BWYDLEN

Ymateb Internet Matters i ymchwiliad y Pwyllgor Dethol ar Addysg ar amser sgrin

Mae bachgen yn treulio ei amser sgrin ar dabled gyda'r golau yn adlewyrchu ar ei wyneb.

Yn ddiweddar, agorodd y Pwyllgor Dethol ar Addysg ymchwiliad i sut y gall amser sgrin gefnogi ac effeithio ar ddeilliannau datblygiadol ac addysgol plant.

Mae Lizzie Reeves ac Ali Bissoondath o Internet Matters yn ymateb i'r ymholiad isod.

Pam fod y Pwyllgor Dethol ar Addysg wedi agor yr ymchwiliad hwn?

Yn ddiweddar, agorodd y Pwyllgor Dethol ar Addysg ymchwiliad i sut y gall amser sgrin gefnogi ac effeithio ar ddeilliannau datblygiadol ac addysgol plant. Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor, Robin Walker AS fod y Pwyllgor yn gobeithio y bydd yr ymchwiliad yn arwain at argymhellion ar y ffordd orau o harneisio’r buddion a all gefnogi plant.

Dywedon nhw hefyd y bydd yr ymchwiliad yn archwilio “y ffyrdd posib y gall amser sgrinio effeithio ar iechyd meddwl a lles plant.” Mae’r Pwyllgor yn gobeithio dod o hyd i ffyrdd o leihau’r effeithiau negyddol drwy addysg a diogelu.

Beth yw ymateb Internet Matters?

Mae ein hymateb yn tynnu ar fewnwelediadau o'n 'Mynegai Lles Plant mewn Byd Digidol' yn ogystal â'n harolwg 'Traciwr Digidol' ddwywaith y flwyddyn, sy'n cynrychioli'r wlad hon. Mae'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer llunio'r syniad o amser sgrin.

Mewnwelediadau allweddol o'n hymateb

  • Er bod maint yr amser sgrin yn bwysig i ryw raddau, felly hefyd yr amser sgrin ansawdd amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein. Gall y term 'amser sgrin' orsymleiddio'r cysyniad hwn.
  • Mae rhieni yn chwarae rhan allweddol wrth gadw plant yn ddiogel ar-lein, gan wasanaethu fel y brif ffynhonnell ar gyfer gwybodaeth a chymorth pan fydd materion yn codi. Fodd bynnag, mae angen mwy o gymorth ar rieni eu hunain ac ni allant ysgwyddo'r cyfrifoldeb hwn ar eu pen eu hunain.
  • Er ei bod yn werth nodi bod gan lwyfannau, endidau’r llywodraeth ac Ofcom rolau priodol i’w chwarae o ran gwneud gwasanaethau’n ddiogel trwy ddyluniad, nid yw ffocws ein hymateb yn cynnwys yr agweddau hyn. Yn hytrach, mae ein trafodaeth bresennol yn canolbwyntio ar annigonolrwydd addysg diogelwch ar-lein mewn ysgolion, sy'n parhau i fod yn dameidiog. Ar hyn o bryd, nid oes ganddo ddiffiniad clir o gyfrifoldebau rhwng ysgolion a rhieni, yn ogystal ag ymhlith DSIT, Ofcom a DfE..

Mwy i'w archwilio

Gweler mwy mewn ymchwil a pholisi o Internet Matters.

swyddi diweddar