Sut mae helpu fy mhlentyn i ddatblygu arferion arian ar-lein da?

Mae panel arbenigwyr Internet Matters yn rhannu eu meddyliau am sut i helpu plant i feddwl yn fwy beirniadol am sut i reoli arian ar-lein.


Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Heddiw, mae'n hawdd a bron yn ddi-dor ar gyfer plant i wario arian ar-lein. Waeth beth fo'r ffocws: gemau fideo (pryniannau mewn-app, ategolion hapchwarae), neu ddylanwadwyr (rhoddion, nawdd) neu ar gemau tebyg i gamblo (blychau ysbeilio, pecynnau chwaraewyr) gall plant fod dros eu pennau ac yn agored i dwyll, sgamiau neu niwed ariannol arall.

Gyda'r tueddiadau hyn mewn gwariant ar-lein, mae'n bwysicach nag erioed helpu plant a phobl ifanc i ddeall llythrennedd ariannol. Bydd arwyddocâd ennill, cynilo a gwario arian, yn cefnogi sgiliau rheoli arian cywir yn ddiweddarach mewn bywyd a bydd yn sicrhau bod plant yn deall gwerth arian mewn byd rhithwir / cymdeithas heb arian sy'n tyfu.

Awgrymiadau cyflym i gydnabod risgiau posibl (hy twyll / sgamiau)

 • Prynu o ffynonellau dibynadwy
 • Gwrthod cais gan gysylltiadau anhysbys neu geisiadau talu mewn modd anghyffredin
 • Gwiriwch am wallau a chamgymeriadau argraffyddol
 • Byddwch yn amheus o straeon sy'n ceisio eich twyllo i glicio dolen neu agor atodiad

Awgrymiadau cyflym i gadw gwybodaeth ariannol plant / pobl ifanc yn ddiogel

 • Defnyddiwch reolwr cyfrinair
 • Galluogi dilysu dau ffactor neu aml-ffactor
 • Cadwch ddyfeisiau wedi'u gwarchod trwy osod a diweddaru meddalwedd gwrthfeirws

Awgrymiadau cyflym i gefnogi (ac olrhain) yn gem a gwariant ar-lein

 • Creu cytundeb ynghylch caniatâd a symiau sy'n cael eu gwario ar gemau
 • Defnyddiwch reolaethau rhieni i arwain gwariant
 • Defnyddiwch gardiau gwerth rhagdaledig
 • Deall beth sy'n digwydd mewn perthynas â plant a gamblo ar-lein

 

Karl Hopwood

Arbenigwr diogelwch ar-lein annibynnol
Gwefan Arbenigol

Yn ystod y 12 mis diwethaf, gwelwyd cynnydd enfawr mewn pryniannau ar-lein gyda gwerthiant nwyddau cartref wedi codi 83.5% yn 2020 a nwyddau heblaw bwyd 77.6%. Gellir annog ein plant i brynu ar-lein mewn apiau a gemau y maent yn eu defnyddio ac weithiau gall fod yn anodd gwrthsefyll gyda phrynu yn y gêm gan gynnig ffordd gyflymach iddynt ddatgloi mwy o lefelau er y gallai'r gêm ei hun fod wedi bod yn rhad ac am ddim.

Fel rhieni, dylem ymgyfarwyddo â'r gemau a'r apiau y mae ein plant yn eu defnyddio - bydd gan y mwyafrif ohonynt rheolyddion a gosodiadau a fydd yn atal unrhyw wariant digroeso ac mae angen i ni gymryd yr amser i ddarganfod am y rhain a'u defnyddio.

Yn ogystal, mae'n bwysig cael rhywfaint o gyngor ynghylch sgamiau a sut i'w gweld yn ogystal â rhai negeseuon allweddol ynghylch peidio â rhannu manylion cardiau. Sicrhewch nad yw eich cerdyn credyd neu ddebyd wedi'i syncedio i gyfrif eich plentyn. Mae’n hawdd iawn iddyn nhw glicio a pheidio â sylweddoli ei fod yn costio arian “go iawn”. Os aiff rhywbeth o'i le, anogwch nhw i ddod i siarad â chi fel y gallwch chi ei ddatrys gyda'ch gilydd.

Ffordd wych o gadw golwg ar bryniannau ar-lein yw trwy ddarparu cerdyn rhagdaledig i'ch plentyn lle gallwch chi roi terfyn wythnosol neu fisol y gallant ei reoli a'i wario ei hun. Bydd hyn yn eu helpu i gyllidebu ac i ddysgu gwerth arian.

 

Sarah Smith

Llefarydd Sefydliad Breck
Gwefan Arbenigol

Mae'n hollbwysig helpu plant i lywio dyfroedd tlawd cyllid ar-lein. O arian poced a gollwyd ar safleoedd darn arian ffug Fifa (a ddigwyddodd i'm mab flynyddoedd yn ôl) i godi'r taliadau mewn gemau ffôn clyfar yn ddamweiniol, mae yna lawer o ffyrdd y gall plant (a thrwy oblygiad, rhieni!) Ddod yn ariannol ddi-stop.

Un tatws poeth cyfredol yw gwariant yn y gêm - hynny yw, mynd ati i wario arian ar bryniannau o fewn gêm rydych chi eisoes yn berchen arni. Mae hyn yn cynnwys Blychau Loot, pecynnau cardiau, olwynion gwobrau a mwy. Gall fod yn hynod demtasiwn i blant oherwydd ei fod yn gadael ichi symud ymlaen mewn gêm neu ddatgloi nodweddion yn gyflym, ond yn amlwg, heb unrhyw reolaethau, mae'n drychineb aros i ddigwydd.

Mae ymchwil diweddar yn yr Arolwg GameTrack blynyddol yn dangos bod ychydig dros draean y plant sy'n gêm yn cael gwario arian ar bryniannau yn y gêm. Bellach mae'n rhaid i'r sgôr PEGI ar gemau eu hunain ddatgelu a yw pryniannau yn y gêm yn rhan o'r gêm, felly fel rhiant gallwch weld yn glir a allai hyn fod yn broblem pan rydych chi'n ystyried pa gemau i adael i'ch plentyn chwarae.

Os ydych chi'n hapus i gysylltu cerdyn banc â gêm eich plentyn mae angen i chi gael cytundeb ar waith gyda nhw i sicrhau eu bod yn glir beth yw eu terfynau. Gall rheolaethau rhieni ar gonsolau hefyd gyfyngu ar wariant, neu gallwch ddefnyddio cerdyn rhagdaledig a fydd ond yn caniatáu i chwaraewr wario'r hyn sydd ar y cerdyn yn hytrach na mynd i ddyled. Sicrhewch fod y plentyn yn gwybod mai arian go iawn yw hwn, nid rhithwir!

Yn ail, siaradwch â'ch plentyn am unrhyw bwysau y mae'n eu teimlo am 'gadw i fyny gyda ffrindiau' trwy wario arian yn y gêm. Datgelodd adroddiad 2019 'Hapchwarae'r System' gan y Comisiynydd Plant Anne Longfield fod plant mewn rhai achosion yn gwario cannoedd o bunnoedd heb unrhyw syniad go iawn o beth fyddai'r gwobrau (mae hyn yn wir i raddau helaeth gyda blychau ysbeilio, sy'n nodwedd gyffredin yn gemau poblogaidd) ond yn y gobaith y byddent yn gallu cadw i fyny â'u ffrindiau yn y gêm. Gall y 'cadw i fyny gyda'r Jonesiaid' fod yn anodd, ond mae'n bwysig cofio bod yna ddigon o gemau o hyd sy'n cynnig profiadau rhyngweithiol, difyr heb boeni chwaraewyr ar gyfer pryniannau yn y gêm. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad cyfan ohonynt yn y Gronfa Ddata Gemau Fideo i Deuluoedd yma.

Mae cymaint o agweddau eraill ar synnwyr arian da ar-lein i blant, gan gynnwys sylwi pryd y gall pethau fod yn ffug neu'n sgamiau - cofiwch dynnu sylw'ch plant, pan mae'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg! Mae gwefannau trydydd parti sy'n cynnig bargeinion ar ddarnau arian, pwyntiau a gêr eraill yn sgamiau yn aml. Ar ôl i blentyn gael ei sgamio neu ei dwyllo allan o arian poced ar gyfer 'crefftau' neu 'fargeinion' (ac mae'n digwydd llawer; mae'r plant rwy'n siarad â nhw pan fyddaf yn cyflwyno mewn ysgolion bob amser yn awyddus iawn i siarad am eu profiadau gyda hyn) maent yn gynhesach ar y cyfan, ar ôl dysgu'r ffordd galed. Ond faint yn well fyddai addysgu ein plant yn iawn am wytnwch digidol a bod yn ddinesydd digidol da fel nad ydyn nhw'n gorffen yn y sefyllfaoedd hyn yn y lle cyntaf? Mae hyn yn rhywbeth y mae Sefydliad Breck yn ymgyrchu drosto - addysgu plant i allu aros yn glyfar ac yn ddiogel ar-lein, ac ar gyfer rhyngrwyd yn y dyfodol lle gall pob plentyn chwarae a dysgu'n ddiogel.

Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Fel y rhan fwyaf o bethau gyda phlant, mae modelu ymddygiad priodol yn ffordd wych o'u sensiteiddio i faterion pwysig ac mae hyn yn wir am fod yn gyfrifol yn ariannol ar-lein.

Ceisiwch siarad â nhw am faint haws yw ei gario i ffwrdd wrth siopa ar-lein ac esboniwch y technegau rydych chi'n eu defnyddio i ddwyn eich hun i gyfrif, fel cadw at gyllideb wythnosol neu roi cyfnod ailfeddwl 24 awr i chi'ch hun pan welwch rywbeth rydych chi eisiau fel nad ydych chi'n gweithredu ar ysgogiad ond yn meddwl pethau drwodd. Bydd hyd yn oed gwneud eich ymchwil i ddod o hyd i'r fargen orau y gallwch ar-lein yn atgyfnerthu'r syniad ei bod yn bwysig cymryd amser a gwerthfawrogi'ch arian, gan feddwl trwy bryniannau yn hytrach na phrynu'n fyrbwyll.

Mae hefyd yn bwysig siarad â nhw am gadw golwg ar eu cyllid. Mae sefydlu cyfrif arbed plant lle maen nhw'n datblygu arferion da o ran cynilo ond hefyd o amgylch cadw golwg ar gyllid, gwybod faint maen nhw'n ei wario a bod yn atebol am eu gwariant yn ffordd wych o gael sgyrsiau pwysig am faterion pwysig fel cydnabod sgamiau yn erbyn digidol go iawn. gohebiaeth gan fanciau ac yn gyffredinol ynghylch cadw golwg ar yr hyn sy'n dod i mewn ac allan o'u cyfrif a bod yn gyfrifol yn ariannol.

Ysgrifennwch y sylw