BWYDLEN

Cael cymorth

Archwiliwch adnoddau i'ch helpu i reoli pornograffi ar-lein

Gweler y rhestr o adnoddau sydd ar gael i atal eich plentyn rhag dod i gysylltiad â phornograffi ar-lein. Yn ogystal â sefydliadau sy'n cynnig offer i helpu'ch plentyn i ddelio ag ef os yw wedi dod i gysylltiad ag ef. Mae gennym hefyd ganllawiau y gellir eu lawrlwytho a all eich helpu i ddysgu mwy am y mater.

Beth sydd ar y dudalen

Adnoddau defnyddiol

Help i rieni

Dyma rai sefydliadau sy'n cynnig mwy o gyngor ac arweiniad ar sut i amddiffyn eich plentyn rhag cynnwys oedolion a phethau y gallwch eu gwneud i roi strategaethau ymdopi iddynt ddelio ag ef os ydynt yn agored iddo.

Cyngor ar sut i gadw plant yn ddiogel rhag pornograffi ar-lein

Ffoniwch linell gymorth am gefnogaeth un i un - 0808 1000 900

Riportiwch ddelweddau rhywiol plant i'r IWF

Cyngor ymarferol i gadw plant yn ddiogel rhag cynnwys oedolion

Cefnogaeth un i un i atal cam-drin plant yn rhywiol

Gwybodaeth a chyngor iechyd rhywiol

Cyngor ar sut i gadw plant yn ddiogel rhag pornograffi ar-lein

Canllawiau sut i reoli rheolaethau rhieni a gosodiadau preifatrwydd

Help i blant

Efallai y byddai'n ddefnyddiol i'ch plentyn drafod ei bryderon gyda chwnselydd hyfforddedig o sefydliadau sydd â phrofiad o ddelio ag ystod o faterion ar-lein. Mae yna nifer o wasanaethau am ddim y gellir eu cyrchu dros y ffôn, e-bost a sgwrsio ar-lein.

Am unrhyw bryderon sydd gan blentyn

Cwnselwyr cymwys ar-lein i blant

Gwasanaeth cymorth i bobl ifanc o dan 25

Cyngor cyfrinachol ar gyfer teimladau hunanladdol

Llinell gymorth 24 awr ar gyfer y rhai sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi

Adnodd i bobl ifanc yn ei arddegau wedi'i gynllunio i ddelio â phwysau ar-lein

Cyfryngau cymdeithasol

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd, riportio cynnwys amhriodol a gwirio beth yw'r oedran lleiaf ar yr apiau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar gymdeithasol.

Canllawiau preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol

Gwiriwch isafswm oedran yr apiau

Rhwydweithio cymdeithasol mewn hapchwarae

Plant bregus (SEND / LGBTQ)

Dyma adnoddau penodol ar gyfer plant sydd ag Anghenion ac Anableddau Addysg Arbennig neu sydd naill ai wedi drysu ynghylch eu rhywioldeb neu nodi eu bod yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsryweddol.

Cymorth i rieni â phlant ag ANFON

Cwestiynau a ofynnir yn aml gan rieni â phlant LGBT

Gwasanaeth Cefnogi a Chynghori

Pe bai angen cymorth, cwnsela neu fentora ychwanegol ar eich plentyn i ymdopi â'r mater hwn, efallai y bydd y sefydliadau hyn yn gallu darparu cyngor a gwasanaethau.

Gwasanaethau cwnsela i blant

Gwasanaethau cwnsela i blant

Gwasanaeth cyfeirlyfr cwnsela ledled y wlad

Sut i siarad am iechyd meddwl gyda'ch meddyg teulu

Canllaw i gael y gefnogaeth iechyd meddwl gywir