrnod gyd-fynd â'i gilydd, rydyn ni'n gwneud y gorau o'r hyn rydyn ni'n ei wneud.

Yn ystod amser sgrin

Wrth ddefnyddio dyfais, atgoffwch y plant i ofyn i’w hunain ‘Sut ydw i'n teimlo?‘. A yw'r ateb hwn wedi newid yn ystod y defnydd? Ydyn nhw'n teimlo'n well neu'n waeth? Ydyn nhw'n teimlo sut roedden nhw'n disgwyl? Beth effeithiodd ar y teimladau hyn?

Mae cymryd eiliad i ystyried sut maen nhw'n teimlo cyn, yn ystod ac ar ôl gweithgaredd yn arferiad gwych. Ar ben hynny, gall helpu plant i ddysgu ymwybyddiaeth ofalgar a chydnabod sut mae amser sgrin yn effeithio ar eu lles yn gadarnhaol ac yn negyddol.

Cwestiynau i'w gofyn ar ôl amser sgrin

Unwaith y bydd plant yn gorffen defnyddio dyfais ar gyfer rhywbeth, gall y cwestiynau hyn eu helpu i fyfyrio ar eu profiadau.

 • Sut wnes i dreulio fy amser? Wnaethon nhw ddysgu rhywbeth newydd neu wylio rhywbeth a wnaed gan berson arall? Wnaethon nhw greu rhywbeth eu hunain? Gall meddwl am yr hyn a wnaethant, ac nid dim ond am ba mor hir y gwnaethant rywbeth, helpu plant i ddeall eu cymhellion. O'r herwydd, gallant nesáu at amser sgrin yn y dyfodol gan deimlo'n fwy ymwybodol o'u gweithredoedd.
 • A wnes i yr hyn yr oeddwn am ei wneud? A oeddent yn disgwyl gwneud yr hyn a wnaethant? Beth arweiniodd eu gweithredoedd? Gall myfyrio fel hyn helpu pobl ifanc i ddeall eu hymddygiad amser sgrin a’r hyn sy’n effeithio arnynt.
 • A allai trwy brofiad fod wedi bod yn well? Beth aeth yn dda? Beth nad aeth yn dda? Pam? Gall meddwl am yr hyn y gallent ei wneud yn wahanol y tro nesaf neu'r hyn a roddodd y llawenydd mwyaf iddynt mewn gweithgaredd helpu'r plant i lunio eu profiad nesaf er gwell.

Gweld profiadau rhieni eraill

Gweld beth mae rhieni eraill yn ei feddwl am amser sgrin a dysgu beth maen nhw'n ei wneud i'w reoli.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella