BWYDLEN

Mae fy mhlentyn wrthi'n chwilio am ddilynwyr i adeiladu brand ar-lein, sut alla i eu cadw'n ddiogel?

Gyda thwf llwyfannau rhannu delweddau fel Instagram a Snapchat, mae pobl ifanc wedi dechrau gweld eu hunain yn fwy fel brandiau yn hytrach nag unigolion ar-lein. Er mwyn helpu rhieni i ddeall sut i helpu plant i reoli eu lles digidol, mae ein harbenigwyr yn rhoi eu mewnwelediad i'r duedd gynyddol.

Gyda thwf llwyfannau rhannu delweddau fel Instagram a Snapchat, mae pobl ifanc wedi dechrau gweld eu hunain yn fwy fel brandiau yn hytrach nag unigolion ar-lein. Er mwyn helpu rhieni i ddeall sut i helpu plant i reoli eu lles digidol, mae ein harbenigwr yn rhoi eu mewnwelediad i'r duedd gynyddol.


Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Pa effaith y gall yr amlygiad hwn ar gymdeithasol ei gael ar les digidol plant?

Ychydig flynyddoedd yn ôl, gwnes adroddiad i'r Llywodraeth ar y rhywioli a gwrthrycholi pobl ifanc. Ynddo, fe wnes i adolygu ymchwil a oedd yn awgrymu bod gweld eich hun fel gwrthrych, fel peth i'w fwyta gan eraill, yn gwneud i bobl ifanc deimlo'n bryderus, yn agored i niwed ac yn cael effaith ar eu hunan-barch a'u lles cyffredinol.

Daeth yr adroddiad hwnnw allan yn 2010 ac ers hynny mae nifer y bobl ifanc ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi ffrwydro - a chyda hynny mae'r teimlad eu bod yn cael eu harddangos, bod eu lluniau, eu sylwadau a'u bywydau yno i'r byd eu bwyta a rhoi sylwadau ymlaen.

Er y gall cyfryngau cymdeithasol yn sicr gael swyddogaeth gadarnhaol ym mywyd person ifanc, gan ganiatáu iddynt gysylltu â ffrindiau a rhannu profiadau, mae potensial hefyd i deimlo'n weladwy i'r persona y maent yn ei greu (er mwyn eraill yn aml) ar y rhain safleoedd. Dyna pam ei bod yn hanfodol eich bod chi'n siarad â'ch plentyn am faint y maen nhw wedi'i fuddsoddi yn eu hunaniaeth ddigidol a bod yn amddiffynnol o'r ffordd y maen nhw'n caniatáu i eraill ei ddefnyddio - siaradwch am ba mor gyfyng yw mynd ar drywydd pobl fel a pha mor emosiynol yw trethu i geisio portreadu fersiwn ddelfrydol o'u gwedd neu yn wir eu bywyd.

Po fwyaf y byddwch chi'n cael pobl ifanc i feddwl yn feirniadol am sut maen nhw'n ymgysylltu â'u hunaniaethau ar-lein, y mwyaf gwydn y byddan nhw, ar-lein ac i ffwrdd.

Ben Bolton

Arweinydd Ymchwil Lles Ar-lein, HeadStart Kernow
Gwefan Arbenigol

Sut gall rhieni annog plant i ddefnyddio'r platfformau newydd sydd ar gael i helpu i reoli eu lles digidol?

Mae gwybod bod eich plentyn yn dioddef yn un o'r pethau anoddaf y mae'n rhaid i riant ddelio ag ef erioed. Gall gwybod bod eu brwydr yn ymwneud ag iechyd meddwl fod yn frawychus i lawer. Fel cymdeithas, rydyn ni wedi dod i arfer â delio ag iechyd corfforol, ond rydyn ni'n dal i gael trafferth siarad yn agored am iechyd meddwl.

Fel rhiant, gallwch chi wneud gwahaniaeth enfawr. Gall bod yno, gwrando a chefnogi ymddangos fel peth bach, ond dyma'r peth pwysicaf y gallwch ei wneud, a bydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Mor galed ag y gall fod, gwrandewch heb farn, arhoswch yn ddigynnwrf a cheisiwch weld pethau o'u persbectif.

Yn ogystal, mae yna bethau eraill y gallwch chi eu gwneud i gefnogi'ch plentyn. Mae llawer iawn o gefnogaeth ar gael ar-lein, annog a chefnogi eich plentyn i elwa o'r rhain. Efallai eich bod chi'n teimlo'n ddiymadferth, ond gallwch chi helpu yn y ffyrdd canlynol:

Gadewch iddyn nhw wybod bod ganddyn nhw opsiynau, gyda chefnogaeth ar-lein yn un ohonyn nhw. Nid yw un maint yn gweddu i bawb ond gyda'i gilydd fe welwch yr adnoddau i helpu.

Defnyddiwch eich profiad i chwilio am y ffynonellau ar-lein dibynadwy a dibynadwy. Yn anffodus, nid yw popeth a welwch ar-lein yn gredadwy. Dechreuwch gyda'r enwau rydych chi'n eu hadnabod.

Ewch ar y daith gyda nhw. Os oes angen cefnogaeth arnynt i elwa o offer ar-lein, byddwch ochr yn ochr â nhw a siaradwch yn agored.

Yn anad dim, daliwch ati i gyfathrebu a byddwch ar gael fel eu rhwyd ​​ddiogelwch ar-lein tra nad ydyn nhw'n teimlo cystal.

Ysgrifennwch y sylw