Cysylltu a rhannu ar-lein

Cefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal

Mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn defnyddio'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol yn rhannu'r un risgiau a buddion ag unrhyw berson ifanc sy'n tyfu i fyny heddiw. Fodd bynnag, mae eu profiadau byw blaenorol, eu lleoliad yn symud, a newidiadau yn y rhai sy'n rhoi gofal yn eu rhoi dan anfantais mewn ffyrdd a all eu gwneud yn fwy agored i'r risgiau hynny.

Dewch o hyd i gyngor ar sut i ddiogelu plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal wrth iddynt lywio eu byd digidol.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mae rhyngweithio ag eraill ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu lwyfannau eraill wedi dod yn rhan bwysig o fywydau pobl ifanc a hyd yn oed yn fwy felly i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal. Gweld y buddion, y risgiau a'r heriau sy'n gysylltiedig â'r math hwn o weithgaredd ar-lein i'w cefnogi.

Budd-daliadau

Cynnal perthnasoedd gyda theulu a ffrindiau

Gall helpu i oresgyn y perthnasoedd tameidiog teuluoedd genedigaeth neu symudiadau lleoliadau gofal yn aml, gan helpu plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal i gynnal perthnasoedd a chyfeillgarwch iach, cadarnhaol, dysgu sgiliau newydd, gwella eu graddau academaidd. Gellir dod o hyd i ddarllen pellach yma.

Cefnogi eu lles

Gall rhwydweithiau ar-lein cadarnhaol helpu i wneud hynny lleihau arwahanrwydd corfforol a seicolegol a gallant ddarparu cefnogaeth pro-gymdeithasol sefydliadol ac anffurfiol wrth i blant a phobl ifanc ddod yn fwy annibynnol.

Ychwanegu addysg a dysgu

Mae mynediad cynyddol i ddysgu ac addysg ar-lein ac mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn defnyddio technoleg yn rheolaidd ar gyfer gwaith ysgol. Gall eu lles wella ynghyd â'u cyfle i gynyddu cyflawniad a chyrhaeddiad graddau gwell.

Cysylltu â grwpiau cymorth a sefydliadau

Gall mynediad at grwpiau diddordeb arbennig, fel y rhai ar gyfer bwyd / diet, hunan-niweidio, hunanladdiad, neu faterion iechyd meddwl eraill, fod yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol ond gall hefyd gael effeithiau negyddol ar les. Bydd trafodaethau oedran-briodol ar y pwnc yn eu helpu i sefydlu barn gytbwys.

Mae llwyfannau cymdeithasol yn rhoi cyfle i blant rannu eu creadigrwydd

Mae rhannu fideos ar-lein a gwasanaethau ffrydio byw fel Facebook Live, TikTok, a YouTube yn caniatáu i blant a phobl ifanc ddatblygu'n greadigol trwy gymryd rhan, gan gynhyrchu eu delweddau eu hunain neu gynnwys fideo, yn ogystal â defnyddio cynnwys sy'n bodoli eisoes yn oddefol. Gallant hefyd fod yn ffynhonnell wybodaeth a dysgu.

Darllen pellach bwlb golau

Nid Y cyfan Sy'n Toddi Solid i'r Awyr? Pobl Ifanc â Phrofiad Gofal, Cyfeillgarwch a Pherthynas yn yr 'Oes Ddigidol'

Gweld ymchwil

Y Peryglon

Pa ymddygiadau / risgiau y dylai rhieni a gofalwyr gadw llygad amdanynt wrth rannu ar-lein?

Mae cymryd risgiau yn agwedd naturiol ar ddatblygiad ac mae i'w gefnogi. Mae cymryd risg yn cynyddu wrth i blant heneiddio. Nid yw amddiffyniad rhag risg trwy unigedd llwyr yn paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer bywyd fel oedolyn felly mae'n caniatáu sefyllfaoedd sy'n cymryd risg ond gyda goruchwyliaeth. Nid yw gweithgaredd rhyngrwyd a defnydd cyfryngau cymdeithasol yn ddim gwahanol.

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc o unrhyw gefndir fod mewn perygl o niwed ar-lein, ond gall rhai fod yn fwy tueddol o ddioddef nag eraill. Gall plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal fod mewn mwy o berygl o'r canlynol:

Cam-drin ar-lein

Credir bod profiadau cyn-ofal fel camdriniaeth ac esgeulustod yn parhau ac mae plant a phobl ifanc sy'n cael eu cymryd i ofal oherwydd camdriniaeth yn fwy at risg o erledigaeth a chamfanteisio rhywiol.

Pryderon preifatrwydd

Efallai y bydd gan blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal a cefndir cymdeithasol digyswllt neu dameidiog ac mae'r risg o orddibyniaeth ar gysylltiadau cyfryngau cymdeithasol yn uchel. Lle mae cyswllt ag aelodau o'r teulu biolegol yn amhriodol, dylid gwneud plant a phobl ifanc yn ymwybodol o'u darganfyddiad trwy'r cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau technoleg eraill.

Cynnwys amhriodol

Wrth i blant a phobl ifanc dreulio mwy o amser ar-lein a dod yn fwy egnïol ac annibynnol, mae'n anochel y byddant yn gweld rhywbeth a allai eu cynhyrfu neu eu drysu. Gall hyn gynnwys cynnwys rhywiol, treisgar neu niweidiol. Yn ôl Diogelu Ar-lein i Bobl Ifanc mewn Gofal, roedd adroddiadau o ddigwyddiadau ar-lein gwirioneddol i blant a phobl ifanc â phrofiad gofal yn aml yn cynnwys profiadau o ymweld â gwefannau amhriodol.

Seiberfwlio / Trolio

Dywedodd 48% o blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal eu bod wedi cael eu seiber-fwlio o'i gymharu â 25% o'r rhai heb wendidau hysbys.

Seiberfwlio, cyswllt heb ei gynllunio a dibyniaeth ar y rhyngrwyd yw'r tair prif risg a restrwyd yn yr arolwg yn 2019. Gellir dod o hyd i drafodaeth ac ymchwil bellach yma.

Sgamiau seiber

Canfyddiadau o'n ymchwil dangosodd fod plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn arbennig o agored i sgamiau seiber.

Mae cysylltiad rhwng plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal, mewn gofal sy'n profi sgamiau seiber, ac yn dioddef ymosodol seiber. Mae hyn yn awgrymu, os ydynt yn riportio risg seiber sgam, efallai y bydd rhiant / gofalwr am siarad am brofiadau posibl eraill sy'n cydfodoli. Er enghraifft, mae tystiolaeth yn dangos, os ydyn nhw'n riportio ymddygiad ymosodol ar-lein, y dylai'r gefnogaeth gynnwys mynd i'r afael â sgamiau seiber gyda nhw.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:

Mae plant a phobl ifanc yn tueddu i weld dim ffiniau rhwng eu bywyd eu hunain ac all-lein ac yn aml maent yn dod yn ddioddefwyr ar-lein, trwy rywun sy'n eu hadnabod all-lein ac sy'n ymwybodol o'u 'bregusrwydd'. Yn y modd hwn, mae gan y tramgwyddwr y wybodaeth i drin ei darged yn enwedig os yw'n profi gwendidau.

Ymchwil dogfen

Plant bregus mewn adroddiad ymchwil oes ddigidol

Gweld yr adroddiad

Y Heriau

Ceisio cyfeillgarwch ar-lein

Efallai y bydd plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn chwilio am leoedd ar-lein a phobl i ddarparu cyswllt a rhyngweithio sefydlog (da neu ddrwg) yn lle rhyngweithio corfforol. Efallai eu bod wedi dysgu peidio ag ymddiried mewn oedolion sy'n rhoi gofal ond gallant gael eu hennill gan gysylltiadau ar-lein sy'n gwneud yr hyn maen nhw'n dweud y byddan nhw'n ei wneud, yn rhoi gwobrau, yn dweud pethau cadarnhaol.

Gor-rannu gwybodaeth bersonol

Gall plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal hefyd rannu gwybodaeth (yn anfwriadol neu beidio) ar-lein a all eu hadnabod, eu statws, neu eu gofalwyr. Gall hyn fod trwy gynnwys eu postiadau neu ddelweddau (gwisgoedd ysgol, cartrefi, eu hoff olygfeydd), postio eu lleoliad yn rheolaidd neu drwy ddewis dynodwyr fel enwau defnyddwyr a thagiau gamer.

Pa bethau ddylech chi eu hystyried?

Dylai rhieni a gofalwyr cadwch lygad am newidiadau ymddygiad i benderfynu a yw'ch plentyn neu berson ifanc yn eich gofal yn profi niwed ar-lein (seiber-sgamiau, seiberfwlio, secstio, porn dial, cam-drin rhywiol ar-lein, meithrin perthynas amhriodol ar-lein ac ati)

 • A yw eu hymddygiad wedi newid?
 • Cymryd rhan mor gynnar â phosib. Byddwch yn bositif am eu gweithgaredd ar-lein
 • Dangos a rhannu sgiliau ac ymddygiad da yn eich gweithgaredd ar-lein eich hun
 • Siaradwch yn gynnar ac yn aml i annog deialog a'i wneud yn naturiol.
 • Sicrhewch fod ganddyn nhw rwydwaith cymorth da.
 • Eu haddysgu ar risgiau a buddion cysylltiadau
 • Grymuso a chefnogi nhw i wneud eu dewisiadau eu hunain a bod yno os aiff yn anghywir
 • Deall eu hanes gweithgaredd ar-lein blaenorol
 • Os ydyn nhw'n defnyddio eu cyfeiriad e-bost wrth arwyddo pethau, ynghyd â nhw, gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n deall rheolau preifatrwydd a diogelwch

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Bydd plant a phobl ifanc yn eich gofal yn cynyddu mewn oedran a disgwyliad ar adeg pan mae apiau, tueddiadau, risgiau ac offer sydd ar gael hefyd yn newid yn gyflym. Mae paratoi eich hun i'w diogelu yn gofyn am gymysgedd o sgiliau cyfathrebu a pherthynas a'r gallu i weithio ar lefel dechnegol.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y dirwedd ddigidol gyfredol trwy eich hyfforddiant a'ch ymchwil eich hun i wneud eich diogelu yn fwy effeithiol.

Yn yr un modd, gofynnwch iddynt eistedd gyda chi a'ch helpu i amddiffyn eich proffiliau eich hun i ddangos eich ymddiriedaeth ynddynt. Mae'n dangos y gallant amddiffyn eu proffiliau eu hunain hefyd. Ar ben hynny, mae'n helpu i adeiladu perthynas rhwng gofodau digidol ac yn eich galluogi i fodelu dinasyddiaeth ddigidol dda, gan agor trafodaethau eraill o fewn y gofod hwn.

Nid yw presenoldeb risg yn awgrymu niwed gwirioneddol. Ond bydd gwaith tîm gyda phawb sy'n ymwneud â bywyd eich plentyn neu berson ifanc ac ymagwedd gadarnhaol, ragweithiol at eu gweithgaredd ar-lein yn creu awyrgylch digidol cadarnhaol, gan leihau'r tebygolrwydd y byddant yn profi niwed ar-lein.

Isod ceir mewnwelediad a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud i leihau risg, lliniaru niwed a datblygu ethos o ddiogelu digidol ar gyfer plant a phobl ifanc yn eich gofal.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Creu cytundeb teulu i reoli disgwyliadau o ran defnyddio sgrin i mewn ac allan o'r cartref

Cytundebau teulu gall fod yn ddefnyddiol iawn os yw rôl, disgwyliadau a chosbau pawb am ddiffyg cydymffurfio yn glir ac yn cael eu dilyn yn gyson. Gallant fod yn arbennig o fuddiol lle mae'r holl grwpiau gofal o amgylch y plentyn neu'r person ifanc yn cytuno â nhw ac yn eu cefnogi. Cael cytundeb pawb sy'n ymwneud â'r plentyn neu'r person ifanc trwy'r cynlluniau lleoliad a gofal, polisïau gofalu diogel a chytundebau teulu ac ati.

Trowch ar chwiliad diogel

Mae Google Safe Search ac ap YouTube Kids ar gyfer ffonau symudol, wedi'u cynllunio i gyfyngu mynediad i wefannau amhriodol ond maent yn seiliedig ar gyfranogiad cymunedol ac algorithmau ar gyfer hidlo cynnwys felly maent yn llai na 100% yn llwyddiannus. Edrychwch ar Sefydlu hwb diogel i gael rhagor o wybodaeth.

Creu parthau rhydd dyfeisiau yn y cartref

Anogwch nhw i gymryd amser i ffwrdd o'u dyfeisiau trwy ddiffodd dyfeisiau gyda'i gilydd a'i gwneud yn hwyl gan ddefnyddio apiau fel y Ap Coedwig. Cymryd yr amser i wneud a dadwenwyno digidol gall hefyd fod yn ffordd dda iddynt asesu eu defnydd o'r sgrin.

Defnyddiwch reolaethau rhieni adeiledig

Adeiledig yn rheolaethau rhieni ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android, a llawer o apiau trydydd parti. Gall y plentyn neu'r person ifanc hefyd ystyried bod yr apiau a'r offer hyn yn offer ysbïo a gallant danseilio ymddiriedaeth felly dylid eu defnyddio ar y cyd ag offer eraill a deialog barhaus

Cynnwys eu hysgol

Bydd cysylltu â'r ysgol a deall eu polisïau a'u gweithdrefnau yn galluogi trafod a defnyddio dulliau tebyg.

Annog cydbwysedd rhwng gweithgareddau ar-lein ac all-lein

Sicrhewch mai dim ond rhan o ffordd o fyw gytbwys yw gweithgaredd ar-lein a bod eich plentyn neu berson ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydynt yn ddigidol.

Sgyrsiau i'w cael

Adeiladu gwytnwch plant a phobl ifanc i wneud dewisiadau mwy diogel a doethach ar-lein. Mae gwneud hynny trwy gymryd rhan mewn sgyrsiau rheolaidd, agored, didoli gyda nhw am eu bywydau ar-lein yn un o'r ffyrdd gorau o adeiladu a datblygu strategaethau ymdopi. Mae hefyd yn rhoi ffordd haws i chi wybod pryd i'w cefnogi.

Gwiriwch gyda nhw

 • Gofyn cwestiynau agored a gwrando'n llawn ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud heb dybio dim na gorymateb
 • Byddwch yn anfeirniadol. Mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn fwy tebygol o ddisgwyl y byddwch chi'n ymateb yn wael i'r hyn maen nhw'n ei ddweud felly bydd dangos iddyn nhw eich bod chi'n gallu gwrando ac ymateb yn bwyllog ac yn gefnogol yn fuddiol
 • Gallwch dewis cael sgyrsiau amser bwyd neu yn ystod gweithgareddau eraill. Gallech ofyn iddynt eich helpu i wirio gosodiadau eich proffil a bydd hyn wedyn yn agor ffyrdd o gael sgyrsiau

Cael sgyrsiau parhaus

 • Cael sgyrsiau parhaus ynghylch yr hyn y dylent ac na ddylent ei rannu ar-lein a beth yw eu dealltwriaeth o breifatrwydd a sut maent yn gwneud penderfyniadau ynghylch beth i'w gadw'n breifat
 • Hefyd, trafodwch breifatrwydd data (beth mae apiau 'am ddim' yn ei gymryd gennym ni yn gyfnewid). Gall hyn eu helpu i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar yr apiau maen nhw'n eu defnyddio a'u hadolygu o bryd i'w gilydd i gadw rheolaeth ar bwy sy'n gweld eu postiadau

Gofynnwch iddyn nhw am eu bywyd digidol

 • Efallai y bydd trafod eu gweithgaredd ar-lein yn helpu i egluro sut maen nhw'n defnyddio ap neu blatfform penodol ac felly'n eich helpu chi i reoli unrhyw adborth neu sylwadau maen nhw'n eu derbyn

Trafod rheolaeth amser sgrin

 • Er ei bod yn bwysig rheoli'r amser y mae plant a phobl ifanc yn ei dreulio ar ddyfeisiau, mae'r un mor ac yn y rhan fwyaf o achosion yn bwysicach mynd i'r afael â'r hyn y mae plant a phobl ifanc yn ei wneud ar sgriniau. Mae deall yr hyn maen nhw'n ei wneud tra ar-lein a sut mae hyn yn effeithio ar eu gweithgareddau all-lein, hy cwsg, gwaith ysgol, a pherthnasoedd yn allweddol
 • Yn eu hannog i gael a diet cyfryngau cytbwys o weithgareddau sy'n eu helpu i ddysgu, aros yn gysylltiedig â ffrindiau, a sicrhau bod amser segur mawr ei angen yn fuddiol i'w lles
 • Prhoi cytundeb teulu ar waith mae hynny'n eu helpu i ddeall pryd, ble, a sut y dylent ddefnyddio eu dyfeisiau fod yn lle da i ddechrau mynd i'r afael â rheoli amser sgrin
 • Mae yna hefyd digon o offer am ddim ar ddyfeisiau gellir ei ddefnyddio i adolygu'r defnydd o amser sgrin. Gellid defnyddio'r rhain i ddechrau sgwrs ar y ffordd orau i reoli eu gweithgareddau ar-lein. I gael mwy o gyngor ar amser sgrin, ewch i'n canolbwynt cyngor

Gwybod y ffeithiau

 • O dan gyfreithiau diogelu data, o fis Medi 2020, bydd yn rhaid i ddarparwyr gwasanaeth a datblygwyr apiau sy'n monitro defnydd a gweithgaredd plentyn gydymffurfio â nhw safonau dylunio newydd sy'n hysbysu defnyddwyr eu bod yn cael eu monitro ac yn darparu gwybodaeth ac arweiniad sy'n briodol i'w hoedran. Gall hwn fod yn bwnc i ysgogi trafodaeth a rhyngweithio a fydd o fudd i ddealltwriaeth y person ifanc

Pethau i'w cofio

Sicrhewch mai dim ond rhan o ffordd o fyw gytbwys yw gweithgaredd ar-lein ac y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydynt yn ddigidol.

Sicrhewch eu bod yn gwybod gyda phwy y maent yn cysylltu.

Eu cynnwys a'u grymuso i wneud eu penderfyniadau eu hunain yn seiliedig ar gefnogaeth, addysg / hyfforddiant.

Anogwch nhw i gael rhwydwaith cymorth da y gallant droi ato yn ôl yr angen.

Ysgogi meddwl beirniadol i helpu plant a phobl ifanc i osgoi ymddygiad amhriodol ar-lein.

Delio â Materion

Dyma rai camau y gallwch eu cymryd (eu haddasu i gyd-fynd â'ch gwybodaeth am eich plentyn neu berson ifanc).

Beth yw'r prif faterion?

Seiberfwlio

Beth yw'r niwed?

Er bod rhwydweithiau cymdeithasol yn ei gwneud hi'n bosibl i blant ffurfio a chynnal grwpiau cyfeillgarwch, gallant hefyd ddod â phlant i seiberfwlio pan fydd perthnasoedd rhwng ffrindiau yn chwalu neu fwlio yn symud y tu hwnt i gatiau'r ysgol.

Gall seiberfwlio fod ar ffurf perthynas ecsbloetiol a wneir fel arfer gan rywun y mae plentyn neu berson ifanc yn ei adnabod yn dda iawn. Mae'n dibynnu ar berson sy'n gwybod targedu sbardunau plentyn i'w abwydo i wneud rhywbeth neu fynd yn ddig neu'n ofidus am ei adloniant.

Weithiau gall hefyd fod yn seiliedig ar berthynas amodol sy'n golygu bod rhywun yn gwneud i blentyn neu berson ifanc gredu bod ganddo berthynas agos - i fynnu pethau ganddyn nhw yn y dirgel. Felly, mae'n bwysig meddwl am eu hanghenion emosiynol yn hytrach na gorfodi rheolau yn unig.

Strategaethau ymdopi

Os yw plentyn neu berson ifanc wedi dioddef seiberfwlio, efallai y byddan nhw'n ei chael hi'n anodd ei adnabod neu hyd yn oed ddweud wrthych pwy sy'n gwneud y bwlio, felly mae'n bwysig:

Sôn am gyfeillgarwch iach

Er mwyn eu helpu i gydnabod bod perthynas yn anghywir, eglurwch pam y gall eu rhoi mewn perygl. Trafodwch sut olwg sydd ar gyfeillgarwch iach, fel bod ganddyn nhw bwynt cyfeirio.

Gwybod gyda phwy y maent yn gysylltiedig ar-lein

Meddyliwch pam y gallai eich plentyn neu berson ifanc fod yn parhau â pherthynas â rhywun sy'n wenwynig (gan y gallai fod yn diwallu angen i gael ei ystyried yn rhan o grŵp)

Sicrhewch gefnogaeth gan ysgolion a sefydliadau eraill

Os yw'r unigolyn neu'r bobl sy'n bwlio yn dod o ysgol plentyn, efallai yr hoffech gysylltu â'r ysgol yn ei gylch. Mae'n naturiol i blentyn boeni am beth allai canlyniad hyn fod a bydd yr ysgol yn ymateb yn amrywio yn dibynnu ar ei pholisi gwrth-fwlio. Dylai fod gan bob ysgol bolisi ac efallai bod ganddyn nhw fentoriaid a all helpu.

Os yw cynnwys y bwlio yn rhywiol, wedi'i dargedu at ethnigrwydd, rhyw, anabledd neu rywioldeb eich plentyn, os yw bygythiadau'n cael eu gwneud i niweidio'ch plentyn neu'n annog eich plentyn i niweidio'i hun, yna ystyriwch riportio'r gweithgaredd i'r heddlu.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Cam-drin rhywiol ar-lein

Beth yw'r niwed?

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc, o unrhyw gefndir, fod mewn perygl o gael ei gam-drin yn rhywiol ar-lein. Ond mae rhai yn fwy agored i niwed nag eraill. Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) canfuwyd mai'r pryderon mwyaf cyffredin a godwyd o natur rywiol oedd cam-drin ar-lein a chyfoedion. Fe wnaethant dynnu sylw at yr heriau o reoli diogelwch ar-lein plant a chysylltiadau cyfoedion.

Strategaethau ymdopi

 • Sicrhewch eich plentyn neu berson ifanc nid eu bai nhw yw hynny - mae'n debyg eu bod yn teimlo'r un mor ofnus a phryderus â chi. Gadewch iddyn nhw wybod mai'ch prif bryder yw eu bod nhw'n ddiogel a'ch bod chi am eu helpu. Mae plant a phobl ifanc yn aml yn poeni am y 'stigma' o gael eu cam-drin. Ceisiwch osgoi trin eich plentyn neu berson ifanc fel pe bai'n wahanol mewn unrhyw ffordd o'i herwydd
 • Cael sgyrsiau tawel ac agored - archwilio'r hyn sy'n digwydd mewn ffordd onest a chefnogol. Cofiwch y bydd plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin yn ei chael hi'n anodd siarad amdano
 • Osgoi cwestiynau y gellir teimlo eu bod yn ymwthiol neu'n pwyso - yn lle hynny, canolbwyntiwch ar ddeall sut maen nhw'n teimlo nawr a beth fydden nhw'n ei hoffi gennych chi
 • A yw'r cam-drin wedi dod i ben yn bendant? - Yn aml mae cam-drin yn parhau hyd yn oed ar ôl i blentyn neu berson ifanc ddweud wrth rywun amdano
 • Gweithio gyda gweddill y tîm o amgylch y plentyn neu'r person ifanc datblygu hunan-barch a hunan-werth, sgiliau perthynas, sgiliau cymdeithasol a gwytnwch

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Riportiwch hi! Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn neu berson ifanc wedi dioddef cam-drin rhywiol ar-lein, riportiwch ef ar unwaith CEOP neu cysylltwch â'r heddlu ar 999, ar gyfer yr heddlu lleol, 101
 • Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen i chi arbed copi o'r cam-drin, gan ei storio mewn ffeil ddiogel cyn ei ddileu - oherwydd efallai y bydd angen tystiolaeth o hyn arnoch i'r awdurdodau a / neu'r heddlu
 • Gallwch hefyd riportio problem trwy ymweld â'n tudalen cyhoeddi adroddiadau. Gweithiwr cymdeithasol a gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol eich plentyn neu berson ifanc
 • hefyd, Sefydliad Marie Collins ac PACE yn adnoddau i helpu os yw'ch plentyn neu berson ifanc yn ddioddefwr cam-drin rhywiol ar-lein

Os ydych chi'n credu bod eich plentyn mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Ymbincio ar-lein

Beth yw'r niwed?

Er bod meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn bryder difrifol iawn nid yw'n ddigwyddiad a brofir yn aml ar-lein. Fodd bynnag, er gwaethaf ei brinder, mae'r goblygiadau ymhlith y niwed mwyaf difrifol ar-lein.

I rai plant a phobl ifanc, gall gwneud ffrindiau ar-lein a sgwrsio â dieithriaid gynnig math o ddihangfa neu gall wneud iawn am eu realiti all-lein.

Ar adegau hyd yn oed os ydych chi wedi cael sgwrs gyda'ch plentyn neu berson ifanc am beidio â sgwrsio â dieithriaid ar-lein, efallai y byddan nhw'n dal i'w wneud beth bynnag i gyflawni'r angen i ehangu eu grwpiau cyfeillgarwch i deimlo eu bod yn cael eu derbyn a'u hoffi.
Gall ysglyfaethwyr ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol, apiau sgwrsio wedi'u hamgryptio a llwyfannau ar-lein i adeiladu perthynas ymddiriedus gyda'r plant a'r bobl ifanc i'w cam-drin. Gall y cam-drin hwn ddigwydd ar-lein, neu gallant drefnu cwrdd â nhw'n bersonol gyda'r bwriad o'u cam-drin.

Strategaethau ymdopi

 • Os oes 'ffrind' penodol yr ydych yn poeni amdano, darganfyddwch fwy am bwy yw'r person hwn a gwir natur y berthynas. Gwnewch hi'n bwynt i gysylltu â nhw'n rheolaidd am y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio a'r bobl maen nhw'n rhyngweithio â nhw ar y llwyfannau hyn
 • Lle bo modd, anogwch nhw i ddefnyddio dyfeisiau mewn lleoedd a rennir fel bod unrhyw un sy'n cysylltu â nhw yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Sicrhewch eu bod yn deall pam y gallai hyn helpu i'w cadw'n ddiogel, fel eu bod yn fwy abl i'w wneud. Lle gallant deimlo'r angen am breifatrwydd, siaradwch â nhw a chytuno ar yr hyn a fyddai'n gweithio orau iddynt
 • Trafodwch yr hyn y dylent ac na ddylent ei rannu ar-lein (hyd yn oed os yw'n ymddiried yn yr unigolyn hwnnw). Anogwch nhw i gadw eu gwybodaeth bersonol yn breifat
 • Siaradwch am gydsyniad fel eu bod yn teimlo'n hyderus i ddweud na os ydyn nhw'n teimlo dan bwysau i wneud rhywbeth, dydyn nhw ddim yn gyffyrddus â nhw
 • Peidiwch â gwneud iddynt deimlo'n ddrwg am geisio hoffter ar-lein ond cymerwch amser i esbonio'r ffordd fwyaf diogel i archwilio eu teimladau
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod i ble y gallant fynd am help os ydynt mewn trafferth neu'n poeni. Os yw plentyn neu berson ifanc yn yr amgylchedd uchod yn gwneud pethau o'r fath yn gyfrinachol, maent yn llai tebygol o ddod ymlaen gan y byddent o bosibl yn ofni goblygiadau torri rheolau'r tŷ (hy, peidio â defnyddio dyfeisiau mewn lleoedd teuluol sy'n golygu y gellir dileu dyfeisiau)
 • Adolygu eu gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar apiau / platfform
 • Dysgwch iddynt sut i rwystro ac adrodd am unrhyw beth sy'n gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus. Os ydych chi'n poeni o gwbl am gyswllt â'ch plentyn neu berson ifanc, yna rhowch wybod i'r Canolfan Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein (CEOP)

Camau i'w cymryd os yw'ch plentyn neu berson ifanc wedi anfon llun / fideo amhriodol ohonyn nhw eu hunain at rywun ar-lein:

 • Sicrhewch nhw y byddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd i ddelio ag ef
 • Archwiliwch y ffeithiau - Gyda phwy y rhannwyd y ddelwedd ac a gafodd ei throsglwyddo?
 • Cysylltwch â darparwr y wefan - gofynnwch i'r ddelwedd gael ei thynnu o'r platfform
 • Felly Rydych Chi Wedi Noeth Ar-lein adnodd ar gyfer arferol ac ANFON
 • Cysylltwch â'r CEOP os anfonwyd y ddelwedd at oedolyn gan fod hwn yn ymbincio

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Cysylltwch â'r CEOP os anfonwyd y ddelwedd at oedolyn gan fod hwn yn ymbincio
 • Childline - 0800 1111
 • NSPCC llinell gymorth oedolion: 0808 800 5000

Os ydych chi'n credu bod eich plentyn mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

sexting

Beth yw'r niwed?

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc, o unrhyw gefndir, fod mewn perygl o secstio. Ond mae rhai yn fwy agored i niwed nag eraill. Yn benodol, yn gyffredinol mae gan blant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal hunan-barch isel ac o bosibl ynysu cymdeithasol gyda sgiliau perthynas wael, felly maent yn ceisio derbyniad ac ymdeimlad o werth, cadarnhad a pherthyn.

Gall hyn eu gwneud yn fwy agored i gael eu trin neu eu gorfodi i anfon noethlymun neu sext oherwydd gallant feddwl eu bod mewn perthynas neu'n teimlo dan bwysau i wneud hynny.

Gellir ystyried bod unrhyw un sy'n bositif (calonnau, hoff bethau, ac ati) neu'n rhoi anrhegion (yn enwedig mewn gemau ee, blychau ysbeilio, twyllwyr, awgrymiadau a thriciau, uwchraddio) yn ddibynadwy, yn gyfeillgar oherwydd yr anrheg.

O dan gyfraith y DU, mae eisoes yn anghyfreithlon rhannu neu storio delweddau o bobl dan 18 oed gyda chynnwys rhywiol ar-lein. Mae'r rhain yn cael eu dosbarthu fel delweddau cam-drin plant yn rhywiol.

Strategaethau ymdopi

Os yw'ch plentyn neu berson ifanc dan bwysau i anfon noethlymun gan rywun yn eu hysgol neu sefydliadau eraill fel grŵp ieuenctid, ewch at y sefydliad gan y dylai fod rhywun sy'n arwain ar ddiogelu a fydd yn dilyn y camau sydd eu hangen i ymchwilio iddo a'i riportio.

Beth ddylech chi ei wneud felly?

 • Anogwch eich plentyn neu berson ifanc i ddweud wrthych a oes unrhyw beth yn eu poeni ar-lein neu ar eu ffôn
 • Sicrhewch nhw y byddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd i ddelio ag ef
 • Archwiliwch y ffeithiau - Gyda phwy y rhannwyd y ddelwedd ac a gafodd ei throsglwyddo?
 • Cysylltwch â darparwr y wefan - gofynnwch i'r ddelwedd gael ei thynnu o'r platfform
 • Peidiwch â'u cywilyddio na'u cosbi, yn lle hynny helpwch nhw i ddeall nad yw'n briodol na hyd yn oed yn gyfreithlon gwneud neu rannu delwedd rywiol o unrhyw un o dan 18 oed

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Cam-drin emosiynol ar-lein

Mae hyn yn cynnwys blacmel emosiynol, er enghraifft pwyso ar blant a phobl ifanc i gydymffurfio â cheisiadau rhywiol trwy dechnoleg. Gall hefyd gynnwys ceisio bygwth, trin, dychryn neu fychanu plant a phobl ifanc yn fwriadol.

Strategaethau ymdopi

 • Blocio ac adrodd ar unwaith y tramgwyddwr ar y platfform
 • Cadwch unrhyw dystiolaeth ar y ddyfais
 • Peidiwch â wynebu y camdriniwr honedig
 • Sicrhewch eich plentyn neu berson ifanc nid eu bai nhw yw hynny - mae'n debyg eu bod yn teimlo'r un mor ofnus a phryderus â chi. Gadewch iddyn nhw wybod mai'ch prif bryder yw eu bod nhw'n ddiogel a'ch bod chi am eu helpu. Mae plant a phobl ifanc yn aml yn poeni am y 'stigma' o gael eu cam-drin. Ceisiwch osgoi trin eich plentyn neu berson ifanc fel pe bai'n wahanol mewn unrhyw ffordd o'i herwydd
 • Osgoi cwestiynau y gellir teimlo eu bod yn ymwthiol neu'n pwyso - yn lle hynny, canolbwyntiwch ar ddeall sut maen nhw'n teimlo nawr a beth fydden nhw'n ei hoffi gennych chi

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Riportiwch hi! Os ydych chi'n amau ​​bod eich plentyn neu berson ifanc yn ddioddefwr, riportiwch ef ar unwaith i'r CEOP neu cysylltwch â'r heddlu. Gallwch hefyd riportio problem trwy ymweld â'n tudalen rhifyn yr adroddiad
 • Fel arall, gallwch gysylltu â: Relate ar 0300 003 0396. Gallwch siarad â Relate am eich perthynas, gan gynnwys materion yn ymwneud â cham-drin emosiynol

Os ydych chi'n credu bod eich plentyn mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Gor-redeg

Mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn aml yn 'rhannu gwybodaeth' (yn anfwriadol ai peidio) ar-lein a all eu hadnabod. Gall hyn fod trwy gynnwys postiadau neu ddelweddau (gwisgoedd ysgol, cartrefi, eu hoff leoedd), postio sylwadau neu ddelweddau yn rheolaidd (fel bob dydd wrth adael yr ysgol), neu trwy ddewis dynodwyr fel enwau defnyddwyr a thagiau gamer.

Yn seiliedig ar y dynodwyr hyn, gall oedolion a allai fod yn risg diogelu geisio cysylltu. Gall hyn gynnwys priodfab a all hefyd ddefnyddio'r wybodaeth hon i gyfeillio â'r person ifanc a chefnogi'r broses ymbincio.

Strategaethau ymdopi

 • Byddwch yn fodel rôl digidol - byddwch yn ofalus am yr hyn rydych chi'n ei rannu ag eraill, gan gynnwys yr hyn rydych chi'n ei rannu gyda'ch plentyn neu berson ifanc. Efallai y byddan nhw'n edrych at rieni / gofalwyr fel modelau o sut i ymddwyn.
 • Trafodwch beth sy'n iawn ac nad yw'n iawn ei rannu - siaradwch pa wybodaeth sy'n ddiogel i'w phostio a beth sydd ddim. Byddwch yn glir a'u cynghori i fod yn ofalus wrth rannu gwybodaeth am faterion teuluol, materion iechyd, materion rhywiol, neu fusnes personol pobl eraill â phobl ar-lein. Er y gallai fod yn fuddiol iddynt rannu rhai pethau gyda grwpiau cymorth ar-lein, mae'n bwysig eu bod yn ymwybodol o'r risgiau posibl.
 • Sôn am ganlyniadau - Mae angen iddyn nhw wybod beth sydd yn y fantol pan maen nhw'n rhannu. Gallant golli ffrindiau ac achosi i bobl deimlo cywilydd. Sicrhewch fod eich plentyn yn deall y gall swyddi ar-lein bara am byth.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Os oes angen rhywbeth sydd wedi'i dynnu i lawr o safle cyfryngau cymdeithasol penodol, gallwch fynd iddo Ffosiwch y Label, a all riportio'r cynnwys i wefannau cyfryngau cymdeithasol i'w symud yn gyflym. Gallwch hefyd ddefnyddio'r Riportio Cynnwys Niweidiol gwefan ar-lein i gael cefnogaeth ar unrhyw fater yr hoffech roi gwybod amdano. Hefyd, pe bai'r wybodaeth yn cael ei rhannu ymhellach gan gyfoed neu gyd-ddisgybl yn eich plentyn neu berson ifanc, bydd cysylltu â'u hysgol yn helpu i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.

Pryderon preifatrwydd

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i breifatrwydd ond efallai nad ydyn nhw'n deall gwerth eu data na'r risgiau sy'n gysylltiedig â rhoi gormod o wybodaeth.

Fel plant eraill, efallai na fydd gan y rhai mewn gofal y ddealltwriaeth o sut mae darparwyr platfformau ar-lein yn defnyddio eu gwybodaeth am resymau masnachol neu fewnwelediad ar ymddygiad.

Rheoli cyfrineiriau 

Mae rhannu cyfrinair yn gyffredin ymysg pobl ifanc er mwyn galluogi ffrindiau i gael mynediad i wefannau neu apiau ar eu rhan er enghraifft pan fyddant i ffwrdd ar wyliau heb unrhyw Wi-Fi. Enghraifft yw'r angen i gadw 'Snapchat streaks' (rhyngweithio dyddiol parhaus rhwng dau berson) i redeg cyhyd â phosibl. Os defnyddir y cyfrineiriau a rennir mewn man arall, yna gall eraill gyrchu'r cyfrifon hyn heb gymeradwyaeth y plentyn a gallant bostio sylwadau neu gynnwys amhriodol.

Effaith mwy o weithgaredd ar-lein ar ôl troed digidol

Bydd mwy o bori a phostio yn gadael trywydd manwl o weithgaredd y gellir ei ddilyn i adeiladu data a gwybodaeth allweddol am y person ifanc. Gellir defnyddio hwn yn fasnachol gan safleoedd neu gallai oedolion ei ddefnyddio'n amhriodol i leoli a meithrin perthynas amhriodol â phlentyn. Gellir dod o hyd i enghreifftiau trwy wylio NetSmartz - 'Straeon Bywyd Go Iawn' a Action Fraud's - 'Pa mor breifat yw'ch gwybodaeth bersonol?' Gellir defnyddio hwn hefyd i olrhain neu leoli person ifanc pan fydd y cynllun gofal yn nodi nad yw cyswllt o'r fath yn dderbyniol.

Dros amser, daw'r llwybr gweithgaredd a data hwn yn fwy manwl. Gall cwmnïau rhyngrwyd, hysbysebwyr, a darpar gyflogwyr eu defnyddio at eu dibenion eu hunain ee i gyflwyno hysbysebion digymell neu ein hasesu fel ymgeiswyr

Strategaethau ymdopi

 • Sicrhewch fod gan blant a phobl ifanc rywfaint o ddealltwriaeth o sut y gall safleoedd ddefnyddio'r wybodaeth y maent yn ei darparu fel y gallant fod yn fwy ymwybodol o ddarparu gormod o wybodaeth ar lwyfannau penodol. Cymerwch gip ar ein hyb cyngor preifatrwydd a dwyn hunaniaeth i ddysgu mwy
 • Mae'r Comisiynydd Plant wedi cyhoeddi 'Termau cyfryngau cymdeithasol symlach' sy'n haws i bobl ifanc eu deall ac y gellir eu defnyddio fel rhan o drafodaeth bob dydd
 • Trafodwch bwysigrwydd ailosod cyfrinair ar ôl ei rannu gyda rhywun. Defnyddiwch y daflen weithgaredd hon i helpu plant a phobl ifanc i reoli eu cyfrineiriau yn well
 • Ysgogi meddwl beirniadol i helpu'ch plentyn neu berson ifanc i osgoi ymddygiad amhriodol ar-lein. Gadewch iddynt wybod am wefannau gwirio ffeithiau a ffynonellau dibynadwy fel y gallant benderfynu drostynt eu hunain a yw rhywbeth yn ffug ai peidio. Gweler ein canllaw newyddion a gwybodaeth anghywir Fake i gael mwy o gefnogaeth
 • Defnyddiwch gyfeiriadau e-bost gwahanol ar gyfer gweithgaredd ar-lein cyffredinol, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac ati, a chyfrifon risg uchel pwysig fel ysgol neu goleg, safleoedd iechyd, cyfrifon bancio a siopa

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Porn dial

Beth yw'r niwed?

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn diffinio porn dial fel “cyfryngau rhywiol eglur a rennir yn gyhoeddus ar-lein heb gydsyniad yr unigolyn yn y llun ac sydd fel arfer yn cael ei lanlwytho gan gyn-bartneriaid”. Mae'n ymgais i reoli a thrin gan bobl sydd, yn ôl pob tebyg, yn rheoli yn emosiynol ac efallai'n gorfforol, y gellir eu gwneud yn hawdd hefyd yn enwedig gyda phlant a phobl ifanc sy'n fwy ymddiried ynddynt.

Strategaethau ymdopi

 • Ar unwaith blociwch ac adroddwch am y tramgwyddwr ar y platfform
 • Cadwch unrhyw dystiolaeth ar y ddyfais
 • Peidiwch â wynebu'r camdriniwr honedig
 • Atgoffwch nhw ble i wneud hynny adrodd cynnwys amhriodol neu ddiangen y maent yn ei weld ar-lein - gallwch geisio cael gwared ar hwn

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

O dan gyfraith y DU, mae eisoes yn anghyfreithlon cyhoeddi delweddau o bobl dan 18 oed gyda chynnwys rhywiol ar-lein. Mae'r rhain yn cael eu dosbarthu fel delweddau cam-drin plant yn rhywiol.

Gallwch riportio porn dial, p'un a yw wedi'i rannu gan gyn-bartner gwythiennol neu drydydd parti maleisus sydd wedi llwyddo i gael gafael ar y ddelwedd, ar y llinell gymorth newydd:

Os ydych chi'n credu bod eich plentyn neu berson ifanc mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Dyma ychydig o adnoddau y gallwch eu defnyddio i gefnogi rhyngweithiadau plentyn ar-lein a'u helpu i adeiladu arferion da ar-lein.

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Taflenni diogelwch ar-lein i helpu gofalwyr maeth a rhieni mabwysiadol.

.

Grŵp Maethu Cenedlaethol - Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein: Canllaw Gofalwr Maeth i Ddiogelwch Rhyngrwyd

Cadw plant yn ddiogel ar-lein: rôl gofalwyr maeth a'r asiantaeth faethu.

Cyngor i bobl ifanc yn eu harddegau ar ble i fynd am gefnogaeth ac arweiniad.

Ffyrdd o gysylltu â chwnselwyr Childlines.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella