BWYDLEN

Sut mae diwylliant dylanwadwyr yn effeithio ar bobl ifanc ar-lein

Beth yw diwylliant dylanwadwyr a sut y gallai effeithio ar blant ar-lein? Mae'r arbenigwyr Sajda Mughal OBE, Julia von Weiler a Will Gardner yn esbonio beth yw'r diwylliant o amgylch dylanwadwyr a sut y gall effeithio ar blant, ynghyd â'r hyn y gall rhieni ei wneud i helpu i gadw eu plant rhag prynu i mewn iddo.


Sajda Mughal OBE

Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth JAN, Ymgyrchydd ac Ymgynghorydd
Gwefan Arbenigol

Defnyddir y term 'diwylliant dylanwadol' i ddisgrifio ffenomen newydd enwogion sy'n defnyddio eu henwogrwydd i hyrwyddo cynhyrchion penodol, hy 'dylanwadu' eu cynulleidfa, am arian. Efallai bod y ffigurau hyn wedi dod yn enwog trwy gyfryngau cymdeithasol ei hun neu drwy'r llwybrau traddodiadol.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o ddiwylliant dylanwadwyr gan y gall fod yn ffordd wych o ddod i wybod am bethau newydd, ond gall hefyd fod yn beryglus i'r rhai nad ydynt yn sylweddoli bod y byd ar-lein wedi'i olygu'n drwm - anaml y mae dylanwadwyr yn byw eu bywydau mewn gwirionedd. ei roi allan i'r byd y maent yn ei weld a, phan fyddant yn gwneud hynny, yn aml nid yw'n fywyd iach. Mae hyn yn arbennig o beryglus i bobl ifanc a phlant, sy'n fwy agored i bwysau ac yn debygol o gymharu eu hunain yn gyson â'r bobl y maent yn eu gweld ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae diwylliant y dylanwadwyr yn fyd arwynebol ac artiffisial iawn, ac mae’n bwysig inni i gyd barhau i fod yn ymwybodol o hyn. Rhaid inni ymatal rhag cymharu ein hunain â phobl eraill ar gost ein lles ein hunain a chymryd yn awtomatig bod swydd dylanwadwr yn ddilys neu’n ddibynadwy, a rhaid inni addysgu ein plant ifanc i gynnal yr arferion hyn.

Julia von Weiler

Seicolegydd a Chyfarwyddwr Gweithredol
Gwefan Arbenigol

Beth all rhieni ei wneud i sicrhau bod eu plentyn yn deall diwylliant y dylanwadwyr ac nad yw'n disgyn amdano?

Mae'r cysyniad o strategaeth farchnata a hysbysebu eisoes yn anodd iawn i oedolion ei adnabod. Rhan o ddiwylliant dylanwadwyr yw dylanwadwyr yn gwneud ichi deimlo eu bod yn mynd â chi i mewn i'w bywydau fel eich bod chi'n teimlo'n agos atynt, er eu bod yn syml yn gwneud eu gwaith ac yn gwerthu cynhyrchion gyda'u postiadau.

Po ieuengaf yw'r plant, y lleiaf y gallant (ac y dylent orfod) ddeall y cysyniad hwn. Gwaith y rhieni ac oedolion dibynadwy eraill yn eu bywydau yw eu hamddiffyn. Yn yr achos hwn, mae'n golygu dweud “na” dro ar ôl tro pan fyddant am brynu cynnyrch eu hoff ddylanwadwr.

Wrth iddynt fynd yn hŷn, efallai o Flwyddyn 5, gallwn ddechrau siarad â nhw am ddylanwad a hysbysebu. Mae’n sicr hefyd yn bwysig cyfaddef ein bod ni’n oedolion yn cwympo am y math yma o beth drwy’r amser hefyd. Mae'n sicr yn dda edrych ar y cyd â'r plant a'i ddosbarthu dro ar ôl tro. Hyd yn oed os ydym yn debygol o fynd ar eu nerfau, bydd rhywbeth yn glynu.

Mae hefyd yn bwysig gwybod pwy maen nhw'n ei ddilyn a phwy yw'r dylanwadwyr fel eich bod chi'n gwybod am beth rydych chi'n siarad. Mae hon yn bendant yn dasg barhaus sy'n gofyn am lawer o amynedd.

Amynedd da a llwyddiant! Gallwch chi ei wneud!

Will Gardner

Cyfarwyddwr, Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, cydlynwyr Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel a Phrif Swyddog Gweithredol, Childnet
Gwefan Arbenigol

Dyma 5 awgrym da gan y Tîm Addysg Childnet i helpu plant a phobl ifanc, a rhieni a gofalwyr i ddeall diwylliant dylanwadwyr.

  • Mae dylanwadwr yn aml yn cael ei dalu i hyrwyddo cynnwys, naill ai gydag arian neu gydag eitemau am ddim. Mae gan ddylanwadwyr gyfrifoldeb i labelu unrhyw bostiadau o natur fasnachol, fel arfer gyda'r hashnod '#ad,' fel bod dilynwyr yn gwybod sut i wahanu hysbysebion ac ardystiadau oddi wrth gynnwys personol.
  • Waeth beth fo'u nifer o ddilynwyr neu os oes ganddyn nhw gyfrif wedi'i ddilysu, mae'n dal i fod yn bwysig asesu'n feirniadol y negeseuon neu'r cynnwys y mae dylanwadwr yn ei hyrwyddo. Mae gan ddylanwadwyr eu barn a'u credoau eu hunain, ac efallai na fydd y rhain yn cyd-fynd â'ch gwerthoedd.
  • Mae llawer o ddelweddau rydych chi'n dod ar eu traws ar gyfryngau cymdeithasol wedi'u golygu'n helaeth neu hidlo. Cofiwch hyn pan fyddwch chi'n edrych ar gynnwys dylanwadwyr (neu unrhyw un!) ar-lein. Gall llawer o waith gael ei wneud i wneud i un llun yn unig ymddangos yn 'berffaith' ac efallai bod y gwreiddiol wedi edrych yn dra gwahanol.
  • Y natur ddynol yw cymharu eich hun ag eraill. Os byddwch chi'n gweld bod defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar eich iechyd meddwl neu'n gwneud i chi deimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun, yna gallai cymryd seibiant helpu. Dad-ddilyn neu distewi unrhyw gyfrifon sy'n effeithio ar eich lles, a rhowch wybod i rywun sut rydych chi'n teimlo bob amser.
  • Cofleidiwch y pethau cadarnhaol! Mae llawer o ddylanwadwyr yn defnyddio eu platfform er daioni, a gall fod yn ffordd wych o archwilio syniadau newydd, ffyrdd o fyw neu ddysgu am wahanol ddiwylliannau. Dewiswch ddilyn a rhannu cyfrifon sy'n gwneud i chi deimlo'n dda, a'r rhai sy'n anelu at ledaenu negeseuon cadarnhaol ar-lein