BWYDLEN

Sut mae pobl yn cael eu targedu gan grwpiau asgell dde ar-lein?

Mae eithafiaeth dde eithaf yn broblem gynyddol ar-lein ac mae'n dylanwadu ar ganfyddiadau pobl ifanc o'r byd ehangach. Er mwyn helpu rhieni i amddiffyn eu plant mae ein harbenigwyr yn rhoi mewnwelediad i ble a sut mae'r grwpiau hyn yn gweithredu a chamau i gadw plant yn ddiogel.

Mae eithafiaeth dde eithaf yn broblem gynyddol ar-lein ac mae'n dylanwadu ar ganfyddiadau a chred pobl ifanc o'r byd ehangach. Er mwyn helpu rhieni i amddiffyn eu plant mae ein harbenigwyr yn rhoi mewnwelediad i ble a sut mae'r grwpiau hyn yn gweithredu a chamau i gadw plant yn ddiogel.

 


Sajda Mughal OBE

Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth JAN, Ymgyrchydd ac Ymgynghorydd
Gwefan Arbenigol

Mae eithafwyr de-dde yn defnyddio'r diwylliant ar-lein, sy'n rhan mor fawr o fywydau pobl ifanc, mewn ymdrech gynyddol i ledaenu eu deunyddiau propaganda. Gwneir llawer iawn o hyn trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol agored, gan dargedu pobl ifanc sy'n agored i niwed. Mae'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn, yn hawdd eu cyrraedd ac yn rhan o'r brif ffrwd i raddau helaeth, sy'n golygu nad oes rhaid i unigolyn o reidrwydd fod yn chwilio am ddeunydd o'r fath.

Mae ymdrech ymwybodol i wneud y cyfrif cyfryngau cymdeithasol agored hyn yn apelio at bobl ifanc, trwy ddefnyddio iaith y mae pobl ifanc yn ei defnyddio, mae grwpiau de-dde yn gallu darlledu eu delfrydau. Nid yw'r ymdrechion a wnaed i symud grwpiau eithafol Islamaidd o'r brif ffrwd yn cael eu cymhwyso gyda'r trylwyredd i bropaganda eithafol dde eithafol. Rhaid ymestyn yr ymdrechion hyn i grwpiau de-dde, o ystyried y bygythiad gwirioneddol y mae datguddiadau i ddeunydd o'r fath yn ei beri i'n pobl ifanc.

A oes unrhyw gamdybiaethau eang y mae'n rhaid i rieni fod yn ymwybodol ohonynt? 

Mae nifer o gamdybiaethau yn bodoli ar lwyfannau prif ffrwd ynghylch risgiau dylanwad eithafol. Y camsyniad mwyaf sydd gan rieni, sy'n peri perygl mawr, yw eu bod yn credu na fydd eu plant yn destun ysglyfaeth ac o bosibl yn cael eu radicaleiddio ar neu oddi ar-lein. Yn ogystal, mae'n bwysig cydnabod nad yw safbwyntiau eithafol yn gyfyngedig i ffydd unigol

Tîm Materion Rhyngrwyd

Gyda'n gilydd, mae gennym ni hyn.
Gwefan Arbenigol

Fideo Deialog Eithafol: Cyfweliad fideo gyda Daniel Gallant yn rhannu gwaith mewnol ac argyhoeddiadau ideolegol grwpiau gwyn-oruchafyddol yng Nghanada.

Ysgrifennwch y sylw