BWYDLEN

Beth ddylwn i fod yn ymwybodol ohono wrth reoli data fy mhlentyn ar-lein?

Os yw'ch teulu'n defnyddio mwy o lwyfannau i aros yn gysylltiedig a rheoli addysg plant, efallai y bydd gennych gwestiynau ynghylch data a phreifatrwydd ar y gwefannau hyn. Gweler cyngor arbenigol ar yr hyn y mae angen i chi ei wybod.


John Carr

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein
Gwefan Arbenigol

Mae dau fath o risg yn gysylltiedig â data plant ar y rhyngrwyd. Mae un yn fasnachol. Mae'r llall yn gysylltiedig â bygythiadau posibl i ddiogelwch a lles corfforol plentyn.

Gan eu cymryd yn eu tro, rydym i gyd yn gwybod yr ymadrodd “Data yw'r olew newydd”. Mae'r rhyngrwyd wedi dod yn rhan ganolog o'r ffordd y mae'r byd bellach yn gweithio. Mae mwy a mwy o nwyddau a gwasanaethau yn cael eu gwerthu neu eu darparu ar-lein ac mae'r cwmnïau sy'n eu gwerthu neu'n eu darparu eisiau rhoi eu hysbysebion o flaen darpar gwsmeriaid. I wneud hyn mae angen gwybodaeth, data, am y math o chwaeth sydd gan bobl, pa fath o bethau y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt. Gallant naill ai brynu neu gaffael data o'r fath gan froceriaid data neu byddant yn hysbysebu ar lwyfannau ar-lein fel Facebook neu Instagram sydd eisoes wedi gwneud y gwaith didoli, didoli a chategoreiddio ar eu cyfer.

Mewn perthynas â diogelwch corfforol plentyn, bydd bwlis neu bedoffiliaid yn aml yn mynd i ardaloedd sgwrsio sy'n gysylltiedig â gemau ar-lein, neu fannau rhyngweithiol eraill ar y we yn edrych am rywun sydd efallai'n rhannu gormod o wybodaeth amdano'i hun, efallai'n anfon signal ei fod yn anfon allan yn unig neu'n diflasu, neu'r ddau. Wrth gloi, mae ofn mawr bod hyn wedi bod ar gynnydd.

A oes unrhyw gamau y gallaf eu cymryd i amddiffyn fy mhlant rhag casglu data digidol?

Gan eu cymryd mewn trefn arall y tro hwn, yr argymhelliad cyntaf yw'r un mwyaf amlwg ac yn aml yr anoddaf hefyd. Eisteddwch i lawr a siaradwch â'ch plant am bwysigrwydd peidio â rhoi gormod o “allan yna”, yn enwedig mewn amgylcheddau lle na fyddant ac na allant adnabod pawb a allai fod yn rhan o gêm.

Mae angen iddyn nhw fod yn arbennig o ofalus ynglŷn â gadael i wybodaeth lithro am ble maen nhw'n byw, i ba ysgol maen nhw'n mynd, rhifau ffôn, dolenni cyfryngau cymdeithasol, y math yna o beth. Efallai hyd yn oed yn anoddach wrth gloi os bydd yn rhaid i chi weithio neu ofalu am fwy nag un plentyn gartref hefyd, ceisiwch sicrhau bod y posibilrwydd o ddiflasu yn cael ei leihau. Mae yna darnau o feddalwedd gallwch chi lwytho ymlaen i ddyfeisiau eich plant a all helpu i fonitro'r hyn maen nhw'n ei wneud heb o reidrwydd ganiatáu i chi "sbïo" ar bopeth - gallant anfon rhybudd testun atoch fel y gallwch edrych arno - ac ni fyddant yn caniatáu rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost i ymddangos ar y sgrin.

O ran yr agwedd fasnachol, mae yna bethau o'r enw atalwyr hysbysebion a gallwch chi osod eich porwr gwe i “beidio ag olrhain” neu ddefnyddio porwr nad yw'n casglu'r math hwnnw o ddata beth bynnag. Bydd rhai o'r rhaglenni a grybwyllir uchod hefyd yn rhwystro pob trafodyn ariannol neu'n anfon rhybudd testun atoch felly unwaith eto gallwch edrych arno cyn penderfynu a ddylid gadael iddo fynd ymlaen ai peidio. Pwy ddywedodd fod bod yn rhiant yn hawdd?

Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Os ydw i'n agor cyfrif ar blatfform ar-lein, sut mae gwneud gwefans defnyddio data fy un i neu fy mhlentyn yn nodweddiadol? 

Bydd platfformau fel arfer yn casglu data am eu defnyddwyr er mwyn dysgu mwy amdanoch chi a'ch dewisiadau ar-lein. Gellir defnyddio'r data i helpu'r platfform i wella ei wasanaethau yn ogystal â helpu'r hysbysebion finetune platfform i chi.

Gall y mathau o ddata y gall gwefan eu casglu gynnwys eich lleoliad, pa fath o ddyfais rydych chi'n ei defnyddio, a chwcis (ffeiliau bach sy'n cadw cofnodion o'ch gosodiadau gwefan). Gall cwcis fod yn arbennig o ddiddorol (neu broblemus) oherwydd gallant hefyd ddweud wrth eich hoff a'ch cas bethau a gyda phwy rydych chi wedi bod yn siarad.

A oes unrhyw gamau y gallaf eu cymryd i amddiffyn fy mhlant rhag casglu data digidol?

Efallai y bydd gan lawer o blant bresenoldeb ar-lein o'u genedigaeth neu hyd yn oed yn gynharach fel mae rhieni'n rhannu sganiau cyn-geni a chofnodion ar gyfryngau cymdeithasol. Mae rhieni'n gyfrifol am lawer o'r data sydd ar gael ynglŷn â'u plant ac mae angen i rieni weithredu fel gwarcheidwaid digidol cyfrifol enw da ac ôl troed eu plant. Er mwyn amddiffyn eich plentyn rhag casglu data digidol, mae angen i rieni ddeall hanfodion preifatrwydd ar-lein.

  • Diffodd olrhain lleoliad.
  • Addaswch eich gosodiadau preifatrwydd i'r preifatrwydd mwyaf.
  • Adolygu polisïau preifatrwydd ar-lein llwyfannau ar-lein.
  • Dysgwch eich plant i beidio â “chlicio a derbyn” telerau platfform er mwyn chwarae neu fynd ar-lein.
  • Defnyddiwch yr oedran a'r lleoliad cywir ar y cyfrifon ar gyfer eich plant oherwydd gall gwahanol reolau fod yn berthnasol i oedolion a phlant ac efallai y bydd gwahanol reolau mewn gwahanol wledydd Ewropeaidd.
  • Atgoffwch eich plant o bwysigrwydd cadw gwybodaeth bersonol yn breifat.

Ble y gallaf ddod o hyd i ragor o adnoddau ar ddiogelu data a phreifatrwydd?

Fel rheol gyffredinol, bydd pob platfform cyfryngau cymdeithasol a hapchwarae yn cynnwys telerau ac amodau ar gyfer defnyddio'r platfform. Bydd yr iaith gyfreithiol honno’n tynnu sylw at sut mae eich data’n cael ei ddefnyddio a’i warchod a pha raddau o breifatrwydd y gallwch chi ei ddisgwyl o ddefnyddio’r platfform.

Os oes rhywbeth yr ydych yn anghyfarwydd ag ef neu'n ansicr yn ei gylch, dylech estyn allan at wasanaeth cwsmeriaid neu'r wybodaeth gyswllt a ddarperir at y diben hwnnw. Mae mwyafrif y cwmnïau technoleg yn ceisio gwella profiad y defnyddiwr a diogelwch defnyddwyr, felly byddant yn falch o'ch cynorthwyo.

Mae ICO yn cyhoeddi Cod Ymarfer i amddiffyn preifatrwydd plant ar-lein ym mis Ionawr 2020 ac mae'r cod yn nodi'r safonau a ddisgwylir gan y rhai sy'n gyfrifol am ddylunio, datblygu neu ddarparu gwasanaethau ar-lein fel apiau, teganau cysylltiedig, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gemau ar-lein, gwefannau addysgol a gwasanaethau ffrydio. Mae'n cynnwys gwasanaethau sy'n debygol o gael mynediad at blant ac sy'n prosesu eu data.

Ysgrifennwch y sylw