BWYDLEN

Paratoi i siarad

Meddyliwch pryd a ble orau i siarad â nhw - yn y car neu mewn man niwtral lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel

Nodwch yr hyn rydych chi am ei ddweud i ganolbwyntio'ch meddwl, a gwneud y sgwrs yn berthnasol iddyn nhw

Byddwch yn agored ac yn galonogol i wneud iddynt deimlo eu bod yn cael cefnogaeth

Cael ychydig o sgyrsiau bach eu maint i roi amser iddynt brosesu

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Meddyliwch am ddealltwriaeth eich plentyn o'r rhyngrwyd. A ydyn nhw eisoes wedi cael gwybod neu a oes angen mwy o gefnogaeth arnyn nhw?

Meddyliwch yn ofalus am yr hyn rydych chi am ei gael o'r sgwrs

Pa ffiniau ydych chi am eu rhoi ar waith pan ddaw i'ch plentyn fod ar-lein? A allwch chi lunio cytundeb gyda'ch gilydd? Pa ffiniau sydd yn eich barn chi sy'n deg?

Byddwch yn ymwybodol bod plant anabl a'r rhai ag anghenion arbennig (AAA) yn fwy tebygol o brofi seiberfwlio ond nid yw'n golygu y bydd yn digwydd i'ch plentyn, fodd bynnag, maen nhw'n fwy agored i gael profiad ohono

Er bod pobl ifanc anabl yn llai tebygol o ddefnyddio'r rhyngrwyd peidiwch â'u digalonni, cefnogwch nhw

Mae bwlio yn ymddygiad dysgedig - felly mae'n bwysig gosod esiampl dda ac atgyfnerthu bod yn ddinesydd da yn rheolaidd

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan