Cymdeithasol, Iechyd Meddwl Emosiynol (SEMH) - 7-11 | Materion Rhyngrwyd

Iechyd Meddwl Cymdeithasol, Emosiynol (SEMH)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 7 a 11 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol ac Iechyd Meddwl. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP yn methu â deall 'hunaniaeth', yn awyddus 'i blesio' a gyda hunan-werth isel
 • Gall CYP fod yn amharod i rannu, tynnu'n ôl a chael anhawster i ffurfio perthnasoedd
 • Angen teimlo eich bod chi'n cael eich caru ac yn ddiogel, gall ei chael hi'n anodd rheoli emosiynau, gallai fod yn rhy ymosodol (ar lafar) a gallai hunan-niweidio
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Mae'n hawdd twyllo PPhI ag anabledd gwybyddol
 • Gall CYP ag anabledd gwybyddol fod yn awyddus i fod yn rhan o weithgareddau ar-lein fel gemau heb sylwi ar arwyddion perygl
 • Efallai y bydd rhieni / gofalwyr yn gweld datblygu sgiliau ar-lein fel cynnydd tuag at annibyniaeth gan adael CYP heb oruchwyliaeth ac yn agored i gynnwys niweidiol
 • Efallai na fydd CYP mor fedrus na medrus â chyfoedion yn ystod gemau ar-lein ac felly'n dioddef llai o hunan-barch
 • Gall ymdeimlad CYP o hunan-werth fod â nam difrifol gan beri iddynt fod yn agored i ystod o niwed posibl

Ymatebion posib

 • Senarios chwarae rôl
 • Holiadur Cryfderau ac Anawsterau
 • Cynllun Rheoli Asesu Risg (RAMP)
 • Dysgu am sut i ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Gweithdai rhieni / gofalwyr yn canolbwyntio niwed ar-lein ac yn sicrhau cydbwysedd rhwng annog annibyniaeth ac amddiffyn rhag niwed
 • Gweithgareddau wedi'u targedu'n aml i adeiladu ymdeimlad CYP o hunan-werth a hunan-barch

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP Efallai; yn amharod i rannu pryderon, wedi'u tynnu'n ôl / ynysu, ymdrin â pheryglon, yn anghyson ac yn emosiynol gyfnewidiol, yn hunan-niweidio
 • Efallai y bydd dewisiadau yn cael eu llanc gan awydd i blesio. Gall hunan-werth isel arwain at rannu deunydd amhriodol
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Gall dewisiadau arwain y CYP i ddod yn dreisgar neu'n ymosodol ar-lein
 • CYP efallai y bydd yn ei chael hi'n anodd denu ac ymgysylltu â chyfoedion ar-lein oherwydd nad ydyn nhw'n 'cŵl' nac yn fedrus
 • CYP efallai na fyddant yn gwerthfawrogi y gellir rhannu cynnwys ar-lein yn eang a'i ddefnyddio yn eu herbyn

Ymatebion posib

 • Rhaglen ymyrraeth ELSA
 • Dysgu am rannu delweddau, gemau ar-lein, cynnwys ar-lein
 • Straeon am aros yn ddiogel ar-lein
 • Addysgu rhieni / gofalwr ar ddelweddau noethlymun
 • Creu grwpiau cyfeillgarwch bach y tu allan i'r byd ar-lein gan ddefnyddio systemau cyfeillion
 • Gwersi sy'n canolbwyntio ar ledaenu cysylltiadau

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai bod gan CYP ffiniau aneglur ynghylch defnyddio iaith, gallant fod yn ymosodol, yn ymosodol, yn orfodol ac yn agored i ddyfarniadau a wneir ar-lein
 • Gall ymddygiad byrbwyll sy'n ceisio sylw arwain at drawiadau, neu hoff bethau, am sylw, neu ymatebion a risgiau amhriodol at bersonoliaeth ddigidol ac enw da
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Efallai na fydd CYP yn gallu dirnad rhwng person digidol a pherson go iawn
 • Efallai bod gan CYP enw da negyddol oherwydd yr heriau maen nhw wedi'u hwynebu

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Rheoli dicter neu sesiynau cwnsela
 • Gwaith â ffocws ar 'Real People and Toys / Pretend Play'
 • Rhaglen gymorth ar waith i ddatblygu enw da cadarnhaol am PPhI

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall CYP arddangos; iselder ysbryd, pryder ffobig, paranoia, hunan-ynysu, hunan-niweidio, ymddygiad ymosodol - symptomau corfforol a / neu lafar, seicosomatig fel cur pen, poen yn yr abdomen, amddifadedd cwsg
 • Anodd adnabod bwlio a sut mae hyn yn wahanol ar ac oddi ar-lein
 • Mae hunan-barch isel yn effeithio ar adeiladu perthnasoedd a gall ddiystyru unrhyw ofal tuag at sylwadau niweidiol ar-lein
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol.
 • Gallant eu hunain ddefnyddio llwyfannau i fwlio eraill.
 • Efallai na fydd CYP yn gwerthfawrogi bod eraill yn ystyried eu gweithgaredd ar-lein fel bwlio
 • Efallai na fydd CYP yn nodi'r hyn y maent yn ei brofi ar-lein fel bwlio oherwydd nad yw'n bresennol yn gorfforol. Efallai na fyddant yn ei riportio ac felly yn dod ag ef i ben neu'n derbyn cefnogaeth
 • Gellir gorfodi CYP i fwlio eraill ar-lein er mwyn sicrhau cymeradwyaeth gan unigolion trech

Ymatebion posib

 • Cwnsela rheoli dicter
 • Technegau hunan-leddfu
 • Hunanddelwedd gadarnhaol
 • ELSA cefnogi ymyrraeth
 • Cefnogaeth rhieni / gofalwyr
 • Straeon a chwarae rôl
 • Gwersi â ffocws ar riportio unrhyw beth sy'n gwneud i'r PPhI deimlo'n drist, yn anghyfforddus neu'n ofnus
 • Gweithgareddau â ffocws yn datblygu gwytnwch CYP i gael eu trin gan eraill.

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau gyda pherthnasoedd rhyngbersonol yn effeithio ar ddealltwriaeth o ddylanwadau, trin a pherswadio
 • Mae lefelau isel o hunan-barch a gwytnwch gallu cwmwl i wahaniaethu rhwng gwybodaeth wir a ffug (newyddion ffug)
 • Efallai na fydd CYP yn sylweddoli bod eu 'hanes' yn gadael trywydd o'u gweithgaredd ar-lein
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Efallai y bydd ofn ar CYP chwilio am wybodaeth ar-lein oherwydd profiadau niweidiol blaenorol

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Therapi Lego ar gyfer materion dicter
 • Gweithgareddau hunan-leddfu a rheoleiddio
 • Gweithgareddau â ffocws ar barhad gweithgareddau ar-lein
 • Desensitise CYP i chwilio am wybodaeth trwy sgaffaldiau cyfleoedd i chwilio am bynciau ysgogol a difyr

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall CYP arddangos byrbwylltra, pryder, hwyliau isel a allai effeithio ar y gallu i reoleiddio defnydd diogel o dechnoleg
 • Gall ymlyniad gwael ag oedolion allweddol adael CYP yn fwy agored i gael ei ecsbloetio ar-lein (ee talu am apiau / rhybuddion / pwysau rhieni)
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Efallai na fydd CYP yn gallu gwahaniaethu rhwng hysbysebu a chyngor
 • Gall CYP gilio i weithgareddau ar-lein fel hafan ddiogel sy'n arwain at broblemau yn ymwneud ag anweithgarwch ac iechyd

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Gweithgareddau â ffocws ar berswâd trwy hysbysebu
 • Anogwyd CYP i ddatblygu ystod o weithgareddau ac arferion

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau cof tymor byr, byrbwylltra, gorfywiogrwydd yn ei gwneud hi'n anodd cofio cyfrineiriau
 • Mae ymlyniad gwael ac ofn oedolion dibynadwy yn ei gwneud hi'n anodd rhannu gwybodaeth yn ddiogel
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Gall hunan-barch ac awydd i blesio arwain at or-rannu gwybodaeth allweddol (cyfeiriad, enw, manylion cyswllt)
 • Gall cyfrineiriau CYP fod yn rhagweladwy
 • Gellir gorfodi CYP i rannu gwybodaeth breifat

Ymatebion posib

 • Cefnogaeth gan oedolyn allweddol; gwirio preifatrwydd, monitro defnydd, monitro rhannu gwybodaeth
 • Dysgu am breifatrwydd a diogelwch
 • Canllawiau am iechyd meddwl, lles a hunan-niweidio
 • Dysgu rheolau CYP ar gyfer dyfeisio cyfrineiriau cryf
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar PPhI yn riportio unrhyw orfodaeth

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau SEMH (gorfywiogrwydd, ymlyniad, byrbwylltra, hunan-barch isel) yn ei gwneud hi'n anodd deall caniatâd gwybodaeth ar-lein
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • CYP gall fod â synnwyr perchnogaeth datblygedig ac yn defnyddio cynnwys ar-lein pobl eraill

Ymatebion posib

 • Oedolyn allweddol y gellir ymddiried ynddo i sicrhau pwy sy'n gallu gweld CYPgwybodaeth a rhoi cyngor
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar briodoli a chanmol gwaith eraill

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

Adnodd Seren Childnet

ANFON: Canllaw Iechyd Meddwl Cymdeithasol, Emosiynol (SEMH)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

Sgroliwch i Fyny