BWYDLEN

Hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol trwy gefnogi pobl ifanc sydd â phrofiad gofal ar-lein

Mae Dr. Simon Hammond yn rhannu ei feddyliau ar ddiogelwch a chyngor ar-lein i helpu i hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol i bobl ifanc sydd â phrofiad gofal.


Dr Simon P Hammond

Seicolegydd Cymhwysol a Darlithydd mewn Addysg, UEA

Dylai pob person ifanc, ond yn enwedig grwpiau sy'n agored i niwed all-lein, dderbyn cefnogaeth pan fyddant ar-lein. Fodd bynnag, i bobl ifanc sydd â phrofiad o gael “gofal” gan y wladwriaeth, gall hyn fod yn ddiffygiol. Mae canolbwyntio mwy ar y risgiau y bydd y grŵp hwn ar-lein yn cuddio'r risgiau y byddant ar-lein.

O ystyried y meddwl gwael iechyd a thueddiad i'r grŵp hwn rannu gormod â phobl a allai wneud niwed iddynt - a rhy ychydig gyda gofalwyr sy'n ceisio helpu, roedd hyn ar un adeg yn ddealladwy. Fodd bynnag, mae 'dyfodol digidol' - lle mae technoleg yn chwarae rôl gynyddol bwysig - yn golygu bod angen newid.

Canolbwyntiwch ar lythrennedd digidol

Bydd newidiadau diweddar i'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn gweld disgyblion ysgolion o Loegr yn dysgu am fod yn fwy diogel ar-lein ym maes Personol, Cymdeithasol, Iechyd ac Economaidd (PSHE) addysg. Yr allwedd i'r newidiadau hyn yw gwella llythrennedd digidol disgyblion; y gallu i wahaniaethu rhwng ffeithiau a ffuglen, deall sut mae llwyfannau digidol yn gweithio, ac ymarfer llais a dylanwad rhywun. Fodd bynnag, mae'r newidiadau hyn yn anwybyddu'r rhai nad ydynt mewn addysg ffurfiol, sy'n ddigwyddiad cyffredin i bobl ifanc â gofal profiad.

Dysgu anffurfiol ac adrodd straeon digidol - canfyddiadau ymchwil

Dyna pam y gwnaethom gynnal astudiaeth a oedd â'r nod o greu darlun manwl o'r hyn a fyddai'n digwydd pe bai pobl ifanc â phrofiad gofal yn cymryd rhan mewn prosiect adrodd straeon digidol i gynyddu eu llythrennedd digidol.

Adrodd straeon digidol yn cynnwys cynhyrchu stori fer, yn ein hastudiaeth, gwnaethom ofyn i'r cyfranogwyr recordio logiau fideo (vlogs) am eu bywydau dros gyfnod o 7 mis. Roedd hyn yn cynnig cyfle i'r rheini a gymerodd ran mewn cyfle addysg anffurfiol - dysgu sgiliau newydd yn ymarferol y tu allan i leoliadau ysgol ffurfiol - a oedd yn caniatáu iddynt ddangos llythrennedd digidol lefel uchel fel gwneuthurwyr ac nid dim ond defnyddwyr cynnwys digidol.

Siaradodd ein deg ymatebydd ifanc am eu bywydau bob dydd mewn amryw o ffyrdd creadigol. Roeddent yn gallu myfyrio ar eu trefniadau tai cyfredol a'u perthnasoedd â staff a phobl ifanc eraill, gan gynyddu eu synnwyr o hunaniaeth a pherthyn. Cofnododd rhai pobl ifanc vlogiau yn null adroddiadau newyddion ac roedd yn well gan eraill gofnodion dyddiadur mwy personol. Gwelsom hefyd fod vlogs yn darparu lleoedd i bobl ifanc fynegi, prosesu a myfyrio ar eu teimladau am eu gorffennol mewn ffyrdd pwerus a therapiwtig.

Mae angen mwy o fewnwelediad a chefnogaeth ar gyfer dyfodol digidol gwell

> Wrth i'r llywodraeth barhau i nodi cynlluniau ar gyfer mesurau diogelwch ar-lein sy'n arwain y byd, mae meithrin ac addysgu popeth yn hanfodol. Gall gwendidau all-lein drosgynnu, ymhelaethu a threiglo ar-lein. Gwelsom fod ffyrdd y tu allan i addysg ffurfiol y gallwn gefnogi'n well y rhai yr ystyrir eu bod yn agored i niwed ar-lein, o ran cefnogi darpariaeth iechyd meddwl a llythrennedd digidol. Rydym yn awyddus i wneud mwy o waith i ddeall sut i gefnogi iechyd meddwl cadarnhaol pobl ifanc mewn byd cynyddol ddigidol.

O ystyried nad yw canran fawr o bobl ifanc sydd â phrofiad gofal mewn addysg ffurfiol, mae addysg anffurfiol trwy ofalwyr yn hanfodol. Wrth i ni aros am Strategaeth Llythrennedd Cyfryngau'r Llywodraeth, tybed sut y bydd diffyg hyfforddiant gorfodol i ofalwyr y grŵp hwn yn effeithio ar sgiliau llythrennedd digidol poblogaethau â phrofiad gofal.