BWYDLEN

Sut i ddelio â chynnwys amhriodol

Os yw'ch plentyn wedi baglu ar draws cynnwys oedolion, archwiliwch ein canllaw i'w gefnogi

Gall gweld cynnwys amhriodol yn ifanc adael i blant deimlo'n ddryslyd ac yn methu â phrosesu'r hyn y maent wedi'i weld neu ei brofi. Mynnwch gyngor ar sut i'w cefnogi a'u helpu i wella.

Beth i'w wneud os yw plentyn yn gweld cynnwys penodol i oedolion ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Trwy roi ychydig o fesurau syml ar waith gallwch reoli mynediad at gynnwys amhriodol a helpu'ch plentyn i ganolbwyntio ar brofi'r gorau o'r rhyngrwyd. Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud

Band eang eich cartref yw gwraidd mynediad rhyngrwyd i'ch plentyn a gallwch gyrchu'r rheolyddion rhieni i osod cyfyngiadau derbyniol ar y cynnwys y gall eich plentyn ei weld.

Os yw'ch band yn defnyddio band eang eich cartref, yna efallai yr hoffech chi osod rheolaethau rhieni ar y peiriannau chwilio maen nhw'n eu defnyddio yn unig.

Defnyddiwch y rheolyddion rhieni sydd ar gael ar ddyfais eich plentyn i reoli beth, a sut, maen nhw'n rhannu cynnwys ar-lein ac yn rhyngweithio ag eraill.

Ysgogi'r mesurau diogelwch a gynigir gan wahanol safleoedd; mae gan wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook osodiadau preifatrwydd a fydd yn helpu i atal eich plentyn rhag gweld hysbysebu anaddas.

Trwy siarad â'ch plentyn am ei ddiddordebau gallwch eu helpu i ddod o hyd i wefannau ac apiau addas i'w defnyddio. Adolygwch y gwefannau hyn wrth iddynt heneiddio.

Rhowch yr offer i'ch plentyn wybod pryd a sut i riportio unrhyw gynnwys a allai beri gofid ar y llwyfannau y maent yn eu defnyddio. Gall sefydliadau fel CEOP ac IWF helpu i gael gwared ar adroddiadau o ddelweddau rhywiol o blant ar-lein a delio â nhw.

4 awgrym cyflym i ddelio â chynnwys amhriodol

Gwybod pryd a sut i riportio cynnwys amhriodol

Os bydd unrhyw un neu unrhyw beth yn gwneud i'ch plentyn deimlo'n ofnus, yn ddryslyd neu'n anghyfforddus, rhowch y grym iddo adrodd amdano. Gallai hynny gynnwys defnyddio swyddogaethau adrodd platfform neu siarad â chi (neu'r ddau).

Hyd yn oed os ydynt yn ansicr ynghylch bwriad person, dylent adrodd. Ni fydd neb yn gwybod eu bod wedi cymryd y camau hynny, a gallai eu hamddiffyn nhw ac eraill rhag niwed posibl. Mae'n well goradrodd na thanadrodd.

Os yw rhywun wedi ymddwyn yn amhriodol tuag at eich plentyn, yn enwedig mewn ffordd rywiol, dylech roi gwybod iddo ar unwaith CEOP.

Arhoswch yn dawel a siaradwch amdano

Os yw'ch plentyn yn gweld cynnwys amhriodol - yn ddamweiniol neu'n bwrpasol - cofiwch beidio â chynhyrfu, yn enwedig os gwnaethant ei godi ei hun.

Gadewch iddyn nhw feddwl am eu hymatebion ac arwain y sgwrs. Er ei fod yn anodd, ceisiwch beidio â neidio i gasgliadau nac ymateb yn frech. Rydych chi eisiau iddyn nhw deimlo'n gyfforddus yn dod atoch chi ar gyfer materion yn y dyfodol hefyd.

Gweithiwch gyda'ch gilydd sut i ddileu cynnwys a gwneud iawn am unrhyw niwed a achosir. Ac os ydynt yn ei chael yn anodd siarad â chi, rhowch wybod iddynt y gallant bob amser gysylltu â llinell gymorth gyfrinachol fel Childline neu The Mix os oes angen mwy o gefnogaeth arnynt.

Dod o hyd i system cymorth

Waeth beth mae'ch plentyn wedi'i weld, efallai y bydd angen cymorth arnoch chi'ch hun. Mae’n bwysig cofio nad ydych chi ar eich pen eich hun, ac mae’n debygol y bydd rhieni eraill yn delio â materion tebyg.

Gallwch archwilio ein straeon rhieni ein hunain neu ein rhestr o adnoddau i rieni a gofalwyr i gael cefnogaeth.

Estynnwch allan i ysgol eich plentyn

Os daw eich plentyn ar draws cynnwys amhriodol yn yr ysgol neu drwy fyfyriwr arall, mae’n bwysig cynnwys eu hysgol.

Mae mam, Emma, ​​yn sôn am fyfyriwr yn anfon fideo treisgar at ei merch ar y bws. “Unwaith roedden nhw'n gwybod,” meddai Emma, ​​“roedd yr ysgolion yn dda iawn amdano, a chymerodd y cwmni bysiau ran. Hefyd, siaradwyd â’r bobl ifanc eu hunain yn yr ysgol ac roedd canlyniadau.” Darllenwch ei stori lawn yma.

Bydd cynnwys yr ysgol yn eich helpu i rannu'r cyfrifoldeb ag oedolion eraill y gallwch ymddiried ynddynt. Yn ogystal, mae'n debygol y bydd ganddynt brofiadau tebyg blaenorol i'w defnyddio a byddant yn gwybod sut orau i symud ymlaen.

Pryd i adrodd am gynnwys oedolion

Mae rhai mannau ar-lein wedi'u cynllunio ar gyfer oedolion yn unig tra bod eraill yn caniatáu plant hefyd. Waeth beth fo'r safle, platfform neu ap, mae Telerau Gwasanaeth neu ddogfennau tebyg sy'n amlinellu'r hyn sy'n iawn ac nad yw'n iawn i'w rannu.

Ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol sy'n caniatáu defnyddwyr 13+ oed, bydd eu Telerau Gwasanaeth yn amlinellu'n glir pa gynnwys sy'n amhriodol. Yn fwyaf aml, mae hyn yn cynnwys noethni a thrais.

Os yw'ch plentyn yn dod ar draws cynnwys sy'n eu gwneud yn anghyfforddus ar gyfryngau cymdeithasol neu fannau eraill y gall plant eu cyrchu'n gyfreithlon, dylent riportio hynny i'r platfform.

Yn ogystal, os bydd rhywun yn anfon neges yn uniongyrchol at eich plentyn sy'n cynnwys cynnwys amhriodol, gan gynnwys fideos neu luniau, dylent ddweud wrthych.

Yna gallwch chi benderfynu a oes angen llwyfan, athrawon neu hyd yn oed heddlu.

Sut mae rhoi gwybod am gynnwys amhriodol?

Os byddwch chi neu'ch plentyn yn dod ar draws unrhyw gynnwys sy'n anghyfreithlon, sy'n ysgogi trais neu gasineb, dyma beth allwch chi ei wneud i riportio'r cynnwys:

Rhoi gwybod am ddelweddau anweddus o blant: Os byddwch chi neu'ch plentyn yn dod ar draws unrhyw ddelweddau rhywiol anghyfreithlon o blant, riportiwch nhw i'r Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd.

Rhoi gwybod am gynnwys cymdeithasol amhriodol: Defnyddiwch ein canllawiau sefydlu-diogel i weld sut i adrodd i’r darparwyr perthnasol e.e. Facebook, YouTube gan ddefnyddio’r dolenni ‘baner’ neu ‘adrodd’ ger y cynnwys.

Rhoi gwybod am araith casineb ar-lein: Dylid adrodd ar gynnwys sy'n annog casineb trwy Gwir Weledigaeth.

Adrodd deunydd eithafol: Dylid adrodd ar gynnwys sy'n ymwneud â therfysgaeth trwy yr Uned Cyfeirio Rhyngrwyd Gwrthderfysgaeth.

Riportiwch unrhyw gynnwys rydych chi'n poeni amdano, er enghraifft, cynnwys rhywiol neu dreisgar sy'n ymddangos mewn hysbysebion, ffilmiau, rhaglenni teledu neu gemau fideo, gan ddefnyddio Ofcom.

Os ydych chi am roi gwybod am unrhyw faterion eraill, edrychwch ar y wybodaeth ar ein Rhifyn yr Adroddiad .

Adrodd SWGfL Cynnwys Niweidiol

Sut i siarad amdano

Os yw’ch plentyn yn dod ar draws rhywbeth amhriodol ar-lein, mae’n bwysig siarad â nhw amdano.

Yn gyntaf, sefydlwch a oeddent wedi baglu ar y cynnwys yn ddamweiniol neu'n chwilfrydig ac yn mynd i chwilio amdano. Os damwain, sicrhewch nhw nad yw'n beth drwg a dangoswch ddealltwriaeth. Peidiwch â chynhyrfu a thrafodwch yr hyn y maent wedi'i weld a sut mae wedi gwneud iddynt deimlo i asesu pa gymorth emosiynol y gallai fod ei angen arnynt.

Os aethon nhw i chwilio amdano, cael sgwrs onest am pam roedden nhw'n teimlo'r angen i wneud hynny. Gall mynd at y sgwrs yn dawel ac yn agored eu helpu i feddwl yn feirniadol am eu gweithredoedd a sut y gallai effeithio arnynt.

Fel arall, os nad yw’ch plentyn yn teimlo’n gyfforddus yn siarad â chi am yr hyn a welodd, anogwch ef i siarad â chwnselydd neu linell gymorth fel Childline.

Amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cynnwys amhriodol ar-lein

Mae fy mhlentyn wrthi'n chwilio am gynnwys i oedolion

Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn chwilio am gynnwys sy'n amhriodol, y cam cyntaf yw cael sgwrs agored a didwyll am yr hyn y mae'n ei wylio.

  • Peidiwch â chynhyrfu a cheisiwch ddarganfod beth sy'n gwneud iddyn nhw fod eisiau cyrchu a gwylio'r cynnwys hwn.
  • Mae'n bwysig peidio â bygwth cymryd dyfeisiau gan y gallai yrru'r ymddygiad hwn o dan y ddaear a mygu sgwrs yn y dyfodol am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein.
  • Os ydyn nhw'n teimlo'n anghyfforddus yn siarad â chi, rhowch fanylion cyswllt iddyn nhw ar gyfer sefydliadau fel Childline i siarad am y materion a chael rhywfaint o gyngor diduedd.
  • Os ydyn nhw'n gwylio cynnwys eithafol neu'n cymryd rhan weithredol mewn fforymau sy'n annog hunan-niweidio, gallai fod yn ddefnyddiol estyn allan at sefydliad fel Llinell gymorth rhieni Young Minds pwy all gynnig cyngor ar ble i geisio cefnogaeth wyneb yn wyneb ar y mater hwn.
  • Nid oes unrhyw un yn hoffi meddwl y gallai eu plentyn eu hunain fod yn seiberfwlio, ond weithiau gellir tynnu pobl ifanc i'r ymddygiad hwn heb sylweddoli effaith eu gweithredoedd. Mae gennym ni awgrymiadau a cyngor ar beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn seiberfwlio.

Sut i gael mynediad at wasanaethau cwnsela

Os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd meddwl eich plentyn, mae siarad â'ch meddyg teulu yn ddechrau da. Gallwch hefyd gael cyngor drwy'r Sefydliad Iechyd Meddwl ac Mind.

Er y gallwch weithiau gael cymorth drwy’r GIG, mae llawer o wasanaethau cwnsela lleol yn cynnig graddfa symudol o gost yn dibynnu ar incwm eich teulu. Gall hyn fod yn gyflymach na chael cymorth gan eich meddyg teulu. I gael gwybodaeth am wasanaethau cwnsela yn eich ardal ewch i'r Cymdeithas Cwnsela Prydain a Seicotherapi a gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod amdano Childline a llinellau cymorth eraill.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella