Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L) - 11-14 | Materion Rhyngrwyd a SWGfl

Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 11 a 14 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Gwybyddiaeth a Dysgu. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP yn methu â deall y term 'hunaniaeth' na hysbysu oedolion allweddol eraill am bryderon posibl
 • Anallu CYP i gydnabod bod delweddau wedi'u trin yn ddigidol neu sut y gellir targedu cynnwys i ddylanwadu ar ddelwedd y corff ee ffasiwn, pornograffi
 • Efallai na fydd CYP yn gallu deall defnydd geirfa allweddol ar-lein
 • Efallai y bydd CYP yn agored i gael ei drin ac yn cymryd rhan mewn gweithredoedd niweidiol ar-lein er mwyn dyhuddo a phlesio eraill
 • Efallai y bydd CYP yn cael ei orfodi a'i fygwth yn hawdd trwy gredu'r presenoldeb ar-lein yn gallu cysylltu â nhw'n gorfforol

Ymatebion posib

 • Senarios chwarae rôl (wyneb y tu ôl i'r sgrin)
 • Straeon bywyd lle bo hynny'n briodol ee Rhannwch straeon newyddion am ysglyfaethwyr
 • Gweithdy ar 'Sexting', dewis a risgiau cysylltiedig
 • Gweithio ar hunan-barch ee 'Prosiect DoveSesiynau 5x 45-60 munud
 • Defnyddio ymwelwyr allanol i ategu arbenigedd mewnol ar rannu defnydd priodol a risgiau sy'n gysylltiedig â chyfryngau cymdeithasol
 • Sut i gadw'n ddiogel ar-lein - gweithdai rhieni / gofalwyr neu daflenni gwybodaeth
 • Trafodaeth am ddefnydd priodol a bygythiadau posibl sy'n codi o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Gweithgareddau i ddatblygu ymdeimlad o hunan-werth CYP a'r gallu i riportio unrhyw anogaeth i hunan-niweidio
 • Gweithgareddau i ddatblygu sicrwydd ynghylch riportio bygythiadau

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau cyfathrebu / gwybyddiaeth yn effeithio ar allu PPhI i wneud y dewisiadau cywir a chynyddu eu bregusrwydd i gael eu dylanwadu'n negyddol, gan gynnwys meithrin perthynas amhriodol, radicaleiddio a gorfodaeth.
 • Gall hyn arwain at orfodi PPhI i rannu deunyddiau ymhlith eu cyfoedion heb sylweddoli y gallai ei gynnwys fod yn niweidiol neu'n niweidiol

Ymatebion posib

 • Gwneud defnydd effeithiol o rheolaethau rhieni o fewn meddalwedd ac Apps
 • Treuliwch amser yn siarad â PPhI am yr hyn ydyw i fod yn ffrind a gwir werth cyfeillgarwch
 • Cefnogwch sgyrsiau gyda chiwiau / awgrymiadau / sgaffaldiau gweledol i helpu i egluro geiriau allweddol
 • Cydnabod y gallai fod gan CYP awydd am berthynas ramantus neu rywiol
 • Defnyddiwch derminoleg a lefelau iaith priodol i drafod risgiau perthnasoedd ar-lein, ee proffiliau ffug / rhannu meddyliau preifat
 • Trafodwch gyda CYP ynglŷn â sut y gallai eraill ystyried rhai lluniau / delweddau ar-lein yn rhywiol neu'n bryfoclyd a'r risgiau cynhenid ​​sy'n gysylltiedig â'r ymddygiad hwn
 • Defnyddiwch lefelau iaith priodol i egluro terminoleg fel secstio neu ymddygiad gorfodol
 • Darparu addysgu penodol gyda chefnogaeth pecynnau gweithgaredd a fideos priodol i gyflwyno newydd neu i atgyfnerthu dysgu am rannu delweddau, gemau ar-lein, gwylio fideos, cyfryngau cymdeithasol a ffrydio byw
 • Addysgu rhieni / gofalwyr am sut y gall PPhI ddefnyddio hunluniau noethlymun trwy ddarparu adnoddau ar-lein, taflenni gwybodaeth a gweithdai
  Gwyliadwriaeth uchel gan oedolion gan gynnwys gofyn i PPhI gadw 'rhestrau cyswllt' gan ddangos gyda phwy y maent yn cysylltu a beth yw natur y cyswllt hwnnw.

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai na fydd CYP yn gallu defnyddio geirfa briodol i ddisgrifio barn, gwerthoedd a barnau mewn ystod o leoliadau ar-lein
 • Efallai bod gan CYP ddealltwriaeth wael o sut mae gwasanaethau gwybodaeth ar-lein yn dal ac yn rhannu eu hunaniaeth ar-lein
 • Efallai na fydd CYP yn gallu gwahaniaethu rhwng eu personoliaethau neu hunaniaeth go iawn ac ar-lein
 • Efallai y bydd PPhI yn rhy agored wrth rannu gwybodaeth amdanynt eu hunain, eu teuluoedd, eu lleoliad
 • Gellir denu CYP i ymgysylltu â phersonoliaethau ag enw da ar-lein nad ydyn nhw'n real
 • Efallai na fydd CYP yn deall peth o'r iaith sy'n cael ei defnyddio gan gyfoedion ar-lein

Ymatebion posib

 • Defnyddiwch strategaethau fel Therapi Celf, therapi ymddygiad ar gyfer 'siarad' i ddarparu cyfleoedd i drafod hunan-niweidio a risgiau / rhesymau
 • Gwneud defnydd effeithiol o CBT i ddarparu cyfleoedd i drafod pynciau fel hunan-niweidio a'r risgiau ar-lein cysylltiedig
 • Esboniwch yn glir ystyr geirfa allweddol gan ddefnyddio lefelau priodol o iaith a hyrwyddo dealltwriaeth trwy ddefnyddio adnoddau gweledol
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar 'Bethau Preifat ac Nid Pethau Preifat'
 • Dylid annog PPhI i rannu eu syniadau am bwy y maent yn eu hedmygu a pham. Efallai y bydd oedolion yn herio hyn ac yn agored i drafod pwy rydyn ni'n eu hedmygu a pham
 • System gyfeillion i helpu CYP i ddeall yr iaith a ddefnyddir

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall CYP ymddangos yn cur pen pryderus, anesboniadwy, symptomau corfforol. Gallant gyflwyno ymddygiadau tynnu'n ôl ac ynysu
 • Gall datblygiad emosiynol a / neu wybyddol cyfyngedig CYP olygu nad ydyn nhw'n deall sut y gall eu gweithredoedd ar-lein wneud i eraill deimlo
 • Gall geirfa gyfyngedig CYP neu sgiliau / galluoedd cyfathrebu olygu na allant ddisgrifio ffyrdd y gellir bwlio pobl
  trwy ystod o gyfryngau (ee delwedd, fideo, testun, sgwrs)
 • Efallai na fydd CYP yn deall sut a phryd y gallant rwystro defnyddwyr camdriniol
 • Efallai mai dealltwriaeth gyfyngedig sydd gan CYP o'r ffyrdd y gallant rannu ac adrodd am bryderon ynghylch cam-drin
 • Efallai bod gan CYP ddiffyg dealltwriaeth o gyfreithiau sy'n llywodraethu ymddygiad ar-lein
 • Efallai bod gan CYP ofn dial a allai arwain at hunan-niweidio neu'r angen i edrych ar-lein am ddihangfeydd eraill
 • Efallai y bydd gan weithwyr proffesiynol bryderon ynghylch targedu'r grŵp hwn o PPhI ar gyfer radicaleiddio neu ecsbloetio ar-lein oherwydd eu gwendidau ymddygiadol a'u hanghenion emosiynol i berthyn
 • Gellir gorfodi CYP i fwlio eraill ar ran cyfoedion er mwyn ennill ffafr gymdeithasol
 • Gall awydd CYP i ddod yn annibynnol yn y byd ar-lein eu hatal rhag riportio bwlio

Ymatebion posib

 • Trafodaethau â ffocws, gan ddefnyddio geirfa ar ongl briodol a chymhlethdod iaith, am wahanol agweddau ar sut mae bwlio yn edrych fel bod PPhI yn gwybod sut i'w adnabod
 • Addysgu penodol ar sut a phryd i rwystro “ffrindiau” ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol, gan gynnwys grwpiau hapchwarae
 • Hyrwyddo ffyrdd effeithiol o rannu pryderon a rhoi gwybod am gamdriniaeth. Mae hyn yn cynnwys datblygu hyder CYP a mynediad i siarad ag oedolyn cyfrifol i'w helpu i drin y sefyllfa
 • Pwysleisiwch ddysgu ar ymddwyn yn deg a pharchus tuag at bawb.
  Gweithgareddau â ffocws ar sut i geisio a sicrhau cymorth a chefnogaeth briodol

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Bydd geirfa gyfyngedig yn cyfyngu ar y gallu i chwilio a llywio cynnwys ar-lein yn effeithiol i dynnu gwybodaeth. Gall hyn achosi rhwystredigaeth a hunan-barch isel
 • Methu asesu cynnwys gwir / ffug yn gywir sydd wedi'i ddewis i gamarwain. ee newyddion ffug
 • Efallai na fydd CYP yn deall sut y gellir defnyddio cwcis i dargedu gwerthiannau

Ymatebion posib

 • Dysgu rheolau clir i CYP gyda SpLD y gallant eu dilyn yn ymwneud â diogelwch ar-lein
 • Gwneud defnydd effeithiol o straeon a chwarae rôl i ddatblygu dealltwriaeth ac empathi PPhI i senarios diogelwch ar-lein a chaniatáu iddynt fodelu a mireinio eu hymatebion posibl
 • Dewisiadau - defnyddio gweithgareddau achos a chanlyniadau i ddatblygu dealltwriaeth o achos ac effaith
 • Defnyddiwch ddelweddau gweledol i gefnogi addysgu am feddalwedd wedi'i actifadu gan lais Esboniwyd geiriau / iaith allweddol
 • Defnyddiwch siaradwyr allanol sydd â gwybodaeth am ddiogelwch ar-lein gan gynnwys defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel, i ategu addysgu cyntaf o ansawdd uchel gan staff gwybodus
 • Dangoswch CYP sut mae cwcis yn cael eu storio ar ddyfeisiau a sut mae'r rhain yn effeithio ar chwiliadau

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Yn agored i fynediad i wefannau sy'n rhoi cyngor niweidiol ac yn methu â gweld risgiau posibl
 • Yn agored i bwysau cyfoedion i ymddwyn yn beryglus fel gemau hirfaith neu amser sgrin, mae diffyg sgiliau iaith yn cyfyngu ar alluoedd i werthuso risgiau
 • Efallai y bydd amser hir o flaen sgrin yn effeithio'n andwyol ar CYP gyda dyfodiad cyflyrau niwrolegol fel epilepsi, o bosibl na fydd yn hawdd ei ganfod

Ymatebion posib

 • Addysgu â ffocws am briodol terfynau amser sgrin ac ymddygiadau, gan gynnwys esboniad clir o'r hyn sy'n amgylchedd diogel i fynd ar-lein
 • Dylent ddefnyddio iaith a deunyddiau ategol sy'n briodol i anghenion cyfathrebu CYP a chamau datblygu (nad ydynt o reidrwydd yn gysylltiedig ag oedran)
 • Monitro amser a dreulir yn agos gan ddefnyddio ystod o ddyfeisiau. Canolbwyntiwch weithgareddau ar alluogi PPhI i nodi ac adrodd ar symptomau

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • CYP yn methu delio â chysyniadau sy'n helpu i gadw gwybodaeth yn ddiogel fel cyfrineiriau gan gynnwys dilysu dau ffactor
 • Materion posib wrth ddeall y cysyniad o gydsyniad
 • Methu deall diogelwch dyfeisiau sydd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd a allai gael eu peryglu ee gwe-gamerâu, monitorau, ffonau neu deganau

Ymatebion posib

 • Sicrhewch fod staff yn wybodus am gysyniadau preifatrwydd rhyngrwyd ac yn hyderus i allu newid iaith i hyrwyddo dealltwriaeth PPhI ar lefel datblygiad unigolion
 • Defnyddiwch asesiad risg effeithiol i nodi bygythiadau posibl i iechyd a lles PPhI sy'n deillio o'u defnydd o dechnoleg ee amser sgrin, lleoliad dyfeisiau, bygythiadau amgylcheddol fel gangiau cyffuriau, tueddiadau gemau ac arferion defnyddio

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau gwybyddiaeth / cof tymor byr yn ei gwneud hi'n anodd deall caniatâd gwybodaeth ar-lein
 • Yn agored i lawrlwytho cynnwys ar-lein yn anghyfreithlon / yn gyfreithiol
 • Gellir defnyddio CYP i gael cynnwys yn anghyfreithlon i eraill

Ymatebion posib

 • Addysgu â ffocws am berchnogaeth gan ddefnyddio gwybodaeth bersonol mewn proffiliau
 • Defnyddio ysgogiad gweledol i ddangos ac arwain CYP i ddatblygu dealltwriaeth o feddalwedd wedi'i actifadu gan lais
 • Sicrhewch fod PPhI yn gyfarwydd â geiriau ac iaith allweddol ac yn deall y termau gofynnol
 • Rhowch reolau a chamau gweithredu clir i CYP i'w cymryd os cânt eu gorfodi i gael cynnwys neu gael gafael ar gynnwys yn anghyfreithlon ar gam

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

Adnodd Seren Childnet

ANFON: Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L)

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

Sgroliwch i Fyny