BWYDLEN

Deliwch ag ef

Waeth faint o amser mae plant yn ei dreulio o flaen y sgrin, mae potensial y gall rhywbeth fynd o'i le. Dysgu am faterion allweddol y gallai plant eu hwynebu a sut i'w cefnogi.

Beth sydd ar y dudalen

Mae rhieni'n sgrinio pryderon amser

Dyma ddarnau o'n hastudiaeth ddiweddar ar sut mae rhieni'n rheoli amser sgrin eu plant. Mae yna ystod eang o faterion maen nhw'n eu codi o ddibyniaeth i effaith ar gadw.

Ofn dibyniaeth ar ffôn clyfar

“Rwyf wedi sylwi pa mor wrthgymdeithasol y mae hi wedi dod, ni allaf ei chael i ryngweithio na gadael y tŷ heb ei ffôn mae hi'n mynd ag ef i bobman. Byddwn i hyd yn oed yn dweud nawr mai fy mhryder yw bod shes yn gaeth i'w ffôn ac yn llythrennol mae hi wedi toddi pan nad oes ganddi hi hi. ”

[Rhiant ymatebydd]

“Rwyf eisoes wedi dechrau rhoi rheolau gan ei bod yn gwario pob Munud yn deffro ar ei ffôn, mae'n hurt heddiw roedd yn rhaid i mi dynnu ei ffôn oddi arni.”

[Rhiant ymatebydd]

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar les

“Fe all eu gwneud yn obsesiwn â sut maen nhw'n edrych, neu'r hyn maen nhw'n ei wneud, byddai'r cyfryngau cymdeithasol yn awgrymu bod pawb yn cael bywyd perffaith, bob amser ar wyliau, yn bwyta allan ac ati. Rwy'n gwybod nad dyma'r realiti ond mae'n anodd cael hynny draw i'm plant. ”

[Rhiant ymatebydd]

“Rwy’n teimlo ein bod yn dod yn fwy a mwy dibynnol ar gyfryngau cymdeithasol ac mae cymaint o ffyrdd a ffurfiau o fwlio yn ymddangos ar y gwefannau hyn ac rwy’n teimlo nad yw oedolion ifanc, pobl ifanc yn eu harddegau, a phlant yn gwybod sut i ymateb a cheisio’r help a arweiniad sydd ei angen arnynt. ”

[Rhiant ymatebydd]

Yn creu rhychwant sylw byr

“… Mae'n debyg y gallwch chi mor hawdd tynnu sylw a dechrau chwilio am rywbeth ac yna mae pop-up yn ymddangos a dolen ac yna rydych chi'n edrych ar rywbeth gwahanol yn y pen draw! Mae'n ymddangos ei fod yn creu rhychwant sylw byr! ”

[Rhiant ymatebydd]

Cyswllt a chynnwys amhriodol

“Mae [fy mab] yn gwylio YouTube yn fawr a gyda hynny, rydych chi'n poeni pa fideos y mae'n eu gwylio ynghyd â'r adrannau sylwadau ar y fideos hynny."

[Rhiant ymatebydd]

Cwestiynau Cyffredin: A oes y fath beth â gormod o amser sgrin?

 • Mae'n anodd rhoi rhif ar hyn gan fod y cyfan yn dibynnu ar sut mae eu defnydd o ddyfais yn effeithio ar eu gweithgareddau mewn bywyd go iawn
 • Cofiwch adolygu sut maen nhw'n blaenoriaethu'r hyn sy'n cael ei wneud bob dydd yn erbyn gwario dros 3 awr y dydd ar eu technoleg
 • Yn aml arwydd ei fod yn ormod yw pan allant deimlo pryder neu straen os cânt eu datgysylltu neu eu gwahanu oddi wrth eu ffôn
 • Hefyd os yw'n cael effaith gorfforol ar eu corff, hy blinder neu rywbeth mwy difrifol, dechreuwch sgwrs am dorri lawr neu geisio cefnogaeth broffesiynol
 • Gall diffyg cwsg ac ymarfer corff a dim parodrwydd i ymweld â ffrindiau fod yn arwydd y mae angen iddynt roi'r rheolydd i lawr a gofyn imi sut rydw i'n gwneud
Cael Help cylch achub

Os ydych chi'n pryderu, mae yna wasanaethau a sefydliadau cwnsela a all eich cefnogi chi a'ch plentyn.

ein hadnoddau

Cwestiynau Cyffredin: A yw pob sgrin a grëir yn gyfartal neu a yw rhai yn well nag eraill?

Mae plant yn profi sgriniau mewn dwy ffordd wahanol - goddefol a gweithredol. Efallai bod goddefol yn gwylio fideos YouTube wrth ailadrodd neu raglen ar y teledu wrth amsugno'r wybodaeth yn unig. Mae gweithredol yn cynnwys gweithredu. Gall hyn fod yn pori'r rhyngrwyd, teipio blog, hapchwarae ar-lein neu sgwrsio fideo.

Mae cyfryngau Common Sense yn sôn am y pedwar C wrth asesu a yw ap neu blatfform yn addas i'ch plentyn: Cysylltiad, Meddwl yn Feirniadol, Creadigrwydd, Cynnwys. Sicrhewch fod plant yn profi ystod eang o gyfryngau i sicrhau eu bod yn dysgu a'r gallu i gymhwyso meddwl beirniadol i ymddiried yn y ffynonellau cywir.

Mae bob amser yn well annog plant i daro cydbwysedd rhwng y rhain i gael y gorau o'r byd ar-lein. Anogwch eich plentyn i ddefnyddio apiau sydd hyrwyddo creadigrwydd, chwarae awyr agored neu ddatblygu sgil byddant yn eu defnyddio yn y dyfodol.

Mwy o wybodaeth bwlb golau

Mynnwch awgrymiadau syml i helpu i reoli amser sgrin person ifanc gan Common Sense Media.

Gwyliwch fideo

Caethiwed gamblo - rheoli risgiau

Beth yw caethiwed hapchwarae ar-lein?

Yn gynharach eleni, dosbarthodd Sefydliad Iechyd y Byd ddibyniaeth ar hapchwarae fel anhwylder a darparodd y rhestr ganlynol o arwyddion a symptomau:

 • Meddu ar reolaeth dros hapchwarae.
 • Rhowch fwy o flaenoriaeth i hapchwarae i flaenoriaeth mewn meysydd eraill o fywyd.
 • Yn parhau neu'n cynyddu amser hapchwarae, er gwaethaf canlyniadau negyddol.
 • Nam sylweddol mewn meysydd gweithredu personol, teuluol, cymdeithasol, addysgol, galwedigaethol neu bwysig eraill.
 • Dylai'r ymddygiad hapchwarae hwn fod yn amlwg fel rheol dros gyfnod o fisoedd 12 o leiaf

Sut mae adnabod anhwylder gemau yn fy mhlentyn?

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i'ch hun:

 • A yw fy mhlentyn yn gorfforol iach ac yn cysgu ddigon?
 • A yw fy mhlentyn yn cysylltu'n gymdeithasol â theulu a ffrindiau (ar unrhyw ffurf)?
 • A yw fy mhlentyn yn ymgysylltu â'r ysgol ac yn ei chyflawni?
 • A yw fy mhlentyn yn dilyn diddordebau a hobïau (ar unrhyw ffurf)?
 • A yw fy mhlentyn yn cael hwyl a dysgu wrth ddefnyddio cyfryngau digidol?

Os yw'r ateb yn gadarnhaol i bawb, ceisio cefnogaeth gan sefydliadau gall hynny helpu neu fynd at eich meddyg teulu.

Sut i atal dibyniaeth ar gemau yn eich plentyn?

 • Arhoswch yn rhan o'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein gyda sgyrsiau rheolaidd neu ymunwch i'w brofi gyda'i gilydd
 • Gosodwch reolau a therfynau amser realistig ar faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn hapchwarae ac yn cadw ar ei ben
 • Anogwch nhw i dreulio mwy o amser y tu allan i ffwrdd o'r sgriniau
 • Ystyriwch ddefnyddio offer technoleg i fonitro faint maen nhw'n ei wario ar-lein gyda'u prynu i mewn
 • Gosodwch enghraifft dda gyda'ch defnydd dyfais eich hun fel eu bod yn fodel rôl da
Pam mae plant yn mwynhau gemau? Mae Amber Jenning o Ourfamilylife.org yn dweud wrthym am ei chariad at hapchwarae.
Adnoddau dogfen

Mae ein panel arbenigol yn rhannu mewnwelediad i'r hyn sydd angen i chi ei wybod am gaeth i gemau a sut i'w atal.

Darllenwch yr erthygl

gweler ein awgrymiadau da i helpu'ch plant i chwarae'n ddiogel ar-lein

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn offeryn cadarnhaol i helpu plant i aros yn gysylltiedig, cael gwared ar ffiniau corfforol a chreu lle iddynt rannu profiadau gyda'i gilydd. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae hefyd wedi bod yn gysylltiedig ag effeithio ar les plant.

Beth yw'r effaith ar blant?

 • O ymchwil, rydym yn gwybod bod defnydd trwm o gyfryngau cymdeithasol yn gysylltiedig ag iechyd meddwl tlotach. A. Canada canfu astudiaeth fod pobl a ddefnyddiodd gyfryngau cymdeithasol fwy na dwy awr y dydd yn fwy tebygol o raddio eu hiechyd meddwl yn deg neu'n wael o gymharu â defnyddwyr achlysurol.
 • Mae plant hefyd yn defnyddio fel offeryn cymharu, yn aml yn edrych ar byst eraill ac yn eu cymharu â'u rhai eu hunain a all eu byw yn teimlo na allant fesur i fyny ac yn colli allan.
 • Mae pwysau hefyd i bostio'r post a'r delweddau gorau i ddangos i eraill eich bod chi'n byw 'eich bywyd gorau'. Ar amser mynd ar drywydd hoff ar swyddi i gynyddu eu hunan-barch

Sut i gefnogi'ch plentyn

 • Cael sgwrs benodol am effaith ceisio cymeradwyaeth gan bobl sy'n onlin nad ydynt efallai yn eu hadnabod
 • Atgoffwch nhw nad yw'r cyfryngau cymdeithasol yn unig ffordd i fod yn gymdeithasol a'u hannog i gael rhyngweithio wyneb yn wyneb â ffrindiau
 • Defnyddiwch straeon go iawn yn y wasg i drafod mater posib defnyddio gormod cymdeithasol, hy hyder corff gwael neu hunan-esteen
 • Siaradwch am y ffordd nad yw pobl yn postio bob amser yn dangos y darlun mwyaf o'u bywyd go iawn gan na fyddai'r mwyafrif byth yn postio llun gwael
Mae Mudiad Iechyd Ifanc a Chymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd yn ymchwilio yn ei adroddiad diweddaraf #StatusOfMind
Adnoddau dogfen

Helpwch blant i wneud dewisiadau doethach ar-lein gyda'n hawgrymiadau cyfryngau cymdeithasol

Darllenwch yr erthygl

Cwestiynau Cyffredin: Sut mae gweld cynnwys niweidiol ar-lein yn effeithio ar blant?

Waeth pa mor hen yw plant, mae paratoi plant ar gyfer yr hyn y gallent ei weld ar-lein yn bwysig er mwyn rhoi'r offer iddynt wneud dewisiadau mwy diogel ar-lein.

Os yw'ch plentyn yn baglu ar draws cynnwys amhriodol ar-lein fel pornograffi neu wefannau sy'n hyrwyddo golygfeydd eithafol, gall beri iddynt fod yn ddryslyd ac yn bryderus eu bod wedi gwneud rhywbeth o'i le trwy ei weld (at bwrpas neu ar ddamwain).

Efallai y bydd plant iau yn teimlo'n fwy agored i niwed ac angen llawer mwy o gefnogaeth felly defnyddiwch sefyllfaoedd fel hyn i'w drafod mewn man diogel ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw am yr hyn maen nhw wedi'i weld i dawelu eu meddwl.

Adnoddau dogfen

Mynnwch ragor o gyngor ar sut i amddiffyn eich plentyn rhag cynnwys amhriodol ar ein tudalen rhifyn.

Gweler yr awgrymiadau

Gwydnwch digidol - eu paratoi ar gyfer y byd ar-lein

Gyda chymorth ein llysgennad arbenigol Dr. Linda Papadopoulus, rydyn ni wedi creu nifer o adnoddau oed-benodol, gan gynnig awgrymiadau y gall rhieni wneud cais bob dydd i helpu plant i ddod yn fwy gwydn ar-lein.

Pecyn cymorth: Cefnogi plant 6 - 10 oed
Llaw arweiniol wrth iddynt gychwyn ar eu taith ddigidol
Pecyn cymorth: Cefnogi plant 11- 13 oed
Addasu i heriau ar-lein newydd
Pecyn cymorth: Cefnogi plant 14 + oed
Adeiladu eu hunaniaeth ar-lein