BWYDLEN

Atal amlygiad i gynnwys amhriodol

Sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein

Mynnwch awgrymiadau ar sut i ddefnyddio offer technoleg i hidlo a rhwystro cynnwys amhriodol ar ddyfais plant a pha sgyrsiau i'w cael i'w cadw'n ddiogel ar-lein.

Sicrhewch gefnogaeth ar sut i amddiffyn plant rhag cynnwys penodol ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
Sgript fideo:

Gall offer Rheoli Rhieni helpu i amddiffyn eich plentyn rhag cyrchu cynnwys amhriodol ond ni allant rwystro popeth.

Yn ogystal â rheolyddion, bydd cael sgyrsiau rheolaidd am yr hyn y gallant ei weld yn helpu plant i adeiladu strategaethau ymdopi da i ddelio â beth bynnag y mae'r rhyngrwyd yn ei daflu atynt.

Mae gan lawer o wefannau derfyn oedran lleiaf o 13 - gan gynnwys YouTube a Facebook. Esboniwch i'ch plentyn fod terfynau oedran yno i helpu i'w amddiffyn rhag gweld pethau nad ydyn nhw'n barod ar eu cyfer o bosib.

Siaradwch â rhieni eraill ac ysgol eich plentyn i weld pa fath o reolau maen nhw'n eu dilyn a beth fydden nhw'n ei argymell.

Darganfyddwch y math o bethau y mae eich plentyn yn hoffi eu gwneud ar-lein a chytuno pa wefannau ac apiau sydd orau ar eu cyfer a gosod rhai rheolau. Sôn am sut maen nhw'n chwilio'r rhyngrwyd; mae peiriannau chwilio sy'n addas i blant sy'n arbennig o addas ar gyfer plant.

Gadewch i'ch plentyn wybod y gallant siarad â chi neu oedolyn dibynadwy os deuir ar draws unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu ar-lein.

3 awgrym i atal dod i gysylltiad â chynnwys oedolion

Blociwch gynnwys oedolion

Gosod rheolaethau rhieni ar draws llwyfannau a dyfeisiau. Gall rheolaethau rhieni helpu i rwystro a hidlo cynnwys i atal dod i gysylltiad â deunydd amhriodol.

Mae rheolaethau rhieni traws-ddyfais yn cynnwys:

Defnyddiwch Becyn Cymorth Little Digital Helps, a grëwyd gyda Tesco Mobile, i gael cyngor rheolaethau rhieni personol.

Dewch o hyd i wefannau addas ar gyfer eich plentyn

Siaradwch â'ch plentyn am ei ddiddordebau i'w helpu i ddod o hyd i wefannau addas i ymweld â nhw ac apiau i'w defnyddio. Adolygwch y gwefannau hyn wrth iddynt fynd yn hŷn a defnyddiwch unrhyw beth newydd gyda'ch gilydd.

Dysgwch sut i helpu plant i ddod o hyd i apiau newydd yma.

Siaradwch â nhw am eu bywyd digidol

Mae rheolaethau rhieni yn rhwyd ​​​​ddiogelwch wych. Fodd bynnag, ni allant ddisodli manteision sgyrsiau agored.

Siaradwch â’ch plentyn am beth yw cynnwys amhriodol a pham ei fod yn niweidiol i rai. Trafodwch eu profiadau eu hunain a gofynnwch iddynt eich tywys trwy sut y maent wedi delio ag ef.

Gyda’ch gilydd, trafodwch y broses ar gyfer adrodd ar gynnwys amhriodol a sut y gallwch eu cefnogi. Mae rhai plant yn teimlo’n lletchwith am fynd at eu rhieni, neu fel y gallent fynd mewn trwbwl, felly bydd sgyrsiau agored a rheolaidd yn eu helpu i deimlo y gallant ddod atoch os aiff rhywbeth o’i le.

Sut i siarad am gynnwys oedolion

Cyn gynted ag y bydd eich plentyn yn dechrau defnyddio'r rhyngrwyd -- neu cyn hynny - siaradwch am yr hyn y gallent ddod o hyd iddo yno. Dyma rai awgrymiadau i'ch cefnogi.

Siaradwch am sut mae'n edrych

Atal amlygiad i gynnwys amhriodol trwy helpu'ch plentyn i ddeall beth ydyw.

Eglurwch eu bod weithiau’n dod ar draws pethau y byddai’n well ganddyn nhw beidio â’u gweld, neu bethau y byddai’n well gennych chi nad ydyn nhw wedi’u gweld. Gallai’r cynnwys hwn ddangos pethau brawychus neu bethau sy’n gwneud iddynt deimlo’n anghyfforddus. Neu, gallai fod yn fodlon sy’n dreisgar, yn rhywiol, yn gas neu’n gamarweiniol. Fel y cyfryw, efallai na fyddwch chi fel rhiant am iddynt ei weld.

Cytuno ar reolau sylfaenol

Unwaith y bydd eich plentyn yn deall beth yw cynnwys amhriodol, eglurwch yn glir beth sy'n dderbyniol neu ddim yn dderbyniol iddo gael mynediad iddo. Gyda phlant hŷn, efallai y byddwch yn eu cynnwys yn y penderfyniadau hyn wrth eu helpu i osod nodweddion diogelwch ar eu hoff ddyfais neu blatfform.

Gyda'ch plentyn, penderfynwch ar y cynnwys sydd fwyaf addas ar gyfer ei anghenion, ei aeddfedrwydd a'i ddatblygiad. Gallai gemau fideo treisgar, er enghraifft, ddychryn un plentyn tra nad yw un arall yn poeni o gwbl. Felly, penderfynwch gyda'ch gilydd beth sy'n gweithio ac ailedrych ar y rheolau sylfaenol hynny wrth iddynt dyfu.

Sicrhewch eich bod yn gwirio i mewn yn rheolaidd

Cynhaliwch y sgyrsiau hyn yn rheolaidd. Gofynnwch iddyn nhw am eu hoff gêm neu greawdwr cynnwys, a ydyn nhw wedi gweld unrhyw beth sy’n peri pryder a beth wnaethon nhw i fynd i’r afael ag ef.

Gall normaleiddio sgyrsiau helpu plant i deimlo'n fwy parod i ddod atoch chi am help. Gall hefyd eich helpu i sylwi ar unrhyw gamddealltwriaeth neu fylchau yn eu dealltwriaeth o'r camau i'w cymryd.

Canllaw sgwrs

Mynnwch awgrymiadau ar siarad am fywyd digidol eich plentyn.

GWELER ARWEINIAD Y SGWRS

Sut i reoli mynediad i gynnwys oedolion

Fel rhiant mae gennych chi rai penderfyniadau i’w gwneud ynglŷn â sut rydych chi am i’ch plentyn ymgysylltu ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol a pha fesurau rydych chi am eu rhoi ar waith i helpu i’w hamddiffyn.

Ynghyd â sefydlu rheolaethau rhieni, gallwch hefyd annog eich plentyn i ddefnyddio peiriannau chwilio sy'n gyfeillgar i blant, fel Swigle. Yn ogystal, gallwch chi actifadu gosodiadau ChwilioDiogel ar draws peiriannau chwilio fel google ac Bing.

Gallwch hefyd actifadu'r mesurau diogelwch a gynigir gan wahanol wefannau. Mae gan TikTok, er enghraifft, Pâr Teulu i’ch helpu i reoli profiadau digidol eich plentyn.

Archwiliwch ganllawiau apps cyfryngau cymdeithasol eraill i reoli mynediad at gynnwys amhriodol.

Archwiliwch ein canllawiau sut-i

Dysgwch sut i reoli rheolaethau rhieni ac atal mynediad at gynnwys amhriodol.

TikTok

Sut i ddefnyddio gosodiadau preifatrwydd TikTok

YouTube Kids

Sut i osod YouTube Kids

Google SafeSearch

Sut i droi ymlaen Google SafeSearch
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella