Beth yw Llinellau Sirol?

Atal camfanteisio troseddol ar blant a phobl ifanc

Mae meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn aml yn gysylltiedig â chamfanteisio rhywiol, ond gall troseddwyr dargedu plant trwy radicaleiddio a llinellau sirol hefyd.

Mae’r asiantaeth ddiogelu, Praesidio, wedi creu’r canllawiau isod i helpu rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i ddeall sut mae llinellau sirol yn cyflwyno eu hunain ar-lein.

Mae llinellau sirol yn targedu plant bregus all-lein ac ar-lein

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw Llinellau Sirol?

Mae Llinellau Sirol yn ddull o werthu cyffuriau gan grwpiau troseddol trefniadol (OCGs). Mae'r grwpiau hyn fel arfer yn ymwneud â symud cyffuriau o ddinasoedd mawr yn Lloegr i drefi a phentrefi marchnad ac arfordirol o amgylch y DU. Eu nod yw sefydlu gweithrediadau newydd yn y lleoedd hyn.

Mae County Lines hefyd yn fath o gamfanteisio troseddol sydd fel arfer yn dibynnu ar aelodau hŷn gangiau meithrin perthynas amhriodol â phlant o ardaloedd canol dinasoedd. Fodd bynnag, mae ymchwil gan Y Comisiwn ar Fywydau Ifanc Canfuwyd bod troseddwyr hefyd yn meithrin perthynas amhriodol â phlant o “Lloegr maestrefol a dosbarth canol.”

Mae'r gangiau'n gweld gwendidau ac yn targedu'r plant hyn i gludo'r cyffuriau a'r arian a rheoli'r llawdriniaeth yn y lleoliadau gwasgaredig. Yn y lleoliadau hyn y ceir camfanteisio pellach ar blant lleol.

Y 'llinellau' yw'r rhifau ffôn symudol pwrpasol y mae'r OCG yn eu defnyddio i reoli symud a gwerthu cyffuriau.

praesidio

Arbenigedd mewn llinellau sirol a ddarperir gan Praesidio Safeguarding.

Sut gallai plentyn fod yn agored i linellau sirol?

Gall rhagolygon gwneud arian neu ennill parch ddenu plant i linellau sirol. Yn ogystal, gall eu cyfoedion a'r cyfryngau cymdeithasol gyfaredd â'r ffordd o fyw sy'n delio â chyffuriau. Fodd bynnag, mae llawer yn cael eu nodi fel rhai sy'n agored i niwed ac yn cael eu paratoi yn y byd go iawn neu ar-lein gan OCGs.

Mae groomers yn ecsbloetio plant sy'n arddangos hunan-barch isel ac angen am hunaniaeth, perthyn ac pwrpas. Neu efallai y bydd plentyn yn dangos ymddygiad cymryd risg yn y byd go iawn neu ar-lein. Mae rhai plant mewn mwy o berygl oherwydd y gwendidau ychwanegol hyn:

Gall rhai plant hefyd fod yn ddefnyddwyr cyffuriau eu hunain.

Mae groomers hefyd yn manteisio ar ddefnydd plant o'r rhyngrwyd. Er enghraifft, efallai y byddant yn aml yr un peth ar-lein grwpiau cyfryngau cymdeithasol ac apiau negeseuon y mae plant yn eu defnyddio i archwilio eu rhywioldeb, deall y newidiadau sy'n gysylltiedig â llencyndod neu geisio cymorth gyda materion emosiynol neu iechyd meddwl. Felly, mae groomers yn chwilio am blant gyda lefelau uchel o ddefnydd o'r rhyngrwyd a lefelau isel o oruchwyliaeth gan oedolion.

Sut mae groomers yn targedu plant ar-lein

Cyfryngau cymdeithasol

Mae grwpiau troseddau cyfundrefnol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gymeradwyo a hysbysebu cyffuriau, gan hyrwyddo ffordd o fyw gangster cyfareddol arwynebol.

Gall llwyfannau wedi'u hamgryptio guddio gweithgaredd anghyfreithlon. Fodd bynnag, gallai'r gweithgaredd hwn weithredu mewn golwg glir trwy ddefnyddio hashnodau ac emojis fel cod ar gyfer gweithgareddau cyffuriau, trais a rhywiol. Mae plant yn dysgu'r 'iaith' ac yna'n gwybod sut i brynu cyffuriau yn hawdd.

Yn ogystal, gallai anhysbysrwydd ymddangosiadol y rhyngrwyd annog plant i gredu bod prynu a gwerthu cyffuriau fel hyn yn risg isel.

Gallai OCGs ddefnyddio chatbots awtomataidd i ymgysylltu â phlant ond maent yn fwy tebygol o ddefnyddio cyfrifon go iawn a weithredir ar ran yr OCG. Mae groomers yn ei chael hi'n weddol hawdd cysylltu â phlant fel hyn. Yn y modd hwn, gallant gysylltu â nifer fawr o blant am gost fach iawn.

Ac mae risg isel yr ymgysylltiad cychwynnol yn golygu y gall groomers dargedu dioddefwyr posibl lluosog ar yr un pryd.

Gemau fideo ar-lein

Gall OCGs ddefnyddio swyddogaeth sgwrsio gemau ar-lein a llwyfannau mwy newydd sy'n gysylltiedig â'r metaverse sy'n dod i'r amlwg. Maent yn cynnig cyfleoedd i OCGs fanteisio i raddau helaeth ar amgylcheddau gemau agored a chyswllt cymdeithasol heb eu cymedroli. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt ymgysylltu â phlant a datblygu marchnad gyffuriau ar-lein.

Mae’r model ecsbloetio yn un sy’n cynnwys proffiliau plant go iawn yn hytrach na chyfrifon ffug y mae oedolion yn eu rheoli. Ynghyd ag anhysbysrwydd y byd rhithwir, mae'r model yn anodd i blant ei adnabod neu ei wrthsefyll.

Technoleg arall

Mae OCGs hefyd yn datblygu technegau e-fasnach a thechnoleg i ddatblygu cadwyni cyflenwi cyffuriau.

Mae gwerthu cyffuriau ar-lein yn cynnig dull dosbarthu cost isel sy'n dileu rhai o'r risgiau sy'n gysylltiedig â gwerthu cyffuriau wyneb yn wyneb, megis gwrthdaro â gwerthwyr cystadleuol neu arestio.

Mae'r model llinellau sirol yn gysylltiedig â llinellau ffôn symudol. Fodd bynnag, mae ffonau clyfar fforddiadwy heb gontract yn cymryd lle ffonau talu-wrth-fynd tafladwy. Mae'r ffonau smart di-gontract yn cynnig cyfathrebu â defnyddwyr mwy cefnog cyffuriau hamdden trwy gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau rhwydweithio.

Mae technoleg hefyd yn cynnig taliadau am gyffuriau trwy apiau arian parod a gwasanaethau talu symudol. Oherwydd yr haen ychwanegol o sicrwydd sy'n gysylltiedig â'r dulliau hyn, gallent fod yn fwy deniadol i OCGs gan eu bod yn atal colli neu ddwyn elw arian parod.

Cymwysiadau negeseuon wedi'u hamgryptio darparu dull cyfathrebu rhad a diogel a lleihau'r risg o ymyrraeth gan yr heddlu. Yn ogystal, gallai natur ddatganoledig llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a negeseuon ei gwneud yn anoddach i’r heddlu gael mynediad at gofnodion data. Nid yw rhai apiau negeseuon hyd yn oed yn cadw unrhyw ddata, sy'n creu her bellach i orfodi'r gyfraith.

Cymorth meithrin perthynas amhriodol ar-lein

Dysgwch sut mae groomers yn targedu plant ar-lein a beth allwch chi ei wneud i'w atal.

Delwedd o ferch yn edrych yn drist, yn syllu ar sgrin yn yr ystafell wely

HWB YMWELIAD

Darllen pellach

Dysgwch fwy am y meysydd a allai effeithio ar Linellau Sirol a ffyrdd o ddod o hyd i gefnogaeth. Bydd teimlo'n hyderus yn eich dealltwriaeth yn eich helpu i deimlo'n hyderus wrth ddelio â'r mater os bydd yn codi.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella