BWYDLEN

Cadw'n ddiogel wrth hapchwarae

Cefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal

Mae hapchwarae yn rhan fawr o fywydau plant a phobl ifanc heddiw ac nid yw'r rhai sydd â phrofiad o fyw mewn gofal yn eithriad. Maent yn darparu adloniant, meithrin perthnasoedd, dysgu a chyfleoedd datblygu i blant a phobl ifanc. Fodd bynnag, mae yna risgiau i'w diogelwch, iechyd meddwl a chorfforol i'w hystyried hefyd.

Gweld mewnwelediad a chyngor ar sut i annog plant a phobl ifanc mewn gofal i wneud dewisiadau mwy diogel a doethach wrth hapchwarae ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mae rhyngweithio ag eraill ar-lein trwy gemau aml-chwaraewr wedi dod yn rhan annatod o fywydau llawer o blant a phobl ifanc gan gynnwys y rhai sydd â phrofiad o fyw mewn gofal. Gall unrhyw gêm sydd â swyddogaeth rhannu neu sgyrsiau yn ôl swyddogaeth llais neu destun ddatgelu plant a phobl ifanc i niwed ar-lein fel seiberfwlio, cam-drin a chamfanteisio.

I lawer o blant a phobl ifanc, mae hapchwarae ar-lein yn ofod i chwarae a chymdeithasu. Gellir ei ddefnyddio i gynnal cyfeillgarwch a gwneud rhai newydd. Gall fod yn arbennig o bwysig i blant a phobl ifanc a all gael eu hynysu'n fwy cymdeithasol oddi wrth eu cyfoedion oherwydd eu profiadau gofal. Rhaid i rieni a gofalwyr fod yn ymwybodol y gall priodfab a chamdrinwyr ddefnyddio swyddogaeth llais neu destun mewn gemau i ynysu gamers a chwalu eu perthnasoedd dibynadwy.

Budd-daliadau

Plant hapchwarae ar-lein i gysylltu, creu, a rhannu gydag eraill ar-lein sy'n dod ag ystod o fuddion a all gefnogi eu lles, gan gynnwys:

Ennill sgiliau cymdeithasol

Chwarae, sgwrsio, a chydweithredu â chwaraewyr eraill ledled y byd sy'n helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a dinasyddiaeth ddigidol.

Datblygu sgiliau datrys problemau

Gall cydsymud llaw-llygad, gwrando a datrys problemau wella.

Annog creadigrwydd

Mae offer ar gael i helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu eu gemau neu addasiadau eu hunain ar gyfer gemau sy'n bodoli eisoes, gan alluogi creadigrwydd a dysgu. Gellir gwerthu'r gemau hyn ar-lein gan gynhyrchu incwm bach.

Rheoli straen

Mae natur ymgolli yn y mwyafrif o gemau yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddianc rhag realiti a mwynhau amser segur. Mewn rhai achosion, gellir ei ddefnyddio i helpu plant i ddad-straen.

Dod o hyd i gymuned o bobl o'r un anian

Mae grwpiau hapchwarae a diddordebau arbennig yn ffyrdd defnyddiol i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal ddod o hyd i lais a chymuned y gallant gymryd rhan ynddo. Mae grwpiau o'r fath yn caniatáu i blant a phobl ifanc benderfynu a ydyn nhw'n rhannu eu statws gofal ai peidio.

Adnoddau dogfen

Gweler 'Y Buddion' yn ein canllaw gemau ar-lein i gael mwy o gefnogaeth

Gweler y canllaw

Y Peryglon

Pa ymddygiadau / risgiau y dylai rhieni a gofalwyr wylio amdanynt o ran hapchwarae ar-lein?

Mae cymryd risg yn agwedd bwysig ar ddatblygiad plentyn neu berson ifanc a dylid ei gefnogi. Mae cymryd risg yn cynyddu wrth i blant a phobl ifanc heneiddio. Nid yw amddiffyniad rhag risg trwy unigedd llwyr yn paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer bywyd fel oedolyn.

Felly, gall caniatáu sefyllfaoedd cymryd risg gyda goruchwylio helpu plant a phobl ifanc i adeiladu eu gwytnwch digidol a chymryd perchnogaeth o'r broses o wneud penderfyniadau mewn amgylchedd mwy diogel. Mae cymhwyso'r cysyniad hwn i gemau ar-lein yn bwysig i'w hannog i wneud dewisiadau mwy diogel wrth chwarae ar-lein.

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc o unrhyw gefndir fod mewn perygl o niwed ar-lein, ond mae rhai yn fwy agored iddo nag eraill. Gall plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal fod mewn mwy o berygl neu arddangos yr ymddygiadau canlynol:

Cam-drin ar-lein

Mae gemau ar-lein yn aml yn gofyn am brynu eitemau, fel arfau neu 'grwyn', cyn symud ymlaen i lefelau uwch. Gall hyn effeithio ar blant a phobl ifanc mewn gofal sydd â llai o fynediad at gronfeydd a dulliau talu ar-lein. Gall priodfabwyr ac ysglyfaethwyr weld y cyfyngiad hwn, naill ai trwy'r gêm heb symud ymlaen neu wrth sgwrsio, a byddant yn talu am, neu'n cynnig anrhegion i'r person ifanc fel rhan o'r broses ymbincio.

Efallai y bydd priodfabod yn annog plant a phobl ifanc i siarad â nhw trwy glustffonau i geisio cadw manylion eu sgwrs yn breifat ac ynysu'r plentyn neu'r person ifanc ymhellach. Felly argymhellir bob amser, os yw plentyn yn siarad â ffrindiau trwy apiau fel Discord, mae'n cael ei wneud trwy siaradwyr yn hytrach na chlustffonau i aros ar ben yr hyn sy'n cael ei rannu.

Pe bai plentyn neu berson ifanc yn cael ei roi mewn gofal oherwydd camdriniaeth ac esgeulustod gallant fod yn agored i niwed yn emosiynol ac felly mwy o sylw risg o gael eu paratoi ar-lein neu gam-drin plant yn rhywiol.

Pryderon preifatrwydd

 • Y perthynas anhysbysrwydd hapchwarae ar-lein yn gallu annog plant a phobl ifanc i fentro a dweud neu wneud pethau na fyddan nhw'n eu gwneud yn y byd go iawn. Efallai y bydd gan blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal wahanol brofiadau cymdeithasol a safbwyntiau cymryd risg i'w cyfoedion, gan wneud hyn yn ystyriaeth bwysig i'r grŵp hwn wrth hapchwarae ar-lein.
 • Gall sgyrsiau sgwrsio gynnwys cysylltiadau a fyddai wedi'u 'cyfyngu' ar ffonau, fel teulu biolegol neu ddieithriaid. Gall fod yn anodd dod o hyd i gyswllt â rhiant biolegol a'i ddilyn er enghraifft oherwydd gallant ddefnyddio ID gamer yn hytrach na'u henw
 • Er mwyn cofrestru i chwarae gemau bydd angen cyfeiriad e-bost ond mae ID gêm fel arfer yn enw defnyddiwr neu'n 'tag gamer' sy'n benodol i'r platfform (PlayStation neu Xbox) neu'r gêm unigol os yw'n chwarae ar gyfrifiadur personol, porwr gwe, neu ap symudol.
 • Gall hefyd fod yn hawdd i bob plentyn a pherson ifanc rannu gwybodaeth yn ystod sesiynau sgwrsio. I'r rhai sydd â phrofiad gofal, gall effeithiau rhannu fod â gwahanol arwyddocâd yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Er enghraifft eu lleoliad gofal, hanesion personol, a'u perthynas (au) ag aelod (au) eu teulu biolegol a allai eu gadael yn agored i gael eu hadnabod oddi ar-lein.
 • Mae'n bwysig tynnu sylw plant a phobl ifanc na ddylai enwau defnyddwyr a thagiau gamer gynnwys unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod.

Cynnwys amhriodol

 • Mae llawer o wefannau, gemau ar-lein, ac apiau wedi'u cynllunio gyda systemau gwobrwyo i annog defnydd rheolaidd, rheolaidd. Gall y rhain arwain at ddefnydd gormodol a hyd yn oed dibyniaeth, a all gael effaith fawr ar les plentyn neu berson ifanc
 • Mae gemau yn ôl oedran a chynnwys ond gall plant a phobl ifanc gael mynediad at gemau trwy ddefnyddio dyddiad geni ffug os yw eu cyfrif yn cael ei oruchwylio
 • Cymunedau Gamer sy'n cynnwys fideo a ffrydio byw gweithgaredd fel phlwc heb gyfradd oedran na chyfyngiadau a gall plentyn neu berson ifanc wylio lefelau ymddygiad amhriodol yn hawdd a chymryd rhan mewn sgyrsiau heb eu modiwleiddio
 • Mae gemau multiplayer yn grwpio chwaraewyr unigol yn dimau, claniau neu bartïon. Gall aelodau'r tîm fod yn unrhyw oedran, gan gynnwys plant, pobl ifanc, ac oedolion yn yr un gêm, a gall sgwrsio fod yn oedolyn-ganolog gydag iaith amhriodol. Efallai na fydd y plentyn neu'r person ifanc yn gwybod oedran na hunaniaeth y person neu'r bobl, maen nhw yn y gêm gyda nhw

Seiberfwlio / Trolio

 • Mae'r adran sgwrsio mewn gemau yn fath arall o gyfathrebu heb ei fesur rhwng y plentyn, y person ifanc, a'i ffrindiau, ei deulu, a dieithriaid y gellir eu defnyddio ar gyfer cam-drin a seiberfwlio
 • Gall plentyn neu berson ifanc nad yw cystal mewn gêm neu sydd â llai o 'bethau ychwanegol' o brynu mewn-app beri i'r tîm fethu a allai arwain at gamdriniaeth, bwlio, a gwahardd o'r grŵp, gan effeithio ar eu hiechyd meddwl.

Iechyd corfforol a meddyliol

Gamblo

 • Blychau loot cynnig gwobr ar hap, amhenodol yn gyfnewid am daliad. Mae chwaraewyr yn talu am y blwch ysbeilio cyn eu bod yn gwybod beth sydd ynddo, ac os nad yw'r canlyniadau yr hyn yr oeddent ei eisiau gellir eu tynnu i mewn i barhau i dalu am fwy o flychau ysbeilio i geisio cael yr eitem maen nhw ei eisiau. Mae llawer yn ystyried hyn fel math o gamblo a gall arwain pobl ifanc i mewn gamblo mewn gweithgareddau ar-lein ac all-lein eraill

Sgamiau seiber

Canfyddiadau o'n ymchwil wedi canfod bod plant a phobl ifanc mewn gofal yn arbennig o agored i sgamiau seiber.

Mae hyn yn arbennig o ddifrifol o fewn hapchwarae oherwydd gyda thwf pryniannau yn y gêm mewn gemau rhydd-i-chwarae, mae twyllwyr yn edrych yn gynyddol i ymdreiddio i gemau neu greu sgamiau i ddwyn data ac arian oddi wrth gamers diarwybod. Yn ôl Action Fraud Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018, Twyll Gweithredu derbyniodd 35 adroddiad o dwyll yn ymwneud â Fortnite, gyda cholled gyfan o £ 5,119 - cyfartaledd o £ 146 y dioddefwr.

Yn ogystal â sgamiau seiber, mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal hefyd yn fwy tebygol o ddioddef ymddygiad ymosodol seiber. Mae hyn yn nodweddiadol pan fydd ymddygiad ymosodol yn digwydd rhwng pobl ar-lein fel unwaith ac am byth neu weithiau. Weithiau gellir ei ddefnyddio fel ffordd i fwlio neu drin a dychryn eraill. Enghraifft o hyn yw os yw plentyn yn chwarae gyda ffrindiau a'i fod yn cael ei wawdio am fod yn “noob” neu gall griefer (chwaraewr â bwriad gwael) dargedu chwaraewyr eraill yn fwriadol i'w cythruddo a'u haflonyddu'n fwriadol i ennill gêm.

Esboniwyd y meysydd risg dogfen

Cynnwys - Bod yn agored i gynnwys amhriodol neu niweidiol a all gynnwys bwlio a cham-drin, neu bynciau niweidiol (ee pornograffi, hunan-niweidio, ac ati)

Cysylltu - Cyfarfod â dieithriaid a chymryd rhan mewn perthnasoedd risg uchel ar-lein

Cynnal - Pan fydd plentyn yn ymddwyn mewn ffordd sy'n cyfrannu at gynnwys neu gyswllt peryglus neu sy'n derbyn ymddygiad niweidiol ar-lein

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:

 • Mae gemau modern yn aml yn dibynnu ar rolau 'tîm' ac mae chwaraewyr yn gofyn am fynediad ar-lein i gymryd rhan, p'un ai trwy Xbox, PlayStation, neu ddyfeisiau symudol. Mae timau'n cyfathrebu trwy adran sgwrsio'r gêm a gall sylwadau gael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar blant a phobl ifanc.
 • Mae plant a phobl ifanc yn tueddu i weld dim ffiniau rhwng eu bywyd ar-lein a'u bywyd all-lein ac yn aml maent yn dod yn ddioddefwyr ar-lein, trwy rywun sy'n eu hadnabod oddi ar-lein ac sy'n ymwybodol o'u 'bregusrwydd'. Yn y modd hwn, mae gan y tramgwyddwr y wybodaeth i'w trin yn enwedig os yw'n profi gwendidau.
 • Efallai y bydd plant a phobl ifanc yn eich gofal yn profi pob math o risg - cynnwys, cyswllt ac ymddygiad wrth hapchwarae. Lle mae eu hanes a'u profiadau blaenorol ar y rhyngrwyd wedi cael eu rheoli neu heb eu rheoleiddio, efallai eu bod eisoes wedi bod yn agored i'r risgiau hyn ac yn gweld y gweithgaredd yn dderbyniol neu fel “tynnu coes”.

Y Heriau

Anos cydnabod 'ffrindiau go iawn'

Efallai y bydd plant a phobl ifanc mewn gofal yn chwilio am chwaraewyr mewn gemau ar-lein i ddarparu cyswllt a rhyngweithio sefydlog (da neu ddrwg) yn lle rhyngweithio corfforol. Efallai eu bod wedi dysgu peidio ag ymddiried mewn oedolion sy'n rhoi gofal ond gallant gael eu hennill gan gysylltiadau ar-lein sy'n gwneud yr hyn maen nhw'n dweud y byddan nhw'n ei wneud, yn rhoi gwobrau, ac yn dweud pethau cadarnhaol.

Mae hapchwarae yn cynnwys gwylio ffrydiau byw

Fideos a ffrydiau byw o weithgaredd gamer ar wefannau fel YouTube ac phlwc dangos i blant a phobl ifanc sut i chwarae gemau. Maent yn mwynhau gwylio'r chwaraewyr hyn, a allai fod yn weithwyr proffesiynol, yn hapchwarae ar lefel uwch. Os yw plentyn neu berson ifanc wedi'i gyfyngu rhag chwarae gêm byddant yn troi at y fideos a'r ffrydiau byw hyn yn lle, gan negyddu'n rhannol yr effaith o beidio â chael chwarae. Hefyd gan y gallai ffrydiau byw fod heb eu modiwleiddio, gallant fod yn agored i iaith neu gynnwys amhriodol a allai effeithio ar eu lles.

Rhannu gormod o wybodaeth

Gall plant hefyd gael eu temtio i 'or-rannu' gwybodaeth ar-lein, yn anfwriadol ai peidio, a all eu hadnabod, eu statws, neu eu gofalwyr. Gall hyn fod trwy gynnwys eu postiadau neu ddelweddau (gwisgoedd ysgol, cartrefi, eu hoff olygfeydd), postio eu lleoliad yn rheolaidd, neu trwy ddewis o ddynodwyr fel enwau defnyddwyr a thagiau gamer.

Unwaith yn y gêm, mae'n gyffredin defnyddio enw sgrin neu dag gamer. Er enghraifft, gall enw defnyddiwr fel janedoe0904 awgrymu eu DOB ym mis Medi 2004 gan wneud adnabod ar-lein yn symlach. Gall fod yn fuddiol cuddio'r enw defnyddiwr, er y gallai hyn fod yn dweud wrth berson ifanc i fod yn wirion, felly ewch gyda hyn gyda thrafodaeth sy'n briodol i'w oedran ynghylch diogelwch, preifatrwydd a diogelu data.

Pa bethau ddylech chi eu hystyried?

Dylai rhieni a gofalwyr gadw llygad am newidiadau ymddygiad i benderfynu a yw plentyn neu berson ifanc yn profi niwed ar-lein (seiber-sgamiau, seiberfwlio, secstio, cam-drin rhywiol ar-lein, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, ac ati).

Dyma rai pethau i feddwl amdanynt:

 • A yw eu hymddygiad wedi newid?
 • Ydy eu grŵp cyfeillgarwch yn newid?
 • Cymryd rhan mor gynnar â phosib. Byddwch yn bositif am eu gweithgaredd ar-lein
 • Dangos a rhannu sgiliau ac ymddygiad da yn eich gweithgaredd ar-lein eich hun
 • Siaradwch yn gynnar ac yn aml i annog deialog a'i wneud yn naturiol
 • Sicrhewch fod ganddyn nhw rwydwaith cymorth da
 • Eu haddysgu ar risgiau a buddion cysylltiadau trwy hapchwarae
 • Grymuso a chefnogi nhw i wneud eu dewisiadau eu hunain a bod yno os aiff yn anghywir
 • Dewch i adnabod eu gweithgaredd hapchwarae a'u hanes blaenorol
 • Os ydyn nhw'n defnyddio eu cyfeiriad e-bost wrth arwyddo i wneud pethau, gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n deall rheolau preifatrwydd a diogelwch
 • Ychwanegwch weithgaredd a diogelwch rhyngrwyd, gan gynnwys chwarae gemau, at eu cynllun lleoliad a'u cynllun gofal fel bod pawb sy'n ymwneud â'r plentyn yn cytuno arno

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Offer a chyngor i atal y risg

Mae paratoi eich hun i ddiogelu plant a phobl ifanc yn gofyn am gymysgedd o sgiliau cyfathrebu a pherthynas a'r gallu i weithio ar lefel dechnegol. Bydd cadw'r wybodaeth ddiweddaraf am y dirwedd ddigidol gyfredol trwy eich hyfforddiant a'ch ymchwil eich hun yn helpu i wneud eich diogelwch yn fwy effeithiol. Yn ogystal, mae cael perthynas dda gyda'r plentyn neu'r person ifanc yn bwysig iawn er mwyn sicrhau eu bod yn gallu rhannu unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw a cheisio a derbyn cefnogaeth pan fydd ei angen arnyn nhw.

Mae'n bwysig nodi nad yw presenoldeb risg yn awgrymu niwed gwirioneddol, ond bydd gwaith tîm, gan gynnwys pawb sy'n ymwneud â'ch plentyn neu berson ifanc, ac agwedd gadarnhaol, ragweithiol tuag at eu gweithgaredd ar-lein yn creu awyrgylch digidol da, gan leihau'r tebygolrwydd o nhw yn profi niwed ar-lein.

Dyma ychydig o gyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud i leihau risg, lliniaru niwed, a datblygu ethos o ddiogelu digidol i blant a phobl ifanc yn eich gofal.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Creu cytundeb teulu

 • Gall cael cytundeb pawb sy'n ymwneud â'r plentyn trwy'r cynlluniau lleoliad a gofal, cytundebau teulu ac ati. Gall teulu fod yn ddefnyddiol os yw rôl, disgwyliadau a chosbau pawb am ddiffyg cydymffurfio yn glir ac yn cael eu dilyn yn gyson. Gallant fod yn arbennig o fuddiol lle mae'r holl grwpiau gofal o amgylch y plentyn neu'r person ifanc yn cytuno â nhw ac yn eu cefnogi
 • Sefydlu cyfrif teulu a rheolaethau rhieni
 • Lle bo modd, defnyddiwch Gyfrif Teulu fel y rhai sydd ar gael ar PlayStation ac Xbox a all reoli gwariant, mynediad a rheolaeth rheolaethau rhieni
 • Lle nad yw'n briodol i blentyn neu berson ifanc gael mynediad ar-lein, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn sefydlu dyfeisiau yn gyntaf a chofiwch gael gwared ar fynediad ar-lein unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau

Cydymffurfio â'r Cod Ymarfer

Deall a chydymffurfio â chanllawiau rhyngrwyd neu gyfryngau cymdeithasol neu God Ymarfer y Gwasanaeth Maethu. Gadewch i'ch plentyn wybod bod gennych chi reolau i'w dilyn hefyd.

Canllaw apiau

Os ydych chi'n chwilio am ddyfeisiau rheoli rhieni pwrpasol sy'n plygio i gefn eich llwybrydd, mae yna ystod o gynhyrchion premiwm a all gynnig lefelau rheoli gwell ar gyfer dyfeisiau plant a darparu gwasanaeth Wi-Fi ar wahân iddynt eu defnyddio. Cymerwch gip ar ein Canllaw Apps Monitro am fwy o gyngor.

Rheolaethau rhieni

Adeiledig yn rheolaethau rhieni ar gael ar ddyfeisiau symudol a gemau, yn ogystal ag mewn gemau eu hunain. Fodd bynnag, gellir ystyried y rhain fel offer ysbïo gan blant a phobl ifanc a dylid eu defnyddio ar y cyd ag offer eraill a deialog barhaus sy'n briodol i'w hoedran.

 • Os ydych chi'n chwilio am ddyfeisiau rheoli rhieni pwrpasol sy'n plygio i gefn eich llwybrydd, mae yna ystod o gynhyrchion premiwm a all gynnig lefelau rheoli gwell ar gyfer dyfeisiau plant a darparu gwasanaeth Wi-Fi ar wahân iddynt eu defnyddio. Cymerwch gip ar ein Canllaw Apps Monitro am fwy o gyngor. Sefydlu cytundeb teulu i reoli disgwyliadau o ran defnyddio sgrin i mewn ac allan o'r cartref
 • Bydd cysylltu â'r ysgol a deall eu polisïau a'u gweithdrefnau yn galluogi trafod a defnyddio dulliau tebyg

Dysgu am gemau

Dysgu am y gemau gan sefydliadau fel Ymwybodol Net, Hapchwarae Taming, Gofynnwch Am Gemau ac Common Sense Cyfryngau yn rhoi mewnwelediad da i ba gemau sy'n briodol i blant neu bobl ifanc yn eich gofal.

Os yw plentyn neu berson ifanc wedi profi cynnwys niweidiol ar-lein, adrodd amdano.

Cynnwys eu hysgol

Cysylltu â'r ysgol neu'r darparwr addysg a deall eu polisïau a'u gweithdrefnau i alluogi trafod a defnyddio dulliau tebyg.

Sgyrsiau i'w cael

Adeiladu gwytnwch plant a phobl ifanc i wneud dewisiadau mwy diogel a doethach ar-lein. Mae gwneud hynny trwy gymryd rhan mewn sgyrsiau rheolaidd, agored, bitesize a pherthnasol gyda nhw am eu bywydau ar-lein yn un o'r ffyrdd gorau o adeiladu a datblygu strategaethau ymdopi. Mae hefyd yn rhoi ffordd haws i chi wybod pryd i'w cefnogi.

Mewngofnodi gyda nhw

Gofynnwch gwestiynau agored a gwrandewch yn llawn ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud heb dybio unrhyw beth na gorymateb. Byddwch yn anfeirniadol. Efallai y bydd rhai plant a phobl ifanc yn disgwyl y byddwch chi'n ymateb yn wael i'r hyn maen nhw'n ei ddweud felly bydd dangos iddyn nhw eich bod chi'n gallu gwrando ac ymateb yn bwyllog ac yn gefnogol yn fuddiol.

Gofynnwch iddyn nhw am bwy maen nhw'n ymgysylltu â nhw ar gemau ac apiau ar-lein fel negeseuon a ffrydio byw. Mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn aml yn ymateb yn gadarnhaol i roddion fel postio llawer o hoff neu galonnau a thwyllwyr neu 'bryniannau mewn app' mewn gemau sy'n ennyn ymddiriedaeth. Gall fod yn anodd esbonio i blentyn neu berson ifanc y gallai fod gan y rhoddwr gymhellion briw oni bai bod hyn yn rhan o ddeialog barhaus ynghylch mynediad a defnydd.

Cael sgyrsiau parhaus

Gall cael sgyrsiau parhaus ynghylch preifatrwydd (i beidio â rhoi gwybodaeth bersonol allan) a phreifatrwydd data (yr hyn y mae apiau a gemau 'am ddim' yn ei gymryd oddi wrthym yn gyfnewid) gyfyngu ar risgiau ond gall gosodiadau priodol mewn rheolaethau rhieni hefyd helpu. Mae'n bwysig gwirio gosodiadau preifatrwydd gêm ac ap yn rheolaidd.

Gwybod y ffeithiau

 • O dan gyfreithiau diogelu data, o fis Medi 2020, bydd yn rhaid i ddarparwyr gwasanaeth a datblygwyr apiau sy'n monitro defnydd a gweithgaredd plentyn gydymffurfio â safonau dylunio newydd sy'n hysbysu defnyddwyr eu bod yn cael eu monitro a darparu gwybodaeth ac arweiniad sy'n briodol i'w hoedran. Gall hwn fod yn bwnc i ysgogi trafodaeth a rhyngweithio a fydd o fudd i ddealltwriaeth y person ifanc.
 • Dysgwch am y gemau, eu sgôr oedran a'u disgrifyddion cynnwys o wefannau fel PEGI ac Common Sense Cyfryngau.

Mae'n syniad da rhoi gwybod i blant a phobl ifanc eich bod chi ar eu hochr nhw ac os bydd unrhyw beth yn digwydd gallwch chi weithio gyda'ch gilydd i'w ddatrys. Bydd hyn yn meithrin ymddiriedaeth ac yn sicrhau eu bod yn dod atoch chi os ydyn nhw'n gwneud neu'n gweld unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu.

Trafod rheolaeth amser sgrin

 • Pan fydd cyswllt wyneb yn wyneb yn gyfyngedig, efallai mai cyswllt dros sgriniau yw'r ffordd orau i blant a phobl ifanc gynnal eu perthnasoedd â chyfoedion. Gall esbonio'r gwahaniaeth rhwng defnydd 'goddefol' hy fideo neu deledu, a defnydd 'gweithredol' hy addysg, hapchwarae, galwadau fideo, arwain at ddefnydd mwy cytbwys. Gwelwch ein 'Creu canllaw awgrymiadau diet cytbwys' am fwy o gyngor ar hyn.
 • Er y gall fod yn anodd cytuno ar y defnydd gormodol o sgriniau gyda chymaint o ffocws ar ddefnyddio technoleg, ceisiwch gytuno i reoliadau a rheolaethau penodol. Megis diffodd Wi-Fi a dyfeisiau llaw ar yr amser y cytunwyd arno (awr cyn amser gwely yn cael ei argymell) neu ganiatáu nifer penodol o oriau'r dydd. Byddem eich annog i sefydlu patrymau gweithgaredd. Gallai hyn fod yn gosod amser penodol ar gyfer hapchwarae, gan sicrhau eu bod yn cymryd egwyliau rheolaidd. Gall fod yn ddefnyddiol a rhoi ymdeimlad o reolaeth ac ymglymiad i'r plentyn neu'r person ifanc yn ei hunanofal ei hun pan fydd ar-lein.
 • Os ydyn nhw'n defnyddio sgriniau gyda'r nos, gall hyn darfu ar eu cylchoedd cysgu oherwydd y golau glas o sgriniau'n twyllo ein hymennydd i feddwl ei fod yn dal i fod yn olau dydd, gan ei gwneud hi'n anodd cysgu. Sicrhewch gosodiadau hidlydd golau glas ar eu dyfais yn cael eu troi ymlaen i leihau'r effaith ar gwsg.

Gofynnwch iddyn nhw am eu bywyd digidol

Trafodwch eu gweithgaredd ar-lein i egluro sut maen nhw'n defnyddio gêm neu blatfform gan eich helpu chi i reoli unrhyw adborth neu sylwadau maen nhw'n eu derbyn.

Pethau i'w cofio

Sicrhewch mai dim ond rhan o ffordd o fyw gytbwys yw gweithgaredd hapchwarae ac y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydynt yn ddigidol.

Sicrhewch eu bod yn gwybod gyda phwy y maent yn cysylltu.

Eu cynnwys a'u grymuso i wneud eu penderfyniadau eu hunain mewn amgylchedd cefnogol a maethlon.

Anogwch nhw i gael rhwydwaith cymorth da y gallant droi ato yn ôl yr angen.

Ysgogi meddwl beirniadol i'w helpu i osgoi ymddygiad amhriodol ar-lein.

Delio â materion ar-lein

Dyma rai camau y gallwch eu gwneud (byddwch am ei addasu i gyd-fynd â'ch gwybodaeth am eich plentyn neu berson ifanc):

Beth yw'r prif faterion?

Ymbincio ar-lein

I rai plant a phobl ifanc, gall gwneud ffrindiau ar-lein a sgwrsio â dieithriaid gynnig math o ddihangfa neu gall wneud iawn am eu realiti all-lein.

Ar adegau hyd yn oed os ydych chi wedi cael sgwrs gyda'ch plentyn neu berson ifanc am beidio â sgwrsio â dieithriaid ar-lein, efallai y byddan nhw'n dal i'w wneud beth bynnag i gyflawni'r angen i ehangu eu grwpiau cyfeillgarwch i deimlo eu bod yn cael eu derbyn a'u hoffi.

Gall ysglyfaethwyr ddefnyddio llwyfannau ar-lein fel gemau fideo aml-chwaraewr ac apiau sgwrsio i wneud cysylltiadau rhithwir ac i adeiladu perthynas ymddiriedus gyda phlant a phobl ifanc i'w cam-drin. Gallai hyn fod trwy eu hannog i symud oddi ar y prif blatfform hapchwarae a pharhau â sgyrsiau ar lwyfannau negeseuon wedi'u hamgryptio i'w hynysu ymhellach. Gallant hefyd ddefnyddio gwe-gamerâu a swyddogaethau llif byw ar y llwyfannau i gyflawni'r cam-drin neu drefnu cwrdd wyneb yn wyneb.

Nod priodfabwyr yw camarwain plant i rannu lluniau a fideos rhywiol eglur ohonynt eu hunain. Yna maen nhw'n defnyddio'r rhain fel trosoledd i gael mwy o ddelweddau gan y plentyn ac ar brydiau mae'n dod yn fwyfwy graffig a threisgar. Darllenwch fwy am Sextortion

Mae hyn yn gall cam-drin ddigwydd ar-lein neu gallant drefnu cwrdd â nhw'n bersonol gyda'r bwriad o'u cam-drin.

Mae adroddiadau Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) canfuwyd mai'r pryderon mwyaf cyffredin a godwyd o natur rywiol oedd cam-drin ar-lein a chyfoedion. Fe wnaethant dynnu sylw at yr heriau o reoli diogelwch ar-lein plant a chysylltiadau cyfoedion.

Strategaethau ymdopi

P'un a yw'ch plentyn neu berson ifanc yn chwarae gemau gyda phobl nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw neu wedi dechrau perthynas â rhywun ar-lein, mae'n bwysig cymryd y camau canlynol i'w cadw'n ddiogel rhag meithrin perthynas amhriodol ar-lein.

 • Darganfyddwch fwy am bwy yw'r person hwn a gwir natur y berthynas. Gwnewch hi'n bwynt i gysylltu â nhw'n rheolaidd am y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio a'r bobl maen nhw'n rhyngweithio â nhw ar y llwyfannau hyn.
 • Lle bo modd, anogwch nhw i ddefnyddio dyfeisiau, cadwch ddyfeisiau mewn lleoedd teuluol a rennir fel bod unrhyw un sy'n cysylltu â nhw yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Sicrhewch eu bod yn deall pam y gallai hyn helpu i'w cadw'n ddiogel fel eu bod yn fwy abl i'w wneud. Lle gallant deimlo'r angen am breifatrwydd, siaradwch â nhw, a chytuno ar yr hyn a fyddai'n gweithio orau iddynt.
 • Trafodwch yr hyn y dylent ac na ddylent ei rannu ar-lein (hyd yn oed os yw'n ymddiried yn yr unigolyn hwnnw).
 • Anogwch nhw i gadw eu gwybodaeth bersonol yn breifat.
 • Siaradwch am gydsyniad fel eu bod yn teimlo'n hyderus i ddweud na os ydyn nhw'n teimlo dan bwysau i wneud rhywbeth, dydyn nhw ddim yn gyffyrddus â nhw.
 • Ceisiwch osgoi gwneud iddynt deimlo'n ddrwg am geisio hoffter ar-lein ond cymerwch amser i egluro'r ffordd fwyaf diogel i archwilio eu teimladau.
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod i ble y gallant fynd am help os ydynt mewn trafferth neu'n poeni
 • Adolygu eu gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar apiau / platfform.
 • Dysgwch iddynt sut i rwystro ac adrodd am unrhyw beth sy'n gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus. Os ydych chi'n poeni o gwbl am gyswllt â'ch plentyn neu berson ifanc, yna rhowch wybod i'r Canolfan Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein (CEOP).

Camau i'w cymryd os yw'ch plentyn neu berson ifanc wedi rhannu llun / fideo amhriodol ohonyn nhw eu hunain i rywun ar-lein:

 • Sicrhewch nhw y byddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd i ddelio ag ef
 • Archwiliwch y ffeithiau - Gyda phwy y rhannwyd y ddelwedd ac a gafodd ei throsglwyddo?
 • Cysylltwch â darparwr y wefan - gofynnwch i'r ddelwedd gael ei thynnu o'r platfform
 • Felly Rydych Chi Wedi Noeth Ar-lein adnodd ar gyfer arferol ac ANFON
 • Cysylltwch â'r CEOP os anfonwyd y ddelwedd at oedolyn gan fod hwn yn ymbincio

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Os ydych chi'n credu bod eich plentyn mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Seiberfwlio

Oherwydd natur ryngweithiol gemau fideo, gall seiberfwlio fod yn fater y mae plant yn ei wynebu oherwydd natur rhyngweithio.

Canfu’r elusen gwrth-fwlio Ditch the Label fod 57% o’r bobl ifanc y gwnaeth eu harolygu wedi profi bwlio ar-lein wrth chwarae gemau.

Seiberfwlio yn y gêm gall ddigwydd pan fydd chwaraewyr eraill a elwir yn alarwyr yn targedu chwaraewyr eraill i gam-drin yn bwrpasol er mwyn ennill gêm. Gall y cam-drin hwn ddigwydd wrth chwarae ar wefannau gemau ar-lein a chyfryngau cymdeithasol, neu wrth ryngweithio trwy gonsolau gemau.

Strategaethau ymdopi

Os yw plentyn neu berson ifanc wedi dioddef seiberfwlio, efallai y byddan nhw'n ei chael hi'n anodd ei adnabod neu hyd yn oed ddweud wrthych pwy sy'n gwneud y bwlio, felly mae'n bwysig:

Dangoswch iddyn nhw sut y dylen nhw ymateb

Anogwch nhw i ymateb i unrhyw gamdriniaeth yn y gêm heb ymddygiad ymosodol er mwyn osgoi gwaethygu'r sefyllfa.

Dywedwch wrthyn nhw am herio'r ymddygiad ac nid yr unigolyn trwy ddweud er enghraifft “Mae'r hyn a ddywedoch chi wir yn brifo / neu'n cynhyrfu fi”.

Defnyddiwch offer i rwystro ac adrodd am gamdriniaeth

Os bydd y cam-drin yn parhau, gwnewch yn siŵr y gallant rwystro ac adrodd am y defnyddiwr ar y platfform. Os oes ganddynt swyddogaeth sgwrsio wedi'i galluogi, gallai fod yn syniad da treiglo neu analluogi sain neu destun.

Mynd i'r afael ag ef oddi ar-lein

Os ydyn nhw'n cael eu seiber-fwlio gan rywun maen nhw'n ei adnabod all-lein, gyda chytundeb y plentyn, fe allech chi ofyn iddyn nhw fynd i'r afael ag ef wyneb yn wyneb i sicrhau bod yna ddatrysiad. Os yw'n rhywun yn eu hysgol, dylai fod mesurau diogelu ar waith a allai helpu i fynd i'r afael â'r sefyllfa.

Dewch i wybod ble maen nhw'n hapchwarae

Mae'n bwysig nodi, os yw plentyn yn chwarae mewn amgylcheddau lle mae oedolion yn dominyddu, gellir ei ystyried yn dderbyniol i gyflawni rhai ymddygiadau felly mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r gemau maen nhw'n eu chwarae.

Grymwch nhw i ddod i benderfyniad

Atgoffwch y plentyn nad nhw sydd ar fai am yr hyn sy'n digwydd iddyn nhw ac y gallwch chi ddatrys y sefyllfa gyda'ch gilydd. Sicrhewch eu bod yn sicrhau nad ydyn nhw'n ynysu eu hunain rhag gweithgareddau neu ffrindiau sy'n amddifadu eu hunain o systemau cymorth y gallen nhw ddibynnu arnyn nhw.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Pryderon preifatrwydd a Gor-rannu

Efallai bod gan blant a phobl ifanc mewn gofal gefndir cymdeithasol digyswllt neu dameidiog a all eu gwneud yn or-ddibynnol ar gyfryngau cymdeithasol i ailgysylltu neu geisio cyswllt â'u teulu biolegol. Gall hyn gael effaith emosiynol ar eu lles. Pan fo cyswllt ag, er enghraifft, aelodau teulu genedigaeth neu ofalwyr blaenorol yn amhriodol, mae'n bwysig eu helpu i reoli eu gosodiadau preifatrwydd ar y llwyfannau hapchwarae cymdeithasol y maent yn eu defnyddio a'u cynghori ar ba wybodaeth i beidio â'i rhannu i gadw'n ddiogel.

Hefyd mewn rhai achosion, efallai y byddan nhw'n rhannu pyst a lluniau a allai nodi'n hawdd ble maen nhw'n mynd i'r ysgol neu beth yw eu trefn ddyddiol a allai eu rhoi mewn perygl.

Strategaethau ymdopi

 • Mae diffodd gosodiadau lleoliad a pheidio â rhannu delweddau a allai ddatgelu gormod yn allweddol i leihau'r risg o gyswllt amhriodol
 • Peidio â mewngofnodi i gemau symudol ar adegau rheolaidd fel yn ôl ac ymlaen i'r ysgol
 • Gwneud yn siŵr nad oes unrhyw fanylion adnabod mewn delweddau cefndir i gamerâu eu codi
 • Peidio â defnyddio data lleoliad nac oedran mewn tagiau gamer
 • Byddwch yn fodel rôl digidol - byddwch yn ofalus am yr hyn rydych chi'n ei rannu ag eraill, gan gynnwys yr hyn rydych chi'n ei rannu gyda'ch plentyn neu berson ifanc. Efallai y byddan nhw'n edrych at rieni / gofalwyr fel modelau o sut i ymddwyn
 • Trafodwch beth sy'n iawn ac nad yw'n iawn ei rannu - siaradwch pa wybodaeth sy'n ddiogel i'w phostio a beth sydd ddim
 • Byddwch yn glir a'u cynghori i fod yn ofalus wrth rannu gwybodaeth am faterion teuluol, materion iechyd, materion rhywiol, neu fusnes personol pobl eraill â phobl ar-lein. Er y gallai fod yn fuddiol iddynt rannu rhai pethau gyda grwpiau cymorth ar-lein, mae'n bwysig eu bod yn ymwybodol o'r risgiau posibl
 • Sôn am ganlyniadau - mae angen iddyn nhw wybod beth sydd yn y fantol pan maen nhw'n rhannu. Gallant golli ffrindiau ac achosi i bobl deimlo cywilydd. Sicrhewch fod eich plentyn yn deall y gall swyddi ar-lein bara am byth

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Os oes angen rhywbeth sydd wedi'i dynnu i lawr o safle cyfryngau cymdeithasol penodol, gallwch fynd iddo Ffosiwch y Label, a all riportio'r cynnwys i wefannau cyfryngau cymdeithasol i'w symud yn gyflym. Gallwch hefyd ddefnyddio'r Riportio Cynnwys Niweidiol gwefan ar-lein i gael cefnogaeth ar unrhyw fater yr hoffech roi gwybod amdano. Hefyd, pe bai'r wybodaeth yn cael ei rhannu ymhellach gan gyfoed neu gyd-ddisgybl yn eich plentyn neu berson ifanc, bydd cysylltu â'u hysgol yn helpu i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.

Ewch i'n Canolbwynt Rheolaethau Rhieni sy'n cynnwys sut i analluogi lleoliad trwy rai apiau.

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Gwefan y gallwch chi, plant a phobl ifanc ei defnyddio i riportio cynnwys niweidiol.

Canolbwynt a grëwyd gennym o gyngor i egluro a deall byd gemau ar-lein ac annog plant i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein

Adnoddau ar gyfer rhieni a gofalwyr sydd eisiau gwybod mwy am hapchwarae

Cyngor i bobl ifanc yn eu harddegau ar ble i fynd am gefnogaeth ac arweiniad.

Ffyrdd o gysylltu â chwnselwyr Childlines.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella