BWYDLEN

Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei amser sgrin orau?

Mae techneg a dyfeisiau yn dod yn rhan fwy o fywydau teuluoedd ac nid oes unrhyw arwydd bod hyn yn mynd i newid. Felly, mae dysgu sut i wneud y gorau o amser sgrin yn allweddol. Mynnwch gyngor gan ein panelwyr arbenigol i gydnabod pryd y gall amser sgrin fod yn effeithio ar eu lles a sut i'w helpu i ddatblygu arferion digidol da.

Wrth i ddyfeisiau ddod yn rhan fwy o fywydau teuluoedd ac nid oes unrhyw arwydd bod hyn yn mynd i newid. Felly, mae dysgu sut i wneud y gorau o amser sgrin yn allweddol. Mynnwch gyngor gan ein panelwyr arbenigol i gydnabod pryd y gall amser sgrin fod yn effeithio ar eu lles a sut i'w helpu i ddatblygu arferion digidol da.


Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Sut alla i weld pan fydd fy mhlentyn wedi cael 'gormod o amser sgrin'?

Ar Chwefror 7, 2019 rhyddhaodd Prif Swyddog Meddygol y DU sylwebaeth ar 'Gweithgareddau ar y sgrin ac iechyd meddwl a lles seicogymdeithasol plant a phobl ifanc: map systematig o adolygiadau'. Daw'r sylwebaeth ar adeg pan all rhieni a gofalwyr fod yn teimlo eu bod wedi'u gorlethu gan yr adroddiadau cyfryngau, safbwyntiau a chanllawiau ar amser sgrin, defnyddio sgrin, a therfynau sgrin.

O'r Academi Bediatreg Americanaidd safiad gwreiddiol (1999) gan nodi dim amser sgrin ar gyfer plant dan ddwy oed, wedi'i ddiweddaru'n ddiweddarach i ddull mwy cignoeth (2016) wrth ganiatáu cyfyngedig. cynnwys o ansawdd uchel i blant, rydym bellach yn gwybod nad yw holl amser y sgrin yn gyfartal.

Y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant canllawiau a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2019, wedi'i ychwanegu at fater amser y sgrin trwy awgrymu bod rhieni'n agosáu at amser sgrin “yn seiliedig ar oedran datblygiadol y plentyn, mae'r unigolyn angen ac yn gwerthfawrogi lle'r teulu ar weithgareddau cadarnhaol fel cymdeithasu, ymarfer corff a chysgu. "

Mae'r cyngor ystyrlon hwn i deuluoedd yn lleddfu pryderon (ac euogrwydd) ynghylch gweithgareddau ar y sgrin, yn dangos effaith gadarnhaol technoleg ac yn caniatáu i rieni ganolbwyntio ar gyd-destun a chynnwys amser sgrin yn hytrach na therfynau amser yn unig.

Ond efallai y bydd rhai rhieni a gofalwyr eisiau gwybod o hyd: “pryd mae fy mhlentyn wedi cael“ gormod o amser sgrin? ” Gan fod teuluoedd a phlant yn wahanol, felly hefyd effeithiau amser sgrin, fodd bynnag, gall pob rhiant ddefnyddio'r awgrymiadau hyn fel canllaw.

Gwyliwch sut mae'ch plentyn yn rhyngweithio â'i ddyfais

 • A oes gan fy mhlentyn strancio pan fydd y ddyfais yn cael ei thynnu neu ei diffodd y sgrin?
 • A yw fy mhlentyn yn cwyno am boen gwddf neu boen cefn?
 • Ydy fy mhlentyn yn cwyno am gur pen neu straen llygaid?
 • Ydy fy mhlentyn yn mynd yn ymosodol neu'n ddig wrth chwarae neu wylio ar-lein?
 • Ydy fy mhlentyn yn aml yn ymddangos yn or-gyffrous?
 • A yw fy mhlentyn wedi mynd yn anhrefnus, yn anufudd neu'n wrthwynebus?

Os mai'r ateb i fwyafrif y cwestiynau hyn yw 'Ydw,' yna dylai rhieni ystyried ychwanegu rhywbeth arall at weithgareddau amser sgrin.

Sut i adnabod pryd mae amser sgrin yn cael effaith negyddol ar ddatblygiad fy mhlentyn

 • A yw fy mhlentyn yn cysylltu'n gymdeithasol â theulu a ffrindiau?
 • A yw fy mhlentyn yn gorfforol iach ac yn cysgu ddigon?
 • A yw fy mhlentyn yn ymgysylltu â'r ysgol ac yn ei chyflawni?
 • A yw fy mhlentyn yn dilyn diddordebau a hobïau (ar unrhyw ffurf)?
 • A yw fy mhlentyn yn cael hwyl a dysgu wrth ddefnyddio cyfryngau digidol?

Os mai'r ateb i fwyafrif y cwestiynau hyn yw 'Na', yna efallai y bydd angen i rieni osod cyfyngiadau ar weithgareddau ar y sgrin. (Am fwy o awgrymiadau gan rieni, gweler tudalen 30 o Teuluoedd ac amser Sgrin oddi wrth Sonia Livingstone ac Alicia Blum-Ross.)

Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Unwaith eto, mae hon yn drafodaeth fawr ar hyn o bryd - faint o amser sgrin yw gormod o amser sgrin?

Y ffordd orau i edrych yw - a yw'n amharu ar weithgareddau o ddydd i ddydd? Os yw amser sgrin eich plentyn ar draul iddynt weld ffrindiau, gwneud eu gwaith cartref neu gael pryd o fwyd teuluol - mae'n ormod o amser sgrin.

Fel teulu, efallai bod gennych chi reolau ond mae'n syniad gwych trafod gyda'ch plentyn eu meddyliau ar ba amser sgrin sy'n briodol - pryd a ble.

Os yw'n briodol eu cael am awr gyda'r nos - anogwch i ddefnyddio'r offer monitro i edrych ar eu hamser sgrin eu hunain a'u helpu i dorri ar draws eu hunain. Edrychwch ar gael y drafodaeth ar les a hefyd edrychwch ar drafodaeth ymarferol ynghylch faint o amser y dylent fod yn ei dreulio ar ddyfeisiau sy'n annog diet amrywiol o amser teulu, ymarfer corff, cymdeithasu a gwaith ysgol.

Rebecca Avery

Cynghorydd Diogelu Addysg, Cyngor Sir Caint
Gwefan Arbenigol

Beth yw'r ffordd orau i annog plant i ddefnyddio apiau, gwefan ac offer a fydd yn eu helpu i gael y gorau o'u hamser sgrin?

Mae'n bwysig bod rhieni'n trafod yr angen i gydbwyso faint o amser a dreulir ar ac oddi ar-lein; un ffordd o wneud hyn yw siarad am gydnabod arwyddion bod angen seibiant o'n sgrin ar ein cyrff. Weithiau gall hyn fod yn anodd (yn enwedig i blant iau neu blant ag anghenion addysgol arbennig) felly mae yna offer y gallwn eu defnyddio i'n helpu i gydnabod pa mor hir yr ydym yn treulio ar-lein ac i'n hatgoffa i gymryd amser oddi ar-lein. Siaradwch â'ch plant am y rhain sut y gall yr offer hyn helpu; trwy wneud hyn, gallwch archwilio eu barn a'u dealltwriaeth o amser sgrin a'u grymuso i wrando, arnom ni a'u cyrff eu hunain.

Mae hefyd yn bwysig modelu rôl defnydd cytbwys o sgriniau i'ch plentyn; os ydyn nhw'n teimlo ein bod ni bob amser ar ein ffonau, er gwaethaf dweud wrthyn nhw nad yw'n iawn, yna efallai y byddan nhw'n codi negeseuon sy'n gwrthdaro. Un o'r dulliau gorau fydd cael sgyrsiau rheolaidd gyda'i gilydd am amser sgrin iach a chytbwys. Nid yw amser sgrin bob amser yn broblemus, felly beth am siarad â nhw am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein - efallai y gwelwch ei fod yn fwy addysgol nag yr ydych chi'n meddwl!

Laura Higgins

Cyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol a Dinesigrwydd Digidol, Roblox
Gwefan Arbenigol

Mae'r byd ar-lein yn gynyddol yn darparu estyniad i'r parciau chwarae lle mae plant yn cwrdd i ddirwyn i ben, cymdeithasu a dysgu gyda'u ffrindiau a'u cyfoedion. Yn Roblox, credwn fod chwarae yn weithgaredd hanfodol, ynddo'i hun ac fel offeryn i ddysgu sgiliau meddal; sut i gyfathrebu ag eraill, sut i weithio fel tîm, sut i ddatrys problemau. Yr allwedd yw sicrhau bod plant yn cael cymysgedd iach o gyfleoedd i ddarganfod y byd - ar-lein ac oddi ar-lein - ac i gyfathrebu â nhw ynghylch pam mae'r amrywiaeth hon yn bwysig.

Mae llawer o'r bydoedd ar-lein sy'n canolbwyntio ar blant yn cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu ychwanegol wedi'u haenu i'r elfen o 'chwarae' - o'r rhai sy'n dysgu mathemateg a deall llythrennedd, hyd at lwyfannau fel Roblox sy'n cael eu hadeiladu gyda dysgu plant i godio mewn cof. Mae'n bwysig treulio amser gyda'ch plant i'w helpu i ddeall sut y gall y sgiliau maen nhw'n eu dysgu ar y sgrin ffitio i'r byd all-lein, ac i ddiffinio sut mae amser sgrin 'ansawdd' yn edrych - ond hefyd i roi lle iddyn nhw chwarae a bod yn blant .

 • Hannah yn dweud:

  Rwy'n wirioneddol rhwystredig oherwydd yr anhawster o ddod o hyd i reolaethau rhieni sydd wedi'u cynllunio i ddysgu rheoli amser. Rwyf ar fy ail reolaeth wedi'i lawrlwytho, ychwanegol ar Windows ten, ac mae'n fy ngyrru'n wallgof - yn bennaf oherwydd ei fod wedi'i sefydlu fel na all y plentyn weld ei amserlenni yn annibynnol, gan ei wneud yn ddiwerth fwy neu lai. Rwy'n eithaf hapus i dalu am un sy'n gweithio, ar hynny!

  Y nodweddion rydw i eisiau gan reolwr yw:

  Y gallu i osod amser i lawr yn rheolaidd heblaw yn ystod y nos (felly gall y cyfrifiadur fynd i ffwrdd rhwng 12 pm-1pm, 4 pm-6pm, a 10 pm-8pm, yn hytrach na dim ond am un cyfnod yn olynol bob dydd).

  Y gallu i osod terfynau amser ar wefannau unigol, felly mae'n bosibl dweud dim ond un awr y dydd ar e-bost, ond gall edrych ar bethau ar Wikipedia neu Britannica bob amser ac eithrio amser.

  Y gallu i'r defnyddiwr weld ei holl derfynau ac amserlenni yn hawdd wrth ddefnyddio'r cyfrifiadur.

  Mae'n gweithio'n rhesymol ddi-nam, ac nid yw'n parhau i hysbysu'r defnyddiwr bod y terfynau wedi dod i ben pan nad ydyn nhw wedi gwneud hynny! (Ydy, mae fy un gyfredol yn parhau i wneud hyn).

  A yw hwn yn set anarferol o ofynion? Rwy'n teimlo bod ymchwilio yn annifyr iawn, oherwydd y diffyg gwybodaeth am fanylion y nodweddion ar y rhan fwyaf o'r rhaglenni hyn.

Ysgrifennwch y sylw