Beth yw cyfrifoldeb yr ysgol i amddiffyn fy mhlentyn rhag eithafiaeth?

Darganfyddwch pa rôl y mae ysgol yn ei chwarae wrth amddiffyn eich plentyn rhag eithafiaeth a radicaleiddio a sut y gallwch eu cefnogi gartref.


Sajda Mughal OBE

Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth JAN, Ymgyrchydd ac Ymgynghorydd
Gwefan Arbenigol

Yn 2015 y Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch rhoi cyfrifoldeb cyfreithiol ar ysgolion i “atal pobl rhag cael eu tynnu i derfysgaeth.” Mae llinell gymorth ffôn wedi'i rhoi ar waith i athrawon, llywodraethwyr a staff eraill godi pryderon yn uniongyrchol gyda'r Adran Addysg. Bydd athrawon yn asesu'r risg y bydd disgyblion yn cael eu tynnu i mewn i ideolegau eithafol.

Mae'r gofynion gwrthderfysgaeth hefyd yn cynnwys rhybuddion yn erbyn eithafiaeth, ac mae staff mewn ysgolion wedi derbyn hyfforddiant i nodi plant sydd mewn perygl ac “i herio syniadau eithafol.” Mae'n ofynnol hefyd i ysgolion sicrhau nad yw disgyblion yn cyrchu deunydd eithafol ar-lein. Serch hynny, mae'n bwysig amddiffyn plant rhag eithafiaeth yn y cartref hefyd, a sicrhau eu bod yn teimlo eu bod wedi'u hamgylchynu gan oedolion dibynadwy y gallant siarad â nhw a mynd atynt os bydd sefyllfa beryglus.

Ysgrifennwch y sylw

Sgroliwch i Fyny