BWYDLEN

Plant a phobl ifanc â phrofiad gofal (CECYP)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda CECYP rhwng 7 a 18 oed

Mae'r Mynegai Niwed i blant a phobl ifanc (CECYP) sy'n cael ei rannu â gofal wedi'i rannu'n llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig. Mae pob llinyn o'r fframwaith wedi'i grynhoi io leiaf un niwed tebygol.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed a achosir gan eraill safbwyntiau ystrydebol am brofiadau gofal.

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Niwed o safbwyntiau anghywir neu hyddysg am yr hyn y mae bod â phrofiad gofal yn ei olygu. Gallai hyn fod ar ffurf gwybodaeth wael (ee pob ymadawr gofal yn y carchar) neu safbwyntiau gwleidyddol o'r system ofal.

Cyfle asesu

Gallai CECYP:

 • Gallu bod yn fwy agored ac ymlaciol ynghylch eu statws gofal pe byddent yn dewis
 • Ymddangos yn fwy hyderus a derbyn heriau yn eu dysgu
 • Byddwch yn fwy uchelgeisiol a blaengar wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol

Ymatebion posib

Mae hyrwyddo darlun mwy cytbwys o siawns bywyd CECYP yn amgylchedd yr ysgol yn bwysig wrth gadw at hawl yr unigolyn i breifatrwydd a pheidio â datgelu ei wladwriaethau mewn gofal. Yn ogystal, mae pwysleisio potensial unigryw ac unigol pob person ifanc yr un mor bwysig. Gallai rhai dulliau gynnwys:

 • Ysgolion i ddefnyddio arweiniad a chefnogaeth gweithiwr Ysgol Rithwir yr Awdurdod Lleol ac Athrawon Dynodedig i'w cefnogi i ddeall anghenion person ifanc ynghylch diwylliant hunaniaeth a datgelu
 • Cyfeirio'r CECYP at y “Cyngor Mewn Gofal” yn eu Awdurdod Lleol (dylai Gweithiwr Cymdeithasol CECYP allu hwyluso hyn)
 • Sicrhau bod delweddau a thestunau sy'n ymwneud â phrofiadau gofal ar gael yn yr ysgol
 • Gwneud defnydd da o ddelweddau cadarnhaol o CECYP a'r rhai sydd wedi profi gofal (Lemn Sissay, Ashley John Baptiste, Sophia Alexandra Hall, Jeannette Winterson er enghraifft)
 • Cynyddu ymwybyddiaeth a chydnabod amrywiaeth y profiadau teuluol a gofal yn yr ysgol. Gallai hyn gynnwys gweithio mewn partneriaeth ag ymadawyr gofal oedolion ifanc a / neu ysgolion rhithwir
 • Mae sicrhau bod llenyddiaeth ar gael yn dda sy'n archwilio gwahanol brofiadau gofal (mae Benjamin Zephaniah, Ashley John Baptiste, Jacqueline Wilson, a'r awduron y soniwyd amdanynt uchod i gyd yn ysgrifennu am wahanol fathau o CECYP)
 • Cyfeirio CECYP i Dod yn

Niwed Tebygol: Niwed a achosir gan unigolion eraill sy'n gwarthnodi profiadau gofal.

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Niwed gan unigolion sydd â barn negyddol am blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal sy'n ceisio gwarthnodi neu negyddu eu hunaniaethau trwy iaith ymosodol ac aralloli.

Cyfle asesu

Gallai dangosyddion cynnydd ar y materion hyn gynnwys:

 • Gallu bod yn fwy agored ac ymlaciol ynghylch eu statws gofal;
 • Ymddangos yn fwy hyderus a derbyn heriau yn eu dysgu;
 • Byddwch yn fwy uchelgeisiol a blaengar wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Ymatebion posib

Gall strategaethau cadarnhaol gynnwys:

 • Siaradwch â'r CECYP am sut olwg sydd ar ymatebion negyddol (ee cam-drin, bygwth, casineb ar-lein, bwlio ar-lein ac aflonyddu) a gofynnwch a oes unrhyw beth fel hyn wedi digwydd iddynt
 • Addysgu CECYP i ddeall sut i greu delweddau ar-lein cadarnhaol
 • Helpu CECYP i wybod sut i ddefnyddio strategaethau i amddiffyn eu 'personoliaeth ddigidol' a'u henw da ar-lein, gan gynnwys graddau o anhysbysrwydd a phreifatrwydd
 • Helpu CECYP i ddysgu sut i riportio ymatebion negyddol gan gynnwys sut i rwystro a / neu gwyno i lwyfannau ar-lein
 • Helpu CECYP i wella pan aiff pethau o chwith ar-lein trwy gynnig cefnogaeth i gynorthwyo adferiad
 • Os yw'n berthnasol, dywedwch wrth y CECYP beth fydd yr ysgol / lleoliad addysgol yn ei wneud nesaf i fynd i'r afael â hyn
 • Os yw'n berthnasol, grymuso ac egluro y bydd angen siarad â swyddogion cyswllt yr Heddlu ac adrodd i'r Prif Swyddog Gweithredol

Niwed Tebygol: Niwed a achosir gan berthnasoedd camdriniol.

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Perthynas ymosodol yn seicolegol ac yn emosiynol gan bobl sy'n targedu'r rhai sydd â hunan-barch isel a hunan-werth isel.

Cyfle asesu

CECYP yn gallu cyfleu sut mae perthnasoedd camdriniol yn edrych. I rai CECYP, mae'r gallu i wahaniaethu rhwng perthnasoedd camdriniol a chefnogol yn anodd. Mae gallu adnabod unigolion niweidiol neu berthnasoedd di-fudd yn faes dysgu allweddol. Hefyd i fod yn fyfyriol ac yn ymwybodol pryd y gellid ystyried bod eu hymddygiad yn fwlio tuag at eraill.

Gallai dangosyddion eraill fod:

 • CECYP yn gallu dangos sut i reoli gosodiadau preifatrwydd a hidlwyr ar gyfryngau cymdeithasol
 • Y gallu i fyfyrio ar wahanol elfennau perthnasoedd iach
 • Gwahaniaethu rhwng 'ffrind rydych chi wedi cwympo allan ag ef' a rhywun sy'n bwriadu niweidio neu ecsbloetio
 • CECYP yn ymwybodol o ffyrdd o ddefnyddio lleoedd ar-lein fel ffordd i gynhyrchu a chynnal perthnasoedd iach a phryd i gael gwared ar eu hunain a siarad ag un priodol arall y gellir ymddiried ynddo

Ymatebion posib

Gall strategaethau cadarnhaol gynnwys:

 • Siarad â'r CECYP ynglŷn â sut mae ymatebion negyddol (ee cam-drin, bygwth, casineb ar-lein ac aflonyddu) yn edrych a gofyn a oes unrhyw beth fel hyn wedi digwydd iddynt
 • Addysgu CECYP i ddeall sut i greu delweddau ar-lein cadarnhaol;
 • Helpu CECYP i wybod sut i ddefnyddio strategaethau i amddiffyn eu 'personoliaeth ddigidol' a'u henw da ar-lein, gan gynnwys graddau o anhysbysrwydd a phreifatrwydd
 • Helpu CECYP i ddysgu sut i riportio ymatebion negyddol gan gynnwys sut i rwystro a / neu gwyno i lwyfannau ar-lein
 • Helpu CECYP i wella pan aiff pethau o chwith ar-lein trwy gynnig cefnogaeth i gynorthwyo adferiad
 • Os yw'n berthnasol, dywedwch wrth y CECYP beth fydd yr ysgol / lleoliad addysgol yn ei wneud nesaf i fynd i'r afael â hyn.

Niwed Tebygol: Niwed i hunanddelwedd o bresenoldeb ystrydebau negyddol CECYP

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Diffyg hunaniaethau cadarnhaol / modelau rôl ar gyfer CECYP

Ymatebion posib

 • Gwneud defnydd da o ddelweddau cadarnhaol o CECYP a'r rhai sydd wedi profi gofal (ee Lemn Sissay, Ashley John Baptiste, Sophia Alexandra Hall, Jeannette Winterson sy'n ysgrifennu am wahanol fathau o CECYP)
 • Cynyddu ymwybyddiaeth a chydnabod amrywiaeth y profiadau teuluol a gofal yn yr ysgol
 • Argaeledd llenyddiaeth sy'n archwilio gwahanol brofiadau gofal (ee Benjamin Zephaniah, Jacqueline Wilson sy'n ysgrifennu am wahanol fathau o CECYP)
 • Cysylltu â'r Ysgol Rithwir a'r Timau Gofal Gadael yn eich Awdurdod Lleol i gael modelau rôl cadarnhaol anhysbys

Cyfle asesu

Gallai CECYP:

 • Yn gallu bod yn fwy agored ac ymlaciol ynglŷn â'u statws gofal, os ydyn nhw'n dewis
 • Ymddangos yn fwy hyderus a derbyn heriau yn eu dysgu
 • Yn gallu adnabod pobl ifanc neu oedolion ifanc eraill â phrofiad gofal y gallant uniaethu â nhw trwy eu cymuned leol / cyfryngau ysgol / ysgol rithwir leol neu mewn sefydliadau lleisiau gofal
 • Byddwch yn fwy uchelgeisiol a blaengar wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol

Niwed Tebygol: Niwed i chi'ch hun trwy ddefnyddio chwiliadau delwedd i ddod o hyd i deulu genedigaeth.

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CECYP gan ddefnyddio hen luniau printiedig, a gymerwyd ar adeg eu mabwysiadu / mynediad i ofal o Life Story Books a / neu gofnodion gofal i “wrthdroi chwiliad delwedd” mewn ymdrech i ddod o hyd i, er enghraifft, aelodau o'r teulu biolegol, blaenorol a / neu gyfredol gofalwyr, hen gartref a / chymdogaethau.

Cyfle asesu

Mae hyn yn debygol o fod yn wahanol ar gyfer pob CECYP, ond gall hyn gynnwys:

 • Efallai eu bod yn fwy agored ac yn gallu cyfathrebu am gyswllt â rhieni
 • Efallai y byddan nhw'n dangos mwy o hwyliau cadarnhaol a gwell ymgysylltiad addysgol
 • Efallai y gallant fyfyrio'n fwy effeithiol ar eu rhesymau dros fod eisiau cysylltu â gofalwyr blaenorol
 • Gall ddod yn fwy chwilfrydig a llai pryderus am eu hanes
 • Byddai'n gallu esbonio i oedolion sy'n ymwneud yn agos â nhw ar hyn o bryd pam mae'r perthnasoedd hyn yn y gorffennol yn bwysig yn y presennol

Ymatebion posib

Mae gan hyn y potensial i ddod â CECYP a theuluoedd genedigaeth ynghyd, ond nid oes eisiau hyn bob amser, neu fe’i gwneir heb ystyried y canlyniadau. Mae'n bwysig bod yn glir ynghylch yr angen i roi gwybod am unrhyw faterion diogelu ond gwneud hyn yn agored a chyn belled ag y bo modd gyda chydsyniad y CECYP.

Mae angen trosglwyddo gwybodaeth i'r arweinydd (ion) diogelu dynodedig lleoliadau addysgol.

Gall strategaethau cadarnhaol gynnwys:

 • Gan ganolbwyntio ar y broblem nid y person, newid o ddiffyg i bersbectif asedau (hy cydnabod y sgiliau llythrennedd digidol beirniadol, asiantaeth y mae'r CECYP wedi'i defnyddio)
 • Gwaith yn seiliedig ar gryfder gan gynnwys gwaith ystumiol gyda CECYP ynghylch hunaniaeth a / neu hanes bywyd / Gwaith Stori Bywyd
 • Byddai'n werthfawr gweld digwyddiadau fel y rhain fel agoriadau ar gyfer meithrin perthynas â'r CECYP, yn hytrach nag fel rhwystrau, neu fel ychwanegu at restr o bryderon

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed yn deillio o gyswllt

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Cysylltwch â nhw neu gysylltu â phobl ar-lein a allai beri risg diogelu i'r plentyn neu'r person ifanc trwy ecsbloetio. Er enghraifft, meithrin perthynas amhriodol ar gyfer camfanteisio rhywiol trwy rannu delweddau. Gallai newidiadau ymddygiad gynnwys mwy o gyfrinachedd, cynhyrfu, tynnu'n ôl neu ofidus a methu â rhoi cyfrif am arian neu roddion.

Cyfle asesu

Gallai CECYP:

 • Dangos ymwybyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd gwahanol leoliadau preifatrwydd mewn lleoedd ar-lein
 • Yn gallu gweithredu gosodiadau preifatrwydd gwahanol mewn lleoedd ar-lein
 • Yn gallu dangos gwell dealltwriaeth o nodweddion ymddygiadau ymbincio a sut olwg sydd arnyn nhw
 • Dangos ymwybyddiaeth gynyddol o sut i rwystro ac osgoi pobl a allai beri risg diogelu
 • Dangos ymwybyddiaeth gynyddol o'r rheini yn y lleoliadau addysgol y gallant fynd atynt i gael cyngor a chefnogaeth yn y maes hwn, er enghraifft, eu gweithiwr ysgol rhithwir neu athro dynodedig.

Ymatebion posib

 • Cael hyfforddiant rheolaidd i staff a darparu cyfleoedd dysgu aml i ddisgyblion am berthnasoedd a diogelwch ar-lein
 • Siaradwch â'r CECYP am eu diddordebau a'u teimladau
 • Sicrhewch eich bod ar gael iddynt rannu eu pryderon â chi
 • Byddwch yn glir ynghylch yr angen i roi gwybod am unrhyw faterion diogelu ond gwnewch hyn yn agored a, chyn belled ag y bo modd, gyda chaniatâd CECYP
 • Ceisio cefnogaeth gan uwch gydweithwyr fel sy'n briodol

Niwed Tebygol: Niwed rhag cysylltu â pherthnasau genedigaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

Cael eich cysylltu â pherthnasau genedigaeth neu geisio cyswllt â nhw sy'n cynrychioli risg diogelu i'r plentyn neu'r person ifanc. Er enghraifft, mae perthynas geni yn cysylltu trwy'r cyfryngau cymdeithasol, er bod Gorchmynion Llys yn gwahardd hyn. Efallai y bydd plant a phobl ifanc yn cyflwyno newidiadau mewn ymddygiad. Gall y rhain gynnwys:

 • Colli hyder yn eu rôl a'u hunaniaeth yn eu lleoliad gofal
 • Ymateb blin neu iselder i ail-wynebu gwrthdaro neu faterion plentyndod cynharach
 • Mynnu osgoi neu geisio gwrthdaro yn agored mewn ysgolion
 • Sôn mwy am aelodau o'r teulu biolegol
 • Eitemau / anrhegion newydd heb esboniad
 • Treulio mwy o amser ar eich pen eich hun

Cyfle asesu

Mae hyn yn debygol o fod yn wahanol ar gyfer pob CECYP, ond gall hyn gynnwys:

Os gellir galluogi cyswllt diogel gan ofal cymdeithasol, gall CECYP:

 • Byddwch yn fwy agored i gyfathrebu am gyswllt â rhieni yn fwy cydlynol;
 • Wedi cynyddu hwyliau ac ymgysylltiad addysgol;

Os nad yw cyswllt diogel yn bosibl, mae CECYP yn gallu cyfleu'r rhesymau dros hyn.

Gallai CECYP hefyd:

 • Cael naratif mwy cydlynol a chadarnhaol am stori eu bywyd.
 • Byddwch yn fwy agored i'r syniad o heriau a datblygu eu galluoedd (meddylfryd twf).

Ymatebion posib

 • Bydd cysylltu â chi â gwahanol arwyddocâd ar gyfer pob CECYP yn dibynnu ar eu lleoliad gofal, hanes personol a'u perthynas (au) ag aelod (au) eu teulu biolegol.
 • Rhaid i weithiwr proffesiynol addysgu beidio â chymryd safbwynt beirniadol ar orffennol y CECYP a'u perthynas ag aelodau eu teulu biolegol
 • Gallai gwaith bugeiliol gyda CECYP gynnwys trafodaethau am waith stori bywyd blaenorol, gan gynnwys sut mae'r unigolyn neu'r bobl sy'n cysylltu â nhw yn ymddangos yn eu hanes personol. Mae hwn yn faes sensitif ac mae angen arweiniad medrus a gofalus arno gyda gwaith gyda'r Tîm o Amgylch y Plentyn (TAC) fel bod pawb yn gweithio gyda'i gilydd ac yn glir ar eu rolau
 • Mae'n bwysig bod yn glir ynghylch yr angen i roi gwybod am unrhyw faterion diogelu ond gwneud hyn yn agored a chyn belled ag y bo modd gyda chaniatâd y CECYP
 • Dylid trosglwyddo gwybodaeth a phryderon i'r arweinydd Diogelu Ysgolion cyn gynted â phosibl.

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed i'w achosi gan brofiadau negyddol ar-lein

Ymddygiad / Dangosyddion

Efallai y bydd CECYP yn dewis rhannu eu statws gofal mewn lleoedd ar-lein. Efallai y bydd amgylchiadau lle gallai hyn ennyn ymatebion negyddol (ee cam-drin, bygwth, casineb ar-lein ac aflonyddu).

Fel plant a phobl ifanc eraill, gall CECYP sy'n profi cam-drin ar-lein:

 • Treuliwch lawer mwy neu lawer llai o amser nag arfer ar-lein, tecstio, hapchwarae ac ati;
 • Ymddangos yn bell, yn ofidus neu'n ddig ar ôl defnyddio'r rhyngrwyd neu anfon neges destun;
 • Byddwch yn gyfrinachol ynglŷn â phwy maen nhw'n siarad a beth maen nhw'n ei wneud ar ddyfeisiau digidol;
 • Meddu ar lawer o rifau ffôn, testunau neu gyfeiriadau e-bost newydd ar eu dyfeisiau digidol;
 • Ofnwch fynd i'r ysgol, bod yn 'sâl' yn ddirgel bob bore, neu hepgor yr ysgol;
 • Ddim yn gwneud cystal yn yr ysgol ag y maen nhw wedi'i wneud o'r blaen.

Cyfle asesu

Wrth wirio effaith awgrymiadau, gall CECYP:

 • Yn gallu adnabod os ydyn nhw'n cael eu bwlio ar-lein
 • Gallu cyfathrebu'n glir sut i rwystro a / neu riportio ymddygiad bwlio ar-lein
 • Yn gallu disgrifio a / neu ddangos i athro sut maen nhw'n rheoli eu gosodiadau preifatrwydd
 • Arddangos llai o bryder ynghylch bod yn egnïol ar-lein
 • Byddwch yn fwy agored ynglŷn â sut maen nhw'n rheoli cyswllt ag eraill ar-lein

Ymatebion posib

 • Siaradwch â'r CECYP am sut olwg sydd ar ymatebion negyddol (ee cam-drin, bygwth, casineb ar-lein ac aflonyddu) a gofynnwch a oes unrhyw beth fel hyn wedi digwydd iddynt
 • Addysgu CECYP i ddeall sut i gynrychioli eu hunain ar-lein yn ddiogel
 • Helpu CECYP i wybod sut i ddefnyddio strategaethau i amddiffyn eu 'personoliaeth ddigidol' a'u henw da ar-lein, gan gynnwys graddau o anhysbysrwydd a phreifatrwydd
 • Helpu CECYP i ddysgu sut i riportio ymatebion negyddol gan gynnwys sut i rwystro a / neu gwyno i lwyfannau ar-lein
 • Helpu CECYP i wella pan aiff pethau o chwith ar-lein trwy gynnig cefnogaeth i gynorthwyo adferiad - Os yw'n berthnasol, dywedwch wrth y CECYP beth fydd yr ysgol / lleoliad addysgol yn ei wneud nesaf i fynd i'r afael â'r profiadau hyn
 • Mae bod yn anfeirniadol a deall y gall profiad (au) CECYP yn y gorffennol olygu bod ganddynt naratif gwahanol ynghylch ymddygiad rhywioli ar-lein, caniatáu siarad am hyn

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed rhag ymddygiadau bwlio

Ymddygiad / Dangosyddion

Gall fod ar ffurf ymosodiadau systematig wedi'u targedu. Gall bwlio (gan gynnwys bwlio ar-lein) gael effeithiau hirhoedlog ar iechyd corfforol a meddyliol a all barhau i fod yn oedolyn

Gall newidiadau ymddygiad gynnwys:

 • Cyflwyniad wedi'i dynnu'n ôl neu isel ei ysbryd
 • Colli hunan-effeithiolrwydd (amharodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr ysgol er enghraifft)
 • Ymdrechion i guddio neu newid ymddangosiad
 • Ddim yn mynychu'r ysgol

Cyfle asesu

Efallai y bydd CECYP yn gallu:

 • Byddwch yn fwy ymwybodol o arwyddion bwlio (gan gynnwys bwlio ar-lein) a sut i riportio'r rhain ar lwyfannau ac mewn lleoliadau addysgol fel sy'n briodol
 • cydnabod nad yw 'bwlio' (gan gynnwys bwlio ar-lein) yn 'tynnu coes yn unig' neu 'mae pawb yn ei wneud' ac maent yn wybodus ac wedi'u grymuso i ymateb yn briodol
 • Cymerwch bersbectif beirniadol ar wahanol deithiau gofal pobl
 • Gallu herio cyffredinoli ynghylch CECYP - 'nid yw'r ffaith nad yw llawer o ymadawyr gofal yn y carchar yn golygu y byddaf'
 • Sôn am eu profiad eu hunain fel unigolyn yn hytrach na bod yn rhan o grŵp homogenaidd

Ymatebion posib

 • Deialogau parhaus yn yr ysgol ynglŷn â beth yw bwlio (a bwlio ar-lein) a beth mae'n ei olygu i bobl
 • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn PSHE ynghylch gosod ffiniau a'r hawl i riportio a thynnu'n ôl o fwlio (a bwlio ar-lein)
 • Anogir CECYP i arfer eu hawl i riportio a chwyno am fwlio ar-lein trwy ddarparwyr gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol ac ysgolion i ymgysylltu yn unol â'u gweithdrefnau lleol

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed a achosir gan bryder sy'n gysylltiedig â phersona ar-lein yn erbyn all-lein

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CECYP yn profi pryder ynghylch sut maen nhw'n cyflwyno ar gyfryngau cymdeithasol; Anawsterau wrth osod ffiniau ar gyfer rhannu gwybodaeth am eu hamgylchiadau (ee “Ydw i'n dweud fy mod i mewn gofal maeth? Os nad ydw i'n dweud celwydd? Os gwnaf, a fyddaf yn cael fy ngwrthod neu fy nhargedu?").

Cyfle asesu

Efallai y bydd CECYP yn gallu:

 • Byddwch yn gyffyrddus â phwy ydyn nhw a sut y gwnaethon nhw ddewis cynrychioli eu profiadau ar-lein;
 • Yn gallu addasu'r sylwadau hyn fel y gwelant yn dda;
 • Cymerwch bersbectif beirniadol ar wahanol deithiau gofal pobl;
 • Sôn am eu profiad eu hunain fel unigolyn yn hytrach na bod yn rhan o grŵp homogenaidd.

Ymatebion posib

 • Gan gydnabod bod perthnasoedd ar-lein yn cael eu 'rheoli' yn union fel y mae rhai wyneb yn wyneb
 • Annog CECYP i weld eu hunain yn gyfrifol am y wybodaeth y maen nhw'n dewis ei rhannu a pheidio â'i rhannu
 • Gan gydnabod nad yw popeth a phawb fel y maent yn ymddangos yn y cyfryngau cymdeithasol

Niwed Tebygol: Niwed a achosir trwy edrych ar wybodaeth gamarweiniol

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Niwed trwy wybodaeth gamarweiniol neu faleisus am brofiadau CECYP. Er enghraifft, gwefannau neu grwpiau cyfryngau cymdeithasol sy'n awgrymu bod plant mewn gofal wedi cael eu 'dwyn' o'u teuluoedd biolegol. (Hefyd mae rhaffau ystyrlon ond di-fudd fel 'Mae ymadawyr gofal yn fwy tebygol o fynd i'r carchar na mynychu'r Brifysgol')

Cyfle asesu

Efallai y bydd CECYP yn gallu:

 • Cymerwch bersbectif beirniadol ar wahanol deithiau gofal pobl.
 • Gallu herio cyffredinoli ynghylch CECYP - 'nid yw'r ffaith nad yw llawer o ymadawyr gofal yn y carchar yn golygu y byddaf';
 • Sôn am eu profiad eu hunain fel unigolyn yn hytrach na bod yn rhan o grŵp homogenaidd.

Yn amgylchedd yr ysgol gallai fod:

 • Mwy o drafodaethau yn amgylchedd yr ysgol am strwythurau teuluol amrywiol;
 • Cydnabyddiaeth fwy agored o wahanol fathau o blentyndod y mae pobl yn eu profi, y tu hwnt i ystrydeb y teulu niwclear.

Ymatebion posib

 • Gwneud defnydd da o ddelweddau cadarnhaol o CECYP a'r rhai sydd wedi profi gofal (Ashley John Baptiste, Lemn Sissay, Sophia Alexandra Hall, Jeannette Winterson er enghraifft)
 • Rhoi CECYP mewn cysylltiad â sefydliadau fel Become
 • Herio naratifau gwarthnodol yn yr ysgol trwy hyrwyddo trafodaeth am wahanol fathau o blentyndod a strwythurau teuluol gwahanol
 • Nid oes gan bob CECYP brofiadau cadarnhaol o ofal maeth, carennydd neu ofal preswyl ac mae yna lawer o bethau y mae angen eu gwella yn y Deyrnas Unedig (DU). Ceisiwch fod yn agored, yn gytbwys ac yn realistig ynghylch yr ystod o brofiadau
 • Adeiladu ar y syniad o 'feddylfryd twf' a chymhwyso hyn yn uniongyrchol i CECYP.

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed o bornograffi a deunydd eglur ar-lein

Ymddygiad / Dangosyddion

Bydd difrifoldeb y niwed yn amrywio yn unol ag oedran, cam datblygiadol, anian a phersonoliaeth y plentyn neu'r person ifanc. Ni fydd gan bob CECYP berthynas agored neu gefnogol â'u gofalwyr, a gall cyfleoedd i siarad am rywioldeb mewn ffordd iach a chefnogol fod yn gyfyngedig. Ar gyfer CECYP sydd wedi cael ei gam-drin yn rhywiol, gall hyn fod yn arbennig o fregus a chymhleth.

Cyfle asesu

Efallai y bydd CECYP yn gallu:

 • Siarad yn fwy agored am y risgiau a'r niwed posibl sy'n gysylltiedig ag edrych ar bornograffi;
 • Gallu trafod y materion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â phornograffi;
 • Teimlo'n hyderus am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth dibynadwy am eu rhywioldeb a'u datblygiad rhywiol a gallu cysylltu'r rhain ag oedolyn priodol.

Ymatebion posib

Mae cywilydd a phryder, yn ogystal â'r materion cyfreithiol sy'n ymwneud â phobl ifanc yn cyrchu pornograffi, yn golygu bod y mater hwn yn debygol o aros yn gudd yn yr ysgol. Mae'r un peth yn wir am CECYP, ond mae cymhlethdodau ychwanegol sy'n golygu y gallai'r canlynol fod o ddefnydd:

 • Gan dderbyn, er y gall pornograffi fod yn niweidiol ac yn aml, gallai plant a phobl ifanc ei geisio o chwilfrydedd ac awydd i archwilio eu rhywioldeb;
 • Mae cam-drin rhywiol yn creu cyfyng-gyngor penodol i CECYP wrth i'w rhywioldeb ddatblygu; gall y rhain gael eu gwaethygu gan amlygiad i bornograffi;
 • Mae agwedd agored ac anfeirniadol yn bwysig wrth ymateb i CECYP sydd â phryderon. Mae mynegi ffieidd-dod neu anghymeradwyaeth yn peryglu atgyfnerthu'r syniadau bod rhyw yn fudr a rhywbeth i fod â chywilydd ohono;
 • Dylai cyngor ac addysgu am rywioldeb fod yn rhan o gwricwlwm yr ysgol. Dylai hyn annog trafodaethau mwy agored ac awyrgylch mwy cyfforddus i CECYP fynd at athrawon dibynadwy pan fydd angen arweiniad arnynt.

Niwed Tebygol: Niwed ar ffurf aflonyddu rhywiol

Ymddygiad / Dangosyddion

Gallai hyn gynnwys anfon lluniau digymell o natur rywiol; entrapments i anfon lluniau o'r fath (gweler hefyd ymbincio); anfon e-byst neu negeseuon gyda chynnwys rhywiol; gwneud sylwadau difrïol am rywioldeb unigolyn; Rhannu straeon / cysylltiadau rhywiol yn ddiangen â phornograffi ac ati. Mae'r ymddygiad hwn yn debygol o fod yn annifyr i'r mwyafrif os nad pawb, ond bydd difrifoldeb yr effaith yn cael ei gyfryngu yn ôl oedran, cam datblygu a phrofiadau camdriniol blaenorol. Mae ail-brofi trawma yn y gorffennol yn bosibl yn yr achos olaf.

Cyfle asesu

Efallai y bydd CECYP yn gallu:

 • Esbonio a neu ddangos sut i rwystro deunydd diangen i'w porthiant cyfryngau cymdeithasol;
 • Siarad yn fwy agored am y risgiau a'r niwed posibl sy'n gysylltiedig â delweddaeth rywiol;
 • Gallu trafod y materion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â delweddaeth rywiol;
 • Teimlo'n hyderus am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth dibynadwy am eu rhywioldeb a'u datblygiad rhywiol a gallu cysylltu'r rhain ag oedolyn priodol.

Ymatebion posib

 • Dysgu CECYP am ystyr a dynameg aflonyddu
 • Annog CECYP i gydnabod eu hawliau ac i gwyno i ddarparwyr gwasanaeth am aflonyddu a cham-drin
 • Dangoswch i CECYP sut i rwystro cynnwys diangen gan ddefnyddio hidlwyr ac i rwystro unigolion sy'n cam-drin ar gyfer eu cyfryngau cymdeithasol
 • Trwy wasanaethau bugeiliol yn yr ysgol, sicrhau bod adnoddau ar gael i CECYP, gan gynnwys trafodaethau un i un
 • Gall hyfforddwyr grwpiau cyfoedion fod yn effeithiol ar gyfer datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth mewn ffyrdd y gall pobl ifanc uniaethu â nhw

Niwed Tebygol: Niwed rhag cael ei eithrio fel CECYP

Ymddygiad / Dangosyddion

Pan fydd hyn yn digwydd gallai CECYP brofi ymdeimlad o golli rheolaeth, yn ogystal â bygythiad i'w synnwyr o breifatrwydd a diogelwch. Efallai y bydd canlyniadau negyddol diriaethol i CECYP lle maent wedi bod yn rheoli eu statws a'u hunaniaeth yn ofalus yn eu byd cymdeithasol.

Cyfle asesu

Efallai y bydd CECYP yn gallu:

 • Esbonio a neu ddangos sut i rwystro deunydd diangen i'w porthiant cyfryngau cymdeithasol;
 • Byddwch yn fwy ymwybodol o arwyddion aflonyddu a sut i riportio hyn ar lwyfannau ac mewn lleoliadau addysgol fel sy'n briodol;
 • Cydnabod arwyddion gorfodaeth a rheolaeth ac mae ganddynt y pŵer i ymateb yn briodol;
 • Gallu cyfathrebu'n glir sut i rwystro a / neu riportio unigolion sy'n peri risg

Ymatebion posib

 • Dysgu CECYP am ystyr a dynameg aflonyddu;
 • Siaradwch â'r CECYP am ffiniau perthnasoedd yn eu bywydau - gyda phwy y maent yn rhannu gyda pha rannau o'u bywydau a phryd;
 • Mae angen pwysleisio mai colli rheolaeth ar wybodaeth yw'r niwed allweddol yma, yn hytrach na'r ffaith bod statws gofal y CECYP yn cael ei ddatgelu;
 • Sôn am bwysigrwydd gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd ar gyfryngau cymdeithasol a lleoedd ar-lein eraill.
 • Os yw'n berthnasol, cytunwch â'r CECYP beth fydd yr ysgol / lleoliad addysgol yn ei wneud nesaf i fynd i'r afael â'r sefyllfa a brofir

Niwed Tebygol: Niwed i les corfforol yn sgil hunanladdiad neu hunan-niweidio.

Ymddygiad / Dangosyddion

Mae cyfraddau hunanladdiad a hunan-niweidio yn uwch ymhlith CECYP nag yn y boblogaeth yn gyffredinol. Mae rhai gwefannau yn hyrwyddo hunanladdiad a hunan-niweidio; Gall CECYP eu ceisio neu dynnu eu sylw atynt trwy eu cylch cymdeithasol. Nodweddir hunan-niweidio, fel torri, fel ffordd o reoli emosiynau eithafol. Efallai y bydd ganddo rôl ddeuol hefyd fel arwydd o drallod i eraill (er bod hunan-niweidio hefyd yn gysylltiedig â chywilydd dwfn ac mae llawer o bobl yn mynd i drafferth mawr i guddio tystiolaeth o hyn).

Cyfle asesu

 • CECYP yn gallu siarad â gofalwyr a / neu aelod allweddol o staff addysgu neu fugeiliol am eu hangen i hunan-niweidio
 • Gostyngiad mewn hwyliau isel a / neu arwyddion o hunan-niweidio pan fydd y CECYP yn amgylchedd yr ysgol.
 • Gwell cyfathrebu am deimladau a chredoau yn amgylchedd yr ysgol

Ymatebion posib

 • Darparu gwasanaethau bugeiliol da yn yr ysgol gan gynnwys, neu drwy fynediad at wasanaeth arbenigol lleol i ddarparu cefnogaeth a chwnsela.
 • Hyfforddiant i staff ysgol i nodi arwyddion o hunan-niweidio;
 • Hyfforddiant i staff fynd at a rheoli hunan-niweidio a meddyliau hunanladdol gyda phobl ifanc a phlant;
 • Meithrin dealltwriaeth yn yr ysgol bod anobaith hunanladdol yn sail i wahanol fathau o ymddygiad. Efallai bod rhai yn mewnoli (hunan-niweidio, tynnu'n ôl) ond rhai yn allanoli (ymddygiad ymosodol, ymladd, aflonyddu)

Niwed Tebygol: Niwed i les emosiynol yn sgil hunan-niweidio digidol

Ymddygiad / Dangosyddion

Mae hunan-niweidio digidol yn ymddygiad sy'n digwydd pan fydd unigolyn yn creu cyfrif ar-lein ac yn ei ddefnyddio i anfon / postio negeseuon neu fygythiadau niweidiol iddo'i hun a / neu gall ysgogi a throseddu ar-lein yn fwriadol i dderbyn y sylw a'r ymatebion negyddol. Gellir nodweddu hunan-niweidio fel hyn fel ffordd o reoli emosiynau eithafol a / neu gri am help. Mae ymchwil yn dangos bod hyn yn fwyfwy tebygol i'r rheini sy'n profi bwlio / bwlio ar-lein - y mae CECYP yn fwy tebygol o brofi iddynt

Cyfle asesu

Efallai y bydd CECYP yn gallu:

 • CECYP yn gallu siarad â gofalwyr a / neu aelod allweddol o staff addysgu neu fugeiliol am eu hangen i hunan-niweidio;
 • Gostyngiad mewn hwyliau isel a / neu arwyddion o hunan-niweidio pan fydd y CECYP yn amgylchedd yr ysgol;
 • Gwell cyfathrebu am deimladau a chredoau yn amgylchedd yr ysgol.

Ymatebion posib

 • Darparu gwasanaethau bugeiliol da yn yr ysgol gan gynnwys, neu drwy fynediad at wasanaeth arbenigol lleol i ddarparu cefnogaeth a chwnsela;
 • Hyfforddiant i staff ysgolion nodi arwyddion o hunan-niweidio digidol;
 • Hyfforddiant i staff fynd at a rheoli hunan-niweidio digidol a meddyliau hunanladdol gyda phobl ifanc a phlant;
 • Meithrin a deall yn yr ysgol y gallai anobaith arwain at hunan-niweidio digidol. Gellir cysylltu anobaith ag ymddygiad mewnol (hunan-niweidio, tynnu'n ôl) ac ymddygiad allanol (ymddygiad ymosodol, ymladd, aflonyddu).

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perygl i breifatrwydd a diogelwch a achosir gan golli rheolaeth ar ddata personol

Ymddygiad / Dangosyddion

Gall CECYP rannu, derbyn a storio gwybodaeth sy'n fwy emosiynol sensitif na'u cyfoedion. Mae sut maen nhw'n rheoli rhannu a storio'r wybodaeth hon yn bwysig gan ei fod yn eu helpu i gael ymdeimlad o breifatrwydd ac o reolaeth dros eu hunaniaethau ar-lein a'r byd go iawn.

Gallai materion gynnwys:

 • Storio a rhannu lluniau o bresennol CECYP neu eu hanes;
 • Rheoli mynediad i gyfrifiaduron a rennir mewn lleoliadau gofal.
 • Mynediad at fyfyrdodau y mae'r CECYP wedi'u cofnodi wrth geisio datblygu stori eu bywyd.

Cyfle asesu

Gallai CECYP:

 • Yn gallu disgrifio a neu ddangos sut i reoli'r gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd ar eu cyfryngau cymdeithasol;
 • Yn gallu disgrifio sut maen nhw'n mynd ati i benderfynu gyda phwy i rannu gwybodaeth

Ymatebion posib

 • Gellir annog CECYP hefyd i ddefnyddio llwyfannau sydd wedi'u hanelu at y grŵp hwn a allai storio gwybodaeth emosiynol / hanes bywyd (ee Mind Of My Own);
 • Siaradwch â'r CECYP am sut y gallent reoli gwybodaeth sensitif ar-lein.

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed i enw da ar-lein trwy ddiffyg caniatâd i rannu delweddau

Ymddygiad / Dangosyddion

Mae CECYP yn rhannu delwedd ohonyn nhw eu hunain / aelod o'r teulu biolegol / gofalwr / gofalwyr / Gweithiwr / Gweithwyr Cymdeithasol ar gyfryngau cymdeithasol / platfform (au) ar-lein

Cyfle asesu

Gallai CECYP:

 • Yn gallu myfyrio ac egluro pam eu bod wedi postio'r ddelwedd;
 • Gallu deall a disgrifio beth allai'r canlyniadau posibl iddyn nhw eu hunain ac eraill fod;
 • Yn gallu disgrifio sut y gallent fynd ati i wneud pethau'n wahanol ar achlysur arall.

Ymatebion posib

Bydd hyn yn wahanol i wahanol CECYP yn dibynnu a yw'n ddiogel / briodol / gyfreithiol iddynt bostio delwedd (au):

 • Athro i gysylltu â'r Arweinydd Diogelu i ddod o hyd i'r trefniant y cytunwyd arno ar gyfer yr hyn sy'n bosibl i'r CECYP unigol;
 • Ceisiwch ddeall rheswm CECYP dros bostio / rhannu trwy drafodaeth;
 • Siaradwch â'r CECYP am sut y gallent ofyn caniatâd i rannu delweddau o eraill.

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

Adnodd Seren Childnet

Plant a phobl ifanc â phrofiad gofal

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr