BWYDLEN

Deliwch ag ef

Gall gweld cynnwys amhriodol yn ifanc adael i blant deimlo'n ddryslyd ac yn methu â phrosesu'r hyn y maent wedi'i weld neu ei brofi. Mynnwch gyngor ar sut i'w cefnogi a'u helpu i wella.

Beth sydd ar y dudalen

Camau ymarferol i ddelio ag ef

Beth i'w wneud os yw plentyn yn gweld cynnwys penodol i oedolion ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Trwy roi ychydig o fesurau syml ar waith gallwch reoli mynediad at gynnwys amhriodol a helpu'ch plentyn i ganolbwyntio ar brofi'r gorau o'r rhyngrwyd. Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud

Band eang eich cartref yw gwraidd mynediad rhyngrwyd i'ch plentyn a gallwch gyrchu'r rheolyddion rhieni i osod cyfyngiadau derbyniol ar y cynnwys y gall eich plentyn ei weld.

Os yw'ch band yn defnyddio band eang eich cartref, yna efallai yr hoffech chi osod rheolaethau rhieni ar y peiriannau chwilio maen nhw'n eu defnyddio yn unig.

Defnyddiwch y rheolyddion rhieni sydd ar gael ar ddyfais eich plentyn i reoli beth, a sut, maen nhw'n rhannu cynnwys ar-lein ac yn rhyngweithio ag eraill.

Ysgogi'r mesurau diogelwch a gynigir gan wahanol safleoedd; mae gan wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook osodiadau preifatrwydd a fydd yn helpu i atal eich plentyn rhag gweld hysbysebu anaddas.

Trwy siarad â'ch plentyn am ei ddiddordebau gallwch eu helpu i ddod o hyd i wefannau ac apiau addas i'w defnyddio. Adolygwch y gwefannau hyn wrth iddynt heneiddio.

Rhowch yr offer i'ch plentyn wybod pryd a sut i riportio unrhyw gynnwys a allai beri gofid ar y llwyfannau y maent yn eu defnyddio. Gall sefydliadau fel CEOP ac IWF helpu i gael gwared ar adroddiadau o ddelweddau rhywiol o blant ar-lein a delio â nhw.

Os yw'ch plentyn yn baglu ar draws rhywbeth amhriodol ar-lein, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud i ddelio ag ef:

 • Sefydlu a oeddent yn baglu ar y cynnwys yn ddamweiniol neu'n syml yn chwilfrydig ac yn mynd i chwilio amdano. Os yw'n ddamwain, tawelwch eu meddwl nad yw'n beth drwg a dangos dealltwriaeth.
 • Os aethant ati i chwilio amdano, cynhaliwch sgwrs onest ynglŷn â pham yr oeddent yn teimlo'r angen, er mwyn eu deall a'u helpu i gael golwg fwy beirniadol ar eu gweithredoedd.
 • Peidiwch â chynhyrfu a thrafod yr hyn maen nhw wedi'i weld a sut mae wedi gwneud iddyn nhw deimlo i asesu pa gefnogaeth emosiynol y gallai fod ei hangen arnyn nhw.
 • Os na allant siarad â chi, mae yna sefydliadau fel llinell blentyn lle gallant siarad â chwnselwyr hyfforddedig am yr hyn y gallent fod yn ei deimlo.
 • Adolygu gosodiadau a rheolyddion ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i sicrhau bod y rhain yn cael eu gosod i'r lefelau cywir.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, sefydlwch gytundeb teulu sy'n rhoi ffiniau clir iddynt o'r hyn y dylent ei wneud ar-lein a phryd. Mae gan Childnet wych templed cytundeb teulu gallwch ei ddefnyddio i ddechrau.

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn wedi gweld porn ar-lein

RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Sut i riportio cynnwys amhriodol

Os byddwch chi neu'ch plentyn yn dod ar draws unrhyw gynnwys sy'n anghyfreithlon, yn annog trais neu gasineb, dyma beth allwch chi ei wneud:

 • Rhoi Gwybod am ddelweddau anweddus o blant: Os byddwch chi neu'ch plentyn yn dod ar draws unrhyw ddelweddau rhywiol anghyfreithlon o blant, riportiwch nhw i'r Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd.
 • Rhoi gwybod am gynnwys amhriodol cymdeithasol: Defnyddiwch ein canllawiau sefydlu-diogel i weld sut i adrodd i'r darparwyr perthnasol ee Facebook, YouTube gan ddefnyddio'r dolenni 'flag' neu 'report' ger y cynnwys. [Mewnosod dolenni i ganllawiau]
 • Rhoi gwybod am araith casineb ar-lein: Dylid adrodd ar gynnwys sy'n annog casineb trwy Gwir Weledigaeth.
 • Adrodd deunydd eithafol: Dylid adrodd ar gynnwys sy'n ymwneud â therfysgaeth trwy yr Uned Cyfeirio Rhyngrwyd Gwrthderfysgaeth.
 • Riportiwch unrhyw gynnwys rydych chi'n poeni amdano, er enghraifft, cynnwys rhywiol neu dreisgar sy'n ymddangos mewn hysbysebion, ffilmiau, rhaglenni teledu neu gemau fideo, gan ddefnyddio Ofcom.

Os ydych chi am roi gwybod am unrhyw faterion eraill, edrychwch ar y wybodaeth ar ein Rhifyn yr Adroddiad .

Cwestiynau Cyffredin: Mae fy mhlentyn wrthi'n chwilio am gynnwys eithafol oedolion, beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn edrych ar gynnwys sy'n cael ei ystyried yn eithafol ei natur yn ifanc, y cam cyntaf yw cael sgwrs agored a gonest am yr hyn maen nhw'n ei wylio.

 • Peidiwch â chynhyrfu a cheisiwch ddarganfod beth sy'n gwneud iddyn nhw fod eisiau cyrchu a gwylio'r cynnwys hwn.
 • Mae'n bwysig peidio â bygwth cymryd dyfeisiau gan y gallai yrru'r ymddygiad hwn o dan y ddaear a mygu sgwrs yn y dyfodol am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein.
 • Os ydyn nhw'n teimlo'n anghyfforddus yn siarad â chi, rhowch fanylion cyswllt iddyn nhw ar gyfer sefydliadau fel Childline i siarad am y materion a chael rhywfaint o gyngor diduedd.
 • Os ydyn nhw'n gwylio cynnwys eithafol neu'n cymryd rhan weithredol mewn fforymau sy'n annog hunan-niweidio, gallai fod yn ddefnyddiol estyn allan at sefydliad fel Llinell gymorth rhieni Young Minds pwy all gynnig cyngor ar ble i geisio cefnogaeth wyneb yn wyneb ar y mater hwn.
 • Nid oes unrhyw un yn hoffi meddwl y gallai eu plentyn eu hunain fod yn seiberfwlio, ond weithiau gellir tynnu pobl ifanc i'r ymddygiad hwn heb sylweddoli effaith eu gweithredoedd. Mae gennym ni awgrymiadau a cyngor ar beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn seiberfwlio.
Cael Help cylch achub

Os ydych chi'n poeni a bod angen help arnoch i ddelio â phlentyn sy'n ofidus ynglŷn â gweld cynnwys amhriodol, mae yna nifer o linellau cymorth i rieni a gofalwyr.

ein hadnoddau

Cwestiynau Cyffredin: Sut mae gweithredu ar-lein?

Riportio neu dynnu sylw at gynnwys sy'n peri gofid -Mae'r mwyafrif o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi opsiynau i chi ar gyfer riportio neu dynnu sylw at gynnwys sy'n torri eu canllawiau defnyddwyr ac mae hyn bob amser yn opsiwn. Byddwch yn ymwybodol bod y trothwyon ar gyfer cynnwys tramgwyddus, y broses ar gyfer adolygu adroddiadau a'r amser y mae'n ei gymryd i gael gwared ar gynnwys yn amrywio yn ôl y rhwydwaith cymdeithasol, gêm neu ap.

Os yw rhywun wedi ymddwyn yn amhriodol tuag at eich plentyn, yn enwedig mewn ffordd rywiol, dylech roi gwybod iddo ar unwaith CEOP.

Ble i gael gwasanaethau cwnsela

Fel rhiant, dylech bob amser ei gymryd o ddifrif ac os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd meddwl neu gorfforol eich plentyn ewch i weld eich meddyg teulu. Os oes angen help arnoch i siarad â nhw am iechyd meddwl, yna bydd y Sefydliad Iechyd Meddwl ac Mind cael rhywfaint o gyngor.

Siaradwch â'ch meddyg teulu am y gefnogaeth sydd ar gael. Mae llawer o wasanaethau cwnsela lleol yn cynnig cost symudol ar raddfa yn dibynnu ar incwm eich teulu. Efallai y bydd hyd yn oed yn rhad ac am ddim. Gall hyn fod yn gyflymach na chael gafael ar gymorth trwy eich meddyg teulu. I gael gwybodaeth am wasanaethau cwnsela yn eich ardal chi, ymwelwch â Cymdeithas Cwnsela Prydain a Seicotherapi a gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod amdano Childline ac llinellau cymorth eraill.

Adnoddau dogfen

Darllenwch yr erthygl hon gan Young Minds i ddysgu sut y gall gwasanaethau cwnsela helpu fy mhlentyn.

Darllenwch yr erthygl