Pori'n ddiogel ar-lein

Cefnogi plant a phobl ifanc LGBTQ +

Dylai pob person ifanc, gan gynnwys y rhai sy'n LGBTQ + a'r rhai nad ydynt, gael eu cefnogi i bori'r rhyngrwyd yn ddiogel - mae risgiau cynhenid ​​i bob person ifanc, ac i bobl ifanc LGBTQ gall y rhain gynnwys dod i gysylltiad â chynnwys amhriodol neu gyngor gwael ynghylch archwilio eu cyfeiriadedd rhywiol a'u hunaniaeth.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mae'r rhyngrwyd yn hynod o bwysig i blant a phobl ifanc LGBTQ + gysylltu â phwy ydyn nhw ac archwilio'r ochr hon i'w hunaniaeth. Fel yr awgrymwyd, nid ydynt mewn mwy o berygl nag unrhyw blant neu berson ifanc eraill wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer pori, ond gallai rhywfaint o'u hymddygiad pori eu hamlygu i risgiau posibl a allai fod yn beryglus.

Budd-daliadau

Mae'r rhyngrwyd yn offeryn pwerus i'ch plentyn archwilio'r hyn y mae'n ei garu, cwblhau gweithgareddau ysgol, cysylltu â ffrindiau, a deall y materion sy'n effeithio ar y byd o'u cwmpas.

Ochr yn ochr â'r buddion amlwg y mae pori'r rhyngrwyd yn eu cynnig i bob plentyn a pherson ifanc, mae yna rai buddion penodol a all helpu i rymuso plentyn neu berson ifanc LGBTQ +, gan gynnwys:

Mynediad at straeon newyddion LGBTQ + positif

Mynediad i wefannau a siopau newyddion penodol LGBTQ + sy'n adrodd ar lawer o straeon newyddion cadarnhaol sy'n ymwneud â bod yn LGBTQ + o bob cwr o'r byd, rhywbeth nad yw allfeydd newyddion prif ffrwd yn aml yn ei ddangos.

Cymunedau cyngor a chefnogol

Mynediad i gefnogi cymunedau a chyngor a allai eu helpu i lywio perthnasoedd cynnar, dod allan at ffrindiau a pherthnasau a pharhau'n ddiogel.

Ymgyrchu ar-lein

Deall a chymryd rhan mewn ymgyrchu ar-lein a fydd yn eu helpu i ddatblygu ymdeimlad o gymuned gyda phobl o'r un anian a'u hymwybyddiaeth o faterion sy'n effeithio arnynt.

Archwilio hunaniaeth a diddordeb

Gallu archwilio eu diddordebau yn fwy cyffredinol a'r hyn sy'n eu gwneud nhw pwy ydyn nhw y tu allan i'w cyfeiriadedd rhywiol neu ramantus neu eu hunaniaeth rhywedd.

Y Peryglon

Yn yr un modd ag unrhyw weithgaredd ar-lein, mae pori ar-lein heb oruchwyliaeth a chyfyngiadau yn dod â risgiau i unrhyw blentyn neu berson ifanc. Fodd bynnag, ar gyfer plentyn neu berson ifanc LGBTQ +, mae rhai materion penodol a allai godi gan gynnwys:

Darllen straeon newyddion o bob cwr o'r byd sy'n adrodd ar faterion gwrth-LGBTQ +

Er ei bod yn bwysig i'ch plentyn neu berson ifanc ymgysylltu â materion cyfoes, gallai darllen gwybodaeth am ymgyrchoedd neu bolisi gwrth-LGBTQ + ddechrau effeithio ar eu hyder a'u teimladau o ddiogelwch yn y tymor hir.

Ceisio pornograffi neu ddod ar ei draws

Oherwydd diffyg addysg rhyw LGBTQ + mewn ysgolion, mae llawer o bobl ifanc a phobl ifanc yn y gymuned yn troi at y rhyngrwyd i addysgu eu hunain ar sut i lywio rhyw a pherthnasoedd. Gallai hyn arwain at iddynt weld cynnwys amhriodol a allai effeithio ar eu barn am ryw a pherthnasoedd yn y dyfodol, delwedd eu corff, a hunan-barch.

Amlygu eu hunain i gyngor neu gefnogaeth a allai fod yn niweidiol ar bynciau penodol

Mae yna lawer o wybodaeth ar gael, ond efallai na fydd llawer o blant a phobl ifanc yn gallu dirnad y ffaith o ffuglen a chyngor da gan gyngor a allai fod yn niweidiol iddyn nhw. Mae plant a phobl ifanc LGBTQ + yn fwy tebygol o ddefnyddio'r rhyngrwyd i ddod o hyd i atebion i gwestiynau penodol, yn enwedig os nad oes ganddynt fynediad i gymuned all-lein. O'r herwydd, maent mewn mwy o berygl o ddod i gysylltiad â chynnwys mwy niweidiol.

Ymgysylltu ag adnoddau ar therapi trosi

Er bod y DU wedi gweithredu'n ddiweddar i wahardd pob practis therapi trosi, mae yna lawer o wybodaeth ar-lein o hyd ynglŷn â therapi trosi hoyw. O'r herwydd, mae'n hysbys bod plant a phobl ifanc LGBTQ + yn ceisio 'iachâd' ar gyfer eu rhywioldeb, yn enwedig os nad oes ganddynt gymuned gymorth all-lein. Mae'r adnoddau hyn yn hynod beryglus, yn aml yn eiriol dros feddyginiaethau peryglus neu heb eu profi a hunan-niweidio fel ffordd o 'wella' rhywioldeb.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:

 • Er nad yw plant a phobl ifanc LGBTQ + mewn mwy o berygl o bori ar y rhyngrwyd fel unrhyw blentyn neu berson ifanc arall, gallai eu harferion pori fod yn wahanol, ac yn hynny o beth y mae'r risg.
 • Mae pori'r rhyngrwyd yn offeryn defnyddiol, ac mae plant a phobl ifanc LGBTQ + yn debygol o'i ddefnyddio i archwilio rhannau allweddol o'u hunaniaeth rywiol neu ryw, yn ogystal ag i nodi cymuned y gallant deimlo'n rhan ohoni.

Y Heriau

Gall rhoi lle i blant a phobl ifanc ffynnu ar-lein wrth reoli'r risgiau posibl sy'n eu hwynebu fod yn fwy heriol wrth iddynt ddod yn fwy egnïol ar-lein. Ymhlith yr heriau eraill mae:

Defnyddio'r rhyngrwyd i archwilio hunaniaeth

Caniatáu i'ch plentyn neu berson ifanc archwilio agweddau ar eu rhywioldeb ac mae cadw mewn cysylltiad â phwy ydyn nhw yn faes hynod bwysig o ddefnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer plant a phobl ifanc LGBTQ +. Gallai torri hyn i ffwrdd effeithio ar eu gallu i ddeall eu rhywioldeb, rhywbeth y mae llawer o blant a phobl ifanc LGBTQ + yn cael anhawster ag ef.

Disgwyliadau diwylliannol neu grefyddol

Efallai y bydd rhai disgwyliadau diwylliannol neu grefyddol ar eich plentyn o amgylchedd eu hysgol, yn y cartref, neu yn y gymuned rydych chi'n byw ynddi. O'r herwydd, efallai eu bod wedi datblygu credoau sy'n gwrthdaro â'u cyfeiriadedd rhywiol. Mae yna grwpiau ffydd sy'n agored ac yn derbyn pobl LGBTQ + ac mae'n bwysig eu bod nhw'n gwybod ble maen nhw'n gallu dod o hyd i'r grwpiau hyn. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Peryglon newyddion ffug

Eu helpu i ddeall ffaith o ffuglen a gall peryglon newyddion ffug a chyngor amhriodol fod yn dasg anodd, yn enwedig pan fydd cymaint ohoni yn anodd i hyd yn oed yr oedolion mwyaf addysgedig ei deall.

Mynd i'r afael â sgwrs am porn

Pornograffi a rhywioli LGBTQ + gall pobl fod yn bwnc anodd i unrhyw un siarad amdano a gallai agor y drafodaeth hon gyda'ch plentyn fod yn sefyllfa anghyfforddus.

Mae'r rhyngrwyd yn becyn cymorth hanfodol i blant a phobl ifanc

Mae'n ddim yn ymarferol eu torri i ffwrdd o dechnoleg a phori'n gyfan gwbl, o ystyried maint y gwaith ysgol sy'n cynnwys mynediad i'r rhyngrwyd.

 Pa bethau ddylech chi eu hystyried?

Materion byd LGBTQ +

Hyd yn oed yn 2020, mae yna lawer o leoedd yn y byd o hyd nad ydyn nhw'n derbyn pobl LGBTQ +, ac yn aml mae hyn yn canfod ei ffordd i'r penawdau. Mae cael trafodaeth agored gyda'ch plentyn am hyn yn bwysig er mwyn sicrhau ei fod yn teimlo'n ddiogel ac yn ymwybodol o'r mesurau y gallai fod angen iddynt eu cymryd wrth deithio. Ymhlith y pethau allweddol i feddwl amdanynt cyn cael y sgwrs hon gyda nhw mae:

 • Nid eu dychryn yw'r nod. Er gwaethaf datblygiadau mewn hawliau LGBTQ +, gall y byd fod yn lle anodd i'r plant a'r bobl ifanc hyn o hyd.
 • Gallai siarad am eitemau newyddion sy'n peri gofid fod yn waith anodd, ac nid eu dychryn i deimlo nad ydyn nhw'n gallu mynegi eu hunain yw'r nod ond gallai fod yn isgynhyrchiad o'r sgwrs hon.
 • Yn lle siarad am yr holl bethau erchyll y mae LGBTQ + wedi'u profi ledled y byd, ceisiwch drafod pa mor bell y mae hawliau wedi dod, ac er bod gan rai lleoedd lawer i'w wneud o hyd, ni ddylent deimlo'n anniogel i fynegi eu hunain.
 • Sicrhewch eu bod yn ymwybodol o'r anawsterau sy'n wynebu LGBTQ + pobl yn eich gwlad, ac unrhyw fesurau y gallent eu cymryd i amddiffyn eu hunain rhag niwed, ar-lein ac oddi ar-lein. Gallai hwn fod yn bwnc brawychus i chi ei drafod gyda nhw hefyd, gan mai eu lles yw eich blaenoriaeth gyntaf, ond mae'n bwysig cadw'n dawel a gonest gyda nhw.

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Mae'n bwysig cofio bod y rhyngrwyd yn offeryn pwerus a hynod ddefnyddiol i blant a phobl ifanc, er gwaethaf y peryglon a allai fod yn eich poeni. Mae agor y sgwrs ar rai o'r meysydd risg posibl yn bwysig, er mwyn sicrhau eich bod chi'ch dau ar yr un dudalen, ond mae'n bwysig sicrhau cydbwysedd rhwng eu gwneud yn ymwybodol o'r peryglon heb eu dychryn rhag defnyddio'r rhyngrwyd i archwilio pwy ydyn nhw.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Dyma bethau mwy ymarferol y gallwch chi eu gwneud i'w helpu i reoli'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein a dod o hyd i gynnwys a fydd o fudd i'w lles ac yn eu helpu i ffynnu yn eu byd digidol.

Sefydlu rheolaethau rhieni

Os ydych chi'n poeni am eich plentyn yn gwylio pornograffi ar-lein, mae rheolyddion a hidlwyr rhieni yn ffordd syml o atal y cynnwys hwn er mwyn ei osgoi rhag baglu ar ei draws ond sicrhau eu bod yn cyfuno hyn â sgwrs oherwydd efallai na fydd hidlwyr yn rhwystro popeth .. t Byddan nhw cael eich dysgu am ryw ddiogel fel rhan o'u PSHE yn yr ysgol, ond mae hyn wedi'i anelu'n bennaf at heterorywioldeb ac efallai y bydd rhai bylchau i bobl ifanc LGBTQ + a allai fod i fyny i chi eu llenwi, felly byddwch yn barod am unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw.

Dewch o hyd i wefannau cyfeillgar LGBTQ + ar eu cyfer

Mae yna lawer o wefannau, cylchgronau ar-lein a siopau newyddion sydd wedi'u hadeiladu o gwmpas neu'n bobl hynod gefnogol LGBTQ +. Dewch o hyd i rai o'r rhain a'u hargymell i'ch plentyn fel ffordd o archwilio eu hunaniaeth a chysylltu â materion LGBTQ + heb beryglu iddynt fod yn agored i benawdau hynod negyddol, niweidiol neu frawychus.

Mae gennych bolisi drws agored fel y gallant ddod atoch am gefnogaeth

Un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich plentyn yw i chi fod yn bresennol ar eu cyfer. Gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi yno i gael trafodaeth agored a gonest gyda nhw am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein, ac y byddwch chi'n gwneud hynny heb farn. Mae'n ymwneud â'u tywys i'r cyfeiriad cywir ac adeiladu arferion iach ar-lein, nid eu cosbi am wneud penderfyniadau gwael.

Sgyrsiau i'w cael

Pornograffi

Yn amlwg, gallai hwn fod yn bwnc anghyfforddus i chi fynd ato gyda'ch plentyn, ac one y dylid mynd i'r afael ag ef mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran. Os yw'ch plentyn yn iau, efallai na fydd hyn hyd yn oed yn rhywbeth rydych chi'n teimlo sy'n angenrheidiol i'w gwmpasu, ond i bobl ifanc yn eu harddegau, mae hyn yn rhywbeth y maen nhw'n llawer mwy tebygol o fod yn agored iddo. Mae rhai pethau i'w hystyried wrth agor y sgwrs ar y pwnc hwn, gan gynnwys:

Ceisiwch beidio â theimlo'n rhy lletchwith

Rydym yn gwerthfawrogi ei bod yn haws dweud na gwneud hyn, ond os ydych yn amlwg yn anghyfforddus yn ystod trafodaethau rhyw ac archwilio rhywioldeb, mae'r agwedd hon yn rhywbeth y mae'ch plentyn yn debygol o'i amsugno.

Cofiwch, nid yw'n beth drwg i'ch plentyn ei archwilio

Archwilio'r ochr hon ohonynt eu hunain (ar yr amod eu bod mewn oedran cyfreithiol), ac os ydych chi'n amlwg yn lletchwith, gallai hyn effeithio ar eu barn am ryw a pherthnasoedd yn y dyfodol.

Peidiwch â chyhuddo

Nid ydych yn eu cyhuddo o edrych ar bornograffi nac o wneud unrhyw beth o'i le, ond yn hytrach agor y sgwrs fel eu bod yn teimlo y gallant siarad â chi am unrhyw beth y maent wedi'i weld sy'n gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus neu'n anniogel.

Deall pam mae'ch plentyn wedi cyrchu porn

Meddyliwch sut y gallwch chi eu cefnogi i ddiwallu'r angen hwnnw mewn ffordd iachach. Er enghraifft, os ydyn nhw'n chwilfrydig ynglŷn â beth mae rhyw yn ei olygu, a oes adnoddau sy'n briodol i'w hoedran ac yn ffeithiol gywir y gallant edrych arnyn nhw i helpu i ateb eu cwestiynau? Os ydyn nhw'n teimlo dan bwysau gan gyfoedion oed oherwydd 'mae pawb yn ei wneud', cynhaliwch sgwrs gyda nhw ynglŷn â sut mae'n normal teimlo'r pwysau hynny ond mae'n bwysig parchu eu ffiniau eu hunain ac eraill a'r gyfraith.

Newyddion ffug a chyngor gwael

newyddion fake gall fod yn anodd i unrhyw un lywio, yn enwedig i grwpiau lleiafrifol. Mae hyn oherwydd eu bod yn aml yn destun newyddion ffug, a gall eu gadael nhw a'r rhai yn eu bywydau yn agored i gredu celwyddau amdanynt eu hunain neu eu hanwyliaid. Nid yn unig y mae newyddion ffug yn broblem, ond mae yna lawer o gyngor diwerth neu niweidiol ar y rhyngrwyd y gallai'r rhai nad ydyn nhw wedi'u haddysgu'n dda yn y maes penodol hwnnw benderfynu ei ddilyn.

Addysgwch eich hun

Addysgwch eich hun. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut i sylwi ar newyddion ffug, a dysgwch yr arwyddion iddynt.

Cael trafodaeth am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein

Trafodwch gyda nhw pa fath o bethau maen nhw'n pori'r rhyngrwyd a cheisiwch ddeall pa broblemau y gallen nhw fod yn ceisio eu datrys ag ef.

Eu cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth dibynadwy

Nodi gyda nhw y math o gefnogaeth neu gyngor sy'n dod o ffynonellau dibynadwy, a ble i ddod o hyd i'r ffynonellau hyn. Er enghraifft, ceisiwch eu hannog i beidio â dod o hyd i gyngor ar wefannau fel Reddit neu fforymau tebyg eraill gan nad ydyn nhw'n cael eu cymedroli ac yn aml gallant gynnwys cyngor a allai fod yn niweidiol.

Delio â Materion

Os yw'ch plentyn yn dod ar draws rhywbeth sy'n eu cynhyrfu ar-lein, dyma rai pethau pwysig i'w cofio sut i ddelio â'r materion hyn:

 • Gofynnwch iddyn nhw sut y daethant ar draws y cynnwys a oedd yn eu cynhyrfu neu'n eu poeni - a wnaethant ei geisio? A wnaethant ddigwydd arno?
 • Gofynnwch iddyn nhw pa fath o gynnwys ydoedd - ai casineb casineb, pornograffi ydoedd, rhywbeth a oedd yn eu poeni o bedwar ban byd?
 • Siaradwch â nhw am sut roedd yn gwneud iddyn nhw deimlo - a oedd ofn arnynt? Trawmateiddio? Oes ganddyn nhw gwestiynau am yr hyn y gwnaethon nhw ei weld neu ei ddarllen?
 • Sicrhewch nhw nad yw hyn yn rhywbeth maen nhw mewn trafferth iddo, a'ch bod chi yno i wneud yn siŵr eu bod nhw'n iawn. Os credant eu bod mewn trafferth, gallai arwain at iddynt fod yn gyfrinachol am eu hymddygiad ar-lein yn y dyfodol
 • Os ydyn nhw'n teimlo nad siarad â chi yw'r opsiwn gorau, pwyntiwch nhw i gyfeiriad cefnogaeth arall y gallant ei chael - aelodau eraill o'r teulu, ffrindiau teulu, eu hysgol, neu sefydliadau arbenigol fel Childline
 • adolygiad rheolaethau rhieni gyda'ch plentyn ac asesu'r hyn, os o gwbl, sydd angen bod yn llymach
 • Dywedwch wrthynt, er bod mynd ar-lein yn ddefnyddiol ac yn rhan o fywyd, ei bod yn iawn teimlo'r angen i gymryd seibiant oddi wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd
 • Os ydyn nhw'n poeni am rai pornograffi maen nhw wedi'i weld, mae'n bwysig deall beth ydoedd a difrifoldeb y peth. Er y bydd hon yn sgwrs anodd ac anghyfforddus i'w chael, mae angen i chi wybod hyn i symud ymlaen wrth ddelio ag unrhyw niwed y maent wedi dod ar ei draws
 • Os ydych chi'n teimlo bod eu lles neu iechyd meddwl mewn perygl o niwed ar-lein, ystyriwch ei drafod gyda meddyg teulu, neu pwyntiwch eich plentyn i gyfeiriad cefnogaeth ychwanegol gan sefydliadau fel Young Minds

Sefydlu ar gyfer llwyddiant i helpu plant i bori'n ddiogel onlinene

Dyma bethau mwy ymarferol y gallwch chi eu gwneud i'w helpu i reoli'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein a dod o hyd i gynnwys a fydd o fudd i'w lles ac yn eu helpu i ffynnu yn eu byd digidol.

Rheolaethau rhieni

Os ydych chi'n poeni am i'ch plentyn wylio pornograffi ar-lein, mae rheolyddion a hidlwyr rhieni yn ffordd syml o atal y cynnwys hwn er mwyn ei osgoi rhag baglu ar ei draws ond sicrhau eu bod yn cyfuno hyn â sgwrs oherwydd efallai na fydd hidlwyr yn rhwystro popeth. Byddant yn cael eu dysgu am ryw ddiogel fel rhan o'u PSHE yn yr ysgol, a chyhoeddwyd yn ddiweddar bod yn rhaid i addysg LGBTQ + bellach fod yn rhan o'r addysg hon yn gyfreithiol. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai bylchau o hyd i bobl ifanc LGBTQ + a allai fod yn fater i chi eu llenwi, felly byddwch yn barod am unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.

Dewch o hyd i wefannau cyfeillgar LGBTQ + ar eu cyfer

Mae yna lawer o wefannau, cylchgronau ar-lein, a siopau newyddion sydd wedi'u hadeiladu o gwmpas neu'n bobl hynod gefnogol LGBTQ +. Dewch o hyd i rai o'r rhain a'u hargymell i'ch plentyn fel ffordd o archwilio eu hunaniaeth a chysylltu â materion LGBTQ + heb beryglu iddynt fod yn agored i benawdau hynod negyddol, niweidiol neu frawychus.

Mae'r safleoedd hyn yn fan cychwyn da:

Newyddion a Materion Cyfoes
Newyddion Pinc
Adrodd ar faterion materion cyfoes penodol LGBTQ +

Buzzfeed
Adroddiadau newyddion sy'n gyfeillgar i bobl ifanc

Cefnogaeth a Gwybodaeth Bellach ar Faterion LGBTQ +
Ffosiwch y Label
Elusen Gwrth-fwlio Rhyngwladol

Stonewall Ifanc
Cefnogaeth a Gwybodaeth am faterion sy'n effeithio ar bobl ifanc LGBTQ +

Prosiect Trevor
Yn yr Unol Daleithiau yn cefnogi LGBT Youth

Mae gennych bolisi drws agored fel y gallant ddod atoch am gefnogaeth

Un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich plentyn yw i chi fod yn bresennol ar eu cyfer. Gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi yno i gael trafodaeth agored a gonest gyda nhw am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein ac y byddwch chi'n gwneud hynny heb farn. Mae'n ymwneud â'u tywys i'r cyfeiriad cywir ac adeiladu arferion iach ar-lein, nid eu cosbi am wneud penderfyniadau gwael.

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Meddyliau ifanc - 0808 802 5544 (ar agor 9.30 am - 4 pm)

.

Riportio Cynnwys Niweidiol - Helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein

Ffosiwch y Label - Riportiwch gynnwys niweidiol ar-lein i'w dynnu

Llinell blant - 0800 1111 (ar agor 24 awr)

Samariaid - 08457 90 90 90 (ar agor 24 awr)

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella