ANFON Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L) - 7-11 | Materion Rhyngrwyd

Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 7 a 11 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Gwybyddiaeth a Dysgu. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall gallu cyfyngedig CYP i ymgymryd â dilyniant, canfyddiad gweledol a / neu glywedol, cydsymud, neu gof gweithio tymor byr neu anawsterau gyda sylw a rhychwant canolbwyntio arwain at gymhelliant gwael a gwrthwynebiad i ddysgu.
 • Bydd anawsterau wrth gaffael sgiliau darllen, ysgrifennu, llafar neu rif yn cyfyngu ar ddealltwriaeth o hunaniaeth. Efallai na fydd CYP yn gallu dehongli 'hunaniaeth' na sylwi ar hunaniaeth ffug, o ganlyniad efallai na fyddant yn rhannu risgiau posibl ag oedolion allweddol
 • Methu nodi a gwerthuso'n feirniadol gynnwys ar-lein sy'n ymwneud â grwpiau eraill neu'n methu â chydnabod sylwadau amhriodol
 • Efallai y bydd yn hawdd twyllo CYP ag anabledd gwybyddol ar-lein ac efallai na fydd mor fedrus na medrus â chyfoedion yn ystod gemau ar-lein ac felly'n dioddef llai o hunan-barch

Ymatebion posib

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Bydd sgiliau iaith a chyfathrebu gwael yn rhwystro gallu i ddeall risg a rhannu'n breifat ar-lein. Gall hyn hyrwyddo bregusrwydd i niwed
 • Gall Emoji fod yn ddryslyd ac yn cael ei ddefnyddio'n amhriodol gan achosi dryswch gan arwain at rwystredigaeth a ffrwydradau byrbwyll
 • Efallai y bydd CYP yn ei chael hi'n anodd denu ac ymgysylltu â chyfoedion ar-lein oherwydd nad ydyn nhw'n 'cŵl' nac yn fedrus mewn gemau. Gall hyn gael effaith andwyol ar hunan-barch

Ymatebion posib

 • Sesiynau wedi'u cefnogi gyda phecynnau gweithgaredd a fideos ar ddysgu newydd neu wedi'i atgyfnerthu am rannu delweddau, hapchwarae ar-lein, gwylio fideos, cyfryngau cymdeithasol a ffrydio byw
 • Addysgu rhieni / gofalwyr ar PPhI gan ddefnyddio hunluniau noethlymun - adnodd ar-lein i rieni neu weithdai dan arweiniad
 • Rhaglen gymorth ELSA
 • Creu grwpiau cyfeillgarwch bach y tu allan i'r byd ar-lein gan ddefnyddio systemau cyfeillion sy'n cynnwys cyfoedion ymgysylltiedig a sensitif

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai na fydd CYP yn gallu deall sut y gall eraill weld gwybodaeth yn cael ei rhoi ar y rhyngrwyd yn wahanol. Gall hyn arwain at wrthdaro neu argyfwng emosiynol yn amgylchedd yr ysgol neu'r cartref
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth CYP o sut i chwilio ar-lein yn ddiogel a gallai arwain at fynediad at gynnwys amhriodol sy'n arwain ar amser at ddicter neu argyfwng emosiynol
 • Efallai na fydd CYP yn gallu dirnad rhwng person digidol a pherson go iawn

Ymatebion posib

 • Addysgu penodol ar sut y gellir gweld gwybodaeth yn wahanol
 • Addysgu penodol ar sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd wedi'i gysylltu'n ddiogel ag adnoddau fideo 'ThinkUKnow'
 • Defnyddiwch adnoddau cymorth penodol SEND i atgyfnerthu defnydd diogel o'r rhyngrwyd
 • Sesiynau rheoli dicter / cwnsela
 • Sesiynau therapi ymddygiad gwybyddol
 • Gwaith â ffocws ar 'Real People and Toys / Pretend Play

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall CYP ymddangos yn cur pen pryderus, anesboniadwy, symptomau corfforol. Gallant gyflwyno ymddygiadau tynnu'n ôl ac ynysu
 • Gall datblygiad emosiynol a / neu wybyddol cyfyngedig CYP olygu nad ydyn nhw'n deall sut y gall eu gweithredoedd ar-lein wneud i eraill deimlo
 • Gall geirfa gyfyngedig CYP neu sgiliau / galluoedd cyfathrebu olygu na allant ddisgrifio ffyrdd y gellir bwlio pobl trwy ystod o gyfryngau (ee delwedd, fideo, testun, sgwrs)
 • Efallai na fydd CYP yn deall sut a phryd y gallant rwystro defnyddwyr camdriniol
 • Efallai mai dealltwriaeth gyfyngedig sydd gan CYP o'r ffyrdd y gallant rannu ac adrodd am bryderon ynghylch cam-drin
 • Efallai na fydd CYP yn gwerthfawrogi bod eraill yn ystyried eu gweithgaredd ar-lein fel bwlio

Ymatebion posib

 • Trafodaethau â ffocws ynglŷn â sut mae bwlio yn edrych a sut i'w adnabod ee galw enwau a delweddau bygythiol
 • Addysgu penodol ar sut a phryd i rwystro “ffrindiau” ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol, gan gynnwys grwpiau hapchwarae
 • Hyrwyddo ffyrdd effeithiol o rannu pryderon a rhoi gwybod am gamdriniaeth. Mae hyn yn cynnwys datblygu hyder CYP a mynediad i siarad ag oedolyn cyfrifol i'w helpu i drin y sefyllfa
 • System gyfeillion a gweithgareddau wedi'u cynllunio i alluogi PPhI i fyfyrio ar eu gweithredoedd

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Bydd geirfa gyfyngedig yn cyfyngu ar y gallu i chwilio ar-lein
 • Methu gwahaniaethu rhwng newyddion ffug a newyddion go iawn - gall greu angst a gofid
 • Mae gwybyddiaeth gyfyngedig yn golygu na all CYP wneud dewisiadau ynghylch ffynonellau dibynadwy / annibynadwy
 • Efallai na fydd CYP yn sylweddoli bod eu 'hanes' yn gadael trywydd o'u gweithgaredd ar-lein

Ymatebion posib

 • Dysgu rheolau clir i CYP gyda SpLD y gallant eu dilyn yn ymwneud â diogelwch ar-lein
 • Gwneud defnydd effeithiol o straeon, pypedau a chwarae rôl i ddatblygu dealltwriaeth ac empathi PPhI i senarios diogelwch ar-lein a chaniatáu iddynt fodelu a mireinio eu hymatebion posibl
 • Dewisiadau - defnyddio gweithgareddau achos a chanlyniadau i ddatblygu dealltwriaeth o achos ac effaith
 • Defnyddiwch ddelweddau gweledol i gefnogi addysgu am feddalwedd wedi'i actifadu gan lais Esboniwyd geiriau / iaith allweddol
 • Gweithgareddau â ffocws ar barhad gweithgareddau ar-lein

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu adnabod nodweddion dylunio perswadiol (sut i ddal sylw defnyddwyr) a allai arwain at effaith negyddol ar hwyliau, cwsg, iechyd a / neu berthnasoedd Mae diffyg dealltwriaeth yn arwain at analluoedd i ddilyn cyfyngiadau oedran
 • Efallai y bydd CYP yn derbyn pwysau i wylio neu wneud rhywbeth ar-lein sy'n gwneud i mi deimlo'n anghyfforddus
 • Efallai na fydd CYP yn gallu gwahaniaethu rhwng hysbysebu a chyngor

Ymatebion posib

 • Addysgu â ffocws am briodol terfynau amser sgrin ac ymddygiadau, gan gynnwys esboniad clir o'r hyn sy'n amgylchedd diogel i fynd ar-lein
 • Dylent ddefnyddio iaith a deunyddiau ategol sy'n briodol i anghenion cyfathrebu CYP a chamau datblygu (nad ydynt o reidrwydd yn gysylltiedig ag oedran)
 • Gweithgareddau â ffocws ar berswâd trwy hysbysebu

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP yn methu delio â chysyniadau sy'n helpu i gadw gwybodaeth yn ddiogel fel cyfrineiriau. Gall cyfrineiriau CYP fod yn rhagweladwy
 • Yn anymwybodol o gyfyngiadau oedran cydsyniad digidol a'r effaith y gallai hyn ei chael
 • Materion posib wrth ddeall y cysyniad o gydsyniad

Ymatebion posib

 • Nodi oedolyn dibynadwy i weithio gyda'r PPhI i fodelu ymddygiadau priodol sy'n gysylltiedig â phreifatrwydd fel:
  - gwirio gosodiadau preifatrwydd
  - gweithredu monitro cysylltiadau rhyngrwyd yn briodol (Gofyniad Cadw CYP yn Ddiogel mewn Addysg)
 • Defnydd effeithiol o ysgogiadau gweledol i gefnogi a hyrwyddo datblygiad dealltwriaeth o eirfa a chysyniadau allweddol
 • Diwygiadau priodol i'r iaith a ddefnyddir mewn addysgu a gwaith dosbarth / cartref i ystyried anghenion cyfathrebu ac iaith CYP
 • Dysgu rheolau CYP ar gyfer dyfeisio cyfrineiriau cryf

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau gwybyddiaeth / cof tymor byr yn ei gwneud hi'n anodd deall caniatâd gwybodaeth ar-lein
 • Nid oes gan CYP unrhyw ymwybyddiaeth o berchnogaeth na'r cyfyngiadau ar ddefnyddio deunyddiau ar-lein

Ymatebion posib

 • Addysgu â ffocws am berchnogaeth gan ddefnyddio gwybodaeth bersonol mewn proffiliau
 • Defnyddio straeon cymdeithasol i enghreifftio ac arwain PPhI i ddatblygu dealltwriaeth o berchnogaeth
 • Defnyddio gemau rhyngweithio cymdeithasol i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a hyrwyddo cysyniad o berchnogaeth ar wybodaeth
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar briodoli a chanmol gwaith eraill

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

Adnodd Seren Childnet

ANFON: Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L)

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

Sgroliwch i Fyny