BWYDLEN

Delio â dwyn ID 

Os ydych chi'n poeni bod hunaniaeth eich plentyn wedi'i dwyn, yn yr adran hon fe welwch gefnogaeth ar sut i ddelio ag ef a'i atal rhag digwydd yn y dyfodol.

Beth sydd ar y dudalen

Sut ddylwn i amddiffyn fy mhlentyn rhag dwyn hunaniaeth?

Dyma ychydig o bethau y gallwch eu gwneud i'ch helpu i amddiffyn data eich plentyn ac osgoi achosion o ddwyn ID neu catfishing.

Sut i fonitro data a hunaniaeth plant ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
Os yw'ch plentyn yn dod ar draws dieithryn - p'un ai ar-lein neu oddi ar-lein - dylent ei osgoi a pheidio â datgelu unrhyw beth personol. Anogwch nhw i aros yn anhysbys lle bo hynny'n bosibl a defnyddio enw defnyddiwr nad dyna'u henw go iawn.

Ewch trwy'r gosodiadau preifatrwydd gyda'ch plentyn ar gyfer pob gwefan a ap rhwydweithio cymdeithasol. Cytuno gyda nhw beth fyddan nhw'n ei rannu, a gyda phwy.

Gwiriwch y gosodiadau preifatrwydd ar y dyfeisiau maen nhw'n eu defnyddio. Cadwch lygad am wasanaethau lleoliad, rhannu cysylltiadau, lluniau, calendrau, rhannu Bluetooth, meicroffon, fideo, a gosodiadau hysbysebu.

Chwiliwch enw llawn eich plentyn mewn sawl peiriant chwilio a gweld pa wybodaeth a ffotograffau sy'n gyhoeddus.

Os dewch o hyd i sylwadau neu ffotograffau anghywir a allai niweidio enw da eich plentyn, gofynnwch i'r wefan eu tynnu.

Blociwch naidlenni i helpu'ch plentyn i osgoi lawrlwytho firws a allai gynaeafu gwybodaeth bersonol.

Ymwelwch yn rheolaidd â gwefannau diogelwch ar-lein fel Cyberstreet, Thinkuknow, Childnet, neu Parent Info i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion posibl.

Os yw hunaniaeth eich plentyn wedi'i dwyn
- Dywedwch wrth y gwefannau ac yr effeithir arnynt am y broblem
- Dylai eich plentyn fewngofnodi a newid ei gyfrinair ar unwaith
- Os na allant fewngofnodi, cysylltwch â'r adran cymorth technegol
- Newid unrhyw gwestiynau cyfrinachol neu wybodaeth ddilysu eraill y mae gwefannau yn eu defnyddio i adnabod defnyddwyr
- Gwiriwch gydag asiantaethau cyfeirio credyd am unrhyw gofnodion anarferol, ac am gyngor

Gwiriwch eu gosodiadau preifatrwydd ar-lein

Ewch trwy'r gosodiadau preifatrwydd gyda'ch plentyn am bob rhwydweithio cymdeithasol safle a app maen nhw wedi arwyddo. Cytuno gyda nhw beth fyddan nhw'n ei rannu, a gyda phwy.

Gwiriwch eu gosodiadau dyfais

Gwiriwch y gosodiadau preifatrwydd ar eu dyfeisiau ffôn clyfar a llechen. Y pethau i edrych amdanynt yw a ydynt wedi'u sefydlu ar gyfer gwasanaethau lleoliad, rhannu cysylltiadau, ffotograffau a chalendrau, rhannu bluetooth, meicroffon, fideo a hysbysebu. Gweler ein hadran ar y tudalennau diogelwch y prif ddyfeisiau.

Darganfyddwch beth sydd eisoes ar gael

Chwiliwch enw llawn eich plentyn mewn sawl peiriant chwilio a gweld pa wybodaeth a ffotograffau sy'n gyhoeddus.

Cymryd camau

Os dewch chi o hyd i unrhyw sylwadau neu ffotograffau anghywir a allai niweidio enw da eich plentyn, gofynnwch i'r wefan y mae'n ymddangos ei bod yn ei dileu.

Peidiwch â'i gwneud hi'n hawdd

Wrth ddefnyddio cyfrifiadur cyhoeddus, gall eich plentyn ddefnyddio 'pori incognito'os ydyn nhw'n defnyddio Google Chrome fel nad yw'r porwr yn storio unrhyw fewngofnodi neu fanylion personol.

Blocio pop-ups

Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn lawrlwytho firysau o pop-ups, BBC Webwise gyda chyngor ar sut i atal y rhain.

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf

Ymwelwch yn rheolaidd â gwefannau diogelwch ar-lein fel Ymwybyddiaeth SeiberThinkuknowChildnet or Gwybodaeth i Rieni i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cwestiynau Cyffredin: Mae rhywun yn defnyddio lluniau fy mhlentyn ar gyfrif cymdeithasol ffug, beth alla i ei wneud?

Mae pob platfform cymdeithasol wedi gosod canllawiau cymunedol a fydd yn amlinellu pa gamau y gellir eu cymryd os canfyddir bod rhywun wedi sefydlu cyfrif ffug gan esgus ei fod yn rhywun arall ar y platfform. Isod, amlinellir ffyrdd y gallwch ddelio â hyn ar y llwyfannau mwyaf poblogaidd.

Facebook

Ar Facebook, mae'n ofynnol i chi ddefnyddio'ch enw go iawn fel y mae'n ymddangos yn eich pasbort felly mae'n haws adrodd a yw rhywun yn eich dynwared. I wneud 'adroddiad o gyfrif Imposter'bydd angen i chi sganio delwedd o'ch ID llywodraeth (trwydded yrru neu basbort), datganiad notarised yn gwirio'ch ID a chopi o adroddiad yr heddlu am eich cais. Mae'n rhaid i chi ddarparu'r uchod i gyd gan na fyddant yn prosesu ffurflenni anghyflawn neu wallus.

Instagram

Mae'r platfform yn cymryd dynwarediad o ddifrif yn enwedig gan ei fod yn ymwneud â phlant. I roi gwybod am hyn ar y platfform, llenwch hwn ffurflen.

Twitter

Er bod Twitter yn caniatáu cyfrifon parodi os yw cyfrif yn eich portreadu mewn 'dull dryslyd neu dwyllodrus'gall y platfform atal y defnyddiwr yn barhaol. Gallwch hefyd ffeilio a cwyn hawlfraint i gael tynnu lluniau i lawr.

Snapchat

Ni chaniateir dynwared ar unrhyw sail ar Snapchat. I riportio cyfrif Snapchat rydych chi'n credu sy'n dynwared eich plentyn, ymwelwch â'r Canolfan gymorth Snapchat a dilynwch y camau.

Cael Help cylch achub

Gweler gwefan ThinkuKnow CEOP i gael mwy o gyngor gan rieni ar gysylltu â gwefannau cyfryngau cymdeithasol.

ein hadnoddau

Beth i'w wneud os caiff hunaniaeth eich plentyn ei dwyn

  • Dywedwch wrth unrhyw wefannau yr effeithir arnynt am y broblem.
  • Dylai eich plentyn fewngofnodi a newid ei gyfrinair ar unwaith.
  • Os na allant fewngofnodi, ewch i adran cymorth technegol y wefan i gael help.
  • Newidiwch unrhyw gwestiynau cyfrinachol neu wefannau gwybodaeth ychwanegol eraill y gofynnwch amdanynt i wirio hunaniaeth eich plentyn.
  • Gwiriwch gydag asiantaethau cyfeirio credyd am unrhyw gofnodion anarferol, ac am gyngor.

Rhowch wybod amdano

Os yw'ch plentyn wedi dioddef twyll, rhowch wybod iddo Twyll Gweithredu.

Beth i'w wneud os hoffech chi dynnu rhywbeth i lawr

Cael cynnwys wedi'i ddileu o beiriant chwilio - 'iawn i gael eich anghofio'

O dan Rheolau GDPR gallwch ofyn i beiriannau chwilio dynnu gwybodaeth bersonol eich plentyn os yw'n cwrdd â meini prawf penodol sef bod “yr effaith ar breifatrwydd yr unigolyn yn fwy na hawl y cyhoedd i ddod o hyd iddi.”

Cysylltwch â gwefannau yn uniongyrchol i gael gwared ar wybodaeth anghywir neu niweidiol

Os yw gwefannau wedi postio gwybodaeth gyhoeddus am eich plentyn, mae cysylltu â gwefeistri yn un ffordd i gael gwared ar y wybodaeth hon. Anfon e-bost neu roi galwad iddynt, ac egluro beth, a pham, sydd angen i rywbeth gael ei dynnu.

Chwiliwch am enw eich plentyn yn rheolaidd

Er mwyn sicrhau bod unrhyw wybodaeth niweidiol wedi'i dileu neu heb ei lledaenu i rannau eraill o'r we, gwnewch yn siŵr eich bod yn annog eich plentyn i chwilio amdano'i hun yn rheolaidd ar-lein heb anghofio chwiliadau delwedd hefyd. Gallwch hyd yn oed sefydlu rhybuddion Google a fydd yn anfon e-bost atoch bob tro y bydd enw'ch plentyn yn ymddangos mewn post. Dyma'r ffordd orau o gadw llygad ar yr hyn y gallai pobl eraill fod yn ei weld am eich plentyn.

Riportio cynnwys i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Os yw cyfrif cyfryngau cymdeithasol eich plentyn yn cael ei gamddefnyddio neu os hoffech i swydd gael ei chymryd i lawr nad oes gennych reolaeth arni, mae'n well cysylltu â'r platfform neu'n uniongyrchol â'r sawl a'i postiodd. Hefyd, mae'n fuddiol darllen telerau ac amodau'r platfform i wneud eich plentyn yn ymwybodol o ba gamau y gellir eu cymryd os daw ar draws rhywbeth sy'n eu paentio mewn golau gwael.

Ewch i'n canolfan adnoddau i gael dolenni i ganolfannau diogelwch y llwyfannau cymdeithasol mwyaf poblogaidd i gael cymorth pellach ar sut i riportio materion ar-lein.

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch y rhestr wirio ôl troed ddigidol hon i lanhau'ch enw da ar-lein.

Gweler y canllaw