Mae rhywbeth maen nhw wedi'i weld ar-lein wedi effeithio'n negyddol ar fy mhlentyn - beth ydw i'n ei wneud?

Os yw rhywbeth y mae wedi'i weld neu ei wneud ar-lein wedi effeithio'n negyddol ar eich plentyn, mae ein panelwyr arbenigol yn cynnig cyngor cam wrth gam ar sut i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i wella.


Linda Papadopoulos

Seicolegydd a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Un o'r pethau cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw gallu gweld a ydynt wedi cael eu heffeithio'n negyddol. Efallai ei fod yn ymddangos yn wrth-reddfol ond cadwch lygad am arwyddion bod eu hymddygiad yn newid.

Gallai hyn amlygu ei hun fel pryder neu aflonyddwch cwsg neu os ydyn nhw'n gofyn cwestiynau sy'n ymddangos yn od.

Yn ail, clociwch ef a cael sgwrs onest. Y rhwystr mwyaf i blant yw eu bod yn teimlo eu bod yn mynd i drafferthion. Os ydyn nhw wedi gweld rhywbeth yn peri pryder, byddan nhw'n poeni y byddwch chi'n mynd â'u technoleg i ffwrdd.

Cael sgwrs cyn i chi roi tech iddyn nhw a gadewch iddyn nhw wybod os ydyn nhw'n gweld unrhyw beth mae'n rhaid iddyn nhw ddod atoch chi a dweud wrthyn nhw na fyddwch chi'n ddig. Esboniwch ei fod yn ymwneud â'u helpu i lywio hyn gyda'i gilydd.

Os nad ydych wedi cael y drafodaeth hon, eglurwch iddynt… “Mae'n amlwg bod rhywbeth sy'n eich poeni chi - inid yw'n ymwneud â chosb, mae'n ymwneud â datrysiad."

Yn drydydd, mae angen i chi wneud hynny asesu beth sy'n digwydd - mae gwahaniaeth rhwng plentyn yn dod ar draws cynnwys sy'n amhriodol i'w oedran, plentyn yn cael ei baratoi neu gysylltu â dieithriaid ac mae gwahaniaeth rhwng cael ei fwlio neu weld cynnwys sy'n eu synnu.

Cyrraedd gwaelod yr hyn sydd - os yw eu bod wedi gweld rhywbeth sy'n amhriodol i'w hoedran; mae hynny'n gyfle gwych i gael sgwrs gyda nhw ynglŷn â pham y gallai deimlo'n rhyfedd iddyn nhw neu effeithio arnyn nhw'n emosiynol.

Os yw'n pornograffi, siaradwch â nhw am sut nad yw'n ddarlun go iawn ac yna edrychwch ar fynd i'r afael â'u gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd, lle maen nhw'n cyrchu'r cynnwys hwn a chymryd y mesurau diogelwch cywir ar draws eu teclynnau.

Yn olaf, ar ôl i chi gael y sgwrs iawn a gosod y paramedrau cywir - os nad yw'ch plentyn yn teimlo'n gyffyrddus o hyd, yn syml, mae angen i chi sicrhau bod ganddo le diogel i siarad am hyn - p'un a yw'n oedolyn arall. Neu os yw'n bryder eithafol - siaradwch â'ch meddyg teulu a all gynghori ar gwnsela.

Dr Tamasine Preece

Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Gwefan Arbenigol

Beth yw'r ffordd orau i amddiffyn plant rhag cael eu heffeithio gan ddelweddau hunan-niweidio amhriodol ar-lein?

Mae pobl ifanc yn dod ar draws delweddau o hunan-niweidio mewn sawl ffordd a allai effeithio ar eu hymateb a'r gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnynt wedi hynny. Bydd rhai plant yn dod ar draws delweddau yn ddiarwybod, megis wrth gynnal chwiliad rhyngrwyd anghysylltiedig, pan gânt eu rhannu gan gyfoed fel neges uniongyrchol, ar borthiant fel SnapChat neu o fewn grŵp sgwrsio ar WhatsApp.

Yn yr achosion hyn o fynediad damweiniol, gall rhieni a gofalwyr weithio gyda'u plant i leihau'r tebygolrwydd trwy sicrhau bod ganddynt leoliadau priodol i rwystro cynnwys wrth bori ar y we.

Er nad yw'n bosibl rheoli negeseuon uniongyrchol i'r un graddau, dylai rhieni gofio cyfyngiadau oedran pob safle ac ap ac, os yn bosibl, sicrhau nad yw eu plentyn yn defnyddio unrhyw gyfryngau cyn yr oedran cyfreithiol. Pe caniateir i berson ifanc ddefnyddio WhatsApp, fodd bynnag, dylai rhieni fod yn ymwybodol y bydd delweddau fel arfer yn cael eu hategu yn ddiofyn ar gofrestr eu camera ac y byddai angen eu dileu o'r albwm hwn ac yna'r ffeil 'wedi'i dileu yn ddiweddar'. Pe bai rhieni'n dymuno, efallai y gallant ategu'r holl ddelweddau o ddyfeisiau eu plentyn i'w rhai eu hunain i'w monitro gan rannu teulu.

Mae'n afrealistig i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol geisio atal person ifanc rhag gweld yr holl ddelweddau a allai fod yn niweidiol. Fodd bynnag, mae gan oedolion ran hanfodol i'w chwarae o ran creu amgylchedd lle mae plant yn gwybod y gallant drafod eu meddyliau a'u teimladau am gynnwys y gallent fod wedi cyrchu ato heb ofni barn. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn achos pobl ifanc sy'n chwilio'n fwriadol am ddelweddau sy'n gysylltiedig â hunan-niweidio. Bydd deialog agored, anfeirniadol yn cefnogi person ifanc i archwilio ei gymhelliant ar gyfer cyrchu'r ddelwedd, darparu cyd-destun a gwybodaeth ynghylch risg a chwalu chwedlau yn hytrach na chyffroi a glamoreiddio fel y mae gan gyfryngau cymdeithasol duedd i'w wneud. Gall rhieni a gofalwyr hefyd archwilio materion sylfaenol ynghyd â chyflwyno dulliau mwy llwyddiannus o ddelio â thrallod.

Dylai rhieni a gofalwyr gofio, fodd bynnag, y gall gwylio a rhannu delweddau gynrychioli cymuned o bobl y gallai'r plentyn ddod i deimlo eu bod yn dilysu eu teimladau negyddol. Mae pobl ifanc yn adrodd eu bod yn teimlo'n genfigennus a hyd yn oed wedi'u cymell gan greithiau hunan-niweidio eraill.

Dylid cymryd hunan-niweidio a syniadaeth hunanladdol o ddifrif bob amser a'u cyfeirio at feddyg teulu'r teulu neu'r person dynodedig ysgol.

Ysgrifennwch y sylw

Sgroliwch i Fyny