BWYDLEN

Ymateb Internet Matters i'r adolygiad Addysg Cydberthnasau, Rhyw ac Iechyd (RSHE).

Mae athro yn helpu myfyriwr gyda'i liniadur.

Mae Simone Vibert a Lizzie Reeves o Internet Matters yn ymateb i'r adolygiad Perthnasoedd, Rhyw, Iechyd ac Addysg (RSHE) i roi cyngor ar faterion diogelwch ar-lein a'u cynnwys mewn canllawiau statudol.

Pam fod yna adolygiad o Addysg Cydberthynas, Rhyw ac Iechyd (RSHE)?

Cyflwynodd yr Adran Addysg Addysg Perthynas, Rhyw ac Iechyd i ysgolion ym mis Medi 2020. Diben RSHE yw cefnogi plant i wneud penderfyniadau gwybodus am eu hiechyd, eu lles a’u perthnasoedd – gan gynnwys perthnasoedd rhamantus, perthnasoedd teuluol a chyfeillgarwch. Dylid addysgu pynciau mewn ffordd sy'n briodol i'r oedran ac yn sensitif.

Mae’r canllawiau statudol yn cyfarwyddo ysgolion ar y cynnwys y dylent ei addysgu i ddisgyblion ac ar ba oedran:

  • Rhaid i bob disgybl ysgol gynradd ac uwchradd dderbyn Addysg Perthynas ac Iechyd
  • Rhaid i ysgolion uwchradd addysgu Addysg Gwe. Fodd bynnag, mae gan rieni'r hawl i ofyn i'w plentyn gael ei dynnu'n ôl o rai neu bob un o'r gwersi addysg rhyw. Mae gan ysgolion cynradd ddisgresiwn i addysgu addysg rhyw mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran.

Mae'r Adran Addysg yn cynnal adolygiad o ganllawiau statudol RSHE yn unol â'r cylch adolygu 3 blynedd. Yn benodol, bydd yr Adran Addysg yn ceisio sicrhau:

  • Addysgir Addysg Bersonol a Chymdeithasol mewn ffordd ffeithiol sy'n briodol i'w hoedran
  • Mae'r cwricwlwm yn ymdrin yn ddigonol â meysydd blaenoriaeth gan gynnwys iechyd meddwl, atal hunanladdiad a thrais yn erbyn menywod a merched.

Pam mae Internet Matters yn ymateb i adolygiad RSHE?

Mae'r byd ar-lein yn rhan o bron bob agwedd ar berthnasoedd plant - cyfeillgarwch a pherthnasoedd agos. Mae defnyddio dyfeisiau digidol hefyd yn effeithio ar iechyd meddwl a lles – er gwell ac er gwaeth.

Mae'n hanfodol bod addysgu am berthnasoedd, rhyw ac iechyd yn cynnwys ffocws ar ymgysylltiad plant â mannau ar-lein. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lywio eu bywydau digidol yn ddiogel, ac i reoli eu hymddygiad eu hunain ac eraill ar-lein.

Gan ddefnyddio ein mewnwelediadau cyfoethog i fywydau plant ar-lein a rhianta digidol, mae Internet Matters yn cyflwyno tystiolaeth i gam cyntaf Adolygiad RSHE.

Mwy i'w archwilio

Gweler mwy mewn ymchwil a pholisi o Internet Matters.

swyddi diweddar