BWYDLEN

Dysgu amdano

Cael mewnwelediad i effaith pornograffi ar-lein, yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud a'r camau sy'n cael eu cyflwyno i amddiffyn plant ifanc rhag gweld cynnwys oedolion.

Beth sydd ar y dudalen

Beth sydd angen i mi ei wybod am bornograffi ar-lein?

Wrth i blant archwilio'r rhyngrwyd gallant weithiau ddod ar draws cynnwys rhywiol yn ddamweiniol, ac efallai y bydd peth o'r hyn y dônt yn agored iddo yn pornograffi annymunol, craidd caled a delweddau eithafol. Ond mae yna gamau y gallwch chi eu cymryd i gyfyngu ar eu hamlygiad i'r math hwn o gynnwys amhriodol.

Cyngor pornograffi ar-lein - crynodeb o'r hyn y mae angen i rieni ei wybod am y mater
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

O ganlyniad i'w chwilfrydedd, neu ar ddamwain yn unig, gall plant faglu ar draws Pornograffi ar-lein a bod yn agored i ddelweddau dryslyd ac afrealistig o ryw a pherthnasoedd. Ond mae yna gamau y gallwch chi eu cymryd i gyfyngu ar eu datguddiad.

Cadwch lygad am newidiadau yn eu hymddygiad i weld a ydyn nhw wedi bod yn gwylio pornograffi ar-lein. Cynyddodd arwyddion o weithgaredd rhywiol cynamserol ddiddordeb mewn rhywioldeb a'r defnydd o iaith rywiol.

Mae arwyddion eraill yn cynnwys; taliadau anesboniadwy ar gardiau banc, pop-ups penodol ar borwyr a dileu hanes pori.

Pa mor hawdd yw dod o hyd iddo?

Gall plant faglu ar draws porn ar-lein trwy pop-ups diwahân (gall y rhain ymddangos os ydynt wedi lawrlwytho meddalwedd 'am ddim'), trwy gynnwys a rennir ar gyfryngau cymdeithasol, ffrydio byw neu wefannau sy'n mynd ati i gynnig y cynnwys hwn am ddim.

Er bod porn ar gael yn rhwydd ar-lein, o dan y cynlluniau newydd, y bwriedir eu cyflwyno ym mis Ebrill 2019, bydd defnyddwyr yn cael eu cyfarch â thudalen rhybuddio sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt fewngofnodi trwy system gwirio oedran.

Bydd angen iddynt ddarparu ID ar ffurf cerdyn credyd, trwydded yrru neu drwy gerdyn dynodedig y gellir ei brynu mewn rhai siopau - cyn iddynt gyrchu cynnwys oedolion. Bydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi brofi eich bod yn 18 oed neu'n hŷn i gael mynediad i unrhyw safle porn. Bydd hyn yn berthnasol i bob safle porn a bydd y rhai nad ydyn nhw'n cydymffurfio yn cael dirwy.

Gweld beth mae plant yn ei ddweud am porn ar-lein

Addysgu a Grymuso Plant fideo yn dangos barn pobl ifanc ar bornograffi a rôl eu rhieni wrth eu helpu i'w ddeall.
Arddangos trawsgrifiad fideo
`{` ar y sgrin`} `Ydych chi erioed wedi gweld pornograffi ar-lein

`{` Grŵp o bobl ifanc`} `

Ydw

Oes, mae gen i.

Rwy'n ddyn yn fy arddegau felly oes gen i.

Yeah.

Yeah.

Wrth gwrs.

Rwyf wedi ei weld.

Yeah.

Ie mae gen i.

`{` Testun ar y sgrin`} `Pryd oedd y tro cyntaf

Roeddwn i tua thair ar ddeg `{` neu`} `pedwar ar ddeg.

Roeddwn i fel pedair ar ddeg oed.

Gradd `{` In`} `6th

11 `{` mlwydd oed`} `

Roeddwn i fel deg.

Tua pan wnes i daro'r glasoed, tua 11 mae'n debyg.

Mae'n debyg 12 oed.

Gradd 7th.

Gradd 5th.

12 bron 13 `{` Blwydd oed`} `

Fel efallai Gradd 8th.

pan oeddwn yn yr ysgol elfennol.

14 `{` Blwydd oed`} `

Mae'n debyg pan oeddwn i'n dair ar ddeg oed.

`{` Testun ar y sgrin`} `Sut cawsoch eich cyflwyno i bornograffi?

Fe wnes i ei gyrchu ar-lein trwy'r ffôn, dim ond hysbysebion oedd yn ymddangos ar y dechrau.

Roedd ar wefan ac roedd yn ymddangos.

Yeah roeddwn i ar fy nghyfrifiadur, rwy'n credu ei fod fel popped i fyny.

Deuthum ar ei draws mae'n debyg.

Ar fy ffôn.

Bedwar mis yn ôl roeddwn yn meiddio ei wylio ar ffôn fy ffrindiau.

Ar gyfrifiadur fy ffrindiau a dangosodd ffrind i mi.

Cyfeillion.

Roedd rhai plant ar y bws yn ei wylio a dangos i bawb a bod yn ddoniol amdano.

Mae'n debyg bod ffrind wedi dangos i mi dwi'n meddwl.

Y tro cyntaf i mi ei weld, roedd hi'n ben-blwydd i mi a dangosodd fy ffrind i mi.

Es i dŷ fy ffrindiau a dangosodd i mi ar ei ffôn.

Roedd ar gyfrifiadur ac roedd un o fy ffrindiau fel coegyn mae'n rhaid i chi weld hyn.

`{` ar destun y sgrin`} `Pryd oedd y tro diwethaf i chi ei wylio?

Ddoe.

Dau ddiwrnod yn ôl.

Neithiwr mae'n debyg.

Pâr o wythnosau yn ôl.

Ddoe efallai.

Rwy'n ei wylio ar ddydd Mercher a dydd Iau.

`{` Testun ar y sgrin`} `A yw'ch rhieni'n siarad â chi am bornograffi?

Rhif

Rhif

Rhif

Dydw i ddim yn gwybod.

Rhif

Rhif

`{` Testun ar y sgrin`} `A yw'ch rhieni'n siarad â chi am sext?

Ie, unwaith.

Math o.

Rhif

Fel unwaith.

Kinda '

Nope.

Rhif

Maen nhw wedi siarad â mi amdano ond ... fel dwywaith dwi'n meddwl.

Rhif

Dim byd mwy na beth ydyw.

`{` ar destun y sgrin`} `Ydych chi wedi siarad â'ch plant am ryw?

`{` Llais drosodd`} `Sicrhewch mai chi yw'r ffynhonnell gyntaf a'r orau ar gyfer cwestiynau eich plant am rywioldeb ac agosatrwydd iach. Dewch o hyd i wybodaeth ac adnoddau addysgol fel diwrnodau 30 o sgyrsiau rhyw yn Educateempowerkids.org

Ffeithiau ac ystadegau pornograffi ar-lein

delwedd pdf

Dealltwriaeth- Roedd 53% o fechgyn yn credu bod y pornograffi a welsant yn realistig o'i gymharu â 39% o ferched

delwedd pdf

Amlygiad: Mae dros 9 o bob 10 o blant wedi bod yn agored i porn ar-lein erbyn 14 oed

delwedd pdf

Defnyddio - Mae 9 o bob 10 rhiant sy'n defnyddio rheolyddion rhieni o'r farn eu bod yn ddefnyddiol

O'n hymchwil ein hunain, rydym hefyd yn gwybod bod chwarter y plant sydd wedi gweld porn ar-lein wedi ei ddarganfod trwy ffrindiau a bod traean yn agored iddo ar ddamwain. Mae rhieni hefyd yn teimlo bod porn ar-lein yn ymddangos yn llawer mwy eithafol ac eglur na chyfryngau eraill.

Sut y gallaf ddweud a yw fy mhlentyn wedi bod yn dod o hyd i bornograffi ar-lein?

Efallai y bydd rhai neu'r cyfan o'r arwyddion canlynol yn awgrymu y gallai'ch plentyn fod wedi bod yn gwylio pornograffi:

 • Arwyddion o weithgaredd rhywiol cynamserol, mwy o ddiddordeb mewn rhywioldeb a'r defnydd o iaith rywiol
 • Taliadau anesboniadwy ar eich cardiau banc neu eu cardiau banc
 • Maen nhw'n newid sgriniau cyn gynted ag y byddwch chi'n dod yn agos at y cyfrifiadur
 • Amhriodol a pop-ups penodol dechrau ymddangos ar eich cyfrifiadur
 • Newidiadau mewn ymddygiad - efallai'n dod yn llawer yn fwy amddiffynnol, ymosodol neu gyfrinachol
 • Eich plentyn hanes porwr gall ddatgelu termau chwilio a ddefnyddir neu wefannau yr ymwelwyd â hwy yr ydych yn teimlo sy'n amhriodol.
 • Efallai gan ddechrau archwilio eu rhywioldeb  ac mae ganddynt agweddau newidiol tuag at fenywod a merched neu aelodau o'r un rhyw yng nghyd-destun perthnasoedd rhywiol

Pam mae gweithgaredd plant yn edrych am porn ar-lein?

 • Allan o chwilfrydedd - efallai bod ffrind wedi siarad â nhw am rywbeth ac maen nhw'n edrych i ddarganfod drostyn nhw eu hunain
 • Ffordd i archwilio eu hunaniaeth rywiol
 • Fel dihangfa i ceisio cyffroad
 • Fel ymateb i bwysau cyfoedion neu am 'chwerthin
 • Fel ffordd i wrthryfela a thorri'r rheolau fel y mae ystyried 'tabŵ'

Beth yw effaith gweld porn ar blentyn?

 • Efallai ystumio eu dealltwriaeth a disgwyliad o ryw a pherthnasoedd
 • Gall effeithio ar eu datblygiad yn benodol os ydyn nhw'n iau pan maen nhw'n ei weld gyntaf
 • Gallant ddangos arwyddion o gynnar ymddygiad rhywiol a gall effeithio ar eu hunaniaeth rywiol
 • Gall arwain at ddisgwyliadau amhriodol gan ferched a menywod a'u trin yn debycach i wrthrychau
 • Efallai y bydd merched yn teimlo pwysau i gyflawni'r rhain disgwyliadau afrealistig o ryw
 • Gall ddatblygu teimladau o bryder neu iselder
 • Dewch yn obsesiwn gydag actio gweithredoedd rhywiol oedolion maen nhw wedi'u gweld
 • I fechgyn, fe allai siapio eu hagweddau tuag at wrywdod a rhywioldeb
 • Gall hefyd effeithio ar ddelwedd eu corff a synnwyr o'r hyn sy'n arferol i ferch neu fachgen

Cwestiynau Cyffredin: A yw dibyniaeth pornograffi yn beth go iawn?

Nid oes diagnosis a dderbynnir yn gyffredinol ar gyfer dibyniaeth porn. Fodd bynnag, mae arbenigwyr sy'n cydnabod cysylltiad rhwng porn a dibyniaeth yn credu ei fod yn 'anhwylder hypersexual' sy'n cael ei nodweddu gan orfodaeth gynyddol i wylio porn hyd yn oed pan fydd yn cael effaith negyddol ar iechyd meddwl a chorfforol ac yn eich atal rhag ffurfio perthnasoedd iach a gweithredu ynddo bywyd bob dydd.

Mwy am gaethiwed Porn

Beth mae'r gyfraith yn ei ddweud am ddelweddau anweddus ar-lein?

Er mwyn sicrhau bod plant yn ymwybodol o ddelweddau anweddus a beth allan nhw ei wneud i riportio nhw i gael gwared arnyn nhw, trafodwch y termau hyn gyda nhw pan fyddwch chi'n teimlo eu bod nhw'n ddigon hen i'w deall.

Beth yw porn dial?

Dyma pryd y rhennir delwedd neu fideo eglur neu rywiol o berson heb eu caniatâd. Fel rheol mae'n digwydd pan fydd perthynas yn chwalu ac mae cyn-bartner yn ceisio dial. Bellach mae'n drosedd cyflawni dedfryd hyd at ddwy flynedd yn y carchar.

Sicrhewch gefnogaeth: www.revengepornhelpline.org.uk

Beth yw delwedd anweddus o blentyn?

Mae edrych ar ddelweddau anweddus o dan 18s yn anghyfreithlon waeth pa mor hen ydyn nhw'n edrych. Gan fod y delweddau hyn yn bobl ifanc go iawn mae'n achosi niwed iddynt a dylid rhoi gwybod i'r Sefydliad Gwylio Rhyngwladol. Mae gan y DU waharddiad llym ar gymryd, gwneud, cylchredeg a meddiant gyda'r bwriad o ddosbarthu unrhyw ffotograff anweddus neu ffug-ffotograff o blentyn ac mae troseddau o'r fath yn cario a y ddedfryd uchaf o garchar 10 mlynedd.

Beth yw pornograffi eithafol?

Dyma unrhyw beth sy'n cynnwys rhywun sy'n bygwth bywyd rhywun, gweithred sy'n arwain at anaf difrifol, gorau neu necroffilia. Mae'n anghyfreithlon meddu ar y delweddau neu'r fideos hyn ac mae ganddo ddedfryd rhwng 2 -3 mlynedd a dirwy ddiderfyn.

Mathau o bornograffi sy'n anghyfreithlon - hyd yn oed i oedolyn fod wedi cynnwys gweithredoedd sy'n bygwth bywyd unigolyn. Gallai'r rhain fod yn weithredoedd a allai arwain at anaf difrifol, pornograffi diraddiol, pornograffi treisgar (hy treisio a cham-drin) ac unrhyw beth sy'n cynnwys y rhai dan 18 oed.

Dysgu am ryw a pherthnasoedd yn yr ysgol

Mae addysg rhyw a pherthynas bellach yn orfodol ym mhob ysgol yn Lloegr, gan gynnwys academïau ac ysgolion rhydd. Mae ysgolion cynradd yn canolbwyntio ar raglen sydd wedi'i theilwra i oedran ac aeddfedrwydd plant sy'n cynnwys dysgu am y glasoed cyn iddynt ei phrofi, sut mae babanod yn cael eu geni, cyfeillgarwch, bwlio a hunan-barch.

Mewn ysgolion uwchradd, mae gwersi ARhPh yn dysgu plant am berthnasoedd iach a bydd dilyn arweiniad newydd hefyd yn ymdrin â materion penodol fel pornograffi, secstio, aflonyddu a chydsynio.

Mae adroddiad Newyddion y BBC yn egluro newidiadau i'r ffordd y mae addysg rhyw a pherthnasoedd yn cael ei haddysgu mewn ysgolion
Adnoddau dogfen

Erthygl: 13 Rhesymau dros siarad â'ch plant am ryw: Manteision addysg rhyw

Darllen mwy

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw perthnasoedd ac addysg rhyw?

Mae perthnasoedd ac addysg rhyw (RSE) yn dysgu am agweddau emosiynol, cymdeithasol a chorfforol tyfu i fyny, perthnasoedd, rhyw, rhywioldeb dynol ac iechyd rhywiol. Dylai arfogi plant a phobl ifanc â'r wybodaeth, y sgiliau a'r gwerthoedd cadarnhaol i gael perthnasoedd diogel, boddhaus, i fwynhau eu rhywioldeb ac i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u lles rhywiol.

Sut bydd hyn yn helpu'ch plentyn?

 • Cynyddu eu gwybodaeth am risgiau rhywiol fel STI (clefyd a drosglwyddir yn rhywiol, beichiogrwydd yn yr arddegau
 • Eu gwneud yn ymwybodol o faterion yn ymwneud â cham-drin rhywiol a thrais partner
 • Hyrwyddo perthnasoedd iach
 • Gwella eu hymwybyddiaeth o risgiau o ran rhannu lluniau noethlymun a dylanwadau negyddol pornograffi ar agweddau tuag at berthnasoedd, rhyw a chydsyniad
 • Os yw'ch plentyn yn ANFON, bydd hefyd yn mynd i'r afael â'i anghenion yn benodol
 • Bydd plant hefyd yn dysgu am gynnwys LGBT-benodol mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran yn ôl y gyfraith.
Adnoddau dogfen

Darllenwch fwy am newidiadau arfaethedig i Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd (PSHE) gan Gymdeithas PSHE

Darllen mwy

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw eich hawl chi fel rhiant am yr hyn maen nhw'n ei ddysgu?

Mae rhai rhannau o addysg rhyw a pherthynas yn orfodol - mae'r rhain yn rhan o'r cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer gwyddoniaeth. O dan delerau'r canllawiau newydd, byddwch chi'n gallu tynnu'ch plentyn yn ôl o rywfaint o addysg rhyw neu'r cyfan. Rhaid bod gan bob ysgol bolisi ysgrifenedig ar addysg rhyw, y mae'n rhaid iddynt ei darparu i rieni am ddim.