Cymdeithasol, Iechyd Meddwl Emosiynol (SEMH) - 4-7 | Materion Rhyngrwyd

Synhwyraidd a Chorfforol (S&P)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 4 a 7 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) ag angen Synhwyraidd a Chorfforol. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Ni fydd nam ar eu golwg yn gallu gwahaniaethu rhwng gwahanol hunaniaethau ar-lein
 • Yn aml yn cael ei effeithio gan anghenion SEMH a allai wneud CYP yn agored i gamddehongli gwybodaeth
 • Ni fydd PPhI sydd â sgiliau cyfathrebu cyfyngedig yn gallu codi llais na siarad allan
 • Ni fydd PPhI ag anabledd gwybyddol yn gallu nodi a / neu riportio camdriniaeth
 • Efallai na fydd CYP yn gallu cyrchu dyfeisiau na chynnwys ar-lein oherwydd eu hanabledd

Ymatebion posib

 • Defnyddiwch giwiau gweledol i gynorthwyo ymatebion
 • Defnyddiwch oedolyn dibynadwy i drafod peryglon a chanlyniadau ymweld â gwefannau amhriodol
 • Defnyddiwch gynlluniau gwersi / gemau a gweithgareddau diogelwch rhyngrwyd i atgyfnerthu hunaniaeth
 • Gallai straeon cymdeithasol gynnwys ffocws ar ddiogelwch ar y we
 • Sachau stori
 • ELSA rhyngweithio cymdeithasol a chymorth hunaniaeth
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar ymadroddion dysgu cyfathrebu pendant fel 'Na', 'Dwi ddim yn ei hoffi', 'Ewch i ffwrdd', 'Stop'
 • Hyfforddiant penodol i staff ynghylch gwyliadwriaeth mewn perthynas â PPhI gyda SEND
 • Asesu anawsterau ac ymchwilio neu ddatblygu dewisiadau amgen a strategaethau effeithiol Mae hyn yn cynnwys ceisio cyngor gan weithwyr proffesiynol eraill neu ddarparwyr masnachol a allai fod â phrofiad priodol o weithio gydag anghenion penodol

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Yn ddibynnol ar gymorth oedolion i roi neu wrthod caniatâd ar-lein a heb gefnogaeth gellir gwneud dewisiadau anghywir
 • Efallai y bydd CYP yn ei chael hi'n anodd cwrdd â ffrindiau neu gael mynediad at grwpiau cyfeillgarwch ar-lein oherwydd eu hanabledd

Ymatebion posib

 • Llyfrau stori - diogelwch ar-lein
 • Canllawiau fideo - gemau ar-lein, gwylio fideos ar gyfer dysgwyr ifanc
 • Straeon cymdeithasol - sachau stori
 • CBT
 • Sesiynau therapi Lego
 • Rhaglen therapi chwarae
 • Sesiynau therapi celf
 • Cefnogaeth ELSA ar berthnasoedd ar-lein
 • Datblygu systemau cyfeillio yn rhagweithiol a hyrwyddo cryfderau a rhinweddau PPhI i'w cyfoedion

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai na fydd yn gallu gweld yr holl wybodaeth ar-lein (â nam ar ei golwg)
 • Efallai na fydd yn gallu cyfleu unrhyw risgiau posibl i oedolyn (PMLD)

Ymatebion posib

 • Trafodaeth, delweddau o amgylch ffiniau cymdeithasol
 • Pypedau - ffiniau cymdeithasol
 • Cefnogaeth ELSA sesiynau o amgylch ffiniau cymdeithasol - Ydw / Nac ydw, Gwneud / Peidiwch
 • Fideos - diogelwch ar-lein
 • Cefnogaeth ELSA ynghylch emosiynau a phryderon / pryder
 • CBT
 • Therapi Lego
 • Therapi celf
 • Therapi chwarae
 • Cefnogaeth gyda rheoli tymer - ymatebion priodol
 • Canllawiau dewis - trwy lwybrau coch / gwyrdd sylfaenol - yn achosi canlyniad
 • Canllawiau ar geisio cefnogaeth - Pwy all fy helpu? Sut mae siarad â nhw?

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai na fyddant yn gweld bwlio nac yn gallu adnabod ar sgrin (â nam ar eu golwg)
 • Efallai na fydd yn gallu cyfathrebu ag oedolyn dibynadwy am bryderon ar-lein
 • Gall fod yn destun camdriniaeth neu fwlio oherwydd gwahaniaethau corfforol
 • Efallai y bydd teuluoedd sy'n rhannu delweddau a straeon am eu PPhI yn cael eu sarhau a'u gyrru oddi ar gyfryngau ar-lein

Ymatebion posib

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai na fydd yn gallu defnyddio meddalwedd wedi'i actifadu gan lais a allai achosi rhwystredigaeth
 • O bosibl yn methu esbonio i oedolyn dibynadwy os yw cynnwys ar-lein yn creu tristwch, pryder, pryder
 • Efallai na fydd mynegiant CYP wedi'i ddatblygu'n ddigonol ar gyfer defnyddio dyfeisiau a ysgogir gan lais yn effeithiol

Pymatebion posib

 • Dysgu rheolau diogelwch ar-lein i berson ifanc ag anawsterau synhwyraidd a chorfforol
 • Gwneud defnydd effeithiol o straeon, pypedau, gweithgareddau dewis a chanlyniad a gweithgareddau chwarae rôl i hyrwyddo profiadau ac ymatebion priodol i sefyllfaoedd diogelwch ar-lein
 • Archwilio datrysiadau TG ynghylch problemau mynegiant
 • Mewnbwn SaLT i ddatblygu synau actifadu allweddol

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai y bydd yn ei chael hi'n anodd deall neu gyrchu rheolau diogelwch ar-lein yn llawn yn dibynnu ar lefel yr anawsterau
 • Gall amser hir o flaen sgrin effeithio'n andwyol ar CYP â chyflyrau niwrolegol fel epilepsi
 • Gall teuluoedd gael eu denu neu eu twyllo gan gynnwys ar-lein i fabwysiadu 'iachâd' ac ymyriadau ysblennydd nad ydynt o fudd i'w PPhI

Ymatebion posib

 • Angen goruchwyliaeth / oedolyn dibynadwy
 • Gweithgareddau pasbort adeiladwr sgiliau
 • Fideos yn gysylltiedig ag oedran ar gyfer diogelwch ar-lein
 • Gweithdai sy'n canolbwyntio ar nodi 'iachâd' ffug ac ymyriadau ffug sy'n cael eu hyrwyddo ar-lein

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai na fydd yn gallu cyrchu cyfrineiriau, cynnwys ar-lein yn ddiogel oherwydd nam ar y golwg / clywedol

Ymatebion posib

 • Sesiynau wedi'u cefnogi gyda phecynnau gweithgaredd a fideos ar ddysgu newydd neu wedi'i atgyfnerthu am rannu delweddau, hapchwarae ar-lein, gwylio fideos, cyfryngau cymdeithasol a ffrydio byw
 • Addysgu rhieni / gofalwyr ar breifatrwydd a diogelwch

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae namau corfforol / gweledol / clywedol yn ei gwneud hi'n anodd deall caniatâd gwybodaeth ar-lein

Pymatebion posib

 • Dysgu rheolau diogelwch ar-lein i CYP ag anghenion synhwyraidd a chorfforol
 • Proffiliau personol sylfaenol, trafodaeth a dealltwriaeth o achos ac effaith
 • Straeon cymdeithasol
 • Gemau rhyngweithio cymdeithasol

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

.

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

.

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

 

.

Adnodd Seren Childnet

 

.

ANFON: Synhwyraidd a Chorfforol (S&P)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

Sgroliwch i Fyny