ANFON - Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L) - 4-7 | Materion Rhyngrwyd a SWGfl

Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 4 a 7 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Gwybyddiaeth a Dysgu. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Diffyg dealltwriaeth o reolau ar-lein, ffiniau cymdeithasol a dryswch ynghylch gwybodaeth ac iaith ar-lein
 • Gall hyn arwain at anallu i fynegi'r angen i atal a chyfyngu ar rannu pryderon ag oedolion dibynadwy
 • Ni fydd PPhI sydd â sgiliau cyfathrebu cyfyngedig yn gallu riportio camdriniaeth

Ymatebion posib

 • Mae angen rhannu dysgu newydd yn gamau bach, ac mae angen ailadrodd a gor-ddysgu er mwyn i gynnydd ddigwydd a sicrhau canlyniadau
 • Rhaglen amser i siarad a rheolau ar-lein
 • Dadansoddi ac egluro iaith a chyfarwyddyd
 • Sachau stori / cymhorthion gweledol i atgyfnerthu negeseuon / geiriau allweddol
 • Hyfforddiant i staff
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar ymadroddion dysgu cyfathrebu pendant fel 'Na', 'Dwi ddim yn ei hoffi', 'Ewch i ffwrdd', 'Stop'

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai na fydd person CYP yn gallu gwahaniaethu rhwng ffaith a barn
 • Efallai na fyddant yn gallu gofyn i oedolyn dibynadwy am help i gael mynediad i'r rhyngrwyd yn ddiogel
 • Gall person CYP ddrysu perthnasoedd ar-lein a chamddehongli rheolau gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â chydsyniad
 • Ni fydd person CYP yn deall y gwahaniaeth rhwng 'presenoldeb rhithwir' a 'phresenoldeb gwirioneddol'. Felly, gallant fynd yn ofidus pan nad yw teulu neu ffrindiau yn agos atynt yn ystod cyswllt ar-lein

Ymatebion posib

 • Rhaglen amser i siarad
 • Sesiynau wedi'u cefnogi gyda phecynnau gweithgaredd a fideos ar ddysgu newydd neu wedi'i atgyfnerthu am rannu delweddau, hapchwarae ar-lein, gwylio fideos, cyfryngau cymdeithasol a ffrydio byw
 • Diogelwch rhyngrwyd trwy stori wedi'i anelu at CYP gyda SEND
 • Rhaglen ELSA
 • Roedd gweithgareddau chwarae'n canolbwyntio ar ddangos CYP y gall pobl gysylltu trwy lwyfannau ar-lein ond heb fod yn bresennol mewn gwirionedd. Er enghraifft, chwarae rôl, chwarae cymeriad y byd bach

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai y bydd CYP yn cael ei oedi'n sylweddol wrth ddatblygu eu galluoedd i ddarllen a deall y wybodaeth a rennir ar y rhyngrwyd
 • Efallai na fydd CYP yn deall sut y gall eraill ddehongli gwybodaeth yn wahanol gan eraill ar-lein
 • Ni fydd CYP yn sylweddoli sefydlogrwydd cynnwys ar-lein ac effaith enw da hyn

Ymatebion posib

 • Cefnogi addysgu pynciau penodol gyda pecynnau gweithgaredd a fideos sy'n canolbwyntio ar bwyntiau dysgu penodol fel rhannu delweddau, hapchwarae ar-lein, gwylio fideos, cyfryngau cymdeithasol a ffrydio byw
 • Cefnogaeth ELSA
 • Addysgu â ffocws am yr hyn yw 'enw da'defnyddio iaith ac enghraifft a ddewiswyd i ddiwallu anghenion a lefelau datblygiad CYP
 • Gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar 'Newid a Pharhad'

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall datblygiad emosiynol a / neu wybyddol cyfyngedig CYP olygu nad ydyn nhw'n deall sut y gall eu gweithredoedd ar-lein wneud i eraill deimlo
 • Efallai na fydd CYP yn deall pa gamau y gallant eu cymryd ynglŷn â bwlio ar-lein
 • Gall ymddygiadau neu anghenion personol CYP arwain at fwy o fregusrwydd i fwlio

Ymatebion posib

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall geirfa a dealltwriaeth gyfyngedig arwain at ddefnyddio peiriannau chwilio i gael mynediad at gynnwys amhriodol ee peiriannau chwilio â llais
 • Efallai na fydd yn ymwybodol nad yw meddalwedd wedi'i actifadu gan lais yn real ee Alexa, google, Siri
 • Efallai bod CYP yn ymddiried yn llwyr mewn gwybodaeth ar-lein ac efallai nad ydyn nhw'n deall y gall rhai fod yn ffug

Ymatebion posib

 • Rhaglen amser i siarad
 • Defnydd effeithiol o straeon i dynnu sylw at faterion cyffredin ar-lein fel gwybodaeth ffug
 • Defnyddio pypedau i chwarae rôl senarios diogelwch ar-lein
 • Defnyddio cliwiau a chymhorthion gweledol effeithiol i gefnogi'r defnydd effeithiol o feddalwedd a dyfeisiau wedi'u actifadu gan lais
 • Esboniadau clir yn aml o eirfa allweddol, gan gynnwys defnyddio cymhorthion gweledol a nodiadau atgoffa i hyrwyddo dealltwriaeth

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall oedi neu wybyddiaeth â nam arwain at gamddealltwriaeth o reolau i gadw technoleg yn hunan-ddiogel i ddefnyddio yn y cartref a thu hwnt
 • Gall CYP gael ei drwsio ar gynnwys ar-lein penodol fel rhan o drefn leddfol a allai arwain at darfu ar batrymau cwsg wrth iddynt ddod yn ddibynnol ar gynnwys sy'n or-ysgogol yn y cyfnod cyn amser gwely
 • Gall amser hir o flaen sgrin effeithio'n andwyol ar CYP â chyflyrau niwrolegol fel epilepsi

Ymatebion posib

 • Addysgu â ffocws am briodol amser sgrin cyfyngiadau ac ymddygiadau, gan gynnwys esboniad clir o'r hyn sy'n amgylchedd diogel i fynd ar-lein. Dylent ddefnyddio iaith a deunyddiau ategol sy'n briodol i anghenion cyfathrebu CYP a chamau datblygu (nad ydynt o reidrwydd yn gysylltiedig ag oedran)
 • Gweithdai Rhieni / Gofalwyr sy'n canolbwyntio ar effaith symbylu dyfeisiau a'r angen i leihau'r defnydd o ddyfeisiau cyn cysgu

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall anawsterau cof tymor byr a neu wybyddiaeth wael ei gwneud hi'n anodd i PPhI ddeall y cysyniad o breifatrwydd
 • CYP yn methu delio â chysyniadau sy'n helpu i gadw gwybodaeth yn ddiogel fel cyfrineiriau

Ymatebion posib

 • Defnyddiwch strategaethau fel oedolion allweddol y gellir ymddiried ynddynt cynnal cyfrineiriau
 • Gwnewch ddefnydd ohono gwirio preifatrwydd offer sydd wedi'u hanelu at gynulleidfa iau
 • Defnyddiwch ysgogiadau gweledol yn effeithiol i atgyfnerthu negeseuon cysyniad preifatrwydd allweddol - defnyddiwch iaith neu luniau sy'n cael eu dewis yn ofalus i fodloni lefelau datblygiad CYP

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae gwybyddiaeth wael / cof tymor byr o'i gymharu â chyfoedion sy'n gysylltiedig ag oedran yn ei gwneud hi'n anodd i PPhI ddeall bod popeth a ysgrifennwyd / a grëwyd / a ffilmiwyd ar-lein yn perthyn i rywun. Os ydyn nhw wedi creu'r deunydd, er enghraifft mewn gwybodaeth proffil personol, mae'n eiddo iddyn nhw
 • Gall CYP gymryd neu hawlio gwaith eu cyfoedion gan achosi trallod i PPhI arall

Ymatebion posib

 • Addysgu â ffocws am berchnogaeth gan ddefnyddio gwybodaeth bersonol mewn proffiliau
 • Defnyddio straeon cymdeithasol i enghreifftio ac arwain PPhI i ddatblygu dealltwriaeth o berchnogaeth
 • Defnyddio gemau rhyngweithio cymdeithasol i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a hyrwyddo cysyniad o berchnogaeth ar wybodaeth
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar ddylunio 'llofnodion' pwrpasol ar gyfer pob PPhI

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

.

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

.

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

 

.

Adnodd Seren Childnet

 

.

ANFON: Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

Sgroliwch i Fyny