BWYDLEN

Yn oes y cyfryngau cymdeithasol, sut alla i helpu fy mhlentyn i gynnal delwedd gorff bositif?

A astudiaeth o dros ferched 5,000 rhwng 10 a 17 oed mewn 14 gwlad, canfu fod gan fwy na hanner y merched barch corff isel. Yn oes y 'Gram' a 'SnapChat', mae ein harbenigwyr yn rhoi cyngor ar sut y gallwn helpu plant i gynnal delwedd gorff bositif.


Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Un o'r pethau pwysicaf yw eu cael i feddwl yn feirniadol am y delweddau maen nhw'n eu gweld. Mae astudiaeth enwog iawn lle gofynnwyd i ferched a bechgyn raddio sut roeddent yn teimlo amdanynt eu hunain. Yna gofynnwyd iddynt edrych ar gylchgronau sgleiniog a graddio sut maen nhw'n teimlo ac roedden nhw i gyd yn teimlo'n waeth.

Pan edrychwn ar ddelweddau delfrydol - mae'n naturiol cymharu ein hunain. Y ffordd i ddelio â'r delweddau hyn yw cydnabod eu bod yn debycach i ddatganiadau i'r wasg, maen nhw'n arddangos y fersiwn orau bosibl o wyneb neu gorff. Felly, mae cymharu'ch hun â delweddau Instagram yr un peth â chymharu'ch hun â chylchgronau, maen nhw'n cymharu eu hunain â fersiwn orau bosib rhywun.

Mae angen i rieni ddysgu eu plant i fod yn fwy dewisol am yr hyn sy'n dod i'w hymwybyddiaeth - os ydyn nhw'n teimlo'n ddrwg iawn am beidio â chael abs a phob llun maen nhw'n ei ddilyn yw pobl ag abs yna mae eu plentyn yn sydyn yn mynd i feddwl bod gan bawb wyth- pecyn. Nid yw'n wir. Mae angen golwg fwy cytbwys arnynt o'r hyn sydd ar gael.

Yn drydydd, mae'n ymwneud llawer â'r gweledol; os ydych chi'n gwerthfawrogi'ch hun yn seiliedig ar sut rydych chi'n edrych, mae'n golygu eich bod chi'n colli allan ar y pethau pwysig. Os ydych chi'n cymryd Love Island er enghraifft, ydyn, maen nhw'n brydferth, ond a fyddech chi wir eisiau treulio amser gyda rhywun nad ydych chi'n cael hwyl gyda nhw neu nad ydych chi'n cael sgyrsiau diddorol gyda nhw, mae'n debyg?

Martha Evans

Cyfarwyddwr, Cynghrair Gwrth-fwlio
Gwefan Arbenigol

Yn y genhedlaeth hunlun, sut y gall rhieni helpu plant i ddelio â gwendidau bywyd yn eu harddegau fel bwlio sy'n gysylltiedig ag ymddangosiad neu gael cymdeithasu am fwyd a siâp y corff?

Y peth pwysicaf yw bod gan rieni hyder i siarad â'u plant am berthnasoedd ar-lein a sicrhau eu bod yn gwybod y gallant siarad â chi os ydyn nhw wedi cynhyrfu am rywbeth maen nhw wedi'i weld ar-lein.

Os ydyn nhw'n profi bwlio, atgoffwch nhw nad nhw sydd ar fai ac y byddwch chi'n mynd i'r afael ag ef gyda'ch gilydd. Siaradwch yn gadarnhaol am bersonoliaeth sy'n dod i'r amlwg i'ch plentyn a'r ffyrdd cadarnhaol y mae'n ei fynegi, er enghraifft mewn dillad, gweithgareddau neu ymddygiad - all-lein ac ar-lein. Efallai y byddwch chi'n dechrau'ch sylw “Rwy'n ei hoffi pan fyddwch chi… ..”

Gofynnwch iddyn nhw feddwl yn feirniadol am ddelweddau maen nhw'n eu gweld o bobl ar-lein. Gofynnwch iddyn nhw pam maen nhw'n meddwl bod pobl yn uwchlwytho rhai lluniau ac ydyn nhw'n meddwl bod lluniau wedi'u golygu? Atgoffwch nhw eu bod nhw'n brydferth a'i bod hi'n bwysig bod yn chi'ch hun bob amser. Arhoswch yn bositif a'u helpu i ddeall bod pawb yn wahanol.

Catherine Knibbs

Seicotherapydd Trawma Plant (Cybertrauma)
Gwefan Arbenigol

Mae cymariaethau â pherson arall yn rhan gynhenid ​​o fod yn ddyn. Rydym yn cymharu cynnydd ein babanod, graddau yn yr ysgol, dewisiadau dillad a cherddoriaeth yn yr ysgol uwchradd (a thu hwnt) ac enillion / llwyddiant pan gyrhaeddwn oedolaeth i enwi ond ychydig. Fodd bynnag, ar gyfer plant iau, bu newid yn amlder yr amlygiad i neges delwedd y corff a'r hyn a ystyrir yn dderbyniol, yn normal neu'n hardd. Gall hyn gael ei waethygu gan eilunod enwog sy'n awgrymu bod pobl yn gyffyrddus yn eu corff ac efallai hyd yn oed 'peidiwch â gofalu am yr hetwyr' a 'dangos hyn i ffwrdd does dim cywilydd' (gall hyn fod yn neges wych i oedolion ond nid plant ifanc).

Gall plant ifanc fod yn agored i'r neges hon a dilyn hyn trwy bostio delweddau o'u cyrff (tolch, hanner dillad neu noeth) wrth wneud hynny gall hyn eu rhoi mewn perygl o sylwadau negyddol, sbeitlyd, atgas, niweidiol neu niweidiol nad ydynt yn canmoliaethus neu yn achos noethni yn torri'r gyfraith.

Mae pob plentyn yn ymateb yn wahanol i bob un o'r mathau hyn o sylwadau a gall fod yn ddefnyddiol gwybod y gallwn ni fel rhieni helpu ein plant trwy beidio â negyddu effaith sylwadau o'r fath, waeth beth yw ein canfyddiad o sut maen nhw'n edrych neu'n swnio i ni. Gwybod bod pwysau i gydymffurfio yw ein cynghreiriad mwyaf wrth siarad â'n plentyn, mae'n cysylltu â nhw ac maen nhw'n teimlo eu bod yn cael eu gweld a'u clywed a dyma ein rhodd werthfawr i'n plant ac mae'n creu man agored i siarad â chi.

Ysgrifennwch y sylw