BWYDLEN

Deliwch ag ef

Dysgwch pa gamau i'w cymryd i fynd i'r afael ag effeithiau amlygiad damweiniol neu fwriadol i bornograffi ar-lein ar eich plentyn a'r camau nesaf i'w cefnogi.

Beth sydd ar y dudalen

Camau i'w cymryd os yw'ch plentyn wedi gweld porn

Awgrymiadau ar sut i gefnogi'ch plentyn os yw wedi bod yn agored i bornograffi ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
Rhwystro mynediad at gynnwys penodol ar-lein, ond ni ddylai gymryd lle siarad am y mater.

Band eang eich cartref yw gwraidd mynediad rhyngrwyd i'ch plentyn a gallwch gyrchu'r rheolyddion rhieni i osod cyfyngiadau derbyniol ar y cynnwys y gall eich plentyn ei weld.

Os yw'ch band yn defnyddio band eang eich cartref, yna efallai yr hoffech chi osod rheolaethau rhieni ar y peiriannau chwilio maen nhw'n eu defnyddio yn unig.

Sefydlu rheolaethau rhieni ar draws pob dyfais y mae gan eich plentyn fynediad iddi; cyfrifiadur, ffôn symudol, llechen, a chonsolau gemau.

Defnyddiwch atalyddion hysbysebion i atal eich plentyn rhag clicio ar hysbysebion amhriodol mewn naidlenni.

Gwiriwch hanes porwr eich plentyn i gadw llygad ar ba wefannau maen nhw wedi ymweld â nhw. Unrhyw beth rydych chi'n teimlo sy'n amhriodol, gallwch chi ychwanegu at y rhestr hidlo rheolaethau rhieni.

Nid oes hidlydd yn 100% yn effeithiol. Y peth pwysicaf i'w gymryd yw y bydd siarad am y materion sy'n ymwneud â phornograffi ar-lein â'ch plentyn yn hanfodol er mwyn rhoi'r strategaethau ymdopi iddynt i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein.

Beth i'w wneud

  • Cael sgwrs sy'n briodol i'w hoedran ac egluro bod rhai pethau ar-lein sydd ar gyfer oedolion yn unig ac os ydyn nhw'n gweld rhywbeth sy'n eu cynhyrfu ar-lein, dylen nhw bob amser ddod i ddweud wrthych chi.
  • Efallai ei bod yn amser da i helpwch eich plentyn i feddwl yn feirniadol am y delweddau maen nhw'n eu gweld ar-lein ac all-lein.
  • Ceisiwch eu rhoi strategaethau ymdopi i'w helpu i ddelio gydag unrhyw gynnwys ar-lein y maent yn anghyfforddus ag ef fel cau caead y gliniadur neu ddiffodd y sgrin.
  • Sicrhewch nhw y gallant ddod atoch bob amser os ydynt yn teimlo eu bod wedi gweld rhywbeth ar-lein sydd wedi eu poeni.
  • Byddwch yn barod sydd ganddyn nhw cwestiynau am ryw a pherthnasoedd.
  • Cyfyngu'r siawns o ddod i gysylltiad i gynnwys amhriodol trwy sefydlu hidlwyr a rheolyddion rhieni ar ddyfeisiau - hy hidlwyr ar eich rhyngrwyd cartref, a Modd Diogelwch YouTube a Google Safe Search.
  • Sicrhewch fod y defnyddir dyfeisiau mewn ystafell a rennir, fel yr ystafell fyw neu'r gegin i gyfyngu.
  • Trafodwch y broblem gyda rhieni eraill i annog strategaeth a rennir.
  • Os yw'ch plentyn yn ceisio ein pornograffi ar-lein, ceisiwch darganfod y rhesymau pam. Efallai eu bod yn chwilfrydig am ryw ac yn edrych i ddarganfod mwy. Cyfeiriwch nhw at gwell ffynonellau gwybodaeth fel Childline ac Amaze.org.

Sut i riportio cynnwys amhriodol ar-lein

Os byddwch chi neu'ch plentyn yn dod ar draws delweddau rhywiol neu fideos o dan 18s, riportiwch nhw i'r Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd.

Dewch o hyd i gyngor a help pellach ynglŷn â'ch plant a cynnwys amhriodol ar-lein yma.

Fideo ymgyrch Llywodraeth y DU yn tynnu sylw at yr angen i wneud hynny atal cam-drin plant yn rhywiol ar-lein
Adnoddau bwlb golau

Help! Mae fy mhlentyn wedi gweld porn, beth ydw i'n ei wneud - Gweler ein canllaw rhieni am gamau i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn.

Ble i gael gwasanaethau cwnsela

Os ydych chi'n teimlo bod gwylio pornograffi ar-lein wedi effeithio'n wael ar eich plentyn, neu siaradwch â'ch meddyg teulu am y gefnogaeth sydd ar gael. Mae llawer o wasanaethau cwnsela lleol yn cynnig cost symudol ar raddfa yn dibynnu ar incwm eich teulu. Efallai y bydd hyd yn oed yn rhad ac am ddim. Gall hyn fod yn gyflymach na chael gafael ar gymorth trwy eich meddyg teulu. I gael gwybodaeth am wasanaethau cwnsela yn eich ardal chi, ymwelwch â Cymdeithas Cwnsela Prydain a Seicotherapi a gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod amdano Llinell Plant ac llinellau cymorth eraill

Mae sefydliadau fel y Sefydliad Iechyd Meddwl ac Mind hefyd cael rhywfaint o gyngor os oes angen cefnogaeth arnoch i siarad â nhw am iechyd meddwl.

Adnoddau dogfen

Darllenwch yr erthygl hon gan Young Minds i ddysgu sut y gall gwasanaethau cwnsela helpu fy mhlentyn.

Darllenwch yr erthygl