BWYDLEN

Mynd i'r afael â lladrad hunaniaeth plant ar-lein

Cael cymorth ar ddelio â thwyll hunaniaeth

Os yw hunaniaeth eich plentyn wedi'i ddwyn, mae'n bwysig gweithredu.

Archwiliwch y canllawiau isod i helpu plant i adnabod lladrad hunaniaeth a chael cefnogaeth o'r lleoedd cywir.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Os yw'ch plentyn yn dod ar draws dieithryn - p'un ai ar-lein neu oddi ar-lein - dylent ei osgoi a pheidio â datgelu unrhyw beth personol. Anogwch nhw i aros yn anhysbys lle bo hynny'n bosibl a defnyddio enw defnyddiwr nad dyna'u henw go iawn.

Ewch trwy'r gosodiadau preifatrwydd gyda'ch plentyn ar gyfer pob gwefan a ap rhwydweithio cymdeithasol. Cytuno gyda nhw beth fyddan nhw'n ei rannu, a gyda phwy.

Gwiriwch y gosodiadau preifatrwydd ar y dyfeisiau maen nhw'n eu defnyddio. Cadwch lygad am wasanaethau lleoliad, rhannu cysylltiadau, lluniau, calendrau, rhannu Bluetooth, meicroffon, fideo, a gosodiadau hysbysebu.

Chwiliwch enw llawn eich plentyn mewn sawl peiriant chwilio a gweld pa wybodaeth a ffotograffau sy'n gyhoeddus.

Os dewch o hyd i sylwadau neu ffotograffau anghywir a allai niweidio enw da eich plentyn, gofynnwch i'r wefan eu tynnu.

Blociwch naidlenni i helpu'ch plentyn i osgoi lawrlwytho firws a allai gynaeafu gwybodaeth bersonol.

Ymwelwch yn rheolaidd â gwefannau diogelwch ar-lein fel Cyberstreet, Thinkuknow, Childnet, neu Parent Info i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion posibl.

Os yw hunaniaeth eich plentyn wedi'i dwyn
- Dywedwch wrth y gwefannau ac yr effeithir arnynt am y broblem
- Dylai eich plentyn fewngofnodi a newid ei gyfrinair ar unwaith
- Os na allant fewngofnodi, cysylltwch â'r adran cymorth technegol
- Newid unrhyw gwestiynau cyfrinachol neu wybodaeth ddilysu eraill y mae gwefannau yn eu defnyddio i adnabod defnyddwyr
- Gwiriwch gydag asiantaethau cyfeirio credyd am unrhyw gofnodion anarferol, ac am gyngor

Awgrymiadau cyflym i fynd i'r afael â lladrad hunaniaeth ar-lein

Sut i roi gwybod am ladrad hunaniaeth

Os yw'ch plentyn wedi dioddef o ladrad hunaniaeth neu dwyll, rhowch wybod i Twyll Gweithredu. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i'r rheini yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Dylai'r rhai yn yr Alban riportio'r drosedd i Heddlu'r Alban.

Cysylltwch â banc eich plentyn

Cysylltwch â banciau, cwmnïau cardiau credyd neu sefydliadau eraill sy'n cadw gwybodaeth eich plentyn i'w hysbysu.

Gofyn am ddileu delwedd

Os yw sgamiwr yn defnyddio delwedd eich plentyn, cysylltwch â'r platfform i gael gwared arno.

Traciwch eu credyd

Cysylltwch ag asiantaeth gwirio credyd (CRA) i ofyn am adroddiad credyd statudol eich plentyn. Ni fydd gan y rhan fwyaf o blant un eto. Fodd bynnag, efallai y bydd dioddefwyr lladrad hunaniaeth.

Yn y DU, y prif CRAs yw Equifax, Experian ac TransUnion.

Rhoi gwybod am dwyll hunaniaeth

Mynnwch fwy o gyngor a chefnogaeth er mwyn i chi allu riportio lladrad hunaniaeth plentyn.

CAEL CEFNOGAETH

Sut mae riportio lladrad hunaniaeth plentyn?

Gallwch riportio twyll hunaniaeth ar-lein sy'n targedu'ch plentyn i'r heddlu yn ogystal â sefydliadau penodol.

Mae dynwared person arall yn drosedd. Dylech adrodd am ddwyn hunaniaeth eich plentyn i’r heddlu yn ogystal â:

  • Gwefannau hysbys lle mae troseddwyr yn defnyddio hunaniaeth eich plentyn.
  • Gwefan o ble rydych chi'n gwybod bod eu hunaniaeth wedi'i ddwyn.
  • Y banc neu gwmnïau cardiau credyd y mae eich plentyn yn eu defnyddio, os o gwbl.

Ble i roi gwybod am ddwyn hunaniaeth plentyn

Ffyrdd eraill o ddelio â lladrad hunaniaeth

Y tu hwnt i riportio twyll a dynwared, dyma rai camau eraill i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn.

  • Cysylltwch ag asiantaeth gwirio credyd (CRA) megis EquifaxExperian or TransUnion. Gofynnwch am adroddiad credyd statudol eich plentyn i olrhain unrhyw effeithiau annisgwyl ar eu credyd oherwydd lladrad hunaniaeth.
  • Riportiwch unrhyw ddogfennau sydd wedi'u dwyn i'r sefydliad y maent yn dod ohono. Mae hyn yn cynnwys dogfennau all-lein fel pasbortau neu IDau a allai wneud eu ffordd ar-lein.
  • Gwella diogelwch cyfrif. Newidiwch gyfrineiriau a gorfodi allgofnodi lle bo modd fel na all troseddwyr gael mynediad atynt.
  • Adolygu meddalwedd seiberddiogelwch. Gwiriwch fod dyfeisiau eich teulu yn gyfredol o ran eu diogelwch.
  • Gwneud cais am gofrestriad amddiffynnol. Mae hwn hefyd yn fesur ataliol da. Gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth atal twyll y DU, CIFAS, i wneud hyn. Gyda'r nodwedd hon, bydd CIFAS yn cynnal gwiriadau ychwanegol ar unrhyw un sy'n ceisio agor cyfrifon newydd a allai effeithio ar gredyd eich plentyn.

Beth os bydd rhywun yn defnyddio delwedd fy mhlentyn?

Os yw rhywun yn dynwared eich plentyn ac yn defnyddio ei ddelwedd, gallwch gysylltu â'r platfform i'w dynnu.

Mae pob platfform cyfryngau cymdeithasol wedi gosod canllawiau cymunedol. Maent yn amlinellu pa gamau y maent yn eu cymryd os bydd rhywun yn dynwared rhywun arall ar y platfform.

Adrodd i Snapchat

I riportio cyfrif Snapchat yn dynwared eich plentyn, ewch i'r Canolfan gymorth Snapchat a dilynwch y camau.

Adrodd i Instagram

I riportio dynwared i Instagram, llenwch hwn ffurflen.

Adrodd i TikTok

Rhowch wybod am ddynwarediad i TikTok, trwy lenwi hwn ffurflen.

Cael mwy o gefnogaeth gyda dwyn hunaniaeth plentyn

Dysgwch am effaith twyll hunaniaeth ar blant a sut i'w atal.

Sicrhewch gefnogaeth bersonol

Arhoswch ar ben preifatrwydd a diogelwch plant gyda chyngor personol.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella