ANFON: Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol a Meddwl - 4-7 | Materion Rhyngrwyd

Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol a Meddwl (SEMH)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 4 a 7 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Cymdeithasol, Emosiynol ac Iechyd Meddwl. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai y bydd CYP yn ei chael hi'n anodd deall sut mae pobl yn ymddwyn ar-lein, sut y gallant fynegi eu teimladau, a chael empathi isel
 • Gall fynegi ymddygiad amhriodol neu ymddygiad byrbwyll
 • Yn arwain at anallu i reoli ffiniau, rheoleiddio emosiynau a chyflwyno crynodiad cyfyngedig
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Ni fydd PPhI sydd â sgiliau cyfathrebu cyfyngedig yn gallu codi llais na siarad allan
 • Efallai na fydd CYP ag anabledd gwybyddol neu gyfathrebu yn gallu nodi a / neu riportio camdriniaeth

Ymatebion posib

 • Angen lefel uchel o oruchwyliaeth
 • Geiriau allweddol yn cael eu dysgu
 • Sachau stori
 • Cyfarfod cynllunio person-ganolog
 • Hyfforddiant i staff
 • Dymuniadau a theimladau
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar ymadroddion dysgu cyfathrebu pendant fel 'Na', 'Dwi ddim yn ei hoffi', 'Ewch i ffwrdd', 'Stop'
 • Hyfforddiant penodol i staff ynghylch gwyliadwriaeth mewn perthynas â PPhI gyda SEND

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai y bydd CYP yn ei chael hi'n anodd deall sut mae technoleg yn cael ei defnyddio ar gyfer cyfathrebu neu ei defnyddio'n amhriodol
 • Cerrig milltir gohiriedig yn arwain at or-rannu
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Efallai y bydd CYP yn ei chael hi'n anodd rheoli ffiniau, ymddygiadau ac yn methu â deall sut y gall rhannu preifat arwain at ganlyniadau cyhoeddus
 • Ni fydd CYP yn deall y gwahaniaeth rhwng 'presenoldeb rhithwir' a 'phresenoldeb gwirioneddol'
 • Efallai y bydd CYP yn ei chael hi'n anodd sefydlu perthnasoedd cynnar ar-lein gyda chyfoedion

Ymatebion posib

 • Rhaglen ymyrraeth ELSA
 • Dysgu am rannu delweddau, gemau ar-lein, cynnwys ar-lein.
 • Straeon am aros yn ddiogel ar-lein
 • Roedd gweithgareddau chwarae'n canolbwyntio ar ddangos CYP y gall pobl gysylltu trwy lwyfannau ar-lein ond heb fod yn bresennol mewn gwirionedd. Er enghraifft, chwarae rôl, chwarae cymeriad y byd bach
 • Datblygu systemau cyfeillion a grwpiau cyfeillgarwch i annog PPhI i ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol ar-lein yn gynnar

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP yn methu â deall y gellir copïo gwybodaeth
 • Gall pryder o ymddygiadau byrbwyll sy'n arwain at wybodaeth yn cael ei gweld gan eraill ac yn toddi i lawr arwain at ddefnydd iaith amhriodol
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Efallai nad oes gan CYP ymdeimlad bod pobl eraill yn ffurfio barn amdanynt

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar ddatblygu dealltwriaeth o farn pobl eraill o gynnwys a rennir

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae CYP yn dangos diffyg dealltwriaeth emosiynol ac anallu i egluro teimlad ohonoch chi'ch hun neu doddi anesboniadwy
 • Ymatebion amhriodol ar ddyfeisiau ee blychau gemau yn methu â rheoli eu hymatebion eu hunain
 • Galw am amser sgrin ac ymateb ymosodol os caiff ei ddileu
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Tynnu'n ôl o ryngweithio cyfoedion, crio a glynu wrth oedolyn. Gwrthod ysgol. Methu cyfleu na deall yr hyn a ddywedwyd ar-lein
 • Efallai y bydd teuluoedd sy'n rhannu delweddau a straeon am eu PPhI yn cael eu sarhau a'u gyrru oddi ar gyfryngau ar-lein
 • Efallai bod CYP wedi datblygu ymdeimlad o 'haeddu' cael ei fwlio ar-lein oherwydd hunan-barch a hunan-werth isel. Felly efallai na fyddant yn teimlo eu bod yn gallu riportio bwlio neu geisio cefnogaeth

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Therapi Lego
 • Sachau stori a straeon
 • Pypedau a chwarae rôl
 • Gweithdai rhieni / gofalwyr i godi ymwybyddiaeth a chynllunio ymatebion
 • Gweithgareddau â ffocws i adeiladu ymdeimlad o hunan-werth CYP a'u grymuso i riportio ac atal bwlio

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae CYP yn cael trafferth pan fydd amser sgrin wedi'i gyfyngu gan oedolyn, yn dod yn rhwystredig os nad yw'r dechnoleg neu'r cynnwys ar gael, y ddau yn arwain at ostyngiadau rheolaidd.
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Efallai y bydd CYP yn dibynnu ar ddyfais o ganlyniad i ryngweithio cymdeithasol gwael ac efallai na fydd yn gallu disgrifio a dangos sut i gael help
 • Gall rannu gwybodaeth yn anfwriadol a allai nodi lleoliad / bygwth diogelwch corfforol
 • Efallai y bydd CYP yn ofni dyfeisiau a ysgogir gan lais gan eu bod yn 'annynol'. Gellir defnyddio'r ofn hwn i'w trin a'u gorfodi

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Therapi Lego ar gyfer materion dicter
 • Gweithgareddau hunan-leddfu a rheoleiddio
 • Mewnbwn SaLT i ddatblygu synau actifadu allweddol
 • Galluogi CYP i ddod yn gyfarwydd â dyfeisiau sy'n cael eu actifadu gan lais fel eu bod yn deall mai peiriannau ydyn nhw

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai y bydd CYP yn arddangos byrbwylltra, gorfywiogrwydd, perthnasoedd cymdeithasol gwael a allai effeithio ar ddealltwriaeth o reolau / arweiniad i'm cadw'n ddiogel ar-lein
 • Gall defnydd amhriodol o dechnoleg / gorddibyniaeth ar ddyfeisiau arwain at faterion cysgu / pwysau / iechyd meddwl
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Gall CYP ddod yn sefydlog ar gynnwys ar-lein penodol fel rhan o drefn leddfol
 • Gall PPhI ddod yn or-ddibynnol ar weithgareddau sy'n seiliedig ar TG
 • Gall amser hir o flaen sgrin effeithio'n andwyol ar CYP â chyflyrau niwrolegol fel epilepsi
 • Gellir tynnu CYP tuag at ymddygiadau ar-lein risg uchel

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Gweithdai rhieni / gofalwyr sy'n canolbwyntio ar effaith symbylu dyfeisiau a'r angen i leihau'r defnydd o ddyfeisiau cyn cysgu
 • Sicrhewch fod cymysgedd o weithgareddau corfforol wedi'u hymgorffori yn nhrefn arferol CYP
 • Monitro defnydd CYP yn agos a chanolbwyntio gweithgareddau ar hysbysu am beryglon ar-lein. Sicrhau bod hidlo a monitro yn yr ysgol yn cwrdd â gofynion Cadw CYP yn Ddiogel mewn Addysg 2020

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall anawsterau cof tymor byr, byrbwylltra, gorfywiogrwydd ei gwneud hi'n anodd i'r CYP gofio cyfrineiriau
 • Gall ymlyniad gwael ac ofn oedolion dibynadwy ei gwneud hi'n anodd rhannu gwybodaeth yn ddiogel
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Gall hunan-barch ac awydd i blesio arwain at or-rannu gwybodaeth allweddol (cyfeiriad, enw, manylion cyswllt)
 • Efallai bod CYP wedi ystumio syniadau preifatrwydd a naill ai gor-rannu neu dan-rannu gwybodaeth

Ymatebion posib

 • Cefnogaeth gan oedolyn allweddol; gwirio preifatrwydd, monitro defnydd, monitro rhannu gwybodaeth
 • Dysgu am breifatrwydd a diogelwch
 • Canllawiau am iechyd meddwl, lles a hunan-niweidio
 • Darperir cyfarwyddyd clir ar yr hyn y gellir ac na ddylid ei rannu

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau SEMH (gorfywiogrwydd, ymlyniad, byrbwylltra, hunan-barch isel) yn ei gwneud hi'n anodd deall bod popeth rydw i'n ei ysgrifennu / ei greu / ffilmiau ar-lein yn perthyn iddyn nhw
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Gall CYP gael eu siomi gan eu cyfoedion oherwydd nad ydyn nhw'n cydnabod perchnogaeth
 • Efallai na fydd CYP yn ystyried bod eu gwaith ar-lein o unrhyw werth ac yn teimlo gormod o gywilydd i'w gydnabod fel eu gwaith hwy

Ymatebion posib

 • Oedolyn allweddol y gellir ymddiried ynddo i sicrhau: - pwy all weld gwybodaeth CYP
 • System gyfeillion i helpu i ddatblygu cydnabyddiaeth o berchnogaeth a chydweithio
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar rymuso CYP a thrwy hynny ddatblygu eu synnwyr o hunan-werth

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

.

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

.

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

 

.

Adnodd Seren Childnet

 

.

ANFON: Canllaw Iechyd Meddwl Cymdeithasol, Emosiynol (SEMH)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

Sgroliwch i Fyny