BWYDLEN

Oedran y plentyn

Hidlo
Trefnu yn ôl
Ymchwil
Symud y deial: Dulliau o atal cam-drin plant yn rhywiol 'hunan-gynhyrchu' ymhlith plant 11-13 oed
Mae'r adroddiad ymchwil hwn, a ariannwyd gan Nominet ac a gynhaliwyd gyda Praesidio Safeguarding, yn archwilio dulliau effeithiol i atal rhannu ...
Ymchwil
Archwilio perthnasoedd pobl ifanc niwrowahanol â gemau ar-lein
Gyda chefnogaeth Roblox, nod yr ymchwil hwn yw deall yn well fanteision a heriau hapchwarae ar-lein ar bobl ifanc niwro-ddargyfeiriol.
Ymchwil
Profiadau merched yn eu harddegau o niwed ar-lein
Mae ein hadroddiad Mynegai Llesiant Digidol diweddaraf yn dangos bod merched yn eu harddegau yn profi canlyniadau llawer mwy negyddol ar-lein na phlant eraill.
Ymchwil
Internet Matters x Ymchwil Nominet: Dulliau i atal lledaeniad CSAM hunan-gynhyrchu
Yn y blog hwn rydym yn rhannu canfyddiadau Rownd 2 ein hymchwil i atal rhannu delweddau rhywiol ymhlith plant 11-13 oed.
Ymchwil
Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am rannu delweddau rhywiol ymhlith plant
Dysgwch am ein hymchwil i rannu delweddau rhywiol ymhlith plant 11 i 13 oed a beth mae’r mewnwelediadau hyn yn ei olygu i rieni.
Ymchwil
Egwyddorion ar gyfer darparwyr gofal preswyl i blant
Mae'r 9 egwyddor hyn yn amlinellu arfer gorau ar gyfer cefnogi diogelwch ar-lein i blant mewn gofal preswyl.
Ymchwil
Internet Matters x Ymchwil Nominet: Barn pobl ifanc ar atal rhannu delweddau noethlymun
Yn y blog hwn rydym yn rhannu canfyddiadau pellach o baneli Rownd 1 ar gryfder y negeseuon presennol a gynlluniwyd i atal ...
Ymchwil
Internet Matters x Ymchwil nominet: Nid yw gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn bodloni anghenion plant
Yn y blog hwn rydym yn rhannu canfyddiadau paneli Rownd 1 ar ansawdd yr addysg ynghylch rhannu noethlymun y mae plant ...
Ymchwil
Effaith technoleg ar les digidol plant
Roedd yr adroddiad yn asesu effaith technoleg ddigidol ar les plant a phobl ifanc. Datgelodd yr ymchwil ddiddorol ...
Ymchwil
Rôl asiantaeth wrth gefnogi lles pobl ifanc
Mae'n bwysig myfyrio ar yr hyn rydym yn ei wneud ar-lein a sut mae rheoli ein profiadau yn gwneud i ni deimlo. Mae ein...