BWYDLEN

Helpwch blant LGBTQ+ i gymdeithasu'n ddiogel ar-lein

Canllaw i gysylltu a rhannu ar-lein

Ar gyfer plant a phobl ifanc LGBTQ+, mae cysylltu a rhannu ar-lein yn ffordd hanfodol o ryngweithio â chyfoedion, addysgu eu hunain a dod o hyd i atebion i faterion efallai nad yw ffrindiau neu deulu yn eu deall.

Fodd bynnag, mae meysydd risg hefyd i bobl ifanc yn y gymuned LGBTQ+ wrth ryngweithio ar-lein.

Mae arddegwr â gwallt pinc yn recordio ei hun gyda'i ffôn clyfar.

Beth sydd ar y dudalen

Sut gall cyfryngau cymdeithasol effeithio ar blant LGBTQ+?

Mae bywyd ar gyfryngau cymdeithasol yn rhan bwysig o dyfu i fyny heddiw. I blant a phobl ifanc LGBTQ+, gall fod yn achubiaeth yn aml.

Mae cysylltiadau yn helpu pobl ifanc i addysgu eu hunain am eu rhywioldeb, neu ddarganfod ffrindiau a chysylltiadau mewn sefyllfa debyg. Gall hefyd eu helpu i gadarnhau nad ydynt ar eu pen eu hunain.

Canllaw cyfryngau cymdeithasol

Dewch o hyd i ragor o gyngor am fanteision a risgiau cyfryngau cymdeithasol gyda'n hyb cyngor.

CANOLFAN CYNGOR YMWELIAD

Beth yw'r manteision i bobl ifanc LGBTQ+?

Mae cyfryngau cymdeithasol a chysylltiad ar-lein yn cynnig cymorth i blant a phobl ifanc LGBTQ+ yn y ffyrdd canlynol:

Dod o hyd i gymuned

Gall pobl ifanc sy'n cwestiynu eu hunaniaeth neu'n cael trafferth dod o hyd i gymunedau ar-lein i'w cefnogi. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu iddynt ddod o hyd i gymunedau trwy hashnodau neu grwpiau.

Mae hyn yn helpu pobl ifanc LGBTQ+ i ddod o hyd i ymdeimlad o berthyn efallai nad oes ganddyn nhw all-lein. Os nad ydyn nhw'n adnabod unrhyw un arall all-lein sy'n uniaethu fel LGBTQ+, mae hyn yn arbennig o bwysig.

Mynegiant a hunaniaeth ddilys

Mae’r gofod ar-lein, a’r cyfryngau cymdeithasol yn arbennig, yn rhoi’r offer i bobl ifanc wneud hynny mynegi eu hunain yn ddilys. Mae'r cyfle hwn yn arbennig o bwysig os na allant fynegi eu hunain all-lein.

Gall rhannu â chymunedau LGBTQ+ roi’r cymorth na fyddent efallai’n ei gael oddi ar-lein iddynt.

Dysgu am eu hunaniaeth LGBTQ+

Os yw plentyn neu berson ifanc yn amau ​​ei hunaniaeth, efallai na fydd am rannu gyda’i deulu neu ffrindiau. Mae'r gofod ar-lein yn rhoi ffordd iddyn nhw ddysgu am y gymuned LGBTQ+ a rhoi geiriau i sut maen nhw'n teimlo.

Mae LGBTQ+ yn sbectrwm sy'n cynnwys hunaniaethau adnabyddus fel lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Fodd bynnag, mae'n cynnwys hunaniaethau eraill fel anrhywiol, traws, anneuaidd a phanrywiol. Mae’r termau hyn yn aml yn helpu pobl ifanc i ddod o hyd i ffordd o ddeall sut maen nhw’n teimlo.

Archwilio gwahanol fathau o berthnasoedd

Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn aml yn defnyddio'r gofod ar-lein i ddysgu am berthnasoedd. Ar-lein dyddio trwy gyfryngau cymdeithasol yn dod o hyd i boblogrwydd hefyd.

Er bod risgiau, gall pobl ifanc LGBTQ+ elwa o ddod o hyd i fannau diogel ar-lein i wneud cysylltiadau. Mae hyn yn eu galluogi i feithrin cysylltiadau ystyrlon ag eraill trwy rannu profiadau.

Yn wahanol i rai profiadau all-lein, efallai y bydd y gofod ar-lein yn caniatáu iddynt ddangos eu hunain i ffwrdd o farn bosibl eu cyfoedion.

Beth yw'r risgiau i bobl ifanc LGBTQ+?

Mae yna risgiau a heriau sy'n mynd law yn llaw â manteision presennol mewn gofodau ar-lein. Er bod hyn yn berthnasol i bob plentyn, gallai'r rhai sy'n rhan o'r LGBTQ+ brofi risgiau unigryw. Mae niwed posibl yn cynnwys:

Araith casineb

Gallai plant a phobl ifanc sy’n agored am eu hunaniaeth LGBTQ+ ddod ar draws seiberfwlio, cynnwys atgas a lleferydd casineb ar-lein. Yn ogystal, efallai y bydd pobl ifanc LGBTQ+ clos yn parhau i guddio pwy ydyn nhw os yw'r cynnwys hwn yn croesi eu porthiant.

Gall cynnwys cas edrych fel postiadau testun, memes homoffobig neu drawsffobig a fideos. Mae'n aml yn lledaenu oherwydd algorithmau cyfryngau cymdeithasol ac mae angen sgiliau meddwl beirniadol a llythrennedd digidol pwysig.

Dros gyfnod o dair blynedd, cyhoeddodd defnyddwyr Twitter 1.5 miliwn o drydariadau trawsffobig. Mae diwylliant o drawsffobia neu homoffobia ar-lein yn galluogi rhai pobl i aflonyddu, bwlio neu wahaniaethu yn erbyn y gymuned LGBTQ+. O'r herwydd, gallai pobl ifanc yn y gymuned hon ddioddef, gan arwain at heriau gyda'u lles a hunanddelwedd.

Pobl niweidiol

Mae cyfathrebu â phobl ar-lein yn arwain at risg o gysylltu â defnyddwyr sy'n ceisio niweidio. Gallai hyn gynnwys pobl homoffobig neu drawsffobig sy'n targedu pobl ifanc LGBTQ+ sy'n agored i niwed.

Os yw person ifanc yn teimlo cysylltiad arbennig â rhywun, efallai y bydd yn ceisio cyfarfod all-lein. Yn anffodus, gallai hyn arwain at niwed corfforol, yn enwedig os yw’r person ifanc LGBTQ+ yn ddioddefwr meithrin perthynas amhriodol.

Datgelodd adroddiad ymchwil gan The Brook fod mwy o bobl ifanc hoyw (9.9%) o gymharu â phobl ifanc syth (4.5%) wedi dweud eu bod wedi cyfarfod â chyswllt ar-lein nad oedd yn dweud eu bod nhw.

Aflonyddu neu gam-drin rhywiol

Fel rhan o gasineb ar-lein, mae plant a phobl ifanc yn y gymuned LGBTQ+ yn aml yn wynebu mwy o risg o aflonyddu neu gam-drin rhywiol.

Efallai y byddant hefyd yn dioddef ymddygiad rhywiol digroeso fel delweddau noethlymun na ofynnwyd amdanynt.

Gallai dieithriaid a chyfoedion o'r ysgol fod yn gyflawnwyr. Cam-drin plentyn-ar-plentyn yn cynnwys y math hwn o ymddygiad rhwng pobl ifanc o dan 18 oed.

Cynnwys a phornograffi amhriodol

Mae cynnwys amhriodol, fel fideos treisgar ac atgas, yn risg bosibl ar-lein. Efallai y bydd y pethau hyn yn codi wrth iddynt chwilio am wybodaeth neu drwy negeseuon preifat ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol. Gall negeseuon gwrth-LGBTQ+ a chamwybodaeth gamarwain plant a phobl ifanc i ddarganfod pwy ydynt.

Yn ogystal, gallai cynnwys pornograffig effeithio ar farn plant a phobl ifanc LGBTQ+ am ryw a pherthnasoedd. Mae pornograffi yn aml yn dangos y rheolaeth neu dra-arglwyddiaethu dros berson arall a gallai gynnwys ymddygiad treisgar. Os mai dyma'r unig gyfeiriad sydd ganddynt, efallai y byddant yn camddeall sut beth yw perthnasoedd iach.

Gwastrodi a chamfanteisio rhywiol

Mae camfanteisio rhywiol a throseddol yn ddau fath o feithrin perthynas amhriodol. Gallai pobl ifanc LGBTQ+ ganfod eu hunain yn ddioddefwyr camfanteisio rhywiol neu niwed oherwydd eu hunaniaeth.

Mae rhai pobl ifanc LGBTQ+ yn defnyddio gwefannau oedolion yn fwriadol oherwydd eu bod yn meddwl ei fod yn ffordd haws o gwrdd â phobl, archwilio eu rhywioldeb neu deimlo eu bod yn cael eu derbyn. Fodd bynnag, mae hyn yn eu harwain yn agored i niwed difrifol a'r potensial i gael ei baratoi. Efallai y bydd apiau dyddio oedolion, er enghraifft, yn teimlo fel yr unig ofod ar-lein sydd wedi'i wneud yn benodol ar gyfer pobl LGBTQ+.

Rhowch opsiynau i'ch plentyn ddod o hyd i gefnogaeth ar-lein cyn iddo fentro o'r fath niwed. Gall pob plentyn, gan gynnwys y rhai yn y gymuned LGBTQ+, ddod o hyd i gefnogaeth gyda'r fforymau canlynol:

Mae pobl ifanc LGBTQ+ yn fwy tebygol o gael eu seiberfwlio

 • Mae plant a phobl ifanc LGBTQ + yn fwy tebygol o fod ar ddiwedd derbyn seiberfwlio oherwydd eu rhywioldeb neu eu hunaniaeth rhyw. 3 o bob 10 o bobl ifanc LGBT wedi profi bwlio gyda sylwadau, negeseuon, fideos neu luniau a oedd yn gymedrol, yn anwir, yn gyfrinachol neu'n embaras.
 • Er bod bod yn dyst i leferydd casineb LGBTQ+ ar-lein wyth gwaith yn llai tebygol na bod yn dyst i sgyrsiau cyffredinol am hunaniaeth rywiol a rhywedd, mae’n dal yn gymharol gyffredin.
 • Mae 2 o bob 5 o bobl ifanc LHDT (40%) wedi profi cam-drin homoffobig, deuffobig a thrawsffobig ar-lein.

Mae llawer o blant a phobl ifanc LGBTQ+ yn dod allan ar-lein cyn dod allan all-lein. Gall hyn adeiladu cymuned gyda phobl maen nhw ond yn eu hadnabod ar-lein cyn y gallant adeiladu cymuned o ffrindiau LGBTQ+ all-lein.

Felly, gallai eu torri i ffwrdd o adnodd gwerthfawr eu hannog i beidio â dod allan at gyfoedion a ffrindiau all-lein.

Heriau i rieni a gofalwyr plant LGBTQ+

Mae rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc LGBTQ+ yn wynebu'r her o gefnogi rhyddid plant tra'n cyfyngu ar niwed posibl. Er bod hyn yn wir am unrhyw blentyn, efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar y rhai sy'n archwilio eu rhywioldeb wrth wynebu heriau unigryw.

Pwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol wrth gynnal perthnasoedd

Mae defnydd o'r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol yn sylfaenol i fywydau plant a phobl ifanc heddiw. Gallai cyfyngu ar fynediad i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol effeithio ar eu perthnasoedd â ffrindiau a chysylltiadau all-lein. Ar gyfer plant a phobl ifanc LGBTQ+, gallai dileu mynediad olygu cael gwared ar yr unig gysylltiad sydd ganddynt â phobl fel nhw.

Ystyried gosod rheolaethau rhieni ac cael sgyrsiau rheolaidd gyda nhw am ddiogelwch ar-lein.

Rolau hanfodol adnoddau a grwpiau ar-lein i gefnogi lles

Yn aml, rheoli amser sgrin arwain at blant yn cael eu gorfodi o'u dyfeisiau. Er bod seibiannau yn bwysig, cofiwch fod cydbwyso amser sgrin yn golygu defnyddio dyfeisiau mewn ffyrdd ystyrlon. Mae creu celf neu ysgrifennu straeon i fynegi eu hunain neu ddatblygu sgiliau cyfathrebu gyda phobl o'r un anian yn ffyrdd cadarnhaol o dreulio amser ar-lein.

 • Gallai cyfyngu mynediad i'r rhyngrwyd dorri pobl ifanc i ffwrdd o adnoddau gwerthfawr sy'n caniatáu iddynt archwilio a mynegi pwy ydyn nhw.
 • Gallai bod yn rhan o gymuned gyda phobl LGBTQ+ eraill ganiatáu i berson ifanc deimlo ei fod yn cael ei gefnogi ac yn llai unig. Helpwch nhw i ddeall sut i wneud ffrindiau a chysylltiadau ar-lein mewn ffordd ddiogel.

Sut gall rhieni amddiffyn plant LGBTQ+ ar-lein?

Cyfryngau cymdeithasol bellach yn rhan o dyfu i fyny. Er bod llawer o fanteision i gymdeithasu ar-lein, yn enwedig i blant a phobl ifanc LGBTQ+, mae risgiau hefyd. Fodd bynnag, mae yna bethau y gall rhieni a gofalwyr eu gwneud i amddiffyn plant LGBTQ+ ar-lein.

Mae llawer o bethau ymarferol y gall rhieni a gofalwyr eu gwneud i amddiffyn plant a phobl ifanc LGBTQ+. Helpwch nhw i aros yn ddiogel a chreu arferion digidol hirhoedlog gyda'r camau gweithredu canlynol.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Archwiliwch a gosodwch osodiadau preifatrwydd

Siaradwch â'ch plentyn am y gosodiadau preifatrwydd ac opsiynau sydd ar gael ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol y maent yn eu defnyddio. Bydd sgwrs agored am risgiau a gwobrau gwahanol leoliadau yn eich helpu i ddeall eu nodau ar gyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, gallwch wneud yn siŵr eu bod yn deall pwysigrwydd ystyried pwy all weld yr hyn y maent yn ei rannu.

Gosod oriau ar gyfer amser cyfryngau cymdeithasol

Yn ystod y tymor, ac yn enwedig yn ystod yr wythnos, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn cadw cydbwysedd amser ar gyfryngau cymdeithasol gyda gweithgareddau eraill. Helpwch nhw i ddod o hyd pethau eraill i'w gwneud ar-lein y maent yn ei chael yn gyfoethogi megis dysgu neu greu.

Penderfynwch fel teulu sut olwg ddylai fod y tro hwn. Gosodwch amserlen rhydd ar yr oergell neu rywle amlwg yn y cartref i bawb yn y teulu ei dilyn. Cofiwch arwain trwy esiampl; os na allant ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, ni allwch chi ychwaith.

Cydbwyso amser sgrin edrych yn wahanol i bob plentyn, felly cofiwch ystyried unrhyw anghenion ychwanegol a allai fod ganddynt.

Gwiriwch i mewn gyda nhw yn rheolaidd

Cadwch siarad â nhw am eu bywydau digidol ac amser ar gyfryngau cymdeithasol. Gofynnwch iddyn nhw pwy maen nhw'n ei ddilyn, pa fath o gynnwys maen nhw'n ei fwynhau a'u hawgrymiadau ar gyfer cynnwys gwych. Nid ymholiad yw hwn ond sgwrs. Yn union fel siarad â nhw am brofiadau all-lein, dylai siarad am eu bywydau digidol deimlo'n normal.

O fewn y sgyrsiau hyn, adolygwch y rheolau a osodwyd gennych gyda'ch gilydd a rhowch amser iddynt leisio eu barn. Caniatewch amser iddynt drafod unrhyw beth y maent yn pryderu yn ei gylch o ran cyfryngau cymdeithasol.

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Rheswm allweddol pam mae llawer o bobl ifanc LGBTQ+ yn gweld cyfryngau cymdeithasol fel achubiaeth yw oherwydd eu bod yn teimlo nad oes ganddynt yr un gymuned all-lein. Efallai y byddant yn teimlo eu bod yn cael eu camddeall gan y rhai o'u cwmpas neu na allant fynegi eu hunain yn ddiogel. Felly, helpwch nhw i ddod o hyd i hyn ar-lein ac all-lein.

Edrychwch ar grwpiau lleol neu gyfarfodydd sy'n cefnogi pobl ifanc LGBTQ+. Anogwch nhw i fynegi eu hunain mewn ffyrdd creadigol hefyd. Dewch o hyd i'r hyn sy'n gweithio iddyn nhw a rhoi man gwerthu iddyn nhw i ddangos pwy ydyn nhw'n ddiogel.

Mae hon yn ffordd wych o sicrhau eu bod yn gyfforddus â phwy ydyn nhw ar-lein ac oddi ar-lein.

Sgyrsiau i'w cael

Cadwch bethau'n achlysurol

Siaradwch â nhw yn ystod taith car, dros ginio neu ar daith gerdded. Bydd gwneud hyn yn rheolaidd yn sicrhau bod sgyrsiau am faterion penodol yn teimlo'n normal. Fel arall, efallai y byddant yn teimlo eu bod mewn trwbwl neu fod rhywbeth o'i le. Ceisiwch osgoi eu rhoi yn y fan a'r lle ac ystyriwch yr angen i ddychwelyd i'r sgwrs yn ddiweddarach.

Gofynnwch iddyn nhw ddweud wrthych chi am eu diddordebau cyfryngau cymdeithasol

Osgoi cwestiynau cyhuddol. Yn lle hynny, gofynnwch iddynt agor a rhannu eu diddordebau. Pam maen nhw'n hoffi'r rhai maen nhw'n eu dilyn? Beth yw eu hoff ran o gyfryngau cymdeithasol? Pa blatfform maen nhw'n ei fwynhau fwyaf a pham? Ydyn nhw'n meddwl y dylech chi ddefnyddio'r platfform hefyd?

Gadewch iddyn nhw arwain y sgyrsiau a chadw unrhyw feddyliau negyddol i chi'ch hun. Cofiwch fod cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol i fywydau llawer o bobl ifanc yn eu harddegau; mae hyn hyd yn oed yn fwy gwir am bobl ifanc LGBTQ+.

Gwrandewch ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud

Nid yw sgyrsiau yn dda os mai dim ond un person sy'n siarad. Rhowch amser iddynt ffurfio eu meddyliau a'u barn cyn neidio i mewn gyda'ch un chi. Mae hyn yn arbennig o wir os yw'r sgwrs yn ymwneud â rhywbeth brawychus. Os ydynt yn gwybod y byddwch yn siarad drostynt, ni fyddant yn gweld y fantais o siarad â chi.

Mae’n bwysig bod eich plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei glywed wrth drafod ei ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Trafodwch beryglon rhannu gormod

Mae'n gyffredin iawn i bobl ifanc LGBTQ+ ddod allan ar-lein yn gyntaf. Fel y cyfryw, gallant fod yn rhan o gymunedau ar-lein sy'n rhannu profiadau LGBTQ+. Er y gall hyn gynnig mannau cyfforddus iddynt, mae rhannu gormod â dieithriaid yn dal yn beryglus.

Sicrhewch eu bod yn deall y dylai gwybodaeth bersonol fel eu henw iawn a ble maent yn byw aros yn breifat. Os nad ydynt yn adnabod rhywun all-lein, dylent fod yn ofalus o'r hyn y maent yn ei ddweud wrth rywun. Gall unrhyw un esgus bod yn rhywun arall ar-lein.

Anogwch nhw i ddod atoch chi os ydyn nhw byth yn siŵr.

Siaradwch â nhw am gynnwys anghyfforddus

Ydyn nhw wedi dod ar draws pethau oedd yn eu gwneud yn gyfforddus? Beth wnaethon nhw? Os byddan nhw'n dweud nad ydyn nhw, gofynnwch iddyn nhw beth y gallen nhw ei wneud. Neu beth fyddent yn ei wneud. Gwiriwch i mewn i weld a ydynt yn gwybod sut i addasu eu porthiant a defnyddio nodweddion diogelwch fel blocio neu riportio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i'r afael ag eiliadau lletchwith yn uniongyrchol. Efallai y bydd plant yn y gymuned LGBTQ+ yn teimlo'n arbennig o lletchwith ynghylch siarad â chi ar rai materion sy'n ymwneud â'u hunaniaeth. O'r herwydd, mae'n bwysig iddynt gydnabod na fyddwch yn cilio i ffwrdd a byddwch yn eu cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwch.

Pethau i'w cofio

Mae cyfryngau cymdeithasol yn bwysig i blant a phobl ifanc LGBTQ+

Mae'n lle iddynt ddysgu, cysylltu a dod o hyd i gefnogaeth. Mae cymryd hynny i ffwrdd oherwydd risgiau yn golygu eu bod hefyd yn colli allan ar y buddion.

Fel y cyfryw, ewch at sgyrsiau a chwestiynau diogelwch ar-lein mewn ffyrdd cefnogol. Dangoswch iddyn nhw eich bod chi'n deall pwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol a'ch bod chi eisiau gweithio gyda nhw am ateb.

Arhoswch yn dawel

Mae'n naturiol i blant fynd yn amddiffynnol neu'n grac wrth drafod rhywbeth. O ran achubiaeth fel cyfryngau cymdeithasol, gallai hyn fod yn fwy tebygol. Mae hyn yn arbennig o wir os hoffech gyfyngu ar eu defnydd.

Yn ogystal, os byddwch chi'n dysgu am y niwed maen nhw'n ei wynebu neu bethau eraill sy'n peri pryder, efallai y byddwch chi'n teimlo bod angen i chi neidio i weithredu. Yn lle hynny, dangoswch iddyn nhw beth mae'n ei olygu i beidio â chynhyrfu.

Cymerwch anadl, gwrandewch a dewch i benderfyniad ar y camau nesaf gyda'ch gilydd.

Gadewch iddyn nhw fod yn rhan ohono

Cynhwyswch nhw yn y penderfyniadau a wnewch. Gadewch iddynt wthio yn ôl ar bethau nad ydynt yn cytuno â nhw, a gweithio gyda nhw i ddod o hyd i gyfaddawdau cadarnhaol.

Os ydych chi'n disgwyl iddyn nhw rannu'n onest, yna mae angen i chi hefyd rannu'n onest â nhw. Gwahoddwch nhw i gymryd rhan wrth greu'r ffiniau. Bydd hyn yn eu helpu i weld ei fod am resymau cadarnhaol ac nid am gosb.

Eglurwch eich pwrpas

Gallai gosod rheolyddion, creu parthau di-sgrîn a chyfyngu amser ar rai apiau ymddangos yn annheg i blant. Gallent ei weld fel ffurf o reolaeth neu ymyrraeth ar breifatrwydd. Eglurwch pam rydych chi eisiau'r newidiadau hyn. Ystyriwch:

 • yr effeithiau ar les pobl ifanc: gall cyfryngau cymdeithasol gefnogi lles ond gallant hefyd effeithio ar hunanddelwedd ac iechyd meddwl mewn ffyrdd negyddol.
 • sicrhau na all eraill fanteisio arnynt: nid nad ydych yn ymddiried yn eich plentyn i feddwl yn ofalus ar-lein ond bod ysglyfaethwyr yn gwybod sut i drin pobl ifanc.
 • datblygu eu diddordebau: gallai treulio gormod o amser ar un peth, gan gynnwys dim ond un ap, olygu eu bod yn colli allan ar ddiddordebau newydd eraill.

Helpwch nhw i ddeall nad ydych chi'n eu torri i ffwrdd yn llwyr o dechnoleg neu'r rhyngrwyd, ond yn hytrach yn ychwanegu terfynau i gefnogi eu twf.

Materion ar-lein y mae plant LGBTQ+ yn eu hwynebu

Isod mae rhai materion diogelwch ar-lein y gallai plant a phobl ifanc LGBTQ+ eu hwynebu. Archwiliwch faterion diogelwch ar-lein isod ynghyd ag awgrymiadau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

Gor-redeg

Beth yw'r niwed?

Mae rhai plant a phobl ifanc yn cael trafferth deall beth cysgodi ar-lein yn golygu. I'r rhai sy'n rhan o'r gymuned LGBTQ+, gallai hyn fod yn arbennig o anodd. Os mai dim ond ar-lein y mae eu cymuned, mae'n bosibl y byddant yn rhannu'r un wybodaeth yn ddiarwybod ag y byddent â'r rhai all-lein.

Fodd bynnag, mae'r wybodaeth rydyn ni'n ei rhannu ar-lein yn wahanol i'r wybodaeth all-lein. Felly, mae plant LGBTQ+ yn wynebu'r risg hon os nad ydyn nhw'n ymwybodol pa wybodaeth ddylai aros yn breifat.

Ciplun o Digital Matters, y llwyfan dysgu diogelwch ar-lein a’r wers gyflwyno o breifatrwydd a diogelwch, sy’n ymwneud â chyfrineiriau cryf.

A all plant helpu Elan i gadw ei gwybodaeth bersonol yn breifat yn y stori Once Upon Online hon gan Digital Matters?

GWELER YR HANES
Strategaethau ymdopi

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

I gael gwared ar bostiadau cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch â'r gwasanaeth priodol i gael gwared ar y cynnwys.

Ar gyfer cynnwys niweidiol, defnyddiwch y Rhoi gwybod am wefan ar-lein Cynnwys Niweidiol i gael cefnogaeth ar unrhyw fater yr hoffech ei adrodd.

Yn ogystal, os oedd y wybodaeth rhannu gan gyfoedion eich plentyn, cysylltwch â'u hysgol am fwy o gefnogaeth.

Cam-drin Rhywiol Ar-lein

Beth yw'r niwed?

Mae unrhyw blentyn, o unrhyw gefndir, mewn perygl o gael ei gam-drin yn rhywiol ar-lein. Ond mae rhai yn fwy agored i niwed nag eraill.

Y pryderon mwyaf cyffredin a godwyd o natur rywiol oedd ar-lein a chymar-ar-gymar cam-drin.

Ymchwil gan Stonewall Canfuwyd bod 6% o bobl ifanc LGBTQ wedi profi ffilmio neu dynnu lluniau ohonynt heb eu caniatâd. Ymhellach, mae 3% yn dweud bod lluniau neu negeseuon rhywiol awgrymog yn cael eu rhannu heb eu caniatâd.

Strategaethau ymdopi

 • Ar unwaith blocio a dileu'r tramgwyddwr
 • Arbed tystiolaeth o'r gamdriniaeth i'r awdurdodau a/neu'r heddlu
 • Sicrhewch eich plentyn nad eu bai nhw yw hyn. Mae'n debyg eu bod yn teimlo'r un mor ofnus a phryderus â chi. Rhowch wybod iddynt mai eich prif bryder yw eu bod yn ddiogel. Mae plant a phobl ifanc yn aml yn poeni am 'stigma' cam-drin. Osgowch drin eich plentyn yn wahanol mewn unrhyw ffordd oherwydd hynny
 • Cael sgwrs dawel ac agored gyda nhw am yr hyn a ddigwyddodd. Bydd hon yn sgwrs anodd i chi ac efallai y bydd eich plentyn yn cael trafferth siarad amdani Rhowch amser iddynt a cheisio cymorth ychwanegol os oes angen
 • Osgowch gwestiynau a allai deimlo'n ymwthiol neu sy'n rhoi pwysau arnynt. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar ddeall sut maen nhw'n teimlo nawr a beth maen nhw'n ei hoffi gennych chi
 • A yw'r cam-drin wedi dod i ben yn bendant? Yn aml, mae cam-drin yn parhau hyd yn oed ar ôl i blentyn neu berson ifanc ddweud wrth rywun amdano. Os yw'n parhau, rhowch wybod a dewch o hyd i gefnogaeth i'w atal.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn wedi dioddef cam-drin rhywiol ar-lein, riportiwch ef ar unwaith CEOP neu Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd
 • Os yw eich plentyn mewn perygl uniongyrchol, cysylltwch â’r heddlu ar 999
 • Gallwch hefyd roi gwybod am broblem trwy ymweld â'n mater adroddiad .

sexting

Beth yw'r niwed?

Mae'n anodd gwybod yn gywir faint o blant a phobl ifanc LGBTQ+ sy'n rhannu delweddau rhywiol. Fodd bynnag, nid yw rhannu ymhlith plant a phobl ifanc yn ymddygiad ynysig.

Mewn ymchwil gan Stonewall, roedd 59% o'r holl bobl ifanc hoyw a gymerodd ran yn yr arolwg wedi creu llun neu fideo rhywiol ohonyn nhw eu hunain. Mae hyn yn cymharu â 40% o bobl ifanc syth a ymatebodd. Yn anffodus, yn aml nid ydynt yn deall ei bod yn erbyn y gyfraith i anfon neu gael delweddau rhywiol eglur o blentyn dan oed.

Mae ymchwil yn awgrymu bod 34% o bobl ifanc wedi anfon delwedd 'rywiol neu noethlymun' ohonyn nhw eu hunain at rywun. Yn ogystal, mae 52% wedi derbyn delwedd o’r math hwn (Digital Romance, CEOP & Brook, 2017).

Yn aml, gall pobl ifanc deimlo dan bwysau gan eraill i rannu'r delweddau hyn. Mae hwn yn fath o gamdriniaeth ac aflonyddu posibl.

Strategaethau ymdopi

 • Nodi pa fath o gynnwys a rannwyd, pa mor amlwg oedd y ddelwedd a phwy oedd yn gysylltiedig. A gafodd ei anfon at neu gan rywun sy'n llawer hŷn na nhw? Oedden nhw'n teimlo dan bwysau neu'n euogrwydd i rannu?
 • Deall pam eu bod wedi cymryd rhan yn yr ymddygiad hwn gyda thrafodaeth agored a gonest gyda nhw amdano
 • Eu gwneud yn ymwybodol o'r risgiau dan sylw, gan gynnwys nad oes ganddynt unrhyw reolaeth dros ble mae'r ddelwedd honno'n mynd yn y dyfodol
 • Os oedd y troseddwr yn rhywun hŷn, neu os ydych yn teimlo bod eich plentyn wedi cael ei orfodi i ymddwyn fel hyn, rhwystro a dileu y drwgweithredwr, a adrodd amdano.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Araith casineb ar-lein

Beth yw'r niwed?

Ar gyfryngau cymdeithasol, gall algorithmau a dysgu â pheiriant ledaenu casineb trwy greu siambrau adleisio. Efallai y bydd plant a phobl ifanc LGBTQ+ yn dod ar draws cynnwys atgas ar-lein trwy fideos, sylwadau a mwy.

Defnyddwyr sy'n profi casineb ar-lein adrodd teimladau o:

 • syndod/sioc
 • dicter/siom
 • embaras/cywilydd
 • pryder/ofn
 • anobaith / blinder

Mae’r rhai a gafodd gasineb ar-lein yn erbyn nodwedd benodol fel eu hunaniaeth LGBTQ+ mewn perygl o gael effaith negyddol uwch. Gallai hyn arwain at 'losgi' lle nad yw pobl ifanc bellach eisiau ymgysylltu â'r gofod ar-lein.

'Ffordd newydd o fynd i'r afael â chasineb ar-lein' gyda'r logo gan The Online Together Project. Helpwch blant a phobl ifanc LGBTQ+ i ddysgu am gasineb ar-lein a sut i'w atal gyda'r cwis rhyngweithiol hwn a grëwyd gyda Samsung UK.

GWELER Y CWIS
Ffeithiau a chyngor casineb ar-lein
Strategaethau ymdopi

Yn aml, mae plant a phobl ifanc LGBTQ+ yn pwyso ar ffrindiau agos a theulu am gefnogaeth. Fodd bynnag, mae gwneud plant yn ymwybodol o ddewisiadau eraill yn bwysig gan nad yw pob plentyn yn teimlo'n gyfforddus yn agor i fyny i'r rhai y maent yn eu hadnabod.

Gall creu man diogel a pherthynas sy’n agored i sgwrs helpu.

 • Cael trafodaeth agored gyda'ch plentyn am yr hyn a welsant neu a ddarllenwyd a sut roedd yn gwneud iddynt deimlo.
 • Nodwch y pwyntiau poen. Oedden nhw'n gweld slur? Beth wnaeth iddyn nhw deimlo fel hyn? A gafodd ei gyfeirio atyn nhw?
 • Gallwch riportio cynnwys niweidiol i wefannau cyfryngau cymdeithasol i'w symud.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Seiberfwlio

Beth yw'r niwed?

Mae seibrfwlio ar sawl ffurf ar gyfer plant a phobl ifanc LGBTQ+:

 • gwibdaith: mae'r bwli yn datgelu hunaniaeth LGBTQ+ eich plentyn yn gyhoeddus
 • ac eithrio: nid yw'r bwli neu'r bwlis yn gadael i'ch plentyn ymuno mewn rhywbeth, o bosibl oherwydd ei fod yn LGBTQ+
 • camrywiol: mae'r bwli yn galw person traws yn bwrpasol gan ddefnyddio'r rhagenwau anghywir y mae wedi'u rhannu
 • cam-drin plentyn-ar-plentyn: bwlio difrifol sy'n cynnwys aflonyddu rhywiol neu gorfforol, rhannu cynnwys amhriodol ac anfon noethlymun.

Gweld mathau eraill o seiberfwlio yma.

Seiberfwlio gall hefyd fod ar ffurf perthnasoedd camfanteisiol gan rywun y mae eich plentyn yn ei adnabod yn dda. Mae'n dibynnu ar berson yn gwybod i dargedu sbardunau eich plentyn i'w abwyd i wneud rhywbeth neu gynhyrfu ar gyfer adloniant y bwli.

Mae pobl ifanc LGBTQ+ yn aml yn canfod eu hunain yn cael eu targedu oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd. 2 mewn 5 adrodd bod yn darged cam-drin homoffobig, deuffobig a thrawsffobig ar-lein. Yn benodol, derbyniodd bron i 3 o bob 5 o bobl ifanc draws y gamdriniaeth hon ar-lein.

Mae’n hysbys bod seiberfwlio yn arwain at faterion iechyd meddwl, gan gynnwys hunan-niweidio. Mae'n bwysig i gwyliwch am arwyddion a rhoi cymorth iddynt.

Canllaw sgwrsio seiberfwlio
Strategaethau ymdopi

 • Blociwch ac adroddwch am y tramgwyddwr a sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r offer hyn eu hunain
 • Os yw’r troseddwr yn dod o ysgol eich plentyn, rhowch wybod i’w bennaeth, pennaeth blwyddyn neu arweinydd diogelu am yr ymddygiad hwn.
 • Cynnig cefnogaeth a siarad â'ch plentyn. Sicrhewch eich bod yn gwybod nad eu bai nhw yw hyn
 • Trafodwch ffyrdd y gallant lywio'r byd ar-lein yn ddiogel

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Dod o hyd i grŵp cymorth trwy Stonewall UK.

Safle cefnogi LGBT Youth Scotland.

Canolfan cymorth hunaniaeth LGBTQ+

Llinell gymorth Childline, byrddau sgwrsio a negeseuon.

Llinell gymorth ac adnoddau ar gyfer pobl draws môr-forynion - 0808 801 0400

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella