BWYDLEN

Amddiffyn eich plentyn

Mynnwch awgrymiadau ar sut i ddefnyddio offer technoleg i hidlo a rhwystro cynnwys amhriodol ar ddyfais plant a pha sgyrsiau i'w cael i'w cadw'n ddiogel ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Awgrymiadau ac offer i amddiffyn plant rhag cynnwys oedolion

Gall offer fel rheolaethau rhieni helpu i amddiffyn eich plant rhag cyrchu cynnwys amhriodol, ond ni allwch wirio popeth a welant ar y rhyngrwyd. Mae angen i chi eu helpu i osgoi cynnwys anaddas, ac ymdopi ag ef os ydyn nhw'n ei weld. Y cam cyntaf yw siarad â nhw amdano.

Sicrhewch gefnogaeth ar sut i amddiffyn plant rhag cynnwys penodol ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
Sgript fideo:

Gall offer Rheoli Rhieni helpu i amddiffyn eich plentyn rhag cyrchu cynnwys amhriodol ond ni allant rwystro popeth.

Yn ogystal â rheolyddion, bydd cael sgyrsiau rheolaidd am yr hyn y gallant ei weld yn helpu plant i adeiladu strategaethau ymdopi da i ddelio â beth bynnag y mae'r rhyngrwyd yn ei daflu atynt.

Mae gan lawer o wefannau derfyn oedran lleiaf o 13 - gan gynnwys YouTube a Facebook. Esboniwch i'ch plentyn fod terfynau oedran yno i helpu i'w amddiffyn rhag gweld pethau nad ydyn nhw'n barod ar eu cyfer o bosib.

Siaradwch â rhieni eraill ac ysgol eich plentyn i weld pa fath o reolau maen nhw'n eu dilyn a beth fydden nhw'n ei argymell.

Darganfyddwch y math o bethau y mae eich plentyn yn hoffi eu gwneud ar-lein a chytuno pa wefannau ac apiau sydd orau ar eu cyfer a gosod rhai rheolau. Sôn am sut maen nhw'n chwilio'r rhyngrwyd; mae peiriannau chwilio sy'n addas i blant sy'n arbennig o addas ar gyfer plant.

Gadewch i'ch plentyn wybod y gallant siarad â chi neu oedolyn dibynadwy os deuir ar draws unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu ar-lein.

Dechrau sgwrs am yr hyn y mae plant yn ei weld ar-lein

Cyn gynted ag y bydd eich plentyn yn dechrau defnyddio'r rhyngrwyd, dylech ddechrau siarad am yr hyn y gallai ddod o hyd iddo yno. Helpwch nhw i ddeall y gallan nhw weithiau ddod ar draws pethau y byddai'n well ganddyn nhw beidio â'u gweld, neu y byddai'n well gennych na fydden nhw'n eu gweld. Ceisiwch gael y sgyrsiau hyn yn rheolaidd.

Esboniwch derfynau oedran a safleoedd amhriodol o ran oedran

Mae gan lawer o safleoedd a terfyn oedran lleiaf 13 - mae hyn yn cynnwys gwefannau fel YouTube a Facebook. Esboniwch i'ch plentyn fod terfynau oedran yno i helpu i'w amddiffyn rhag cynnwys anaddas.

Siaradwch â rhieni eraill a'r ysgol

Gofynnwch i rieni eraill ac ysgol eich plentyn pa fath o reolau maen nhw'n eu dilyn a beth maen nhw'n ei argymell.

Cytuno ar reolau sylfaenol

Darganfyddwch y math o bethau y mae eich plentyn yn hoffi eu gwneud ar-lein a chytuno pa wefannau ac apiau sydd orau iddynt eu defnyddio. Dylai'r rhain gynnwys y peiriannau chwilio maen nhw'n eu defnyddio i ddod o hyd i wybodaeth. Gallwch chi droi ymlaen Google SafeSearch a gosod modd diogel YouTube i sicrhau eu bod yn gweld canlyniadau sy'n briodol i'w hoedran.

Byddwch yn bwyllog ac yn galonogol

Gadewch i'ch plentyn wybod y gallant siarad â chi neu oedolyn dibynadwy os deuir ar draws unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu ar-lein.

Gwirio oedran ar wefannau porn masnachol

Disgwylir i'r Llywodraeth wneud cais a trefn gwirio oedran newydd ar gyfer safleoedd porn masnachol ar ddiwedd 2018 i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Bydd yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ddarparu manylion cardiau credyd i wirio eu bod yn 18 oed neu'n hŷn.

Annog meddwl yn feirniadol

Helpwch nhw i feddwl am pam eu bod yn hoffi gwneud rhai gweithgareddau ar-lein i ddechrau adeiladu eu meddwl beirniadol.

Sôn am yr hyn sy'n ffug a beth sy'n real

Dangoswch iddyn nhw nad yw popeth maen nhw'n ei weld ar-lein yn wir ac i wirio ffynonellau eraill a yw rhywbeth yn ymddangos yn 'rhy dda i fod yn wir'-Mae gan CBBC fideos ac erthyglau y gallwch eu rhannu gyda'ch plentyn.

Defnyddiwch lyfrau stori i ddechrau sgyrsiau

Dechreuwch siarad am ddiogelwch ar-lein cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd ar-lein - defnyddio straeon i gyflwyno'r pwnc yn gallu ei gwneud hi'n haws i sbarduno sgwrs.

Sôn am ffyrdd cadarnhaol o ddefnyddio technoleg

Dangoswch eich bod chi'n deall y rôl bwysig technoleg a'r Rhyngrwyd yn eu bywydau.

Mwy o gychwyn sgwrs

Beth allan nhw ei wneud os ydyn nhw'n gweld rhywbeth erchyll neu rywbeth drwg yn digwydd?

Waeth faint o ragofalon a gymerwch, bydd adegau pan fydd eich plentyn yn teimlo'n brifo, yn ofnus neu'n ddryslyd gan rywbeth y mae wedi'i weld neu ei brofi. Siaradwch yn dawel trwy'r hyn maen nhw wedi'i weld, sut i'w ddeall, a beth allwch chi ei wneud gyda'ch gilydd i wella pethau.

Beth os ydyn nhw'n gwneud camgymeriad neu'n gwneud rhywbeth maen nhw'n difaru yn ddiweddarach?

Y peth pwysig yw bod eich plentyn yn siarad â rhywun os yw wedi gwneud llanast. Ceisiwch beidio â gwylltio na gorymateb. Gweithiwch gyda'n gilydd sut i gael gwared ar gynnwys a gwneud iawn am unrhyw niwed a achosir. Maen nhw'n ei chael hi'n anodd siarad â chi, felly gadewch iddyn nhw wybod y gallan nhw gysylltu â chyfrinach bob amser llinell gymorth os oes angen cyngor arnyn nhw.

Sut allan nhw wybod beth a phwy i ymddiried ynddo ar-lein?

Mae yna lawer ar-lein sy'n cynnwys neu'n gorliwio, a gall fod llawer o bwysau i ddangos pa amser gwych rydych chi'n ei gael. Mae bob amser y posibilrwydd nad yw rhywun yr hyn maen nhw'n ei ddweud ydyn nhw. Dysgwch eich plentyn i fod yn cwestiynu bob amser ac i siarad â chi os nad yw rhywbeth yn ymddangos yn hollol iawn. Nid yw byth yn syniad da cwrdd â rhywun rydych chi wedi cwrdd â nhw ar-lein heb adael i'ch rhieni wybod amdano.

Sut y gallant wneud y byd ar-lein yn well i bobl eraill?

Rydyn ni i gyd yn gadael ein rhai ein hunain ôl troed digidol a chael dewis p'un a yw hynny'n gadarnhaol neu'n negyddol. Anogwch eich plentyn i feddwl am yr iaith maen nhw'n ei defnyddio, y pethau maen nhw'n eu dweud a'u rhannu, a sut y gallai hynny effeithio ar bobl eraill.

delwedd pdf

Mwy o wybodaeth

Darllenwch ganllaw'r NSPCC i annog eich plentyn i fod yn 'Share Aware

Gweler Adnodd
Adnoddau bwlb golau

Edrychwch ar ganllaw Common Sense Media i sianeli YouTube i wneud dewis gwybodus ar yr hyn sy'n addas i'ch plentyn ei wylio.

Gweler Canllaw YouTube

Defnyddiwch ein canllawiau rheolaethau rhieni i osod rheolaethau ar ddyfeisiau plant

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch y cytundeb teuluol hwn gan Childnet i'ch helpu chi i gytuno ar ffiniau digidol fel teulu.

Ymweld â'r safle

Rheoli gweithgaredd cymdeithasol plant

Mae'n bwysig cadw'r sgwrs i fynd a chymryd diddordeb yn yr hyn y mae eich plentyn yn ei wneud ar-lein. Dyma'ch pecyn cymorth hanfodol.

Pecyn cymorth ar-lein i reoli eu gweithgaredd cymdeithasol
RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Rheoli mynediad at gynnwys amhriodol

Trwy roi ychydig o fesurau syml ar waith gallwch helpu'ch plentyn i osgoi cynnwys amhriodol a chanolbwyntio ar brofi'r gorau o'r rhyngrwyd. Dyma ganllawiau cyflym sut i wneud fideo i osod y gosodiadau cywir ar y llwyfannau mwyaf poblogaidd a phethau eraill y gallwch chi eu gwneud:

Gwiriwr Preifatrwydd Facebook

Sut i ddefnyddio Archwiliad preifatrwydd Facebook

Modd Cyfyngedig YouTube

Sut i osod Modd Cyfyngedig YouTube

Google SafeSearch

Sut i droi ymlaen Google SafeSearch

Fel rhiant mae gennych rai penderfyniadau i'w gwneud ynglŷn â sut rydych chi am i'ch plentyn ymgysylltu ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol a pha fesurau rydych chi am eu rhoi ar waith i helpu i'w amddiffyn:

Sefydlu rheolaethau rhieni

Rhowch reolaethau rhieni ar fand eang eich cartref. Ewch i'n rheolaethau rhieni a chanllawiau preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth.

Trowch ymlaen chwiliad diogel ar beiriannau chwilio

Anogwch eich plentyn i ddefnyddio peiriannau chwilio sy'n gyfeillgar i blant, fel SwiggleGellir gweithredu gosodiadau chwilio diogel google ac Bing. Ar gyfer peiriannau chwilio eraill ewch i leoliadau diogelwch. Peidiwch ag anghofio dewis y modd diogelwch ymlaen YouTube, iTunes ac Google Chwarae.

Sicrhewch fod pob dyfais wedi'i gwarchod

Dylid gosod rheolyddion rhieni ar bob dyfais y mae eich plentyn yn ei defnyddio: consolau ffôn symudol, llechen a gemau (cartref a llaw).

Gosod hidlwyr

Ysgogi'r mesurau diogelwch a gynigir gan wahanol safleoedd; safleoedd rhwydweithio cymdeithasol mae gan Facebook fel gosodiadau preifatrwydd a fydd yn helpu'ch plentyn i reoli pwy sydd â mynediad i'w gynnwys a'r hyn maen nhw'n ei weld.

Blociwch Pop-ups

Os ydych chi'n poeni bod eich plant yn cyrchu cynnwys amhriodol trwy naidlenni a hysbysebu, ewch i wikiHow gyda chyngor ar sut i atal y rhain.

Archwiliwch wefannau ac apiau gyda'i gilydd

Trwy siarad â'ch plentyn am ei ddiddordebau gallwch eu helpu i ddod o hyd i wefannau addas i ymweld â nhw ac apiau i'w defnyddio. Adolygwch y gwefannau hyn wrth iddynt heneiddio. Ymweld Common Sense Cyfryngaui weld adolygiadau o apiau, gwefannau a chyfryngau eraill sy'n briodol i'w hoedran.

Rhannwch fideo i egluro terfynau oedran

BBC Own mae'n adnodd pwrpasol i blant ddysgu am y byd ar-lein a'i lywio'n ddiogel, rhannwch y fideo hon gyda nhw i'w helpu i ddeall pwysigrwydd terfynau oedran

Awgrym Gorau bwlb golau

Gyda Net Aware gan yr NSPCC ac O2 gallwch ddarganfod mwy am y gwefannau, y gemau a'r apiau y mae eich plentyn yn eu defnyddio gan gynnwys isafswm terfynau oedran

Ewch i safle NSPCC

Defnyddio ein pum prif awgrym i roi archwiliad iechyd i ffôn clyfar neu lechen eich plentyn er mwyn ei sefydlu'n ddiogel