BWYDLEN

Stopio, Siarad, Esbonio Cefnogaeth

Canllaw cyngor rhieni

Helpwch blant i ddefnyddio'r cod newydd ac ysbrydoli newid i atal seiberfwlio. Mae Stop, Speak, Support yn offeryn gwych i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau craff ar-lein. Gallwch ei ddefnyddio fel pwynt siarad i ddeall yn well sut maen nhw'n rhyngweithio yn eu byd digidol.

CLICIWCH AR BOB CAM I WELD SUT Y GALLWCH GEFNOGI EICH PLENTYN

Cymerwch amser i ffwrdd cyn cymryd rhan, a pheidiwch â rhannu neu hoffi sylwadau negyddol

 • Anogwch eich plentyn i ddweud wrthych chi neu oedolyn arall y maen nhw'n ymddiried ynddo os ydyn nhw'n gweld neu'n profi seiberfwlio.
 • Byddwch yn ymwybodol y gall seiberfwlio fod yn barhad neu'n ymateb i fwlio sydd eisoes yn digwydd yn yr ysgol neu yn rhywle arall.
 • Dywedwch wrthyn nhw am beidio dial mewn unrhyw ffordd sy'n ddig, yn dramgwyddus neu'n fygythiol, yn yr un modd ag oedolyn yn aros yn ddigynnwrf a gwrando heb farnu.
 • Byddwch yn ymwybodol y gall pob math o fwlio wneud i blant deimlo'n drist iawn, yn ofni ac ar eu pennau eu hunain. Sicrhewch eich plentyn y byddwch chi gyda'i gilydd yn ei ddatrys.

Ceisiwch gael trosolwg o'r hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd

 • Gall bwlio ar-lein fod yn gymhleth, gan gynnwys nifer o bobl felly mae'n well archwilio gyda'i gilydd yn ysgafn yr hyn a allai fod wedi digwydd wedi arwain at y negeseuon neu'r postiadau annifyr.
 • Casglwch unrhyw dystiolaeth ac asesu gyda'n gilydd pa mor ddifrifol yw'r seiberfwlio. Gallwch chi gymryd sgrinluniau i ddal y dystiolaeth.
 • Helpwch nhw i deimlo eu bod wedi'u grymuso a'u cefnogi. Yn y lle cyntaf, gallai fod yn fwy priodol iddynt geisio delio â'r sefyllfa eu hunain.
 • Os ydyn nhw'n cyflawni troseddwr, helpwch nhw i ddeall effaith eu gweithredoedd a gofyn cwestiynau i ddeall pam eu bod yn ymddwyn yn y fath fodd. Atgyfnerthu y bydd y math hwn o ymddygiad yn anochel yn arwain at ganlyniadau.

Gwiriwch ganllawiau cymunedol ar gyfer y wefan rydych chi arni

 • Archwiliwch gyda'n gilydd beth yw canllawiau cymunedol y rhwydweithiau cymdeithasol. Cliciwch i weld dolenni i'r prif ganllawiau rhwydwaith cymdeithasol: Instagram / Snapchat / Facebook / Twitter/ Cerddorol.ly
 • Esboniwch i'ch plentyn bod y mwyafrif o ganllawiau cymunedol yn cynghori defnyddwyr i:
  • Parchwch eraill bob amser
  • Cadwch wybodaeth bersonol yn ddiogel
  • Sicrhewch fod gennych ganiatâd neu'r 'hawl' i rannu cynnwys cyn i chi wneud
  • Peidiwch byth â phostio unrhyw beth y gellid ei ystyried yn fygythiol, bwlio neu aflonyddu, atgas, neu annog hunanladdiad neu drais
  • Peidiwch byth â phostio delweddau sy'n cynnwys noethni, neu ogoneddu hunan-niweidio neu drais
 • Gwnewch eich plentyn yn ymwybodol y gallai fod cynnwys sy'n eu cynhyrfu nad yw o reidrwydd yn torri canllawiau cymunedol y gwefannau. Yn yr achos hwn, cynghorwch nhw i fudo, dad-ddadlennu neu rwystro'r sawl a'i postiodd.

Cyngor i bobl ifanc ar sut i 'Stopio' seiberfwlio pan fydd yn digwydd

Gofynnwch i oedolyn neu ffrind y gallwch chi ymddiried ynddo am gyngor

 • Creu amgylchedd lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel i siarad â chi neu oedolyn dibynadwy am yr hyn maen nhw'n mynd drwyddo (Gweler ein canllaw).

Gwiriwch gyda nhw yn rheolaidd a gofynnwch gwestiynau agored

Dechreuwch sgyrsiau pan fydd gennych ddigon o amser i siarad yn estynedig

Agorwch a rhannwch eich profiadau ar-lein eich hun

Cymryd rhan yn eu bywyd digidol yn rheolaidd

Byddwch yn ymwybodol o arwyddion seiberfwlio a chadwch lygad ar eu hymddygiad

 • Ceisiwch beidio â chynhyrfu a pheidiwch â chynhyrfu na gwylltio am yr hyn maen nhw'n ei ddweud; gwrthsefyll y demtasiwn i dynnu dyfeisiau oherwydd gallai hyn arwain at deimladau pellach o ynysu

Defnyddiwch y botwm adrodd ar y platfform cymdeithasol y mae'n digwydd arno

 • Helpwch eich plentyn i riportio unrhyw gynnwys tramgwyddus y mae'n ei weld i'r darparwr cyfryngau cymdeithasol priodol - ewch i Gwefan Thinkuknow am gyfarwyddiadau ar gyfer yr apiau mwyaf poblogaidd.
 • Os yw'r cynnwys yn rhywiol, wedi'i dargedu at ethnigrwydd, rhyw, anabledd neu rywioldeb plentyn, os yw bygythiadau'n cael eu gwneud i niweidio plentyn neu annog plentyn i niweidio'i hun, yna riportiwch y gweithgaredd i'r heddlu.
 • Mae'n ddefnyddiol rhwystro neu fudo'r person sy'n anfon y negeseuon fel na allant gysylltu â'ch plentyn.
 • Peidiwch â dileu eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol na chymryd eu dyfais i ffwrdd, oherwydd gallai hyn eu hynysu ymhellach fyth, a gallai eu gwneud yn amharod i ddweud pethau wrthych yn y dyfodol.

Siaradwch ag un o'r elusennau a sefydlwyd i helpu gyda sefyllfaoedd fel hyn, fel Childline

 • Gwnewch nhw'n ymwybodol o leoedd i droi am help neu gwnsela os ydyn nhw ei angen. Gwelwch ein tudalen adnoddau am restr gynhwysfawr o sefydliadau sy'n cynnig cefnogaeth.

Cyngor i bobl ifanc ar sut i 'Siarad' seiberfwlio pan fydd yn digwydd

Rhowch neges gefnogol i'r person sy'n cael ei fwlio i adael iddyn nhw wybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain

 • Anogwch eich plentyn i fod yn garedig ag eraill a meddwl am effaith geiriau a gweithredoedd.
 • Eu cynghori i gymryd camau diogel ac effeithiol i gefnogi'r dioddefwr fel:

Anfon neges o anogaeth

Gan eu cynnwys, yn eu gweithgareddau, os yw'r person yn teimlo'n ynysig

Eu hannog i geisio cymorth mewn unrhyw ffordd y gallant

 • Trafodwch sefyllfaoedd pan all eich plentyn sefyll drosto'i hun neu eraill - a bod yn 'Upstander' yn hytrach na 'Bystander.'
 • Dathlwch weithredoedd eich plentyn a'i ddewrder wrth gymryd camau cadarnhaol i gefnogi rhywun.

Anogwch nhw i siarad â rhywun y gallant ymddiried ynddo

 • Sicrhewch eich plentyn bod ganddo eich cefnogaeth lawn ac y gallant fynd at athro neu ofyn am gymorth pellach os yw wedi dioddef bwlio.
 • Gwrandewch ar yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud a gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod eich bod chi'n ei gymryd o ddifrif. Cytunwch gyda'ch gilydd os ydych chi'n mynd i siarad allan i gefnogi rhywun.
 • Byddwch yn ymwybodol y gallent fod yn amharod i agor a riportio eu ffrindiau os bydd y mater yn digwydd o fewn grŵp cyfeillgarwch. Gwel ein canllaw i'w helpu i deimlo'n hyderus i rannu'r hyn sy'n digwydd.

Rhowch dynnu sylw cadarnhaol oddi wrth y sefyllfa

 • Awgrymwch syniadau ar gyfer sut y gallai'ch plentyn gefnogi'r person sy'n cael ei fwlio. Efallai y byddan nhw'n eu helpu i ganolbwyntio ar bethau cadarnhaol yn eu bywydau a phethau eraill sy'n eu gwneud yn hapus.
 • Archwiliwch a allant gefnogi'r dioddefwr trwy eu hannog i gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau grŵp mwy cadarnhaol i ffwrdd o'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Efallai y gallent anfon neges breifat o gefnogaeth at y dioddefwr i sicrhau eu bod yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

Cyngor i bobl ifanc ar sut i 'Gefnogi' seiberfwlio pan fydd yn digwydd

Canllawiau oedran diogelwch ar-lein

Beth bynnag fo'u hoedran, mae gennym ychydig o gyngor ymarferol ar y camau y gallwch eu cymryd fel rhiant i'w cadw mor ddiogel â phosibl ar-lein.

Canllaw rhyngweithiol

Dechreuwch sgwrs - mynnwch awgrymiadau arbenigol sy'n benodol i oedran i'ch helpu chi i siarad am seiberfwlio gyda phlant.