Sut i helpu pobl ifanc i ddelio â sylwadau negyddol neu atgas ar-lein

Mae arbenigwyr Internet Matters yn rhannu awgrymiadau ar helpu plant a phobl ifanc i ddelio â derbyn sylwadau negyddol neu atgas ar-lein.


Will Gardner

Cyfarwyddwr, Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, cydlynwyr Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel a Phrif Swyddog Gweithredol, Childnet
Gwefan Arbenigol

Gall y byd ar-lein fod yn lle gwych ar gyfer trafod a rhannu gwahanol farnau. Fodd bynnag, os yw plentyn yn derbyn sylwadau negyddol neu atgas ar-lein, dyma rai pethau allweddol y gallant eu gwneud:

  • Peidiwch â dial nac ateb.
  • Ciplun a chadwch y dystiolaeth: Mae hyn yn golygu, os yw'r sylwadau'n cael eu dileu, yn diflannu, neu o fewn sgwrs breifat yna gallwch chi roi gwybod amdanynt o hyd.
  • Riportiwch yr ymddygiad: Gall hyn fod i'r wefan cyfryngau cymdeithasol y mae arni, er enghraifft, neu trwy siarad â rhywun amdano (fel rhiant neu ofalwr).
  • Siaradwch â rhywun: Gallai hyn fod yn rhieni neu ofalwyr, athro, ffrind neu linell gymorth fel Childline or Y Cymysgedd.
  • Blociwch y person: Er mwyn eu hatal rhag cysylltu, gallwch rwystro'r person sy'n gwneud sylwadau negyddol. Bydd hyn yn eu hatal rhag gallu anfon ceisiadau ffrind, dilyn neu negesu ac yn golygu na welwch unrhyw bostiadau na sylwadau pellach ganddynt.
  • Cadwch lygad am eich ffrindiau: Os ydych chi'n gweld eich ffrindiau ar-lein yn cael profiadau negyddol ar-lein, beth am siarad â nhw a'u helpu i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw?

John Carr

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein
Gwefan Arbenigol

Mae trolls yn postio negeseuon ar fforymau rhyngweithiol cyhoeddus. Yn aml, nid bob amser, byddant yn postio'n ddienw neu'n defnyddio enw ffug.

Yn realistig mae dau ddiffiniad o “trolio”. Mae'r ddau yn bwysig ac yn y ddau achos mae'r ymddygiad a ddisgrifir yn angharedig ac yn annerbyniol.

Mae'r diffiniad cyntaf yn disgrifio trolio fel unrhyw un sydd, yn nodweddiadol er eu difyrrwch troellog eu hunain, yn defnyddio fforwm ar-lein rhyngweithiol yn fwriadol i bostio negeseuon sydd â'r nod o ysgogi neu gynhyrfu rhywun neu grŵp o bobl. Efallai y bydd y tramgwyddwr yn ceisio argyhoeddi ei hun a'i ffrindiau mai jôc yn unig ydyw, ond i ddioddefwyr mae'n unrhyw beth ond, yn enwedig os yw'r hyn sy'n digwydd yn dod yn hysbys o amgylch yr ysgol.

Fel arall, trolio yw pan fydd rhywun, naill ai ar ei ben ei hun neu fel rhan o grŵp, eto mewn fforwm cyhoeddus, yn ymosod yn fwriadol ar unigolyn mewn ffordd anarferol o erchyll, bygythiol, ymosodol neu hynod bersonol.

Ymosodiadau ar bobl amlwg oherwydd lliw eu croen, gwlad eu tarddiad neu grefydd, eu rhywioldeb neu eu credoau gwleidyddol, neu ar berson sydd wedi siarad yn ddewr ar bwnc, yw'r math o drolio yr ydym yn anffodus yn gyfarwydd iawn ag ef. Mae llawer o fenywod mewn bywyd cyhoeddus wedi dioddef yn y ffordd honno. Mewn rhai achosion, mae hyn wedi achosi iddynt gamu i lawr ac mae wedi annog menywod eraill i beidio â dod ymlaen.

Ymhob achos mae'r ateb yr un peth. Os yw swydd yn gwneud ichi deimlo'n anghyfforddus, peidiwch ag ymateb. Peidiwch ag ymgysylltu. Bydd ond yn annog trolio i barhau. Dywedwch wrth eich rhieni neu'ch athro, blociwch y person sy'n ei bostio a'i riportio i'r platfform dan sylw. Os ydych chi wir yn poeni am fygythiad trais neu ladrad, dylid hysbysu'r heddlu.

Mae rhai troliau'n rhan o grwpiau trefnus iawn sydd ag agenda wleidyddol neu gymdeithasol y maen nhw'n gobeithio ei hyrwyddo trwy drolio. Maent yn credu y bydd yn eu helpu i ddod o hyd i bobl newydd a'u hachosi i'w hachos.

Gyda'r math cyntaf o drolio, mae'n ddigon posib bod y troseddwr yn hysbys i'r dioddefwr ond mae hynny'n ei wneud yn waeth, nid yn well. Os credwch ei fod yn rhywun yn yr ysgol, efallai y gallai athro neu oedolyn cyfrifol arall gyfryngu i atal ymosodiadau mynych ond, fel y dywedwyd, dylai'r tramgwyddwr bob amser gael ei rwystro ar unwaith os yw'r neges yn peri gofid.

Mae trolio yn wahanol i seiber stelcio neu aflonyddu oherwydd eu bod fel arfer yn digwydd trwy negeseuon uniongyrchol, un ar un, er bod y bwriadau yn aml yr un peth: brifo, cynhyrfu neu bryfocio.