BWYDLEN

Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol i'w amddiffyn rhag dylanwadau eithafol?

Sut y gall rhieni wrthwynebu'r naratif ac annog 'meddwl yn feirniadol' o ran amddiffyn plant rhag dylanwadau eithafol (ar ac oddi ar-lein)? Mae ein harbenigwyr yn cynnig cefnogaeth a mewnwelediad i'ch rhoi ar ben ffordd.


Sajda Mughal OBE

Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth JAN, Ymgyrchydd ac Ymgynghorydd
Gwefan Arbenigol

Sut ydw i'n gwybod a yw fy mhlentyn yn agored i niwed?

Mae yna nifer o arwyddion rhybuddio y gellir eu defnyddio fel canllaw i nodi bregusrwydd eich plentyn i radicaleiddio:

  • Tuedd flaenorol neu gyfredol tuag at farn eithafol
  • Ymdeimlad o arwahanrwydd oddi wrth grŵp cymdeithasol
  • Profiad diweddar o ddigwyddiad trawmatig difrifol
  • Digwyddiadau sy'n effeithio ar wlad neu ranbarth tarddiad
  • Profiad personol o hiliaeth neu wahaniaethu
  • Ymgysylltiad blaenorol â grwpiau troseddol

Mae'n hanfodol cofio nad yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr; ac nid yw'n arwydd yn unig o fregusrwydd radicaleiddio: gallai fod materion eraill y mae angen mynd i'r afael â hwy. Fodd bynnag, os ydych chi'n teimlo bod un neu fwy o'r nodweddion hyn yn berthnasol i'ch plentyn, mae'n werth mynd i'r afael â hyn cyn gynted â phosibl, mewn modd agored a digynnwrf sy'n eu sicrhau eich bod yn ffigwr y gellir ymddiried ynddo y gellir troi ato am help a chefnogaeth mewn sefyllfa o risg.

Sut alla i atal eithafiaeth gyda fy mhlentyn?

Efallai y bydd yn anodd mynd at siarad â phlant am eithafiaeth, ond mae'n gynyddol bwysig ein bod yn gwneud ein pobl ifanc yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn y byd o'u cwmpas. Rydym bellach yn byw mewn byd sydd wedi'i ddigideiddio'n fawr, lle mae gan bobl ifanc fynediad cynyddol hawdd at amrywiaeth o wybodaeth ar-lein, yn ychwanegol at y wybodaeth all-lein.

Felly mae'n hanfodol bod plant yn ymwybodol o beryglon a risgiau deunydd a geir ar ac oddi ar-lein. Er mwyn diogelu ein plant, mae'n rhaid i ni felly gael a chynnal deialog agored rhyngom ni a'n plant, sy'n eu galluogi i feddwl yn feirniadol am ddeunyddiau maen nhw'n dod ar eu traws ar ac oddi ar-lein.

Os gallwn siarad yn agored ac yn onest am safbwyntiau a barnau amrywiol a'r peryglon posibl sy'n bodoli, yn ogystal â'r technegau a'r dulliau amrywiol a ddefnyddir i radicaleiddio pobl ar ac oddi ar-lein, yna rydym yn cynyddu'r siawns y bydd ein plant yn onest â ni, ac yn teimlo'n gyffyrddus i fynd atom os ydyn nhw'n teimlo efallai eu bod nhw'n cael eu hysglyfaethu. Mae addysgu ein plant a'u gwneud yn hunanymwybodol yn allweddol i atal eithafiaeth.

Sut mae dechrau sgwrs am eithafiaeth a radicaleiddio gyda fy mhlentyn?

Bydd cadw'ch sgwrs yn ddigynnwrf ac yn agored yn sicrhau bod eich plentyn yn teimlo ei fod yn cael cefnogaeth. Bydd sicrhau bod eich emosiynau'n cael eu cadw mewn golwg yn galluogi mwy o onestrwydd, sy'n hanfodol i gynnal ymddiriedaeth eich plentyn.

Gall y pwnc sgwrsio hwn deimlo'n llethol ond mae'n bwysig ei gwneud yn glir eich bod yn gofyn cwestiynau oherwydd eich bod am eu cefnogi. Sicrhewch eich plentyn mai deialog yw hwn, yn hytrach na chosb. Nid yw llawer o blant yn riportio pryderon oherwydd eu bod yn ofni y bydd eu mynediad i'r rhyngrwyd yn cael ei dorri i ffwrdd.

Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o wahanol lwyfannau rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol a sut y gellir defnyddio'r rhain cyn i chi siarad â'ch plentyn. Peidiwch â rhoi esgus i'ch plentyn wrthod eich pryderon fel 'allan o gysylltiad!' Ymgysylltwch â'ch plentyn, byddwch yn agored i ddysgu oddi wrthynt ond tynnwch sylw'n ysgafn at y ffyrdd y gall pobl ifanc fod mewn perygl. Rhowch ychydig o enghreifftiau o sut y gall eithafwyr ar-lein ddefnyddio dulliau clyfar i drin a recriwtio pobl ifanc.

Jade Gayle

Rheolwr Rhaglen Addysg, Cyflogadwyedd a Diogelu, Kidscape
Gwefan Arbenigol

Sut gall rhieni wrthwynebu'r naratif i amddiffyn plant rhag dylanwadau eithafol (ar ac oddi ar-lein)?

Creu awyrgylch cartref lle anogir deialog ynghylch y materion hyn. Bydd cael trafodaethau agored gyda'ch plentyn am ddigwyddiadau'r byd a ffyrdd o ddelio ag emosiynau negyddol yn gadarnhaol, yn helpu'ch plentyn i'ch gweld chi fel rhywun y gallant droi ato gyda'i bryderon ei hun.

O ran trafod grwpiau neu unigolion eithafol, archwiliwch ganlyniadau eu gweithredoedd. Er enghraifft, efallai y bydd eich plentyn yn teimlo bod cyfiawnhad i grŵp deimlo'n ddig am achos, ond mae canlyniadau eithafiaeth dreisgar yn cynnwys marwolaeth, carchar, colli anwyliaid ac ati, felly trafodwch â'ch plentyn gyfleoedd cyfreithiol a diogel i grŵp wneud hynny ennill sylw at achos.

Meddyliwch am yr iaith rydych chi'n ei defnyddio i ddisgrifio pobl eraill o flaen eich plentyn. Meithrin awyrgylch o leferydd cadarnhaol, a cheisio osgoi iaith fygythiol neu ymosodol. Pan fyddwch chi a'ch plentyn yn dod ar draws neu'n clywed lleferydd neu ymddygiad atgas, ceisiwch ei herio, hyd yn oed os mai dim ond trwy leisio'ch plentyn eich atgasedd tuag at ymddygiad ac iaith o'r fath. Sicrhewch fod eich plentyn hefyd yn cael cefnogaeth gan fodelau rôl cadarnhaol eraill; gall hyn fod trwy fynediad i glybiau chwaraeon neu grwpiau ieuenctid.

Lle mae'n ymddangos bod eich plentyn yn gwneud newid bywyd mawr a'ch bod chi'n teimlo'n bryderus am y ffactorau sy'n achosi hyn, trafodwch gymhellion eich plentyn gyda nhw ac effaith unrhyw benderfyniadau. Lle nad oes gennych y wybodaeth arbenigol i drafod pwnc yn effeithiol â'ch plentyn, gofynnwch am help gan weithwyr proffesiynol cymwys iawn.

Adam Deen

Cyfarwyddwr Gweithredol (DU), Quilliam International
Gwefan Arbenigol

Beth alla i ei wneud i amddiffyn fy mhlentyn rhag dylanwadau eithafol?

Mae rhieni ac ysgolion ar reng flaen ymdrechion gwrth-eithafiaeth. Pan soniwn am wrth-eithafiaeth, un o'r ffyrdd allweddol yr ydym yn amddiffyn unigolion agored i niwed rhag dylanwad radicaleiddio yw trwy adeiladu eu gwytnwch yn erbyn naratifau eithafol a thechnegau recriwtio. Er bod rhoi offer i'r unigolyn i adeiladu'r gwytnwch hwn yn flaenoriaeth, mae'r bobl o amgylch yr unigolyn bregus yr un mor bwysig.

Gosod gwerthoedd o oedran ifanc

Yr aelodau agosaf o gylch unigolyn fel arfer yw eu teulu a gallant weithredu fel brechiad hynod effeithiol yn erbyn radicaleiddio. Gall yr actorion hyn helpu trwy frechu eu plant o safbwyntiau eithafol trwy feithrin ynddynt o oedran ifanc iawn, gwerthoedd fel goddefgarwch, democratiaeth ac egwyddorion dyneiddiol. Dylai rhieni annog plant i feddwl yn feirniadol, i ddadansoddi, treulio a beirniadu unrhyw wybodaeth y maent yn ei chymryd i mewn, fel y gallant fod yn llai tueddol o ddisgyn am y golwg fyd-eang symlach y mae recriwtwyr radical yn ei gyflogi i ddylanwadu ar unigolion bregus.

Canolbwyntiwch ar lythrennedd emosiynol

Ar wahân i feddwl yn feirniadol, dylai rhieni hefyd ganolbwyntio ar helpu i ddatblygu llythrennedd emosiynol eu plentyn, eto o oedran ifanc, fel eu bod yn arfog yn erbyn naratifau eithafol sy'n aml yn ysglyfaethu ar deimladau'r unigolyn o unigrwydd, iselder ysbryd neu ddicter.