BWYDLEN

Cadw'n ddiogel wrth hapchwarae

Cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol (ALN)

Er mwyn annog plant a phobl ifanc sydd ag ANFON, cael y gorau o'u gameplay a lleihau risgiau posibl, defnyddiwch y cyngor hwn ar strategaethau y gallwch eu defnyddio i sicrhau ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Wrth i hapchwarae ddod yn fwy hygyrch trwy hapchwarae symudol a defnyddio technolegau newydd. Canfyddiadau o'n Adroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta yn dangos bod 95% o blant a phobl ifanc (CYP) yn chwarae gemau fideo ar ac oddi ar-lein.

Mynnwch gyngor ar sut y gall hapchwarae ar-lein fod yn wahanol i CYP gyda ALN - a'r buddion, y risgiau a'r heriau sy'n eu hwynebu.

Budd-daliadau

Gall hapchwarae helpu gyda chymdeithasu

Mae hapchwarae yn rhoi cyfle i PPhI fod yn adnabyddus am fod yn wych am hapchwarae - yn hytrach na bod yn adnabyddus am fod ag anabledd / anghenion ychwanegol. Gall diddordeb mewn hapchwarae roi rhywbeth iddynt adeiladu cyfeillgarwch all-lein o gwmpas a siarad amdano. Mae hyn yn arbennig o bwysig i PPhI a allai fod yn fwy heriol dysgu sgiliau cymdeithasol niwro-nodweddiadol.

Gall hapchwarae helpu i reoli hwyliau

I rai plant gall chwarae gêm fer ar eu dyfeisiau roi dihangfa iddynt, ffordd i reoli eu hemosiynau, a darparu ychydig o amser segur iddynt ganolbwyntio llai ar faterion posibl sy'n achosi trallod iddynt.

Gall hapchwarae helpu gyda sgiliau echddygol

Mae'r rhan fwyaf o gemau'n cynnwys datblygu sgiliau echddygol manwl i reoli'r gêm. Gall gemau eraill, fel y rhai sy'n cynnwys sgrin gyffwrdd helpu pobl i ddatblygu cydsymud llaw-llygad.

Gall hapchwarae ddatblygu creadigrwydd

Yn aml, bydd plant sy'n mwynhau gemau yn gwneud mwy na chwarae'r gêm yn unig. Efallai y byddant hefyd yn ceisio creu eu gemau a'u cymeriadau eu hunain gan ganiatáu iddynt fod yn greadigol ac ehangu eu sgiliau mewn maes penodol. Gallai hyn fod trwy dynnu cymeriadau neu godio trwy greu eu gemau eu hunain ar blatfform penodol.

Gall datblygu gamblo fod yn yrfa

Gall datblygu gamblo fod yn yrfa. Efallai y bydd CYP yn anelu at wneud hynny os ydyn nhw'n awyddus i yrfa mewn hapchwarae. Dyfodol Ffynnu AskAboutGames: Canllaw Garw i Yrfaoedd Gêm yn rhoi cyngor da ar beth yw gyrfaoedd.

Y Peryglon

Siarad â dieithriaid

Gyda'r cynnydd ym mhoblogrwydd gemau aml-chwaraewr fel Fortnite, mae'r agwedd gymdeithasol ar hapchwarae wedi tyfu. Yn aml, mae gemau'n darparu nodweddion sgwrsio i ddefnyddwyr ryngweithio. Mewn rhai achosion mae gan y rhain nodweddion diogelwch (fel gosodiadau preifatrwydd, olrhain AI, a chymedroli dynol) ond ar brydiau gall plant ddefnyddio apiau eraill ochr yn ochr â'r gêm i gyfathrebu nad ydyn nhw'n cynnig yr un amddiffyniadau i'w cadw'n ddiogel.

Hefyd, mae ein hymchwil yn datgelu bod plant â gwendidau ddwywaith yn fwy tebygol o brofi cysylltiad â dieithriaid a throlio ar-lein na'r rhai heb wendidau.

Effaith gorfforol

Mae hapchwarae wedi'i gynllunio i ddal plant i ymgysylltu felly gall fod yn anodd i blant â SEND roi'r gorau i chwarae yn enwedig os yw'n diwallu ystod o anghenion ar eu cyfer. Gall treulio cyfnodau hir yn chwarae heb egwyliau ymyrryd â'u lles. Os yw cwsg, gweithgaredd corfforol, dysgu a chymdeithasu plentyn yn cael ei effeithio'n negyddol gan ei anallu i roi'r gorau i hapchwarae, mae yna bryder.

Mwy o amser sgrin

Gall plant ddatblygu angerdd am hapchwarae a gallant dreulio oriau lawer yn gwylio fideos ar sut i chwarae'r gêm neu wylio ffrydiau byw o gamers eraill yn chwarae. Weithiau gall y rhain gynnwys themâu iaith neu oedolion amhriodol, yn enwedig os ydyn nhw'n chwarae gemau â sgôr oedolyn. Efallai y byddan nhw hefyd eisiau recordio a rhannu eu chwarae gêm eu hunain a all fod â risgiau.

Perygl gamblo

Gellir ystyried defnyddio blychau ysbeilio mewn gemau neu bryniannau yn y gêm lle na allwch weld yr hyn yr ydych yn ei brynu yn fath o gamblo a gall annog pobl ifanc i gamblo. Mae gamblo yn ysgogi system wobrwyo'r ymennydd gan greu gwefr, felly mae'n bwysig gosod cyfrineiriau neu binnau i gyfyngu ar bryniannau mewn-app. Gall egluro beth sy'n rhad ac am ddim a beth sy'n costio arian yn y gemau maen nhw'n eu chwarae a lle mae'r ffiniau hefyd eu helpu i wneud dewisiadau doethach.

Perygl dibyniaeth

Mae plant ag awtistiaeth neu ADHD yn treulio dwywaith cymaint o amser yn chwarae gemau fideo ac yn fwy tebygol o ddod yn gaeth iddynt, mae'r Mail Online yn adrodd.

Ymchwil wedi awgrymu o’r blaen fod plant ag anhwylder sbectrwm awtistig (ASD) ac anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD) mewn perygl ar gyfer defnydd problemus o gemau fideo, neu “gaeth i gêm fideo” fel y’i gelwir.

Cyfarfod â dieithriaid

Gall fod yn hawdd i blant, yn enwedig y rhai ag anawsterau cyfathrebu, ffurfio bondiau cryf â phobl maen nhw'n chwarae gemau gyda nhw ar-lein yn enwedig os mai dyma'r brif ffordd maen nhw'n cymdeithasu. Mae'r perygl y gallant wneud ffrindiau â rhywun sy'n ymbincio neu'n gatfish (yn dweud celwydd am bwy ydyn nhw), gall eu rhoi mewn perygl mawr os ydyn nhw'n penderfynu cyfarfod yn y byd go iawn.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:

 • Gall rhai anawsterau neu namau roi plant â SEND mewn risg uwch o gam-drin ar-lein fel cam-drin rhywiol, gorfodaeth, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, ac ati.
 • Mae CYP yn tueddu i weld dim ffiniau rhwng bywyd ar-lein neu all-lein ac yn aml maent yn dod yn ddioddefwyr ar-lein, trwy rywun sy'n eu hadnabod all-lein ac sy'n ymwybodol o'u bregusrwydd. Yn y modd hwn, mae gan y tramgwyddwr y wybodaeth i drin ei darged yn enwedig os oes ganddo ANFON
 • Mae rhai roedd priodfabwyr ar-lein yn defnyddio llwyfannau gemau ar-lein a chonsolau fel Xbox a PlayStation i gysylltu â bechgyn ifanc
 • Mae plant ag SEND yn fwy tebygol o brofi'r holl risgiau ar-lein o'u cymharu â'r rhai heb unrhyw anawsterau
 • O'r gwahanol fathau o risgiau, mae plant ag ADY yn llawer mwy tebygol o brofi risgiau cyswllt ar-lein. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys secstio dan bwysau a gorfodaeth. Mae'n ymddangos eu bod yn cael eu hysglyfaethu a'u tynnu allan
 • Mae plant ag anawsterau cyfathrebu hefyd yn fwy tebygol o brofi risgiau cyswllt. Maent yn fwy tebygol o dreulio amser mewn ystafelloedd sgwrsio na'u cyfoedion nad ydynt yn agored i niwed a all hwyluso cyfathrebu uniongyrchol ac sy'n adnabyddus am siarad rhywiol penodol, innuendos, ac iaith anweddus
 • Mae profi risgiau cyswllt hefyd yn gysylltiedig â mwy o risg o weld cynnwys niweidiol a phrofi ymddygiad mwy ymosodol gan eraill ar-lein

Y Heriau

Anos gweld risgiau ar-lein

Gall hapchwarae gynnig y gallu i bob CYP gymdeithasu, bod yn greadigol, a meithrin sgiliau craidd. Fodd bynnag, i'r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol, mae angen rhoi cefnogaeth ychwanegol iddynt i nodi risgiau ar-lein posibl.

Defnyddio personas

Mae llawer o gamers yn defnyddio personas ac felly gallant ei gwneud hi'n anoddach i CYP wybod gyda phwy y maent yn chwarae a beth yw eu gwir fwriadau. Mae yna hefyd ffyrdd y mae pobl yn rhyngweithio ar gemau a allai effeithio ar eu lles megis defnyddio galar (math o fwlio) a ddefnyddir i ennill gemau.

Patrymau chwarae gêm caethiwus

Er nad oes cysylltiadau uniongyrchol rhwng ymddygiad treisgar all-lein a gemau fideo mae'n dal yn bwysig gwybod sut mae gemau fideo yn effeithio ar PPhI. Mae CYP ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth yn tueddu i ymddwyn yn gyfyngedig ac yn ailadroddus. O ganlyniad, gallent fod mewn mwy o risg o ddatblygu patrymau chwarae gêm caethiwus. Byddwch yn ymwybodol o'r cynnwys yn y gemau maen nhw'n eu chwarae ac mae defnyddio sgôr PEGI i nodi pa gemau sy'n briodol i'w hoedran hefyd yn allweddol.

Pa bethau ddylech chi eu hystyried?

 • Cyfuno rheolyddion â chyfathrebu

Er bod rhai risgiau'n gysylltiedig â hapchwarae, gan ddefnyddio'r rheolyddion a'r gosodiadau sydd ar gael, ynghyd â sgyrsiau ac ymgysylltu parhaus, gall plant a phobl ifanc fwynhau'r holl brofiadau y mae'n eu cynnig yn ddiogel.

 • Cydbwyso gemau ar-lein â gweithgareddau eraill

Cytuno ar ffyrdd y gallwch eu helpu i gydbwyso pwysigrwydd gweithgareddau all-lein, amser teulu, gwaith ysgol, a chysgu yn erbyn chwarae gemau ar-lein. Bydd hyn yn eu hannog i feddwl faint o amser sy'n iach iddyn nhw gadw ato. Sicrhewch fod eich plentyn yn cymryd hoe fach bob awr y mae'n chwarae.

 • Cysylltu ag eraill 

Gwnewch ddefnydd llawn o osodiadau preifatrwydd i reoli gyda phwy y gall eich plentyn gyfathrebu a chwarae gyda nhw ar-lein. Nid yw'r rheolaethau hyn yn cymryd lle cyfranogiad rhieni, felly mae'n bwysig parhau i siarad â'ch plentyn am bwy maen nhw'n hapchwarae gyda nhw ar-lein a sut i ddelio ag unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu neu'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anniogel.

 • Arhoswch yn ymgysylltu â'u gameplay 

Gwnewch arfer o wirio gyda nhw pa gemau maen nhw'n eu chwarae a beth maen nhw'n mwynhau ei wybod pryd i gamu i mewn a chynnig eich cefnogaeth. Efallai y byddwch hyd yn oed yn chwarae gyda'ch gilydd fel teulu. Ffordd syml arall o wneud hyn yw eu hannog i chwarae gemau mewn man lle gallwch eu gweld a'u clywed fel y gallwch eu cefnogi os oes pryder.

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Offer a chyngor i atal y risg

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Mae hapchwarae ar-lein i rai pobl ifanc yn fath o ddihangfa, a gall cymdeithasu tra bod hapchwarae roi cyfle i bobl ifanc â ALN adeiladu cyfeillgarwch yn y byd go iawn wedi'i adeiladu o dir cyffredin ar eu hoff a'u cas bethau yn ogystal ag adeiladu ar eu modur, gwybyddol a chreadigol. sgiliau.

Os ydyn nhw eisoes yn hapchwarae ar-lein, defnyddiwch yr offer a'r strategaethau hyn i'w helpu i gael y gorau o'u profiad hapchwarae ar-lein ac atal risgiau posib.

Cymerwch ddiddordeb yn y gemau maen nhw'n hoffi eu chwarae

Bydd hyn yn eich helpu chi i fynd i'r afael â sut maen nhw'n gweithio a pham maen nhw'n eu mwynhau. Os ydych chi'n gyfarwydd â'r mathau o gemau maen nhw'n eu chwarae byddwch chi mewn gwell sefyllfa i'w cefnogi.

Defnyddiwch sgôr PEGI i ddewis gemau

Fel ffilmiau, gallwch ddefnyddio graddfeydd oedran i wirio a yw gêm yn addas ar gyfer plentyn. Yn y bôn, ardystiad diogelwch yw graddfeydd PEGI ar gemau i roi cyngor i rieni o'r hyn y gall y gêm ei gynnwys, hy iaith ddrwg, gwahaniaethu, cyffuriau, ofn, gamblo, rhyw, pryniannau mewn-app, a thrais ac yn seiliedig ar hyn pa oedran yw hi addas ar gyfer. Mae gan bob gêm yn y siopau app raddfeydd oedran hefyd.

Cytuno ar ffiniau ar gyfer gameplay

Er mwyn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da, cytuno ar set o ffiniau i'w helpu i gael dealltwriaeth glir o bwy y gallant chwarae gyda nhw ar-lein, pa gemau y gallant eu chwarae a pha mor hir y caniateir iddynt chwarae. Arddangoswch y rheolau hyn ger y ddyfais maen nhw'n ei defnyddio i'w gwneud hi'n haws iddyn nhw ddod yn arferol.

Dysgwch iddyn nhw sut i amddiffyn eu hunain

Gwiriwch fod y ddau ohonoch yn gwybod sut i ddefnyddio adrodd a blocio swyddogaethau ar y gêm neu'r platfform maen nhw'n eu defnyddio os ydyn nhw'n poeni am rywbeth maen nhw wedi'i weld.

Defnyddiwch ar nodweddion diogelwch platfform

Defnyddiwch ar y platfform nodweddion diogelwch. Bellach mae gan y mwyafrif o gonsolau a llwyfannau nodweddion diogelwch y gallwch eu cymhwyso i gyfrifon CYP i reoli amser sgrin, mynediad at nodweddion sgwrsio, a'r gemau y gallant eu chwarae.

Helpwch blant i ehangu eu diet hapchwarae

Mae plant yn aml yn gravitate i chwarae'r un gêm bob tro maen nhw'n troi eu consolau ymlaen. Gall hyn fod oherwydd dyna mae pawb arall yn ei chwarae neu mae'n gêm maen nhw wedi'i gweld yn cael ei chwarae gan ffrydwyr YouTube a Twitch. Gallwch ddefnyddio adnoddau fel y Cronfa Ddata Gêm Fideo Teulu i chwilio am eu hoff gemau a dod o hyd i awgrymiadau ar gyfer gemau eraill i'w chwarae, yn aml gydag agwedd dawelach, fwy dychmygus ac addysgol.

Sgyrsiau i'w cael

Mae sgyrsiau ac ymgysylltu parhaus â phobl ifanc yn bwysig gan ei fod yn golygu y gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn maen nhw'n ei wneud, os oes gennych chi neu nhw unrhyw bryderon ac yn gyffredinol, i roi darn o feddwl i chi.

Sôn am rannu'n ddiogel

I'w helpu i gymdeithasu'n ddiogel wrth hapchwarae siaradwch am yr hyn sy'n ddiogel ac nad yw'n ddiogel i'w rannu. Esboniwch ei bod yn dda rhannu'r hyn y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddo ond o ran manylion personol fel eu cyfeiriad a ble maen nhw'n mynd i'r ysgol, mae'n well cadw'r rhain yn breifat gan nad pawb ar-lein yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw.

Trafodwch eu dealltwriaeth o themâu mewn gemau

Mae'n bwysig siarad am y themâu anodd sy'n cael eu cynnwys mewn gemau fel trais, rhyw a chynrychiolaeth rhyw, er mwyn sicrhau bod ganddyn nhw farn yn y byd go iawn o ran eu dealltwriaeth.

Trafodwch risgiau posib ar-lein

Er mwyn eu paratoi ar gyfer y materion ar-lein y gallent eu hwynebu, siaradwch â nhw ar sut y gallant ddelio â nhw, a'r hyn y gallant ei wneud os ydynt yn cynhyrfu. P'un a yw'n dweud wrth oedolyn dibynadwy a yw rhywun yn golygu hynny iddynt neu os gofynnodd rhywun iddynt wneud rhywbeth y maent yn teimlo'n anghyffyrddus ag ef. Mae'n syniad da eu harfogi â strategaethau ymdopi syml fel eu bod yn gwybod ble a sut i geisio cefnogaeth os oes ei angen arnynt. Ar gyfer plant a allai fod yn anodd cofio neu ddeall y rhain, gallwch ddefnyddio ein 'Mynnwch gardiau cymorthi'w cefnogi.

Delio â materion ar-lein

Er mwyn helpu i nodi a yw gameplay yn cael effaith negyddol ar ddatblygiad plant, mae'n bwysig ystyried y cwestiynau canlynol:

 • A yw fy mhlentyn yn gorfforol iach ac yn cysgu ddigon?
 • A yw fy mhlentyn yn cysylltu'n gymdeithasol fel arfer â theulu a ffrindiau?
 • A yw fy mhlentyn yn ymgysylltu â disgwyliadau yn yr ysgol ac yn symud ymlaen yn unol â hwy?
 • A yw fy mhlentyn yn dangos diddordeb mewn gweithgareddau eraill?
 • A yw fy mhlentyn yn parhau i gael hwyl ac yn mwynhau gameplay?
 • A allent ddioddef camdriniaeth rywiol ar-lein?

Mae creu gofod lle mae plant yn gallu creu cydbwysedd iach rhwng chwarae gemau a'u bywydau ar-lein yn bwysig i'w hatal rhag datblygu arferion hapchwarae gwael.

Beth yw'r prif faterion?

Cam-drin ar-lein trwy ystafelloedd sgwrsio gemau

Gall unrhyw blentyn, o unrhyw gefndir, fod mewn perygl o gael ei gam-drin yn emosiynol ar-lein. Ond mae rhai yn fwy agored i niwed nag eraill. Rydym i gyd yn ymwybodol o'r pryderon am hapchwarae: gormod o hapchwarae, pobl ifanc ynysig ddim yn dysgu sgiliau cymdeithasol, yn cael eu denu i gamblo neu'n cael eu niweidio gan ymbincwyr.

Strategaethau ymdopi

 • Sicrhewch eich CYP nid eu bai nhw yw hyn - mae'n debyg eu bod yn teimlo'r un mor ofnus a phryderus â chi. Gadewch iddyn nhw wybod mai'ch prif bryder yw eu bod nhw'n ddiogel a'ch bod chi am eu helpu. Mae CYP yn aml yn poeni am y 'stigma' o gael ei gam-drin. Ceisiwch osgoi trin eich CYP fel pe baent yn wahanol mewn unrhyw ffordd o'i herwydd.
 • Cael sgyrsiau tawel ac agored - archwiliwch yr hyn sy'n digwydd mewn ffordd onest a chefnogol. Cofiwch y bydd CYP sydd wedi cael ei gam-drin yn ei chael hi'n anodd siarad amdano
 • Osgoi cwestiynau y gellid teimlo eu bod yn ymwthiol neu'n pwyso - yn lle hynny canolbwyntiwch ar ddeall sut maen nhw'n teimlo nawr a beth hoffen nhw gennych chi.
 • A yw'r cam-drin wedi dod i ben yn bendant? (Yn aml, mae cam-drin yn parhau hyd yn oed ar ôl i PPhI ddweud wrth rywun amdano).

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Riportiwch hi! Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn wedi dioddef cam-drin rhywiol ar-lein, riportiwch ef ar unwaith CEOP neu cysylltwch â'r heddlu. Gallwch hefyd riportio problem trwy ymweld â'n tudalen rhifyn yr adroddiad.

Gameplay ac emosiynau

Yn aml os yw plentyn yn chwarae ar ei ben ei hun neu am gyfnod rhy hir gall hyn effeithio ar ei hwyliau. Gallant arddangos arwyddion o rwystredigaeth os cânt eu gorfodi i stopio neu hyd yn oed dicter. Mae'n bwysig cadw llygad ar hyn er mwyn deall y ffordd orau o reoli'r sefyllfaoedd hyn os yw'n digwydd ond nid yw'r pethau hyn yn arwydd o ddibyniaeth ar eu pennau eu hunain.

Mae chwarae gyda'ch plentyn (neu eu gwylio nhw'n chwarae) yn gam cyntaf da i ddeall eu hwyliau gemau yn well. Edrych i fyny eu gemau ar adnoddau fel Cronfa Ddata Gêm Fideo Teulu yn eich helpu i ddeall y profiad yn well o safbwynt oedolyn. Gall myfyrio ar y cwestiynau canlynol eich helpu i wahanu achos ac effaith a gweithio allan sut i'w tywys orau i ymddygiad gwell heb feio, cyfyngu na gwahardd gemau.

 • A yw i ymlacio ar ôl diwrnod prysur yn yr ysgol?
 • A yw i gysylltu â ffrindiau?
 • A yw i ddianc rhag straenau eraill yn eu bywyd?
 • A yw i ragori ar rywbeth neu ennill statws cymdeithasol?
 • Ai eu bod yn mwynhau'r ymdeimlad o arbenigedd?
 • A yw rhywun yn dweud wrthyn nhw y byddan nhw'n cael gwobrau os ydyn nhw'n anfon unrhyw luniau amhriodol?
Strategaethau ymdopi

 • Anogwch nhw i gymryd hoe pan maen nhw'n teimlo'n rhwystredig
 • Yn seiliedig ar eu diddordebau, cyfeiriwch nhw tuag at gemau digynnwrf a all eu rhoi mewn meddwl gwahanol
 • Byddwch yn barod gydag awgrym arall ar sut y gallant lenwi eu hamser pan fydd gameplay drosodd
 • Defnyddiwch offer ar eich consol gêm neu blatfform neu osodiadau awtomatig ar y rhyngrwyd i osod terfynau amser a monitro'r hyn maen nhw'n ei chwarae ac am ba hyd
 • Rhowch rybuddion 5, 10, 15 munud iddyn nhw cyn i chi gytuno iddyn nhw stopio er mwyn iddyn nhw feddwl amdano a pharatoi
 • Gwiriwch gyda nhw i weld sut maen nhw'n teimlo am eu gameplay i drafod unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw

Seiberfwlio a chasineb ar-lein

Ar rai gemau a llwyfannau efallai y bydd adegau pan fydd defnyddwyr yn defnyddio 'iaith wenwynig' i ddychryn, gwawdio, neu rwystro chwaraewyr eraill i ennill y gêm neu'n syml fel rhan a dderbynnir o'r gameplay. Gall y sarhad cyson hwn effeithio ar gyflwr meddwl plant felly mae'n bwysig dangos i bobl ifanc sut i rwystro ac adrodd am unrhyw ymddygiad nad yw'n dderbyniol ac yn ei olygu.

Gall cymryd amser i ddarllen y canllawiau cymunedol gyda'i gilydd fel bod plant yn ymwybodol o'r hyn nad yw'n dderbyniol ar y platfform eu helpu i fod yn fwy parod i alw'r ymddygiad hwn allan os ydyn nhw'n ei weld. Os ydyn nhw'n cymryd rhan yn y math hwn o ymddygiad i ffitio i mewn i'r grŵp neu i fod yn rhan ohono, helpwch nhw i ddeall pam nad yw'n dderbyniol ac y gall geiriau effeithio ar deimladau pobl. Siaradwch am y canlyniadau, ee cael eich gwahardd o'r platfform.

Strategaethau ymdopi

 • Annog plant i gadw pethau'n bositif ar-lein.
 • Os ydyn nhw'n clywed neu'n gweld rhywbeth sarhaus dylen nhw roi gwybod amdano ar y platfform ac i oedolyn dibynadwy.
 • Os ydyn nhw'n rhwystredig gyda chwaraewr, anogwch nhw i gymryd hoe a dod yn ôl gyda phen clir.
 • Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod siarad ag oedolyn dibynadwy am unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu ar-lein.

Os yw'ch plentyn yn profi bwlio o fewn gameplay gallwch ddarganfod y camau y gallwch eu cymryd yma.

Adnoddau dogfen

Cymerwch gip ar ein 10 peth y mae angen i chi eu gwybod am ganllaw Seiberfwlio.

Gweler y canllaw

Paratoi ar-lein

Mae'n bwysig sicrhau bod eich plentyn yn deall beth yw ffrind da ar-lein. Gallwch ddefnyddio'r gweithgaredd hwn i helpu “Beth yw gweithgaredd ffrind da'.
Mae llawer o blant yn gêm ar-lein gyda dieithriaid, felly mae'n bwysig iawn bod eich plentyn yn deall nad pawb yw pwy maen nhw ac maen nhw'n cuddio y tu ôl i broffiliau ffug am resymau anonest.

Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn yn datblygu perthnasoedd afiach neu bryderus gyda phobl ar-lein, mae'n bwysig siarad â nhw i gael yr holl ffeithiau. Efallai y bydd plant yn y sefyllfa hon yn meddwl bod yr hyn maen nhw'n ei wneud yn iawn oherwydd mai'r person hwn yw eu 'ffrind'.

Hyd yn oed os nad ydyn nhw mewn perygl uniongyrchol, byddem yn cynghori cysylltu â Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Droseddu Genedlaethol a all ymchwilio ymhellach a rhoi budd y plentyn yn gyntaf. Mae hefyd yn bwysig riportio'r defnyddiwr ar y platfform fel y gellir cymryd camau hefyd.

Strategaethau ymdopi

 • Cytuno gyda'ch gilydd sut y byddwch chi'n delio â cheisiadau ffrindiau a gyda phwy y byddan nhw'n chwarae ar-lein
 • Annog plant i gwestiynu bwriadau pobl a pheidio â derbyn popeth a ddywedir wrthynt
 • Atgoffwch nhw nad pawb ar-lein yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw
 • Defnyddiwch y fideo hon i'w helpu i ddeall sut i siarad â phobl newydd ar-lein
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad am ba wybodaeth y dylen nhw ei chadw'n breifat a pham
 • I egluro cysyniadau beth sy'n briodol i'w rannu a beth yw meithrin perthynas amhriodol, gallwch ddefnyddio'r Fideo Pants NSPCC ac Rhannu canllaw Ymwybodol

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Cymorth i rieni a gofalwyr

CEOP - Riportio meithrin perthynas amhriodol ar-lein

.

Canllaw Cynghrair Gwrth-fwlio - Seiberfwlio ac AAA / anabledd

CSO - Sgwrsio â chyngor dieithriaid i rieni

Hyb cyngor hapchwarae ar-lein

.

Plant a phobl ifanc

Childline - Cyngor gemau ar-lein

 

 

.

AutCraft - Gweinydd Minecraft Rhestredig ar gyfer plant (ac oedolion) sydd ag awtistiaeth a'u teuluoedd

CSO - Sgwrsio â chanllaw cyngor dieithr i blant a phobl ifanc

.

CSO - Canllaw hapchwarae ar-lein i blant a phobl ifanc

 

.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella