BWYDLEN

Sut mae lladrad hunaniaeth yn effeithio ar blant

Canllawiau i rieni ar ddwyn hunaniaeth ar-lein

Yn anffodus, gall natur ymddiriedus plant a chwilfrydedd eu gadael yn agored i ymosodiadau seiber fel lladrad hunaniaeth. Gall hyn gael effaith barhaol ar eu lles digidol a’u harian.

Gweler yr hyn y mae'r ymchwil yn ei ddweud isod cyn archwilio ffyrdd o atal ac ymdrin â lladrad hunaniaeth plentyn.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Yn union fel oedolion, gall plant fod mewn perygl o ddwyn neu gamddefnyddio eu hunaniaeth ar-lein. Gall fod yn anodd cynnal preifatrwydd plentyn oherwydd efallai nad yw'n deall pa wybodaeth sy'n ddiogel i'w rhannu ar-lein.

Gall plant ddatgelu gormod o fanylion personol ar-lein yn ddiarwybod, gan eu gadael yn agored i ladrad hunaniaeth. Efallai na fydd hunaniaeth plentyn wedi'i ddwyn yn cael ei sylwi am flynyddoedd a gallai arwain at flacmel, ymbincio neu fwlio.

Gall biliau anesboniadwy, e-byst gan sefydliadau heb eu cydnabod ynghyd â llythyrau ynghylch buddion y llywodraeth neu daliadau treth nodi hunaniaeth wedi'i dwyn.

4 peth cyflym i'w wybod am ddwyn hunaniaeth

Beth yw dwyn hunaniaeth plant?

Dwyn hunaniaeth plentyn ar-lein

Dyma pryd mae rhywun yn dwyn gwybodaeth neu ddata personol plentyn ac yn ei ddefnyddio i agor cardiau credyd neu gyfrifon banc, gwneud cais am fenthyciadau, cyflawni sgamiau a mwy.

Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud?

Ffeithiau ac ystadegau cyflym

 • Erbyn i blant gyrraedd 13 oed, bydd rhieni yn rhannu 1300 o luniau a fideos ohonyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol.
 • Nid oedd gan 94% o deuluoedd amddiffyniad hunaniaeth ar waith pan ddaeth eu plentyn yn ddioddefwr twyll hunaniaeth.
 • Profodd 25% o bobl ifanc 13-17 oed sgamiau, twyll neu we-rwydo ar-lein.
 • Bydd y wybodaeth y mae rhieni’n ei rhannu am eu plant ar-lein yn arwain at 2/3 o’r lladrad hunaniaeth a gyflawnwyd yn erbyn pobl ifanc erbyn 2030.

Sut mae plant yn cael eu hunaniaeth wedi'i ddwyn?

Achosion lladrad hunaniaeth ar-lein plant:

 • torri data ar y llwyfannau, safleoedd neu apiau y maent yn eu defnyddio;
 • Doxing (rhywun arall yn rhannu ei wybodaeth yn gyhoeddus);
 • rhieni yn gor-rannu gwybodaeth am eu plentyn;
 • plant cysgodi eu gwybodaeth eu hunain;
 • rhannu eu cyfrineiriau neu mewngofnodi gyda ffrindiau;
 • Gwe-rwydo a mathau eraill o sgamiau.

Beth yw arwyddion lladrad hunaniaeth ar-lein?

Arwyddion o ddwyn hunaniaeth plant ar-lein:

 • biliau annisgwyl;
 • e-byst anghyfarwydd;
 • llythyrau gan y Llywodraeth neu sefydliadau eraill;
 • atalwyr wrth wneud cais am gyfrifon banc.

Byddwch yn ddiogel rhag toriadau data

Gweler cyngor gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) ar greu cyfrifon diogel.

DYSGU MWY

Beth yw dwyn hunaniaeth plant?

Dwyn hunaniaeth plentyn yw pan fydd rhywun yn dwyn gwybodaeth bersonol neu ddata plentyn. Yna maen nhw'n defnyddio'r wybodaeth hon i agor cardiau credyd neu gyfrifon banc, gwneud cais am fenthyciadau, cyflawni troseddau seiber fel sgamiau a mwy.

Yn anffodus, gall lladrad hunaniaeth sy'n targedu plant fynd heb i neb sylwi arno am flynyddoedd lawer neu hyd yn oed pan fyddant yn oedolion. Pan fyddant yn gwneud cais am gerdyn credyd neu'n ceisio agor cyfrif, gallai gwiriad credyd ddatgelu credyd gwael oherwydd lladrad hunaniaeth fel plentyn.

Sut mae troseddwyr seiber yn targedu plant

Er ein bod yn defnyddio'r term 'seibrdroseddwyr' yma, nid dim ond dieithriaid yr ydym yn ei olygu. Mae hunaniaeth plant yn aml yn cael ei ddwyn gan bobl sy'n hysbys i'r plentyn neu'r teulu, nid dim ond dieithriaid ar-lein. Yn wir, a Astudiaeth UDA Canfuwyd bod hyn yn wir mewn 75% o achosion o dwyll hunaniaeth plant.

Eto i gyd, pan ddaw i ddwyn hunaniaeth ar-lein, mae plant yn aml yn fwy agored i niwed. Mae hyn yn debygol oherwydd eu natur ymddiriedus, eu bod yn agored i niwed a'u parodrwydd i rannu llawer amdanynt eu hunain.

Gallai plant ddod yn ddioddefwyr o ddwyn hunaniaeth trwy:

 • torri data ar y llwyfannau, safleoedd neu apiau y maent yn eu defnyddio;
 • Doxing (rhywun arall yn rhannu ei wybodaeth yn gyhoeddus);
 • rhieni yn gor-rannu gwybodaeth am eu plentyn;
 • plant cysgodi eu gwybodaeth eu hunain;
 • rhannu eu cyfrineiriau neu mewngofnodi gyda ffrindiau;
 • Gwe-rwydo a mathau eraill o sgamiau.

Sut mae lladrad hunaniaeth yn effeithio ar blant?

Gall gweithredoedd ac ymddygiad gan blant a'u rhieni arwain at ddwyn hunaniaeth plentyn. Gweld sut mae plant yn cael eu heffeithio a pha gamau a allai arwain ato.

Yn ôl Barclays, bydd y wybodaeth y mae rhieni’n ei rhannu am eu plant ar-lein yn arwain at ddwy ran o dair o’r achosion o ddwyn hunaniaeth a gyflawnwyd yn erbyn pobl ifanc erbyn 2030.

70% o adroddiadau a wneir i Gronfa Ddata Twyll Genedlaethol y DU yn ymwneud â thwyll hunaniaeth.

A Astudiaeth UDA Canfuwyd nad oedd gan 94% o deuluoedd amddiffyniad hunaniaeth ar waith pan ddaeth eu plentyn yn ddioddefwr twyll hunaniaeth.

Yn ôl Ofcom, Profodd 25% o bobl ifanc 13-17 oed sgamiau, twyll neu we-rwydo ar-lein.

A adroddiad gan y Comisiynydd Plant yn dweud y bydd rhieni, erbyn i blant gyrraedd 13 oed, yn rhannu 1300 o luniau a fideos ohonyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol. Ar gyfartaledd mae rhieni yn 71 llun a 29 fideo o'u plentyn y flwyddyn.

Mae'r un adroddiad yn dweud erbyn i blant gyrraedd 18 oed, byddan nhw'n postio eu cynnwys eu hunain bron i 70,000 o weithiau ar gyfryngau cymdeithasol.

Beth yw arwyddion lladrad hunaniaeth plentyn?

Os bydd rhywun yn dwyn hunaniaeth eich plentyn, efallai y byddwch yn sylwi ar rai o'r canlynol.

 • Biliau annisgwyl: Mae'n bosibl y bydd eich plentyn yn derbyn biliau trwy'r post neu e-bost rheolaidd am bethau nad ydynt erioed wedi'u prynu. Gallai hyn gynnwys tanysgrifiadau neu wasanaethau.
 • E-byst anghyfarwydd: Efallai y bydd rhywun yn creu cyfrifon ar-lein newydd neu gofrestru ar gyfer gwasanaethau gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost eich plentyn. Gallai hyn arwain at eu mewnflwch yn llenwi e-byst gan gwmnïau nad ydynt yn eu defnyddio fel arfer.
 • Llythyrau gan y Llywodraeth neu sefydliadau eraill: Mae’n bosibl y bydd eich plentyn yn derbyn post rheolaidd gan y Llywodraeth, banciau neu sefydliadau sy’n cynnig cymorth ariannol neu fudd-daliadau. Yn gyffredinol, ni fydd y rhain yn wasanaethau a gynigir i blant.
 • Atalwyr wrth wneud cais am gyfrifon banc: Os byddwch yn ceisio agor cyfrif banc ar gyfer neu gyda'ch plentyn, efallai y byddwch yn sylwi ar sgôr credyd gwael cyn iddynt hyd yn oed ddechrau adeiladu eu credyd.

Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw un o'r arwyddion uchod - neu unrhyw weithgaredd anarferol arall - mae'n well cysylltu â chi Twyll Gweithredu am gefnogaeth. Yn ogystal, os oes gan eich plentyn unrhyw gyfrifon banc yn ei enw, cysylltwch â'i fanciau.

Dysgwch fwy am ddelio â dwyn hunaniaeth plant.

Cael mwy o gefnogaeth

Archwilio mwy o adnoddau i atal ac ymdrin â lladrad hunaniaeth plant ar-lein.

Cael mwy o gefnogaeth ar gyfer eu diogelwch ar-lein

Derbyn adnoddau a chyngor personol i'ch teulu gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch wrth iddynt dyfu.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella