BWYDLEN

Pori'n ddiogel ar-lein

Cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol (ALN)

Er mwyn helpu CYP ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau (ALN) i bori'n ddiogel ar-lein, rydym wedi darparu ystod o bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i'w harfogi i'w wneud yn ddiogel.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mae'r rhyngrwyd yn newidiwr gemau ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc (CYP). Gyda gwybodaeth ar flaenau eu bysedd, mae'n caniatáu iddynt ehangu eu syniadau, darganfod nwydau newydd, ac ehangu eu gwybodaeth.

Er y gall fod yn rym er daioni, gall hefyd fod yn fan lle mae plant yn baglu ar gynnwys amhriodol a all niweidio eu lles.

Mynnwch gyngor ar sut y gall pori ar-lein fod yn wahanol i CYP gyda ALN - a'r buddion, y risgiau a'r heriau sy'n eu hwynebu.

Budd-daliadau

Mae'r rhyngrwyd yn cael gwared ar rwystrau i'r byd

Wrth i wefannau ddod yn fwy hygyrch i ddarparu ar gyfer gwahanol anableddau, mae hyn yn caniatáu i bobl ifanc ymgysylltu â'r byd ar chwarae teg. Mae'n rhoi mynediad iddynt i lyfrgell enfawr o wybodaeth i gyfrannu at sgyrsiau ehangach ac i blymio i'r pynciau y maent yn angerddol amdanynt. Gall defnyddio technoleg rymuso CYP trwy helpu i fagu hyder a hunan-barch.

Yn caniatáu iddynt ddarganfod diddordeb a gwella eu sgiliau

Gyda thwf YouTube a llwyfannau rhannu eraill fel lleoedd i ddysgu pethau newydd, mae'r rhyngrwyd wedi dod yn offeryn hanfodol i bobl ifanc ddarganfod hobïau a diddordebau newydd, a gwella eu sgiliau trwy ddysgu gan eraill trwy fideos, blogiau a gemau.

Yn cefnogi dysgu

Mae cael mynediad i'r rhyngrwyd wedi dod yn anghenraid o ran cefnogi pobl ifanc yn eu gwaith ysgol, yn enwedig trwy Covid19. P'un a yw'n defnyddio ap penodol i wella eu sgiliau neu'n gwneud ymchwil ar-lein i gefnogi eu gwaith cartref, nid yw cysylltu ar-lein bellach yn beth braf i'w gael ond y norm. Mae'r rhan fwyaf o lenyddiaeth academaidd sy'n ymwneud â buddion defnyddio cyfrifiaduron i hybu dysgu i ddisgyblion â SEND yn cytuno bod technoleg yn adnodd pwerus wrth gefnogi canlyniadau addysgol cadarnhaol.

Yn cefnogi datblygu - sgiliau gwybyddol, emosiynol, cymdeithasol, dysgu a modur

Mae yna lawer o dechnolegau cynorthwyol gwych a all helpu i gefnogi datblygiad plant yn y meysydd sy'n eu cael yn heriol, p'un a ydyn nhw'n cefnogi datblygiad gwybyddol, dysgu emosiynol a chymdeithasol neu ddatblygiad sgiliau echddygol. Yn aml gall technoleg fod yn sail i fywydau plant ag SEND felly efallai y bydd ganddynt fynediad at dechnoleg yn ifanc iawn.

Y Peryglon

Cynnwys amhriodol

Wrth i PPhI dreulio'n hirach ar-lein a dod yn fwy egnïol ac annibynnol, mae'n anochel y byddant yn gweld rhywbeth a allai eu cynhyrfu neu eu drysu. Gall hyn gynnwys cynnwys rhywiol, treisgar neu niweidiol. Rydym yn gwybod bod CYP gyda SEND hefyd yn fwy tebygol o weld cynnwys sy'n hyrwyddo hunan-niweidio a hunanladdiad.

Mae 27% o PPhI sy'n profi gwendidau yn gweld safleoedd yn hyrwyddo hunan-niweidio o gymharu â 17% o gyfoedion nad ydynt yn agored i niwed, ac mae 25% yn aml yn gweld safleoedd pro-anorecsia mewn cyferbyniad â 17% o gyfoedion. [ffynhonnell]

NSPCC dywedwch fod 56% o bobl ifanc 11-16 oed wedi gweld deunydd eglur ar-lein ac mae traean o blant yn y DU rhwng 12 a 15 oed wedi gweld cynnwys rhywiaethol, hiliol neu wahaniaethol ar-lein.

Gall y cyfuniad o chwilfrydedd ac ailadrodd algorithmig hefyd arwain CYP i weld cynnwys mewn mwy a mwy o leoedd nad ydynt efallai'n briodol.

Mae'n bwysig nodi, er y gellir defnyddio rheolyddion a hidlwyr i gyfyngu mynediad i wefannau amhriodol, ni allant rwystro popeth. Gall clic ar hysbyseb sy'n addo pethau am ddim neu sgrôl ar gyfryngau cymdeithasol ddatgelu CYP i gynnwys oedolion neu gasineb lleferydd.

Newyddion ffug a chamwybodaeth

Mae mwy na hanner y plant 12-15 oed yn mynd i'r cyfryngau cymdeithasol fel eu ffynhonnell newyddion reolaidd. Ac er mai dim ond traean sy'n credu bod straeon cyfryngau cymdeithasol yn wir, amcangyfrifir bod hanner y plant a ofynnwyd wedi cyfaddef eu bod yn poeni am newyddion ffug.

Gan fod straeon newyddion ffug yn cymysgu gwirionedd a chelwydd gall fod yn anodd i'r mwyafrif o bobl weithiau weithio allan ffeithiau o ffuglen. Gall hyn fod yn arbennig o anodd i blant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae newyddion ffug yn peri risg i bobl ifanc oherwydd gall rhai fod â goblygiadau yn y byd go iawn. Yn fwy diweddar y mudiad “Gwrth-vaxxers” fel y’i gelwir a’r ffug diweddar Momo mae dychryn yn enghreifftiau o wahanol ffyrdd y mae newyddion ffug yn edrych ar ein hemosiynau ac emosiynau ein plant.

Effaith dylanwadwyr ar-lein

Bellach mae'n arferol i bobl ifanc gael hoff YouTubers y maen nhw'n eu gwylio'n rheolaidd ac yn dyheu am fod yn debyg. Mae rhai YouTubers poblogaidd yn siarad am faterion sensitif yn cynnwys Jazz Jennings trawsryweddol yn eu harddegau, a Mike Fox a Zoella sy'n trafod, ymysg pynciau eraill, syniadaeth hunanladdol, pryder ac iselder.

Er y gall y gallu i glywed eraill yn siarad yn agored ar bynciau o'r fath fod yn hynod rymusol i blant a allai fod wedi profi gwrthod neu ynysu o'r blaen gall negeseuon o'r fath hefyd fod yn ddryslyd iawn i rai gwylwyr bregus a allai ddynwared ymddygiadau neu ymgymryd â syniadau nad ydynt yn wir neu'n ddefnyddiol ar eu cyfer ar lefel unigol. Gall hyn ei gwneud yn gymhleth cyrraedd ffynhonnell materion person ifanc a'u tywys at gymorth priodol.

Copïo ymddygiad peryglus

Ymhlith cynnwys gwirion a banal fideos crynhoi fel Try Not to Laugh fel arfer bydd fideo o rywun yn prancio ffrind neu ddieithryn. Mae rhai YouTubers wedi datblygu eu persona YouTube o amgylch uwchlwytho fideos o'r natur hon. Ar wahân i'r risg y bydd plant yn cael eu brifo neu mewn trafferth trwy gopïo ymddygiadau y maent yn eu gweld yn cael eu deddfu ar-lein, gellir drysu plant ynghylch y graddau y mae cyfranogwyr y pranc wedi cydsynio i gymryd rhan.

Effaith ar hunaniaeth

Gall gweld ffrydiau cyson o gyrff perffaith roi disgwyliadau afrealistig ar bobl ifanc i edrych mewn ffordd benodol a all arwain at 'barch corff' isel.

Gall y pwysau cynyddol hwn i fod yn berffaith wthio pobl ifanc i guddio pwy ydyn nhw ar-lein a phortreadu rhywbeth nad ydyn nhw.

Yn yr un modd, gallant roi mwy o werth yn y modd y mae eraill yn eu gweld felly gall cael sylw negyddol neu ddim digon o hoffterau ar swydd gael effaith negyddol wirioneddol ar eu hunan-barch a'u hiechyd meddwl.

Sgamiau ar-lein

Y ffyrdd mwyaf cyffredin y mae plant yn cael eu targedu gan sgamwyr ar-lein yw trwy'r cyfryngau cymdeithasol, pop-ups a gemau. Efallai y byddant yn cael eu denu i glicio ar hysbyseb neu bost yn addo rhywbeth rhy dda i fod yn wir dim ond i ddarganfod eu bod naill ai wedi lawrlwytho meddalwedd maleisus ar eu dyfais neu fod yn rhaid iddynt ddarparu manylion personol i hawlio'r anrheg.

Gall y mathau hyn o sgamiau fod yn anodd i blant â SEND eu hadnabod oherwydd gallant edrych yn real iawn ac ymddangos yn gredadwy pan fyddant mewn gwirionedd yn sgamiau cywrain i ddwyn gwybodaeth bersonol ac arian.

Ystafelloedd sgwrsio

Er bod y rhan fwyaf o blant yn parhau i fod â chysylltiad cymdeithasol â ffrindiau ar y rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd, gall plant ag SEND ddatblygu diddordebau dwfn mewn pwnc penodol a chwilio am ffyrdd i ehangu eu gwybodaeth. Gall hyn gynnwys defnyddio ystafelloedd sgwrsio ar y we ac er y gall y rhain fod yn amgylcheddau cadarnhaol, mae risg bob amser y gallai plant fod yn cysylltu â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:

 • Mae plant ag SEND yn fwy tebygol o brofi'r holl risgiau ar-lein o'u cymharu â'r rhai heb unrhyw anawsterau.
 • O'r gwahanol fathau o risgiau, mae plant ag SEND yn llawer mwy tebygol o brofi risgiau cyswllt ar-lein. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys secstio dan bwysau a gorfodaeth. Ymddengys eu bod yn ysglyfaethu ac yn canu allan.
 • Mae plant ag anawsterau cyfathrebu hefyd yn fwy tebygol o brofi risgiau cyswllt.
 • Maent yn fwy tebygol o dreulio amser mewn ystafelloedd sgwrsio na'u cyfoedion nad ydynt yn agored i niwed a all hwyluso cyfathrebu uniongyrchol ac sy'n adnabyddus am siarad rhywiol penodol, ensyniadau ac iaith anweddus.
 • Mae profi risgiau cyswllt hefyd yn gysylltiedig â mwy o risg o weld cynnwys niweidiol a phrofi ymddygiad mwy ymosodol gan eraill ar-lein.

Y Heriau

Yn seiliedig ar ein hymchwil, rydym yn gwybod bod plant â gwendidau dair gwaith yn fwy tebygol o fod yn agored i leferydd casineb a chynnwys sy'n hyrwyddo hunan-niweidio a hunanladdiad na phlant heb wendidau.

Arall ymchwil hefyd wedi dangos bod gan rieni plant sydd ag SEND fwy o ofn recriwtio eithafol na rhieni plant nad ydynt yn SEND a allai awgrymu pryder am unigedd a hygrededd eu plant.

Er bod yr ofn hwn y gallai plentyn fod mewn mwy o berygl oherwydd ei fod yn agored i niwed, mae rhieni'n cytuno bod y buddion yn gorbwyso'r risgiau o ran yr hyn y gall y byd ar-lein ei gynnig i blant ag ANFON.

 Pa bethau ddylech chi eu hystyried?

 • Paratowch nhw ar gyfer yr hyn y gallen nhw ei weld

Er y gallech fod wedi troi'r holl osodiadau preifatrwydd a hidlwyr i greu swigen o amddiffyniad o'u cwmpas, mae'r un mor bwysig siarad â nhw am yr hyn y gallent ddod ar ei draws ymlaen llaw.

Bydd hyn yn eu helpu i fod yn llai ofnus os ydyn nhw'n ei weld a byddan nhw'n gallu defnyddio rhai strategaethau ymdopi i gyfyngu ar yr effaith ar eu lles. Gan y gallai plant ag SEND fod yn fwy sensitif, mae'n bwysig bod y sgwrs ar y risgiau yn gytbwys a pheidiwch â'u harwain i ohirio mynd ar-lein.

 • Peidiwch ag ystyried terfynau oedran yn unig ond lefel eu haeddfedrwydd hefyd

Mae'n bwysig cofio, er y gall plant fod yn ddigon hen i ddefnyddio gwefannau ac apiau penodol, gallant fod yn agored i bethau nad ydyn nhw'n barod yn emosiynol i ddelio â nhw.

 • Mewngofnodi'n rheolaidd am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein

Cael sgyrsiau rheolaidd am yr hyn maen nhw'n ei fwynhau ar-lein a sut maen nhw'n llywio eu byd ar-lein i weld a oes angen mwy o gefnogaeth arnyn nhw i fynd i'r afael â mater. Wrth iddyn nhw heneiddio efallai y byddan nhw'n llai parod i rannu ac yn fwy cyfrinachol am yr hyn maen nhw'n ei wneud ond y gamp yw parhau i fewngofnodi a dathlu eu llwyddiannau ar-lein er mwyn caniatáu iddyn nhw deimlo'n gyffyrddus i agor.

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Ar gyfer CYP gyda ALN, mae'r rhyngrwyd yn lle y gallant fynegi a rhannu eu meddyliau a'u credoau, cyrchu cefnogaeth a lleihau arwahanrwydd. Os ydyn nhw eisoes yn pori ac yn cymdeithasu ar-lein, mae defnyddio offer a strategaethau i'w helpu i gael y gorau o'u rhyngweithio ar-lein yn allweddol.

Sefydlu technoleg yn ddiogel

Fel rhiant neu ofalwr plentyn ag anghenion ychwanegol, gall bod â mwy o welededd a goruchwyliaeth fod yn hynod ddefnyddiol i sicrhau eich bod eich plentyn yn gwneud yn iawn. Ond hefyd pan fydd pethau'n peryglu mynd yn anghywir, mae hyn yn rhoi cyfle i chi ymyrryd yn gynnar ac i greu eiliadau dysgu gyda'ch plentyn.

Mae nifer cynyddol o apiau a datrysiadau meddalwedd a all eich helpu chi a'ch plentyn i edrych ar ôl eu hunain. Gall y rhain eich helpu i fonitro eu gweithgareddau'n agos a chaniatáu i chi ymyrryd os oes angen eich help arnynt neu pryd.

Dywedwch wrth eich plentyn bob amser beth rydych chi'n ei fonitro a pham. Cydnabod y bydd plant eisiau rhywfaint o breifatrwydd, felly byddwch yn barod i addasu a lleihau lefel y monitro a roddwch ar waith wrth i'ch plentyn aeddfedu. Dim ond ymyrryd mewn sefyllfaoedd lle rydych chi'n meddwl bod eich plentyn mewn perygl o niwed.

Offer a chyngor i atal y risg

Offer dyfais afal

Amser sgrin o iOS

Mae'r swyddogaeth Amser Sgrin ar ddyfeisiau Apple yn caniatáu ichi osod cyfyngiadau amser, cynnwys a chyfyngiadau preifatrwydd trwy ddefnyddio cod pas. Gwel y canllaw sut-i i'w sefydlu.

Rhannu Teulu ar ddyfeisiau Apple

Mae'r nodwedd hon ar ddyfeisiau Apple yn caniatáu ichi rannu storio cwmwl a phrynu. Mae'n caniatáu ichi fonitro defnydd amser sgrin eich plant, pa wefannau maen nhw'n ymweld â nhw, a'r apiau maen nhw'n eu defnyddio. Gwel y canllaw sut-i i'w sefydlu.

Mynediad dan Arweiniad ar ddyfeisiau Apple

mae gan iOS fynediad dan arweiniad hefyd sy'n ffordd annibynnol o reoli mynediad i ap sengl am amser penodol, sy'n ddefnyddiol os ydych chi'n rhannu dyfeisiau. Gallwch chi darganfyddwch fwy yma.

Band Eang Cartref a WiFi

Yn ogystal â defnyddio apiau ac offer ar ddyfais, gallwch hefyd osod hidlwyr ar fand eang eich cartref, rheoli'r hyn y mae eich plentyn yn ei weld ar ystod o gonsolau a llwyfannau gemau, rheoli eu cyfrifon ar liniaduron a chyfrifiaduron personol, a throi ymlaen i chwilio'n ddiogel. Ewch i'n canllawiau sut i reoli rhieni i gael canllawiau gweledol syml i ddefnyddio gosodiadau diogelwch am ddim.
Gallwch hefyd osod hidlwyr ar ffôn clyfar eich plentyn - gallwch reoli cynnwys gwefan hidlo a chyfyngu mynediad i wefannau oedolion. Gweld ein iOS canllaw sut i arwain am ragor o wybodaeth.

Offer dyfais Android

Dolen Teulu Google

Mae Google Family Link yn caniatáu ichi oruchwylio, rheoli mynediad o bell, ac ychwanegu hidlwyr a chyfyngiadau cynnwys at ddyfais Android eich plentyn. Yn bwysig, gallwch ddefnyddio ffôn clyfar Android neu iOS i fonitro dyfais Android eich plentyn. Gwel y canllaw sut-i i'w sefydlu.

Lles Digidol Google

Mae'n rhoi mynediad i chi i ystod o ddata amser sgrin sy'n caniatáu ichi adolygu'r apiau rydych chi'n eu defnyddio a'r amser a dreulir arnynt. Mae hefyd yn bwysig yn cynnwys gallu rheolaethau rhieni o Google Family Link. Dysgwch fwy am y nodwedd.

Google Chwarae Store

Gallwch reoli'r apiau y gall eich plentyn eu lawrlwytho o'r siop apiau trwy ddefnyddio'r gosodiadau yn y PlayStore go iawn. Gwel y canllaw sut-i i'w sefydlu.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Arhoswch i ymgysylltu â'ch bywyd ar-lein ac all-lein

Gofynnwch i'ch CYP beth maen nhw'n ei wneud, unrhyw beth sy'n digwydd yn ystod y dydd, gofynnwch pwy yw eu ffrindiau. Siaradwch am hyn yn agored mewn amgylchedd hamddenol.

Dysgwch eich PPhI i fod yn gyffyrddus â dweud 'na'

Dysgwch iddynt, os yw rhywun eisiau gweld neu dderbyn unrhyw noethlymunau neu unrhyw fideos neu luniau rhywiol eglur ohonynt eu hunain i ddweud 'na'.

Dysgwch eich PPhI am ffiniau eu corff

Addysgwch nhw ar y ffaith na ddylai unrhyw un weld na chyffwrdd â rhannau eu corff, ac ni ddylent dynnu lluniau, ac nad yw cyfrinachau yn iawn nac yn sgyrsiau cyfrinachol.

Arhoswch yn rhan o'u bywyd digidol

Darganfyddwch y math o bethau y mae eich plentyn yn hoffi eu gwneud ar-lein a chytuno ar ba wefannau ac apiau sydd orau iddynt eu defnyddio.

Cytundeb teulu

Gallwch ddefnyddio ein cytundeb teulu digidol i gadw golwg ar y rheolau hyn a'u hadolygu wrth i'w gweithgareddau newid ar-lein ac mae angen llai o fonitro arnynt.

Sefydlu rheolaethau rhieni

Gwnewch ddefnydd ohono rheolaethau rhieni band eang ar gael ar y gwasanaethau band eang mwyaf poblogaidd. Maent yn caniatáu ichi hidlo pa wefannau y gallwch eu cyrchu o unrhyw ddyfais sy'n gysylltiedig â'ch WiFi. Byddwch yn ymwybodol bod hidlwyr yn blocio ar lefel gwefan, nid ydyn nhw'n hidlo darnau unigol o gynnwys o fewn gwefan.

Defnyddiwch osodiadau diogelwch ar apiau

Rheoli eu mynediad trwy osod y gosodiadau cywir ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio. Defnyddiwch unrhyw hidlwyr diogelwch sydd ar gael ar y gwefannau maen nhw'n eu defnyddio a rhwystro pop-ups i'w hatal rhag gweld hysbysebion a allai fod â chynnwys amhriodol. Ewch i'n rheolaethau rhieni a chanllawiau preifatrwydd i gael mwy o wybodaeth.

Diffoddwch chwiliad diogel

Troi ymlaen Google SafeSearch a throi ymlaen Modd Cyfyngedig YouTube i sicrhau eu bod yn gweld canlyniadau chwilio sy'n briodol i'w hoedran.

Dysgwch iddyn nhw sut i adrodd

Sicrhewch eu bod yn gwybod y dylent riportio cynnwys ymosodol neu amhriodol ar y platfform cymdeithasol ac ystyried blocio unrhyw un a allai fod yn dweud pethau niweidiol.

Sgyrsiau i'w cael

Sôn am gynnwys amhriodol

Gwnewch yn ymwybodol y gallent weithiau ddod ar draws pethau y byddai'n well ganddynt beidio â'u gweld, neu y byddai'n well gennych na fyddent yn eu gweld.

Helpwch nhw i weld cynnwys ffug

Siaradwch â nhw am yr hyn sy'n real ac yn ffug ar-lein - CBBC mae ganddo fideos ac erthyglau y gallwch chi eu rhannu gyda'ch plentyn.

Trafod strategaethau ymdopi

Sicrhewch eu bod yn gwybod beth i'w wneud pan welant pop-ups annisgwyl, a allai gynnwys rhannu gyda chi a'u cau. Dywedwch wrthyn nhw am beidio â chlicio ar unrhyw ffenestri naid annisgwyl.

Delio â Materion

Os yw PPhI wedi gweld cynnwys amhriodol sydd wedi effeithio arnynt, dyma rai camau y gallwch eu gwneud (byddwch am ei addasu i gyd-fynd â'ch gwybodaeth am eich PPhI):

 • Trafodwch sut y daethant ar draws y cynnwys - a oeddent yn chwilfrydig yn syml ac wedi baglu ar ei draws yn ddamweiniol, neu a oeddent yn ei chwilio’n fwriadol?
 • Sicrhewch nhw nad yw'n beth drwg a dangoswch eich bod chi'n deall eu chwilfrydedd. Er y gall y pynciau fod yn anghyfforddus i siarad amdanynt, mae'n bwysig peidio â chilio rhag eu helpu i ddeall yr hyn y maent wedi'i weld
 • Os ydyn nhw'n chwilio amdano - ceisiwch ddarganfod pam eu bod yn teimlo'r angen - helpwch nhw i ddeall y gallai fod yn well dod atoch chi neu oedolyn dibynadwy arall os oes ganddyn nhw unrhyw gwestiynau penodol
 • Os awgrymwyd y cynnwys gan ffrind a gallant ddangos iddynt sut i herio eu ffrindiau yn ysgafn os ydynt yn gweld eu cynnwys yn sarhaus
 • Siaradwch am sut roedd yn gwneud iddyn nhw deimlo i asesu pa gefnogaeth emosiynol y gallai fod ei hangen arnyn nhw
 • Os na allant siarad â chi, mae yna sefydliadau fel Childline lle gallant siarad â chwnselwyr hyfforddedig am yr hyn y gallent fod yn ei deimlo
 • Adolygu gosodiadau a rheolyddion ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i sicrhau bod y rhain yn cael eu gosod i'r lefelau cywir
 • Os yw'r cynnwys yn eu hystyried yn ddwfn, ystyriwch eu cynghori i gymryd seibiant rhag mynd ar-lein, a chanolbwyntio ar weithgareddau eraill a allai eu gwneud yn hapusach
 • Os ydych chi'n teimlo y gallai'r cynnwys fod yn effeithio ar iechyd meddwl a lles eich plentyn, mae'n well mynd i weld eich meddyg teulu. Yn dibynnu ar ddifrifoldeb y sylwadau, efallai y byddai'n syniad da ffeilio adroddiad yr heddlu. Os cymerwch y cam hwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw rhywfaint o dystiolaeth sy'n cofnodi'r hyn sydd wedi digwydd a sut mae wedi effeithio arnynt

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Cymorth i rieni a gofalwyr

Canllawiau sut i reoli rhieni

 

.

Meddyliau ifanc - 0808 802 5544 (ar agor 9.30 am - 4 pm)

.

Cyswllt ar gyfer teuluoedd â phlant anabl - 0808 808 3555 (ar agor 10 am - 5pm)

Riportio Cynnwys Niweidiol - Helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein

Plant a phobl ifanc

Beth yw cynnwys amhriodol?

Llinell blant - 0800 1111 (ar agor 24 awr)

Samariaid - 08457 90 90 90 (ar agor 24 awr)

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella