BWYDLEN

Pori'n ddiogel ar-lein

Cefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal

Er mwyn helpu plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal i gadw'n ddiogel wrth bori ar-lein, rydym wedi darparu mewnwelediad a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud fel rhiant neu ofalwr i'w cefnogi.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mae pori a defnyddio'r rhyngrwyd yn weithgaredd pwysig i bob plentyn a pherson ifanc. Mae'n ofod lle gallant chwarae, dysgu, datblygu hobïau, a dod o hyd i'w llais. I blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal, a allai deimlo'n ynysig yn gymdeithasol, gall y gweithgaredd hwn gymryd pwysigrwydd ychwanegol.

Fodd bynnag, gellir ymhelaethu ar y risgiau o bori a defnyddio'r Rhyngrwyd i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn dibynnu ar eu lleoliad gofal, eu hanes personol, a'u perthynas (au) ag aelod (au) eu teulu biolegol ac unrhyw brofiadau trawma.

Gweld y buddion, y risgiau a'r heriau sy'n gysylltiedig â'r math hwn o weithgaredd ar-lein i'w cefnogi.

Mae cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein yn cynnwys tri phrif faes:

Rheoli 

Gan ddefnyddio hidlwyr band eang, rheolyddion rhieni a gosodiadau preifatrwydd ar ddyfeisiau ac apiau a chytundeb teuluol i osod ffiniau digidol a rheoli gweithgaredd ar-lein.

Mentor 

Datblygu perthnasoedd lle gallwch drafod, cefnogi, annog, ac ysgogi'r defnydd o'r rhyngrwyd ar gyfer pori'n ddiogel.

model 

Mae plant a phobl ifanc sy'n dysgu trwy gopïo ymddygiad eraill felly darparwch enghreifftiau da gyda'ch gweithgaredd digidol a'ch ymddygiad ar-lein eich hun, gan rannu canlyniadau da a drwg i ennyn trafodaeth.

Budd-daliadau

Mae pori ar-lein yn dod ag ystod o fuddion a all gefnogi lles ac addysg plant a phobl ifanc, gan gynnwys:

Ychwanegu addysg a dysgu

Defnyddir dyfeisiau fwyfwy i gefnogi dysgu a gwaith ysgol. Gall cael mynediad at dechnolegau cysylltiedig roi cyfle iddynt gynyddu cyflawniad a chyrhaeddiad graddau gwell.

Allfa ar gyfer amser segur

Gall gynnig cyfle i blant fwynhau amser segur trwy ymgysylltu ag ystod o gynnwys a gwybodaeth.

Cynnal perthnasoedd

Yn hanfodol, gall eu helpu i gadw cysylltiad â'u rhwydwaith o ffrindiau a chysylltiadau ar unrhyw adeg.

Cysylltu â grwpiau cymorth a sefydliadau

Gall mynediad at grwpiau diddordeb arbennig, fel y rhai ar gyfer bwyd / diet, hunan-niweidio, hunanladdiad neu faterion iechyd meddwl eraill, fod yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol. Fodd bynnag, gall algorithmau peiriannau chwilio hefyd ddychwelyd cynnwys negyddol gan hyrwyddo gwybodaeth anghywir a gallant fod yn niweidiol yn y pen draw. Mae trafodaethau sy'n briodol i'w hoedran o amgylch y pwnc yn hanfodol i'w helpu i sefydlu golwg feirniadol ar y cynnwys hwn.

Stereoteipiau heriol a naratifau negyddol

I blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal, gall pori'r rhyngrwyd hefyd ganiatáu iddynt herio naratifau gwarthus ynghylch hunaniaeth gofal, gan helpu yn ei dro i ddatblygu safbwyntiau beirniadol mewn perthynas â gwahanol blentyndod. Fel uchod, mae trafodaethau sy'n briodol i'w hoedran ynghylch meysydd pwnc o'r fath yn hanfodol yn y maes hwn.

Y Peryglon

Beth ymddygiadau / risgiau a ddylai rhieni a gofalwyr gadw llygad amdanynt o ran pori ar-lein?

Mae cymryd risg yn agwedd naturiol ar ddatblygiad plant a phobl ifanc a dylid ei gefnogi. Mae cymryd risg yn cynyddu wrth i blant a phobl ifanc heneiddio. Efallai na fydd amddiffyniad rhag risg trwy unigedd llwyr yn paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer bywyd fel oedolyn ac yn y pen draw mae'n niweidiol. Gall hwyluso cyd-destun cefnogi sefyllfaoedd sy'n cymryd risg helpu plant a phobl ifanc sydd â gwytnwch digidol a chymryd perchnogaeth dros wneud penderfyniadau mewn amgylcheddau mwy diogel. Mae cymhwyso'r cysyniad hwn i'w gweithgaredd rhyngrwyd a'u defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol yn bwysig i'w helpu i wneud dewisiadau mwy diogel ar-lein.

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc o unrhyw gefndir fod mewn perygl o niwed ar-lein, ond mae rhai yn fwy agored iddo nag eraill. Gall plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal fod mewn mwy o berygl neu arddangos yr ymddygiadau canlynol:

Profiadau cymdeithasol gwahanol a safbwyntiau cymryd risg

Efallai y bydd gan blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal wahanol brofiadau cymdeithasol a safbwyntiau cymryd risg i'w cyfoedion, gan wneud hyn yn ystyriaeth bwysig iawn i'r grŵp hwn wrth bori ar-lein.

Amser sgrin gormodol

Gall pori estynedig neu weithgaredd ar-lein arall ddisodli gweithgareddau all-lein eraill sy'n bwysig ar gyfer datblygiad plentyn fel cylchoedd cysgu.

Cynnwys amhriodol

Gall baglu ar draws cynnwys sy'n amhriodol i'w hoedran gael effaith fawr ar les plant a phobl ifanc. Mewn achosion lle mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal wedi profi pori'r Rhyngrwyd heb gyfryngu o'r blaen, efallai eu bod eisoes wedi bod yn agored i gynnwys amhriodol ac yn gweld hyn fel rhywbeth derbyniol neu “normal”. Yn ôl Diogelu Ar-lein i Bobl Ifanc mewn Gofal, nododd gofalwyr fod 21% o blant wedi profi digwyddiad o weld cynnwys amhriodol ar-lein.

Newyddion ffug a chamwybodaeth

Efallai bod plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal wedi profi defnydd o'r Rhyngrwyd mewn amgylchedd (au) a gyfryngwyd o'r blaen. Gall hyn olygu na allwch gymryd rhan mewn sgyrsiau beirniadol ynghylch sut y cyflwynir gwybodaeth ar-lein. Gall hyn fod yn arbennig o wir yn achos y rheini ag ymgysylltiad addysgol amrywiol. Gall y ffactorau hyn arwain at orddibyniaeth ar y wybodaeth o wefannau ac apiau, heb y cydbwysedd a'r gwrthrychedd angenrheidiol, gallant arwain at 'newyddion ffugystumio agweddau, disgwyliadau ac ymddygiadau.

Sgamiau seiber

Gall dilyn dolenni gwe sy'n addo 'stori suddiog' (clickbait) neu gynnig 'rhy dda i fod yn wir' heb feddwl am y rhain arwain at meddalwedd maleisus (meddalwedd faleisus) a firysau cael ei lawrlwytho ar y ddyfais, ac mewn rhai achosion peryglu'r rhwydwaith cartref cyfan.

Canfyddiadau o'n ymchwil canfu fod plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn arbennig o agored i sgamiau seiber.

Mae cysylltiad sylweddol rhwng plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn profi sgamiau seiber ac yn dioddef ymosodol seiber. Mae hyn yn awgrymu, os ydyn nhw'n riportio risg sgam seiber, efallai y bydd rhiant / gofalwr am siarad am brofiadau posib eraill sy'n cydfodoli. Er enghraifft, mae tystiolaeth yn dangos, os ydyn nhw'n riportio ymddygiad ymosodol ar-lein, y dylai'r gefnogaeth gynnwys mynd i'r afael â sgamiau seiber gyda nhw.

Pryderon preifatrwydd a data

Mae cyflymder a rhwyddineb defnydd yn bwysig i blant a phobl ifanc ac mae hyn yn arwain at lwybrau byr mewn agweddau fel defnyddio cyfrinair. Yn aml, bydd cod pin yn ddyddiad geni pan fydd y dyddiad geni hwnnw hefyd yn cael ei bostio ar fforymau a gwefannau cyfryngau cymdeithasol neu gellir ei dynnu o'r swyddi y gallant eu cynnwys. Gall ailddefnyddio cyfrinair ar draws sawl safle ynghyd â diffyg dealltwriaeth o'r risgiau arwain at gyfaddawdu cyfrifon a dwyn hunaniaeth. Mae hyn yn arbennig o bwysig nodi a yw plant yn defnyddio cyfrifiaduron a rennir.

I gael mwy o wybodaeth am y pwnc hwn, ewch i'n Dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth canolbwynt.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:
Efallai y bydd plant a phobl ifanc yn eich gofal yn profi pob math o risg ar-lein - cynnwys, cyswllt ac ymddygiad wrth bori. Os yw eu hanes a'u profiadau blaenorol ar y rhyngrwyd wedi cael eu rheoli neu heb eu rheoleiddio, efallai eu bod eisoes wedi bod yn agored i'r risgiau hyn ac efallai nad ydyn nhw'n ymwybodol eu bod nhw mewn perygl o niwed.

Esboniwyd y meysydd risg dogfen

Cynnwys - Bod yn agored i gynnwys amhriodol neu niweidiol a all gynnwys bwlio a cham-drin, neu bynciau niweidiol (ee pornograffi, hunan-niweidio, ac ati)

Cysylltu - Cyfarfod â dieithriaid a chymryd rhan mewn perthnasoedd risg uchel ar-lein

Cynnal - Pan fydd plentyn yn ymddwyn mewn ffordd sy'n cyfrannu at gynnwys neu gyswllt peryglus neu sy'n derbyn ymddygiad niweidiol ar-lein

Y Heriau

Rheoli mynediad i apiau a llwyfannau

Er mwyn helpu i reoli mynediad at apiau a llwyfannau ar ddyfeisiau plant mae'n bwysig sefydlu rheolaethau rhieni o'r cychwyn cyntaf a chael sgyrsiau parhaus ynghylch sut mae plant yn defnyddio'r apiau hyn i'w cadw'n ddiogel. Dylid adolygu rheolaeth rhieni o bryd i'w gilydd i sicrhau eu bod yn dal i weithio i'r plentyn. Mae defnyddio cytundeb teulu i roi disgwyliadau clir i blant a phobl ifanc o ran pryd, ble a sut y dylid defnyddio dyfeisiau ac apiau hefyd yn fuddiol.

Perygl y we dywyll

Yn ôl yr ystadegau, mae'r we dywyll yn cyfrif am oddeutu 6% o'r cynnwys ar-lein. Mae'n rhan o'r We Fyd-Eang sydd ond ar gael trwy feddalwedd arbennig. Gelwir y feddalwedd a ddefnyddir amlaf TOR (Llwybrydd y Nionyn). Oni bai eich bod yn cyflawni gweithredoedd anghyfreithlon, nid yw'n anghyfreithlon defnyddio'r we dywyll na Tor.

Fodd bynnag, gall plant gyrchu gwefannau sydd â delweddau anweddus, gwefannau sy'n gwerthu cyffuriau a / neu arfau - mae hyn hefyd yn wir am y 'we agored'. Oherwydd anhysbysrwydd y we dywyll, mae'n anoddach i orfodi'r gyfraith ymchwilio i achosion o gam-drin. Er bod y tebygolrwydd y bydd plant yn defnyddio TOR yn isel, mae'n syniad da gwneud eich hun yn ymwybodol ohono yr hyn y gallai plant ei weld.

 Pa bethau ddylech chi eu hystyried?

Dylai rhieni a gofalwyr geisio darparu mynediad diogel i'r rhyngrwyd a gallu pori i bobl ifanc sydd â phrofiad gofal. Er y gellir ystyried bod mynediad yn hawl, mae gan blant a phobl ifanc yr hawl hefyd i gael eu hamddiffyn rhag bod yn ddigyfrwng. Mae rheoli disgwyliad eich plentyn neu berson ifanc o'r cychwyn cyntaf, ynghyd â gweddill y tîm o amgylch y plentyn, yn hanfodol.

Mae paratoi eich hun i ddiogelu'r rhai yn eich gofal yn gofyn am gymysgedd o'ch sgiliau (gan gynnwys eich sgiliau cyfathrebu a pherthynas) a'ch parodrwydd i ymgyfarwyddo â gosodiadau a rheolyddion ar draws llwyfannau a dyfeisiau. Mae cadw'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ystod gyfnewidiol o wasanaethau ar-lein a dyfeisiau digidol trwy wefannau fel Internet Matters yn elfen bwysig iawn o ddiogelu pob plentyn a pherson ifanc, yn enwedig y rhai sydd â phrofiad gofal.

Nid yw presenoldeb risg yn awgrymu niwed gwirioneddol, ond bydd gwaith tîm (gan ystyried pawb sy'n ymwneud â chefnogi'r plentyn neu'r person ifanc) ac agwedd gadarnhaol, ragweithiol tuag at weithgaredd ar-lein yn creu awyrgylch digidol da o amgylch y plentyn a'r person ifanc. Gall hyn yn ei dro leihau'r tebygolrwydd y byddant yn profi niwed ar-lein ac yn galluogi'r rhwydwaith cymorth i gynorthwyo'r plentyn neu'r person ifanc pe baent yn profi niwed ar-lein.

Rydym wedi darparu mewnwelediad a chyngor ar yr hyn y gallwch chi fel rhiant, gofalwr neu aelod arall o'r tîm o amgylch plentyn neu berson ifanc sydd â phrofiad gofal ei wneud i leihau risg, lliniaru niwed a datblygu amgylchedd o ddiogelu digidol i blant a phobl ifanc yn eich gofal.

Gwybod y ffeithiau:

 • Byddwch yn ymwybodol o swyddogaethau ar y gwahanol apiau a llwyfannau (ee peiriannau chwilio, gwasanaethau ffrydio, neu gemau) a allai ddod â phlant i risgiau cyswllt posibl - gall apiau neu lwyfannau sydd â swyddogaeth rannu neu sgwrsio trwy swyddogaeth llais neu destun ddatgelu plant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau i risgiau cyswllt posibl fel seiberfwlio, meithrin perthynas amhriodol ar-lein a chamfanteisio. Gallai'r swyddogaethau hyn gael eu defnyddio gan ymbincwyr a chamdrinwyr i ynysu plant a chwalu eu perthnasoedd dibynadwy. Felly, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o ba lwyfannau y mae plant yn eu defnyddio i'w hannog i ddefnyddio'r rhain yn gyfrifol a rhoi'r cyngor cywir iddynt i gadw'n ddiogel a gwneud dewisiadau craff ar-lein.
 • Mae hefyd yn bwysig adolygu gosodiadau peiriannau chwilio i atal unrhyw gynnwys amhriodol. Mae rhai platfformau hefyd yn defnyddio algorithmau i ddangos cynnwys yn seiliedig ar yr hyn y mae defnyddiwr wedi'i hoffi neu ei wylio. Er enghraifft, os bydd rhywun yn chwilio am wybodaeth am hunan-niweidio mewn modd cadarnhaol, yn hwyr neu'n hwyrach bydd mwy o gynnwys hunan-niweidio negyddol yn gwthio'i ffordd a / neu ar draws ystod o lwyfannau.
 • Gwybod y cyfraddau oedran ar gyfer y llwyfannau a'r apiau cyfryngau cymdeithasol y mae eich plentyn neu berson ifanc yn ei ddefnyddio. Mae hyn yn bwysig oherwydd gall rhai apiau gynnwys cynnwys amhriodol a allai gael effaith negyddol ar les plentyn.
 • Darganfyddwch fwy am eu gweithgaredd ar-lein a hanes, gan ofalwyr blaenorol neu deulu biolegol.
 • Deall a cydymffurfio â'ch Canllawiau Awdurdod Lleol neu ddarparwr gofal. Gadewch i'ch plentyn neu berson ifanc wybod bod gennych chi reolau i'w dilyn hefyd.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y cytundeb o'r holl dîm sy'n ymwneud â'r plentyn neu'r person ifanc i ddilyn a defnyddio'r un rheolau diogelwch ar-lein a chofnodi hyn mewn cynlluniau lleoliad a gofal, cytundebau teulu, ac ati.

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Mae'n bwysig cofio bod y rhyngrwyd yn offeryn pwerus a hynod ddefnyddiol i blant a phobl ifanc, er gwaethaf y peryglon a allai fod yn eich poeni. Mae'n bwysig sicrhau cydbwysedd rhwng eu gwneud yn ymwybodol o'r peryglon heb eu dychryn rhag defnyddio'r rhyngrwyd i archwilio pwy ydyn nhw.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Dyma bethau mwy ymarferol y gallwch chi eu gwneud i'w helpu i reoli'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein a dod o hyd i gynnwys a fydd o fudd i'w lles ac yn eu helpu i ffynnu yn eu byd digidol.

Creu cytundeb teulu i reoli disgwyliadau o ran defnyddio sgrin i mewn ac allan o'r cartref

Cytundebau teulu gall fod yn ddefnyddiol iawn i helpu i reoli disgwyliadau o ble, pryd a sut y dylid defnyddio dyfeisiau i mewn ac allan o'r cartref. Gallant fod yn arbennig o fuddiol lle mae'r holl grwpiau gofal o amgylch y plentyn neu'r person ifanc yn cytuno â nhw ac yn eu cefnogi. Sicrhewch fod pawb yn ymwneud â'r plentyn neu'r person ifanc trwy'r cynlluniau lleoliad a gofal, polisïau gofalu diogel a chytundebau teulu, ac ati.

Trowch ar chwiliad diogel

Mae Google Safe Search, modd cyfyngedig ar YouTube, ac ap YouTube Kids ar gyfer dyfeisiau symudol a thabledi wedi'u cynllunio i gyfyngu mynediad i wefannau amhriodol ond maent yn seiliedig ar gyfranogiad cymunedol ac algorithmau ar gyfer hidlo cynnwys felly gallant fod yn llai na 100% yn llwyddiannus.

Defnyddiwch reolaethau rhieni adeiledig

 • Adolygu a sefydlu gosodiad rhieni a phreifatrwydds ar y llwyfannau a'r dyfeisiau maen nhw'n eu defnyddio. Cymerwch gip ar ein canllawiau sut i ddysgu sut i osod rheolyddion a gosodiadau preifatrwydd ar ystod o apiau, llwyfannau a dyfeisiau.
 • Gwiriwch a yw eich ddyfais symudol gall contractau alluogi cynnwys â chyfyngiad oedran.
 • Gwiriwch a yw rheolaethau rhieni eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) wedi'u galluogi.
 • Ystyriwch ddefnyddio dyfeisiau rheoli rhieni pwrpasol sy'n plygio i gefn eich llwybrydd. Mae yna ystod o gynhyrchion premiwm a all gynnig lefelau gwell o reolaeth ar gyfer dyfeisiau plant a darparu gwasanaeth Wi-Fi ar wahân iddynt ei ddefnyddio. Cymerwch gip ar ein Canllaw apiau monitro am fwy o gyngor.

Cynnwys eu hysgol

Bydd cysylltu â'r ysgol a deall eu polisïau a'u gweithdrefnau yn galluogi trafod a defnyddio dulliau tebyg.

Annog cydbwysedd rhwng gweithgareddau ar-lein ac all-lein

Sicrhewch mai dim ond rhan o ffordd o fyw gytbwys yw gweithgaredd ar-lein a bod eich plentyn neu berson ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydynt yn ddigidol.

Creu parthau rhydd dyfeisiau yn y cartref

Creu parthau / amseroedd rhydd dyfeisiau yn y cartref, fel lleoedd lle mae prydau bwyd yn cael eu bwyta, a'u hannog i gymryd amser i ffwrdd o'u dyfeisiau trwy ddiffodd dyfeisiau gyda'i gilydd a'i gwneud yn hwyl gan ddefnyddio apiau fel y Ap Coedwig. Cymryd yr amser i wneud a dadwenwyno digidol, hefyd yn ffordd dda iddynt asesu eu defnydd o'r sgrin.

Sgyrsiau i'w cael

Mae helpu plant a phobl ifanc i adeiladu eu gwytnwch digidol a'u sgiliau meddwl yn feirniadol o amgylch diogelwch digidol ac ymddygiadau priodol ar-lein yn broses barhaus a dylai fod yn rhan o fywyd bob dydd a thrafodaethau. Mae'n fwy effeithiol cael llawer o sgyrsiau 'maint brathiad' llai yn hytrach nag un sgwrs hir yn unig. Bydd siarad 'yn gynnar ac yn aml' yn normaleiddio trafodaeth ar weithgaredd ar-lein ym mywyd beunyddiol ac yn ei gwneud hi'n haws mynd i'r afael â phynciau anodd.

Mae datblygu perthynas agored anfeirniadol onest lle mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn teimlo'n ddiogel wrth drafod eu materion yn hanfodol er mwyn lleihau'r risg o niwed.

 • Anogwch nhw i drafod eu gweithgaredd pori, da a drwg, gyda chi yn rheolaidd. Cymerwch gip ar ein Canllaw Cychwyn Sgwrs am fwy o gyngor.
 • Offer fel 'Eich Digidol 5 y Dydd' gan y Comisiynydd Plant gall helpu i ysgogi rhyngweithio rheolaidd a pharhaus.
 • Fel rhan o gytundeb teulu, anogwch nhw i ystyried eu hiechyd pan fyddant ar-lein, i gymryd seibiannau rheolaidd fel y Rheol 20/20/20, gosod eu terfynau amser eu hunain, diffodd cyn amser gwely ac osgoi eu defnyddio dros nos. Offer fel Amser Sgrin Afal ac Lles Digidol Google yn gallu eu helpu i asesu pa apiau maen nhw'n eu defnyddio a gosod rhai ffiniau digidol iddyn nhw eu hunain ar yr hyn sydd orau i'w lles.

Pethau i'w cofio

Efallai y bydd plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn llai tueddol o ymddiried yn eraill ac efallai y byddant yn fwy tebygol o ddisgwyl y byddwch yn ymateb yn wael i'r hyn y maent yn ei ddweud felly bydd dangos iddynt y gallwch wrando ac ymateb yn bwyllog a chefnogol yn fuddiol i adeiladu'r ymddiriedaeth honno. .

Byddwch ar gael pryd bynnag maen nhw eisiau siarad am faterion maen nhw'n eu profi ar ac oddi ar-lein.

Efallai y bydd plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn brin o ymddiriedaeth mewn rhoddwyr gofal ac yn datblygu rhwydwaith cymorth allanol, megis gyda ffrindiau ysgol neu frawd neu chwaer hŷn. Mae gofalwyr sy'n datblygu perthynas â'r rhwydwaith allanol hwn yn aml yn dod i wybod am faterion cyn i'r plentyn neu'r person ifanc allu eu trafod yn uniongyrchol.

Defnyddiwch adnoddau defnyddio fel Pecynnau gweithgaredd Think U Know.

Byddwch yn anfeirniadol, gwahanwch bobl oddi wrth broblemau.

Gofynnwch gwestiynau agored a gwrandewch yn llawn ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud heb dybio dim na gorymateb.

Canolbwyntiwch ar sut maen nhw'n defnyddio technoleg yn hytrach na pha mor hir maen nhw'n ei defnyddio.

Delio â Materion

Dyma rai camau y gallwch eu gwneud (byddwch am ei addasu i gyd-fynd â'ch gwybodaeth am eich plentyn neu berson ifanc):

Beth yw'r prif faterion?

Cynnwys amhriodol

Beth yw'r niwed?

Efallai y bydd plant a phobl ifanc yn eich gofal yn profi pob math o risg ar-lein - cynnwys, cyswllt ac ymddygiad wrth bori. Gall hyn gynnwys cynnwys rhywiol, treisgar neu niweidiol fel lleferydd casineb. Ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal, gall hyn fod â gwahanol arwyddocâd. Yn gyntaf, os yw hanes a phrofiadau blaenorol y rhyngrwyd wedi cael eu rheoli neu heb eu rheoleiddio, efallai eu bod eisoes wedi bod yn agored i'r risgiau hyn a gallant fod yn anymwybodol eu bod mewn perygl o niwed. Yn ail, gallant weld cynnwys amhriodol yn 'normal' neu'n dderbyniol. Yn olaf, gall rhywfaint o gynnwys ail-drawmateiddio'r rhai sydd â phrofiadau bywyd hynod niweidiol.

Strategaethau ymdopi

 • Siaradwch â'ch plentyn am y posibilrwydd o faglu ar draws cynnwys amhriodol - anogwch ef i wneud hynny gwiriwch gyda chi yn gyntaf cyn iddynt wylio fideo nad ydyn nhw'n siŵr amdano.
 • Sicrhewch eu bod gwybod sut i riportio cynnwys ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio
 • Os ydyn nhw'n baglu ar draws rhywbeth, aros yn ddigynnwrf a thrafod yr hyn maen nhw wedi'i weld a sut mae wedi gwneud iddynt deimlo i asesu pa gefnogaeth emosiynol y gallai fod ei hangen arnynt
 • Atgoffwch nhw i beidio â rhannu unrhyw gynnwys amhriodol gan y gall fod yn niweidiol i eraill maen nhw'n ei rannu
 • Sicrhewch eich bod wedi sefydlu rheolaethau rhieni ar fand eang eich cartref a'r holl ddyfeisiau y mae eich plant a'ch pobl ifanc yn dod i gysylltiad â nhw ac yn gosod hidlwyr ar apiau cyfryngau cymdeithasol unigol i atal cynnwys amhriodol. Hefyd, sefydlu modd chwilio diogel ar beiriannau chwilio
 • Os nad ydyn nhw'n teimlo'n gyffyrddus yn siarad â chi, mae yna sefydliadau fel Childline lle gallant siarad â chwnselwyr hyfforddedig am yr hyn y gallent fod yn ei deimlo. Anogwch nhw i drafod gyda’u grŵp cyfoedion / mentor dibynadwy, adnoddau yn yr ysgol fel cwnselwyr ysgol neu i gysylltu â sefydliadau a all eu cefnogi fel Childline, The Mix, Give Us A Shout
 • Mewn achosion prin lle mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal wedi gweld cynnwys yn drawmatig iawn, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'r gweithiwr cymdeithasol a enwir cyn gynted â phosibl

Cofiwch tra rheolyddion a hidlwyr yn gallu cyfyngu mynediad i wefannau amhriodol nad ydyn nhw'n rhwystro popeth. Gall clicio ar hysbyseb sy'n addo pethau am ddim neu sgrôl ar gyfryngau cymdeithasol ddatgelu plant a phobl ifanc i gynnwys oedolion neu gasineb lleferydd. Felly mae'n hanfodol cynnal deialog agored, onest ac anfeirniadol gyda phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal mewn perthynas â'r profiadau digidol.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Os na all eich plentyn neu berson ifanc siarad â chi, mae yna sefydliadau fel Childline lle gallant siarad â chwnselwyr hyfforddedig am yr hyn y gallent fod yn ei deimlo
 • Mae ein Casineb a throlio ar-lein canllaw - Darganfyddwch fwy am sut i fynd i'r afael â chasineb casineb ar-lein ac ar-lein gyda'n canllaw cyngor defnyddiol, beth yw casineb ar-lein, a sut i gefnogi'ch plentyn
 • Mae ein Rheolaethau Rhiant canolbwynt
 • Thinkuknow - Thinkuknow yw'r rhaglen addysg gan NCA-CEOP, sefydliad yn y DU sy'n amddiffyn plant ar-lein ac oddi ar-lein

Pryderon preifatrwydd

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i breifatrwydd ond efallai nad ydyn nhw'n deall gwerth eu data na'r risgiau sy'n gysylltiedig â rhoi gormod o wybodaeth.

Beth yw'r niwed?

Rheoli preifatrwydd a chyfrineiriau
Mae rhannu cyfrinair yn gyffredin ymysg plant a phobl ifanc i alluogi ffrindiau i gael mynediad i wefannau neu apiau ar eu rhan (ee pan fyddant i ffwrdd ar wyliau heb unrhyw Wi-Fi). Os defnyddir y cyfrineiriau a rennir mewn man arall, yna gall eraill gyrchu'r cyfrifon hyn heb gymeradwyaeth y plentyn neu'r person ifanc a gallant bostio sylwadau neu gynnwys amhriodol yr ymddengys eu bod yn tarddu o'r plentyn neu'r person ifanc ei hun.

Effaith mwy o weithgaredd ar-lein ar ôl troed digidol
Bydd mwy o bori a phostio yn gadael trywydd manwl o weithgaredd y gellir ei ddilyn i gronni data a gwybodaeth allweddol am y plentyn neu'r person ifanc. Gellir defnyddio hwn yn fasnachol gan safleoedd neu gallai oedolion ei ddefnyddio'n amhriodol i leoli a meithrin perthynas amhriodol â phlentyn. Gellir dod o hyd i enghreifftiau trwy wylio NetSmartz - 'Straeon Bywyd Go Iawn' a Action Fraud's - 'Pa mor breifat yw'ch gwybodaeth bersonol?'.

Yn seiliedig ar bori a phostio gwybodaeth, gall oedolion a allai fod yn risg diogelu geisio olrhain a neu ddod i gysylltiad â'r plentyn neu'r person ifanc. Gall hyn gynnwys priodfab a all ddefnyddio'r wybodaeth hon i gyfeillio â'r plentyn neu'r person ifanc a chefnogi'r broses ymbincio.

Dros amser, daw'r llwybr gweithgaredd a data hwn yn fwy manwl. Gall cwmnïau rhyngrwyd, hysbysebwyr, a darpar gyflogwyr ei ddefnyddio at eu dibenion eu hunain ee i gyflwyno hysbysebion digymell neu ein hasesu fel ymgeiswyr am swyddi.

Cipio data
Fel plant a phobl ifanc eraill, efallai na fydd gan y rhai sydd â phrofiad gofal y ddealltwriaeth o sut mae darparwyr platfformau ar-lein yn defnyddio eu gwybodaeth am resymau masnachol neu i gael mewnwelediad ar eu defnydd o'r ymddygiad platfform. Prydain Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth Cynhaliodd (ICO) ymchwiliad i wefannau ac apiau a anelwyd at blant a chanfod bod hanner y wefan a’r apiau yn rhannu gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon a dim ond 31% oedd â rheolaethau effeithiol i gyfyngu ar gasglu gwybodaeth bersonol gan blant.

Strategaethau ymdopi

 • Sicrhewch fod gan blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal rhywfaint o ddealltwriaeth o sut y gall gwefannau ddefnyddio'r wybodaeth maent yn eu darparu fel y gallant fod yn fwy ymwybodol o ddarparu gormod o wybodaeth ar rai llwyfannau. Cymerwch gip ar ein Hwb Cyngor Dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth i ddysgu mwy.
 • Mae'r Comisiynydd Plant wedi cyhoeddi 'Termau cyfryngau cymdeithasol symlach'sy'n haws i blant a phobl ifanc ei ddeall ac y gellir ei ddefnyddio fel rhan o drafodaeth bob dydd.
 • Trafodwch y pwysigrwydd ailosod cyfrinair ar ôl ei rannu gyda rhywun. Defnyddiwch hwn taflen weithgaredd i helpu plant a phobl ifanc i reoli eu cyfrineiriau yn well. Mae hyn yn arbennig o hanfodol pe byddent yn defnyddio cyfrifiadur a rennir yn y cartref.
 • Ysgogi meddwl beirniadol i helpu pobl ifanc i fod yn fwy dewisol am yr hyn maen nhw'n dewis ei ddarllen ac ymddiried ynddo ar-lein. Gall hyn eu helpu i wneud dewisiadau iachach ynglŷn â'r math o gynnwys maen nhw'n ei ddefnyddio.
 • Ar gyfer plant hŷn, anogwch nhw i defnyddio cyfeiriadau e-bost gwahanol ar gyfer gweithgaredd ar-lein cyffredinol, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac ati, a chyfrifon risg uchel pwysig fel ysgol neu goleg, safleoedd iechyd, bancio, a chyfrifon siopa.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Effaith dylanwadwyr ar-lein

Bellach mae'n arferol i blant a phobl ifanc gael hoff YouTubers y maen nhw'n eu gwylio ac yn dyheu am fod yn debyg. Mae rhai YouTubers poblogaidd yn siarad am faterion sensitif yn cynnwys Jazz Jennings, a Mike Fox a Zoella sy'n trafod, ymysg pynciau eraill, syniadaeth hunanladdol, pryder ac iselder.

Ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal, mae yna hefyd nifer o wefannau neu grwpiau cyfryngau cymdeithasol, proffiliau sy'n awgrymu bod plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal wedi cael eu “dwyn o'u teuluoedd biolegol”.

Er y gall y gallu i glywed eraill yn siarad yn agored ar bynciau o'r fath, yn enwedig y rhai a allai atseinio'n gryf mewn perthynas â phrofiad gofal, fod yn hynod rymusol i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal a allai fod wedi profi gwrthod neu arwahanrwydd o'r blaen. Gall rhywfaint o gynnwys hefyd fod yn ddryslyd iawn i rai gwylwyr bregus a allai ddynwared ymddygiadau neu ymgymryd â syniadau nad ydynt o gymorth iddynt ar lefel unigol. Gall hyn ei gwneud yn gymhleth cyrraedd ffynhonnell eu materion a'u tywys at gymorth priodol.

Yn ogystal, gall cynnwys gan blant eraill, pobl ifanc, a phobl sy'n gadael gofal sydd â gwybodaeth niweidiol neu gamarweiniol / wybodaeth anghywir am brofiadau gofal, gyflwyno heriau hunaniaeth i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal na allant o bosibl gymryd persbectif beirniadol ar brofiadau gofal gwahanol bobl.

Strategaethau ymdopi

Mae pori'r rhyngrwyd yn caniatáu i blant a phobl ifanc ddod o hyd i grwpiau sydd â diddordebau a chwaeth debyg ac ymuno â chymunedau nad oes ganddynt fynediad iddynt all-lein o bosibl, gan ganiatáu iddynt dyfu a datblygu gyda chefnogaeth y rhai sydd â delfrydau tebyg.

Ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal, gallai fod yn werth gwneud defnydd da o tdelweddau ositive a'r rhai sydd â phrofiad gofal (Lemn Sissay, Jeannetter Winterson er enghraifft). Gall strategaethau eraill gynnwys cefnogi'r plentyn neu'r person ifanc i gysylltu â sefydliadau eiriolaeth fel Dod yn, er mwyn sicrhau y gellir cyflwyno a thrafod safbwyntiau beirniadol a phrofiadau gofal gwahanol bobl.

Cael sgyrsiau aml am ddatblygu eu synnwyr eu hunain o'r hunan. Gallwch weld ein Canllaw Hunaniaeth Ar-lein ac Y Pecyn Cymorth Pwysau i Fod yn Berffaith ar gyfer pobl ifanc, i gael mwy o wybodaeth am y pwnc hwn. Rydym hefyd wedi creu canllaw ar sut i annog pobl ifanc i ddatblygu a delwedd gorff positif ohonynt eu hunain er gwaethaf pethau y gallant eu gweld ar-lein.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Dyma ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud gyda phlant a phobl ifanc i'w helpu i gael y gorau o'u rhyngweithio ar-lein ac adeiladu arferion ar-lein da.

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Meddyliau ifanc - 0808 802 5544 (ar agor 9.30 am - 4 pm)

.

Riportio Cynnwys Niweidiol - Helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein

Ffosiwch y Label - Riportiwch gynnwys niweidiol ar-lein i'w dynnu

Llinell blant - 0800 1111 (ar agor 24 awr)

Samariaid - 08457 90 90 90 (ar agor 24 awr)

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella