Cymdeithasol, Iechyd Meddwl Emosiynol (SEMH) - 11-14 | Materion Rhyngrwyd

Iechyd Meddwl Cymdeithasol, Emosiynol (SEMH)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 11 a 14 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Cymdeithasol, Emosiynol ac Iechyd Meddwl. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae person ifanc yn ei chael hi'n anodd deall technolegau ar-lein, sut y gellir trin delweddau, neu storio gwybodaeth
 • Gall fod yn bresennol gyda hunan-effeithiolrwydd isel, hunan-barch, fod yn gyfrinachol, yn hunan-ynysig, yn newid ymddangosiad, yn bryder, yn ymddygiad ymosodol ar lafar / yn herfeiddiol, yn absennol o'r ysgol / cartref
 • Gall materion cam-drin / esgeuluso corfforol posibl arwain at fwy o wylio cynnwys rhywiol, obsesiwn â thechnoleg ffonau symudol ac yn gyfrinachol ag ef
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • CYP gall fod yn agored i gael ei drin a chymryd rhan mewn gweithredoedd niweidiol er mwyn dyhuddo a phlesio eraill
 • CYP gellir eu gorfodi a'u bygwth yn hawdd trwy gredu'r presenoldeb ar-lein yn gallu cysylltu â nhw'n gorfforol

Ymatebion posib

 • Senarios chwarae rôl
 • Straeon bywyd, lle bo hynny'n briodol
 • Dysgu am secstio ac ysglyfaethwyr
 • Sesiynau ar hunan-barch
 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Cyngor a gweithdai rhieni / gofalwyr
 • Gweithgareddau i'w datblygu CYPymdeimlad o hunan-werth a'r gallu i riportio unrhyw anogaeth i hunan-niweidio
 • Gweithgareddau i ddatblygu sicrwydd ynghylch riportio bygythiadau
 • Gwasanaethau cwnsela medrus iawn i'w cefnogi CYP trwy'r penodau hyn

Adnoddau

SWGfL - Felly Rydych Chi Wedi Noeth Ar-lein
Adnoddau Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2020

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP gyda hunan-effeithiolrwydd neu hunan-barch isel yn fwy tebygol o ddatblygu perthnasoedd amhriodol ar-lein
 • CYP yn dioddef o iselder ysbryd neu obsesiwn yn fwy tebygol o fod angen ei garu gan arwain at fod yn agored i drolio, aflonyddu neu stelcio.
 • Efallai y bydd; newid ymddangosiad, absenoldeb o'r ysgol / cartref, obsesiwn â thechnoleg symudol, awydd i guddio technoleg, perthnasoedd amhriodol cudd
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • CYP gellir ei ddefnyddio fel 'negeswyr' sy'n rhannu deunydd ymysg cyfoedion heb sylweddoli y gallai ei gynnwys fod yn niweidiol neu'n niweidiol
 • CYP yn cael ei watwar gan gyn-ffrindiau am fwynhau cynnwys anaeddfed
 • CYP yn hynod agored i gael eu gorfodi i eithafiaeth, gweithgaredd troseddol, perthnasoedd cam-drin rhywiol a diwylliannau gang oherwydd awydd cryf i berthyn i grŵp

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein, perthnasoedd ar-lein
 • Sesiynau yn archwilio gwir gyfeillgarwch, awydd am berthynas ramantus, cynnwys ar-lein pryfoclyd
 • Esboniwch derminoleg allweddol
 • Cefnogi rhieni / gofalwyr i ddeall noethlymunau a rheolaethau rhieni
 • Adeiladu grwpiau cymheiriaid o CYP gyda chwaeth debyg a systemau cyfeillio gyda chyfoedion sy'n gwerthfawrogi chwaeth eraill CYP
 • Darparu cyfleoedd ar gyfer CYP i fod yn rhan o grwpiau cymdeithasol cadarnhaol sy'n gwella

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP gall fod â ffiniau ymddygiad aneglur, bod yn agored i 'ddyfarniadau' ar-lein, bod â hunan-barch isel, iselder ysbryd neu hunan-niweidio
 • Yn fwy tebygol o dderbyn camdriniaeth, ymddygiad ymosodol neu gael eich gorfodi
 • Gall ymddygiad byrbwyll sy'n ceisio sylw arwain at drawiadau, neu hoff bethau trwy bostio sioc, neu gynnwys amhriodol
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol.
 • CYP gall fod yn rhy agored wrth rannu gwybodaeth amdanynt eu hunain, eu teuluoedd, eu lleoliad
 • CYP gellir eu denu at ymgysylltu â phersonoliaethau ag enw da ar-lein
 • CYP efallai na fyddant yn deall peth o'r iaith sy'n cael ei defnyddio gan gyfoedion ar-lein gan ei bod yn benodol i'r byd ar-lein a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Efallai y bydd pobl ifanc yn hyrwyddo safbwyntiau negyddol amdanynt eu hunain ar-lein i atgyfnerthu eu teimladau eu hunain o hunan-barch isel

Ymatebion posib

 • Sesiynau rheoli dicter, gan ddefnyddio dulliau RAMP yn ôl yr angen
 • Therapi celf a / neu therapi ymddygiad sy'n gysylltiedig â pherfformiad mewn gwersi. Cwnsela CBT
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar 'Bethau Preifat ac Nid Pethau Preifat'
 • CYP i gael eu hannog i rannu eu syniadau am bwy maen nhw'n eu hedmygu a pham
 • System bydi i helpu CYP deall yr iaith a ddefnyddir
 • Gweithgareddau â ffocws gyda'r nod o ddatblygu CYPymdeimlad o hunan-werth

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP gall arddangos; tynnu'n ôl, diffyg mynegiant, iselder ysbryd, pryder ffobig, paranoia, hunan-niweidio, meddyliau hunanladdol, symptomau seicosomatig fel; cur pen, poen yn yr abdomen, amddifadedd cwsg
 • Gall technegau triwantiaeth ac osgoi arwain y CYP methu disgrifio / deall yr ymddygiad
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol.
  Efallai na fyddant yn gallu gwahaniaethu rhwng tynnu coes a phryfocio, gan ymateb naill ai'n hynod sensitif neu ddim o gwbl
 • CYP gellir eu gorfodi i fwlio eraill ar-lein ar ran cyfoedion er mwyn ennill ffafr gymdeithasol
 • CYPGall awydd i ddod yn annibynnol yn y byd ar-lein eu hatal rhag riportio bwlio
 • CYP gall riportio bwlio ar-lein ar gam er mwyn cael sylw am ofnau a phryderon sylfaenol eraill

Ymatebion posib

 • Cwnsela rheoli dicter
 • Technegau hunan-leddfu
 • Hunanddelwedd gadarnhaol
 • Ymyrraeth cefnogi ELSA
 • Sesiynau therapiwtig
 • Cefnogaeth rhieni / gofalwyr
 • Gwersi â ffocws ar riportio unrhyw beth sy'n gwneud i'r person ifanc deimlo'n drist, yn anghyfforddus neu'n ofnus
 • Gweithgareddau â ffocws yn datblygu gwytnwch person ifanc i gael ei drin gan eraill
 • Gweithgareddau â ffocws ar sut i geisio a sicrhau cymorth a chefnogaeth briodol
 • Annog a grymuso person ifanc i nodi ac adrodd am eu pryderon gan bwysleisio pa mor bwysig yw nodi'r materion hyn yn gywir

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae lefelau isel o hunan-barch a gwytnwch gallu cwmwl i wahaniaethu rhwng gwybodaeth wir a ffug (newyddion ffug)
 • Gall byrbwylltra effeithio ar chwiliadau rhyngrwyd
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • CYP efallai na fyddant yn sylweddoli eu bod yn cael eu dylanwadu a'u targedu
 • CYP efallai na fyddant yn deall sut y gellir defnyddio cwcis i dargedu gwerthiannau
 • CYP gellir ei gamarwain yn hawdd wedi'i yrru gan awydd pwerus i ymddiried oherwydd profiadau blaenorol o gael eich siomi. Gall hyn arwain CYP i gredu'r holl wybodaeth ar-lein

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Dangos CYP sut mae cwcis yn effeithio ar chwiliadau
 • Gweithgareddau â ffocws ar ddatblygu cyfadrannau beirniadol o CYP a'u galluogi i ddirnad rhwng ffeithiau a barn

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP gall arddangos byrbwylltra, gorfywiogrwydd, pryder, hwyliau isel a allai effeithio ar y gallu i reoleiddio defnydd diogel o dechnoleg
 • Gall ymlyniad gwael ag oedolion allweddol adael CYP yn fwy agored i ecsbloetio ar-lein (ee talu am apiau / rhybuddion / pwysau rhieni)
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • CYP gall ymddygiadau hunan-niweidio fod yn fwy agored i gynnwys sy'n gysylltiedig â hunanladdiad / hunan-niweidio / anhwylderau bwyta
 • CYP gyda dechrau'r glasoed ar gyflyrau niwrolegol fel epilepsi, gall amser hir o flaen sgrin na fydd yn hawdd ei ganfod yn hawdd
 • CYP efallai na fydd yn gallu gwerthuso'n feirniadol gyngor ffordd o fyw ar-lein sy'n ddiduedd ac nad yw'n cael ei yrru gan werthiannau
 • CYP gellir eu denu ar-lein i ddewisiadau ffordd o fyw eithafol er mwyn haeru eu hunain ac ennill kudos

Ymatebion posib

 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Monitro amser a dreulir yn agos gan ddefnyddio ystod o ddyfeisiau. Canolbwyntiwch weithgareddau ar alluogi CYP i nodi ac adrodd ar symptomau
 • Mae gweithgareddau'n canolbwyntio ar strategaethau a ddefnyddir wrth hysbysebu
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar nodi nodweddion cynnwys niweidiol
 • Gweithgareddau â ffocws ar ddulliau cymedrol a byw'n iach

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae cof tymor byr, gorfywiogrwydd, byrbwylltra yn ei gwneud hi'n anodd defnyddio cyfrinair cryf, defnyddio dyfeisiau lleoliad yn ddiogel a defnyddio meddalwedd gwrth-firws
 • Gall hunan-barch isel, ymlyniad gwael, ofn, trawma ei gwneud hi'n anodd ymddiried mewn oedolion allweddol a chwythu'r chwiban ar ymarfer anniogel
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Mae hunan-barch isel, pryder, hunan-effeithiolrwydd gwael yn arwain at fregusrwydd gan ddefnyddio gwe-gamerâu a rhannu data
 • CYP efallai na fyddant yn deall bod dyfeisiau'n storio ac yn rhannu gwybodaeth
 • CYP gall bori'r rhyngrwyd yn ddiwahân a thrwy hynny lawrlwytho meddalwedd maleisus
 • CYP gall chwilio am wybodaeth wedi'i storio er mwyn cysylltu â chysylltiadau afiach blaenorol

Ymatebion posib

 • Dysgu am breifatrwydd a diogelwch
 • Canllawiau am iechyd meddwl, lles a hunan-niweidio
 • Gweithgareddau â ffocws yn hysbysu CYP am etifeddiaeth ar ddyfeisiau
 • Adolygu gosodiadau a gosod cyfyngiadau

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau SEMH (gorfywiogrwydd, ymlyniad, byrbwylltra, hunan-barch isel) yn ei gwneud hi'n anodd deall caniatâd gwybodaeth ar-lein
 • Mae adfyd yn arwain at orddibyniaeth bosibl ar dechnoleg, gan arwain at risg uwch o ymbincio, sylw ar-lein a thrawma cyfatebol
 • Yn agored i lawrlwytho cynnwys ar-lein yn anghyfreithlon / yn gyfreithiol
 • CYP gellir ei ddefnyddio i gael a / neu rannu cynnwys yn anghyfreithlon i eraill neu i gael ffafr â'u cyfoedion

Ymatebion posib

 • Oedolyn allweddol y gellir ymddiried ynddo i sicrhau: - pwy all weld CYPgwybodaeth a chynghori
 • Darparu CYP gyda rheolau a chamau gweithredu clir i'w cymryd os cânt eu gorfodi i gael cynnwys neu gael gafael ar gynnwys yn anghyfreithlon ar gam

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

Adnodd Seren Childnet

ANFON: Canllaw Iechyd Meddwl Cymdeithasol, Emosiynol (SEMH)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

Sgroliwch i Fyny