BWYDLEN

Cysylltu a rhannu ar-lein

Cefnogi plant a phobl ifanc LGBTQ +

I blant a phobl ifanc LGBTQ +, gall cysylltu a rhannu ar-lein fod yn ffordd hanfodol o ryngweithio â chyfoedion, addysgu eu hunain, a dod o hyd i atebion i faterion nad yw ffrindiau neu deulu efallai yn eu deall. Fodd bynnag, mae yna feysydd risg hefyd i bobl ifanc yn y gymuned LGBTQ + wrth ryngweithio ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mae bywyd ar gyfryngau cymdeithasol yn rhan bwysig o dyfu i fyny heddiw, ac i blant a phobl ifanc LGBTQ +, gall fod yn achubiaeth yn aml. Mae cysylltiadau'n ddefnyddiol iawn i'r rhai sydd am addysgu eu hunain am eu rhywioldeb, neu ddarganfod ffrindiau a chysylltiadau sydd yn yr un sefyllfa. Gall hefyd fod yn ffordd i gadarnhau nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac mae yna bobl eraill yn meddwl am yr un pethau ag ydyn nhw.

Budd-daliadau

Mae yna lawer o fuddion i blant a phobl ifanc LGBTQ + o greu perthnasoedd mewn cymunedau ar-lein gan gynnwys:

Cysylltu â chymuned LGBTQ +

Adeiladu perthnasoedd ag eraill yn y gymuned LGBTQ +, yn enwedig os nad oes llawer o rai eraill yn eu bywydau sy'n nodi eu bod yn LGBTQ +.

Archwilio hunaniaeth LGBTQ +

Addysgu eu hunain am agweddau ar dyfu i fyny LGBTQ +.

Dod o hyd i bobl o'r un anian

Dod o hyd i gymuned o bobl sydd â phrofiadau tebyg.

Rhannu profiadau mewn gwahanol ffyrdd

Mynegi eu hunain trwy bob math o ffyrdd na fyddent o bosibl yn gorfod eu gwneud all-lein.

Dyddio ar-lein a rheoli perthnasoedd

Archwilio dyddio a pherthnasoedd ar-lein - Gall pobl ifanc LGBTQ + gwrdd ar-lein a rhannu a thrafod profiadau gyda phobl LGBTQ + eraill. Mae gallu adeiladu cysylltiadau ystyrlon ag eraill sydd â phrofiadau tebyg yn bwynt gwerthu mawr ar gyfer dyddio ar-lein i'r rheini yn y gymuned LGBTQ +, lle gallant fod yn rhydd eu hunain rhag barn bosibl eraill.

Adnoddau

Canllaw cyfryngau cymdeithasol

Canllaw ymweld

Y Peryglon

Rydym yn gwybod bod risgiau a heriau sy'n mynd law yn llaw â buddion bodoli mewn lleoedd ar-lein, ac nid yw hyn yn wahanol i blant a phobl ifanc LGBTQ +. Gall y rhain gynnwys:

Dod i gysylltiad â chynnwys amhriodol a chasineb ar-lein

Bod yn agored i gynnwys peryglus, atgas, neu amhriodol ar-lein am y gymuned LGBTQ + gan gynnwys negeseuon gwrth-LGBTQ + fel lleferydd casineb, neu hyd yn oed hysbysebion y telir amdanynt am bethau fel therapi trosi neu grwpiau gwrth-LGBTQ +.

Dod i gysylltiad â phornograffi

Dod i gysylltiad â phornograffi yn risg arall. Gallai hyn fod yn gynnwys pornograffig ar-lein neu ei rannu rhwng dau unigolyn penodol. Gallai hyn sefyll i effeithio ar farn eich plentyn am ryw ac archwilio ei rywioldeb, yn ogystal â pheryglu ei hun pe byddent yn teimlo dan bwysau i gymryd rhan mewn gweithgareddau tebyg.

Cysylltu â phobl beryglus

Cysylltu ag unigolion a allai fod yn beryglus, gan gynnwys defnyddio apiau dyddio ar-lein nad ydynt efallai'n briodol i'w hoedran.

Aflonyddu rhywiol ar-lein

Bod yn ddioddefwr aflonyddu rhywiol ar-lein - ymddygiad rhywiol digroeso ar-lein. Mae pawb mewn perygl o hyn, ond i blant a phobl ifanc LGBTQ +, gallai eu cyfeiriadedd rhywiol a / neu ryw fod y rheswm eu bod yn cael eu targedu.

Cyfarfod ffrindiau ar-lein yn unig wyneb yn wyneb

Cyfarfod â phobl yn bersonol y maent wedi ymgysylltu â nhw ar-lein yn unig, yn enwedig yng nghyd-destun dyddio ar-lein, gallai eu rhoi mewn perygl o aflonyddu rhywiol neu ymosodiad corfforol all-lein - datgelodd ymchwil gan The Brook fod llawer mwy o bobl ifanc hoyw (9.9%) wedi cyfarfod â chyswllt ar-lein nad oedden nhw pwy medden nhw roeddent, o gymharu â phobl ifanc syth (4.9%).

Gwastrodi a chamfanteisio rhywiol

Bod yn ddioddefwr ymbincio a chamfanteisio rhywiol - mae pob plentyn a pherson ifanc yn agored i'r risgiau hyn gan gynnwys y gymuned LGBTQ +. Mae rhai plant a phobl ifanc LGBTQ + yn defnyddio safleoedd oedolion yn fwriadol oherwydd eu bod yn credu ei bod yn ffordd haws o gwrdd â phobl, archwilio eu rhywioldeb, neu deimlo eu bod yn cael eu derbyn. Hefyd, efallai mai ap dyddio oedolion fydd yr unig le ar-lein y maent yn gwybod amdano yn benodol ar gyfer pobl LGBTQ + - os nad oes ganddynt fynediad at grŵp ieuenctid LGBTQ + neu fforwm wedi'i gymedroli sy'n cael ei redeg gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig.

Araith casineb niweidiol ar-lein ar gyfer pobl drawsryweddol

Mae'r bygythiad o fod yn agored i leferydd casineb peryglus neu niweidiol ar-lein yn cynyddu'n esbonyddol i bobl drawsryweddol, gyda 1.5 miliwn o drydariadau trawsffobig a gyhoeddwyd dros gyfnod o dair blynedd a hanner. Gyda'r bygythiad o fod yn dyst i leferydd casineb daw bygythiad ychwanegol seiberfwlio trawsffobig (bwlio yn seiliedig ar ragfarn neu agweddau negyddol, safbwyntiau neu gredoau am bobl draws). Gall diwylliant o drawsffobia ar-lein olygu bod rhai pobl yn cael eu heffeithio i aflonyddu, bwlio neu wahaniaethu yn erbyn pobl draws, felly gallai pobl ifanc draws fod mewn perygl arbennig o seiberfwlio trawsffobig. Gall hyn gael effeithiau niweidiol ar les meddyliol a hunanddelwedd.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:

 • Mae plant a phobl ifanc LGBTQ + yn fwy tebygol o fod ar ddiwedd derbyn seiberfwlio oherwydd eu rhywioldeb neu eu hunaniaeth rhyw. 3 o bob 10 o bobl ifanc LGBT wedi cael eu bwlio â sylwadau, negeseuon, fideos, neu luniau a oedd yn gymedrol, yn anwir, yn gyfrinachol neu'n annifyr.
 • Er y gwelwyd bod bod yn dyst i araith casineb LGBTQ + ar-lein wyth gwaith yn llai tebygol na bod yn dyst i sgyrsiau cyffredinol am hunaniaeth rywiol a rhyw, mae'n dal yn gymharol gyffredin.
 • Yn ôl Stonewall - Adroddiad yr Ysgol (2017), Mae 2 o bob 5 o bobl ifanc LGBT (40 y cant) wedi bod yn darged cam-drin homoffobig, deuffobig a thrawsffobig ar-lein.
 • Fodd bynnag, mae llawer o blant a phobl ifanc LGBTQ + yn dod allan ar-lein cyn dod allan oddi ar-lein ac efallai y byddant yn adeiladu cymuned gyda phobl y maent ond yn eu hadnabod ar-lein cyn y gallant adeiladu cymuned o ffrindiau LGBTQ + all-lein. Gallai eu torri i ffwrdd o adnodd gwerthfawr eu hannog i beidio â dod allan at gyfoedion a ffrindiau all-lein.

Y Heriau

Y brif her i bob rhiant yw gweithio allan sut y gall eich plentyn fwynhau buddion cyfryngau cymdeithasol a chysylltu ar-lein, wrth ei amddiffyn rhag y risgiau a allai arwain at niwed. Mae hyn yn arbennig o bwysig i blant a phobl ifanc sy'n archwilio eu rhywioldeb oherwydd yr heriau ychwanegol y gallech ddod ar eu traws. Gall y rhain gynnwys:

Pwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol wrth gynnal perthnasoedd

Mae defnydd o'r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol yn agwedd sylfaenol ar fywydau plant a phobl ifanc heddiw a gallai cyfyngu hyn effeithio ar eu perthnasoedd â ffrindiau ysgol, cyfeillgarwch pellter hir, a pherthnasoedd eraill sy'n bodoli yn bennaf oddi ar-lein. Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach yn dilyn digwyddiadau diweddar o gloi clo oherwydd Coronavirus lle gallai pobl ifanc gael eu cyfyngu rhag gweld ffrindiau yn rheolaidd.

Rolau hanfodol adnoddau a grwpiau ar-lein i gefnogi lles

 • Gallai cyfyngu mynediad i'r rhyngrwyd eu torri i ffwrdd o adnoddau gwerthfawr a fyddai'n caniatáu iddynt archwilio a mynegi pwy ydyn nhw.
 • Efallai bod bod yn rhan o gymuned gyda phobl LGBTQ + eraill yn bwysig iawn i berson ifanc, felly mae angen eu cefnogi i ddeall sut i wneud ffrindiau a chysylltiadau ar-lein mewn ffordd ddiogel.
 • Efallai eu bod yn teimlo bod buddion ei ddefnyddio yn gorbwyso'r risgiau neu'n ymwybodol o'r risgiau ond nad ydyn nhw am golli'r hyn maen nhw wedi'i ennill.

Pa bethau ddylech chi eu hystyried?

Mae yna ychydig o bethau i'w hystyried wrth fynd at eich plentyn ynglŷn â'u defnydd o'r rhyngrwyd, ac wrth gymryd camau i amddiffyn eu lles:

 • Gwybod y risgiau gallai eich helpu i nodi unrhyw sefyllfaoedd peryglus y gallent fod yn cymryd rhan ynddynt yn ddiarwybod.
 • Cael sgyrsiau agored a gonest gyda phlant a phobl ifanc am fywyd ar-lein - er enghraifft, gofyn iddynt beth yw eu barn am unrhyw straeon newyddion sy'n ymwneud ag apiau neu dechnolegau newydd, gofynnwch iddynt ddweud wrthych am eu hoff ap.
 • Byddwch yn ymwybodol o'r hyn y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio ar y rhyngrwyd ar gyfer a gyda phwy y maent yn cysylltu.
 • Yn yr un modd, deallwch fod y rhyngrwyd yn rhan o dyfu i fyny nawr, a dylech chi wneud hynny parchu eu hawl i'w ddefnyddio a'u hawl i breifatrwydd. Gwnewch yn siŵr i gweithio gyda'n gilydd i adeiladu eu gwytnwch a'u hymddiriedaeth i sicrhau eu bod yn gwneud dewisiadau mwy diogel ar-lein ac yn gallu ymdopi â risgiau posibl ar-lein.
 • Deall hynny nid yw'n ymarferol gwahardd technoleg a defnyddio'r rhyngrwyd. Mae'n cael llawer mwy o effaith gadarnhaol nag un negyddol.
 • Gwybod beth mae'r gyfraith yn ei ddweud - Er nad yw pob ymddygiad niweidiol ar-lein yn anghyfreithlon, dylid herio pob gweithred o wahaniaethu yn erbyn plant a phobl ifanc LGBTQ +. Os ydych chi'n poeni am ddigwyddiad sydd wedi digwydd ar-lein, gallwch fynd trwy'ch corff diogelu lleol gan ddefnyddio proses atgyfeirio ysgol eich plentyn. Gwneir adroddiadau i'r heddlu ochr yn ochr ag atgyfeiriad at ofal cymdeithasol plant. I gael mwy o fewnwelediad i'r hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud gweler Canllaw Stonewall.

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan o dyfu i fyny. Er bod llawer o fuddion amlwg o gysylltu a rhannu ag eraill ar-lein, yn enwedig i grwpiau lleiafrifol o blant a phobl ifanc, mae rhai pethau y gellir eu gwneud i'w hamddiffyn rhag y risgiau a amlinellir yn yr adnodd hwn.
Agor sgwrs gyda nhw am ddefnydd cyfryngau cymdeithasol yw'r ffordd orau i ddechrau cyfathrebu am yr hyn y dylent fod yn ymwybodol ohono, yr hyn rydych chi'n ei ddisgwyl gan eich gilydd i'w helpu i aros yn ddiogel ar-lein.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Sefydlu ar gyfer llwyddiant

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar-lein, ac adeiladu ei arferion iach ar-lein ei hun a fydd yn eu helpu yn y dyfodol.

gosodiadau preifatrwydd

Efallai y byddwch chi'n dewis cael trafodaeth gyda'ch plentyn am y gosodiadau preifatrwydd ac opsiynau ar wahanol wefannau cyfryngau cymdeithasol. Bydd cael sgwrs agored am risgiau a gwobrau gwahanol leoliadau yn eich helpu i ddeall eu nodau ar gyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â sicrhau eu bod yn ymwybodol o bwy all weld yr hyn y maent yn ei roi allan yno.

Gosod oriau ar gyfer amser cyfryngau cymdeithasol

Yn ystod y tymor, ac yn enwedig yn ystod yr wythnos, mae'n bwysig sicrhau nad yw'ch plentyn yn treulio pob munud o'i sbâr amser ar gyfryngau cymdeithasol, ac yn lle gwneud pethau eraill maent yn eu cael yn cyfoethogi, neu'n cwblhau eu gwaith ysgol.

Gweithiwch gyda nhw beth rydych chi'n meddwl y dylai'r oriau hyn fod, gosod amserlen rhydd ar yr oergell neu rywle amlwg yn y cartref, a sicrhau bod pawb yn y teulu'n glynu wrtho. Mae'n rhaid i chi arwain trwy esiampl yma, felly os na allan nhw fod ar gyfryngau cymdeithasol - allwch chi ddim chwaith.

Daliwch i wirio gyda nhw

Gall fod mor hawdd â chadw'r sgwrs i fynd gyda nhw ynghylch defnydd cyfryngau cymdeithasol. Ceisiwch beidio â'u holi serch hynny, gan na fydd hyn ond yn arwain atynt yn cuddio eu harferion cyfryngau cymdeithasol oddi wrthych. Cael sgyrsiau lle rydych chi'n eu hatgoffa o'r rheolau rydych chi wedi'u nodi gyda'ch gilydd, a chaniatáu iddyn nhw drafod unrhyw beth ar gyfryngau cymdeithasol maen nhw wedi'i weld neu ei rannu sy'n peri pryder iddyn nhw.

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Rheswm allweddol pam y gall cyfryngau cymdeithasol fod yn achubiaeth i blant LGBTQ + yw eu bod yn teimlo nad oes ganddynt gymuned eu hunain oddi ar-lein, eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu camddeall gan y rhai o'u cwmpas, neu na allant fynegi eu hunain yn ddiogel. Felly, helpwch nhw i ddod o hyd i hyn ar ac oddi ar-lein. Edrychwch ar grwpiau lleol neu gyfarfodydd. Anogwch nhw i fynegi eu hunain trwy hobïau. Mae beth bynnag a fydd yn rhoi allfa gynhyrchiol i'ch plentyn, neu, yn well eto, lle diogel i fynegi ei hun, yn ffordd wych o sicrhau ei fod yn gyffyrddus â phwy y mae arno ac oddi ar-lein.

Sgyrsiau i'w cael

Dechreuwch y drafodaeth mewn ffordd achlysurol

Mae eistedd i lawr gyda nhw am drafodaeth ffurfiol yn rhywbeth y byddan nhw'n ei gysylltu â chosb neu newyddion difrifol.

Gofynnwch iddyn nhw am beth maen nhw'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol

Mae'r hyn maen nhw'n ei hoffi amdano a gyda phwy maen nhw'n cysylltu - mae rhoi cyfle iddyn nhw fod yn agored yn gyntaf yn llawer gwell na dim ond dweud wrthyn nhw beth rydych chi'n ei feddwl.

Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw'n gweld unrhyw beth ar gyfryngau cymdeithasol sy'n eu gwneud yn anghyfforddus

Efallai na fyddan nhw'n onest, ond bydd eu hymateb yn eich helpu chi i fesur a ydyn nhw'n rhyngweithio â neu'n gweld unrhyw beth ar gyfryngau cymdeithasol sy'n effeithio arnyn nhw all-lein hefyd.

Siaradwch â nhw am beryglon cysgodi ar gyfryngau cymdeithasol

Mae'n gyffredin iawn i bobl ifanc ddod allan ar-lein yn gyntaf. O'r herwydd, efallai eu bod wedi bod yn rhan o gymunedau ar-lein sy'n rhannu profiadau LGBTQ + cyn i chi wybod. Serch hynny, gall cysgodi mewn cymuned o bobl nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw o'r blaen fod yn beryglus, waeth pa mor hir maen nhw wedi bod yn rhan ohoni. Er enghraifft, datgelu gwybodaeth adnabod a allai helpu rhywun i ddod o hyd iddynt mewn bywyd go iawn.

Gadewch iddyn nhw leisio'u teimladau

Mae'n bwysig bod eich plentyn yn teimlo bod rhywun yn gwrando arno wrth drafod ei ddefnydd o'r cyfryngau cymdeithasol, oherwydd gallai fod yn un o rannau mwyaf eu bywydau.

Pethau i'w cofio

Arhoswch yn dawel

Mae siawns y gallant fynd yn amddiffynnol neu'n ddig wrth drafod y pwnc hwn, yn enwedig os ydynt wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgaredd yr ydych bellach yn teimlo'r angen i'w gyfyngu. Cofiwch aros yn ddigynnwrf a siarad â nhw mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran.

Atgoffwch nhw

Nid ydych yn eu torri i ffwrdd yn llwyr o dechnoleg neu'r rhyngrwyd, dim ond cyfyngu neu fonitro gweithgaredd.

Gadewch iddyn nhw fod yn rhan ohono

Gofynnwch iddyn nhw helpu gyda'r camau nesaf. Os ydyn nhw'n bod yn onest â chi ynglŷn â'u gweithgaredd, yna bydd eu gwahodd i gymryd rhan wrth greu'r ffiniau yn eu helpu i weld ei fod er daioni, ac nid yw hyn yn digwydd fel cosb.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn rhan fawr o fywyd - ar gyfer LGBTQ +

Yn aml, gall plant a phobl ifanc, cyfryngau cymdeithasol fod yn achubiaeth i ddod o hyd i gymuned ac yn aml dyma'r lle maen nhw'n dod allan gyntaf. Gallai cyfyngu mynediad at gyfryngau cymdeithasol effeithio'n ddifrifol ar eu gallu i ddod allan oddi ar-lein a siarad yn agored ag eraill am eu rhywioldeb.

Delio â materion ar-lein

Dyma rai camau y gallwch eu gwneud (byddwch am ei addasu i gyd-fynd â'ch gwybodaeth am eich plentyn neu berson ifanc):

Beth yw'r prif faterion?

Gor-redeg

Beth yw'r niwed?

Gall fod yn anodd i blant a phobl ifanc LGBTQ + ddeall yr hyn sy'n cael ei ddosbarthu fel cysgodi ar-lein, yn enwedig o gofio bod cymaint o fywydau plant a phobl ifanc yn cael eu chwarae allan mewn gofod ar-lein. Ond gall rhannu gormod o wybodaeth bersonol roi eich plentyn mewn perygl.

Strategaethau ymdopi

 • Esboniwch ganlyniadau posib gor-gysgodi mewn sgwrs agored a gonest
 • Os ydyn nhw eisoes wedi rhannu gwybodaeth sy'n eu poeni, darganfyddwch beth ydoedd a gyda phwy y gwnaethon nhw ei rhannu
 • Os yw'r wybodaeth wedi'i chyhoeddi ar wefannau eraill heb yn wybod iddynt na'u caniatâd, cysylltwch â'r wefan i gael ei dileu

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Os oes angen rhywbeth sydd wedi'i dynnu i lawr o safle cyfryngau cymdeithasol penodol, gallwch fynd iddo Ffosiwch y Label, pwy yn gallu riportio'r cynnwys i wefannau cyfryngau cymdeithasol i'w symud yn gyflym. Gallwch hefyd ddefnyddio'r Rhoi gwybod am wefan ar-lein Cynnwys Niweidiol i gael cefnogaeth ar unrhyw fater yr hoffech chi roi gwybod amdano. Hefyd, pe bai'r wybodaeth yn cael ei rhannu ymhellach gan gyfoed neu gyd-ddisgybl yn eich plentyn neu berson ifanc, bydd cysylltu â'u hysgol yn helpu i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.

Cam-drin Rhywiol Ar-lein

Beth yw'r niwed?

Gall unrhyw blentyn, o unrhyw gefndir, fod mewn perygl o gael ei gam-drin yn rhywiol ar-lein. Ond mae rhai yn fwy agored i niwed nag eraill.

Roedd Ymchwiliad annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) canfuwyd mai'r pryderon mwyaf cyffredin a godwyd o natur rywiol oedd cam-drin ar-lein a chyfoedion-ar-gymar (mae'r math hwn o gam-drin yn digwydd pan fydd unrhyw fath o gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol neu reolaeth orfodol yn cael ei arfer rhwng plant. Mae'n cynnwys seiberfwlio, trais rhywiol, aflonyddu a secstio.

Ymchwil gan Stonewall, Adroddiad yr Ysgol 2017 canfu fod 6% o bobl ifanc LGBTQ wedi cael eu ffilmio neu dynnu llun ohonynt heb eu caniatâd, a dywed 3% fod lluniau neu negeseuon awgrymog yn rhywiol amdanynt wedi cael eu rhannu heb eu caniatâd.

Strategaethau ymdopi

 • Ar unwaith blocio a dileu'r tramgwyddwr.
 • Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen i chi arbed tystiolaeth o'r cam-drin - oherwydd efallai y bydd angen tystiolaeth o hyn arnoch i'r awdurdodau a / neu'r heddlu.
 • Sicrhewch eich plentyn nid eu bai nhw yw hynny - mae'n debyg eu bod yn teimlo'r un mor ofnus a phryderus â chi. Gadewch iddyn nhw wybod mai'ch prif bryder yw eu bod nhw'n ddiogel a'ch bod chi am eu helpu. Mae plant a phobl ifanc yn aml yn poeni am y 'stigma' o gael eu cam-drin. Ceisiwch osgoi trin eich plentyn fel pe bai'n wahanol mewn unrhyw ffordd o'i herwydd.
 • Cael sgwrs dawel ac agored gyda nhw am yr hyn a ddigwyddodd - bydd hon yn sgwrs anodd i'r ddau ohonoch felly cofiwch y bydd plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin yn ei chael hi'n anodd siarad amdani
 • Osgoi cwestiynau y gellir teimlo eu bod yn ymwthiol neu'n pwyso - yn lle hynny, canolbwyntiwch ar ddeall sut maen nhw'n teimlo nawr a beth fydden nhw'n ei hoffi gennych chi.
 • A yw'r cam-drin wedi dod i ben yn bendant? - yn aml mae cam-drin yn parhau hyd yn oed ar ôl i blentyn neu berson ifanc ddweud wrth rywun amdano).

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Riportiwch ef - Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn wedi dioddef cam-drin rhywiol ar-lein, riportiwch ef ar unwaith CEOP or IWF.
 • Os yw'ch plentyn neu berson ifanc mewn perygl uniongyrchol cysylltwch â'r heddlu ar 999, ar gyfer yr heddlu lleol, 101. Gallwch hefyd riportio problem trwy ymweld â'n tudalen cyhoeddi adroddiadau.

sexting

Beth yw'r niwed?

Mae'n anodd cael ffigur cywir o faint o blant sy'n rhannu delweddau rhywiol, ond nid yw rhannu ymhlith plant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai yn y gymuned LGBTQ +, yn ymddygiad ynysig. Mewn ymchwil gan Stonewall, roedd 59% o'r holl bobl ifanc hoyw a gymerodd ran yn yr arolwg wedi creu llun neu fideo rhywiol ohonynt eu hunain.

Mae hyn yn cymharu â 40% o'r bobl ifanc syth a ymatebodd (Stonewall, 2014). Ond yn aml nid ydyn nhw'n deall eu bod nhw'n torri'r gyfraith trwy anfon neu feddu ar ddelweddau rhywiol eglur o blentyn dan oed. Mae ymchwil yn awgrymu bod dros draean (34 y cant) o bobl ifanc wedi anfon delwedd 'rhywiol neu noethlymun' o'u hunain at rywun, ac mae dros hanner (52 y cant) wedi derbyn delwedd o'r math hwn (Rhamant Ddigidol, CEOP & Brook, 2017) .

Strategaethau ymdopi

 • Nodi pa fath o gynnwys a rannwyd, pa mor eglur oedd y ddelwedd a phwy oedd yn gysylltiedig. A gafodd ei anfon at neu oddi wrth rywun sy'n sylweddol hŷn na nhw?
 • Deall pam eu bod wedi cymryd rhan yn yr ymddygiad hwn trwy gael trafodaeth agored a gonest gyda nhw amdano
 • Eu gwneud yn ymwybodol o'r risgiau dan sylw, gan gynnwys, os ydyn nhw'n anfon delweddau ohonyn nhw eu hunain at eraill, does ganddyn nhw ddim rheolaeth dros ble mae'r ddelwedd honno'n mynd yn y dyfodol, hyd yn oed trwy apiau fel Snapchat, lle mae delweddau'n diflannu ar ôl ychydig eiliadau
 • Os oedd y tramgwyddwr yn rhywun hŷn, neu os ydych chi'n teimlo bod eich plentyn neu berson ifanc wedi'i orfodi i'r ymddygiad hwn, blocio a dileu'r tramgwyddwr, a'i riportio

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Riportiwch hi! Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn wedi dioddef cam-drin rhywiol ar-lein, riportiwch ef ar unwaith CEOP or IWF
 • Cynigiwch gynhaliaeth i'ch plentyn. Gadewch iddynt wybod am linellau cymorth cyfrinachol y gallant siarad â hwy fel Childline neu NSPCC

Tystio lleferydd casineb

Efallai nad ydyn nhw'n ymwybodol o faint o lleferydd casineb efallai y byddan nhw'n gweld ar gyfryngau cymdeithasol. Er bod ymchwil gan elusen gwrth-fwlio Ffosiwch y Label wedi canfod bod lleferydd casineb homoffobig wyth gwaith yn llai tebygol ar gyfryngau cymdeithasol na thrafodaethau cyffredinol am homoffobia, efallai y byddent yn dal i fod yn agored i hyn, a dylech fod yn barod i drafod hyn gyda nhw.

Strategaethau ymdopi

 • Cael trafodaeth agored gyda'ch plentyn neu berson ifanc am yr hyn a welsant neu a ddarllenwyd a sut roedd yn gwneud iddynt deimlo.
 • Nodi'r pwyntiau poen - a welsant slyri? Beth am yr hyn a ddywedwyd a wnaeth iddynt deimlo fel hyn? A gafodd ei gyfeirio atynt neu a wnaethant ei weld yn unig.
 • Gallwch riportio cynnwys niweidiol i wefannau cyfryngau cymdeithasol i'w symud.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Seiberfwlio

Seiberfwlio gall hefyd fod ar ffurf perthynas ecsbloetiol a wneir fel arfer gan rywun y mae eich plentyn neu berson ifanc yn ei adnabod yn dda iawn. Mae'n dibynnu ar berson sy'n gwybod targedu sbardunau eich plentyn i'w abwydo i wneud rhywbeth neu fynd yn ddig neu'n ofidus am ei adloniant.

Fodd bynnag, mae pobl ifanc LGBTQ + yn aml yn cael eu targedu oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hunaniaeth rhyw. Mae 2 o bob 5 wedi bod yn darged cam-drin homoffobig, deuffobig a thrawsffobig ar-lein. Yn benodol, mae bron i 3 o bob 5 o bobl ifanc traws wedi derbyn y cam-drin hwn ar-lein. [Ffynhonnell: Adroddiad Ysgol Stonewall, 2017]

Strategaethau ymdopi

 • Blociwch ac adroddwch am y tramgwyddwr
 • Os yw'r tramgwyddwr yn dod o ysgol eich plentyn, yna riportiwch hyn i'r unigolion priodol
 • Cynigiwch gefnogaeth a siaradwch â'ch plentyn - eglurwch nad eu bai nhw yw hyn yn digwydd
 • Trafodwch ffyrdd y gallant lywio'r byd ar-lein yn ddiogel

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Dod o hyd i grŵp cymorth trwy Stonewall

.

Safle cefnogi LGBT Youth Scotland

.

Ceisio cefnogaeth

.

Llinellau cymorth Childline

.

Llinell gymorth ac adnoddau ar gyfer pobl draws môr-forynion - 0808 801 0400

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella