Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli amser sgrin?

Mae technoleg a dyfeisiau yn dod yn rhan fwy o fywydau teuluoedd ac nid oes unrhyw arwydd bod hyn yn mynd i newid. Felly, mae dysgu sut i reoli amser sgrin yn allweddol.

Mynnwch gyngor gan ein panel arbenigol i gydnabod pryd y gallai amser sgrin fod yn effeithio ar les plant a sut i'w helpu i ddatblygu arferion digidol da.


Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Sut alla i weld pan fydd fy mhlentyn wedi cael 'gormod' o amser sgrin?

O'r Academi Bediatreg Americanaidd safiad gwreiddiol (1999) gan nodi dim amser sgrin ar gyfer plant dan ddwy oed, wedi'i ddiweddaru'n ddiweddarach i ddull mwy cignoeth (2016) wrth ganiatáu cyfyngedig. cynnwys o ansawdd uchel i blant, rydym bellach yn gwybod nad yw holl amser y sgrin yn gyfartal.

Mae’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn awgrymu bod rhieni’n mynd at amser sgrin “yn seiliedig ar oedran datblygiadol y plentyn, yr angen unigol a gwerth y teulu ar weithgareddau cadarnhaol fel cymdeithasu, ymarfer corff a chysgu.”

Mae'r cyngor ystyrlon hwn i deuluoedd yn lleddfu pryderon (ac euogrwydd) ynghylch gweithgareddau ar y sgrin, yn dangos effaith gadarnhaol technoleg ac yn caniatáu i rieni ganolbwyntio ar gyd-destun a chynnwys amser sgrin yn hytrach na therfynau amser yn unig.

Ond efallai y bydd rhai rhieni a gofalwyr am wybod o hyd: “pryd mae fy mhlentyn wedi cael 'gormod' o amser sgrin?”

Gan fod teuluoedd a phlant yn wahanol, felly hefyd effeithiau amser sgrin. Fodd bynnag, gall pob rhiant ddefnyddio'r awgrymiadau hyn fel canllaw.

Gwyliwch sut mae'ch plentyn yn rhyngweithio â'i ddyfais

 • A oes gan fy mhlentyn strancio pan fydd y ddyfais yn cael ei thynnu neu ei diffodd y sgrin?
 • A yw fy mhlentyn yn cwyno am boen gwddf neu boen cefn?
 • Ydy fy mhlentyn yn cwyno am gur pen neu straen llygaid?
 • Ydy fy mhlentyn yn mynd yn ymosodol neu'n ddig wrth chwarae neu wylio ar-lein?
 • Ydy fy mhlentyn yn aml yn ymddangos yn or-gyffrous?
 • A yw fy mhlentyn wedi mynd yn anhrefnus, yn anufudd neu'n wrthwynebus?

Os mai'r ateb i fwyafrif y cwestiynau hyn yw 'Ydw,' yna dylai rhieni ystyried ychwanegu rhywbeth arall at weithgareddau amser sgrin.

Cydnabod pryd mae amser sgrin yn effeithio'n negyddol ar ddatblygiad plant

 • A yw fy mhlentyn yn cysylltu'n gymdeithasol â theulu a ffrindiau?
 • A yw fy mhlentyn yn gorfforol iach ac yn cysgu ddigon?
 • A yw fy mhlentyn yn ymgysylltu â'r ysgol ac yn ei chyflawni?
 • A yw fy mhlentyn yn dilyn diddordebau a hobïau (ar unrhyw ffurf)?
 • A yw fy mhlentyn yn cael hwyl a dysgu wrth ddefnyddio cyfryngau digidol?

Os mai 'Na' yw'r ateb i'r mwyafrif o'r cwestiynau hyn, efallai y bydd angen i rieni osod cyfyngiadau ar weithgareddau sgrin.

Gweld mwy o ffyrdd o reoli amser sgrin a mynd i'r afael â 'gormod' ohono.

Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Sut alla i weld pan fydd fy mhlentyn wedi cael 'gormod' o amser sgrin?

Y ffordd orau i edrych arno yw: a yw'n rhwystro gweithgareddau o ddydd i ddydd?

Os yw amser sgrin eich plentyn yn amharu ar y ffaith ei fod yn gweld ffrindiau, yn gwneud ei waith cartref neu'n cael pryd o fwyd teuluol wedi'i dorri, mae'n ormod o amser sgrin.

Fel teulu, efallai bod gennych chi reolau, ond mae'n syniad gwych trafod gyda'ch plentyn ei farn ar ba amser sgrin sy'n briodol - pryd a ble.

Os yw'n briodol cael eu dyfais am awr gyda'r nos, anogwch nhw i ddefnyddio'r offer monitro i edrych ar eu hamser sgrin eu hunain a'u helpu i dorri ar draws eu hunain.

Edrychwch ar gael y trafodaethau lles a hefyd edrychwch ar drafodaethau ymarferol ynghylch faint o amser y dylent ei dreulio ar ddyfeisiau. Bydd hyn yn helpu i annog diet amrywiol o amser teulu, ymarfer corff, cymdeithasu a gwaith ysgol.

Dewch o hyd i ganllawiau ar gydbwyso amser sgrin.

Lawrlwythwch y templed cytundeb teulu digidol.

Rebecca Avery

Cynghorydd Diogelu Addysg, Cyngor Sir Caint
Gwefan Arbenigol

Beth yw'r ffordd orau o annog plant i ddefnyddio apiau, gwefan, ac offer a fydd yn eu helpu i reoli amser sgrin?

Mae'n bwysig i rieni drafod gyda phlant yr angen i gydbwyso faint o amser a dreulir ar ac oddi ar-lein. Un ffordd o wneud hyn yw siarad am adnabod arwyddion bod angen seibiant o'r sgrin ar ein cyrff.

Mae hyn yn anodd weithiau (yn enwedig i blant iau neu blant ag anghenion addysgol arbennig). Felly, mae yna offer y gallwn eu defnyddio i'n helpu i gydnabod faint o amser rydym yn ei dreulio ar-lein ac i'n hatgoffa i gymryd amser all-lein.

Siaradwch â'ch plant am sut y gall yr offer hyn helpu. Trwy wneud hyn, gallwch archwilio eu barn a'u dealltwriaeth o amser sgrin a'u grymuso i wrando arnom ni a'u cyrff eu hunain.

Mae hefyd yn bwysig modelu defnydd cytbwys o sgriniau ar gyfer eich plentyn. Os ydynt yn teimlo ein bod bob amser ar ein ffonau, er gwaethaf dweud nad yw'n iawn, yna efallai y byddant yn codi negeseuon sy'n gwrthdaro.

Un o'r dulliau gorau yw siarad â'ch gilydd yn rheolaidd am amser sgrin iach a chytbwys. Nid yw amser sgrin bob amser yn broblematig, felly beth am siarad â nhw am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein? Efallai y gwelwch ei fod yn fwy addysgol nag yr ydych chi'n meddwl!

Dewch o hyd i gyngor oedran-benodol i reoli amser sgrin

Laura Higgins

Cyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol a Dinesigrwydd Digidol, Roblox
Gwefan Arbenigol

Sut ydw i'n rheoli cydbwysedd amser sgrin?

Mae'r byd ar-lein yn darparu estyniad i'r parciau chwarae all-lein lle mae plant yn cyfarfod i ymlacio, cymdeithasu a dysgu gyda'u ffrindiau a'u cyfoedion.

At Roblox, credwn fod chwarae yn weithgaredd hanfodol, ynddo'i hun ac fel arf i ddysgu sgiliau meddal. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys sut i gyfathrebu ag eraill, sut i weithio fel tîm a sut i ddatrys problemau.

Yr allwedd yw sicrhau bod plant yn cael cymysgedd iach o gyfleoedd i ddarganfod y byd - ar-lein ac oddi ar-lein - a chyfathrebu â nhw ynghylch pam mae'r amrywiaeth hon yn bwysig.

Mae llawer o’r bydoedd ar-lein sy’n canolbwyntio ar blant yn cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu ychwanegol sydd wedi’u haenu i mewn i’r elfen o ‘chwarae’ – o’r rhai sy’n addysgu Mathemateg a deall llythrennedd, hyd at lwyfannau fel Roblox sy’n cael eu hadeiladu i addysgu plant i godio mewn golwg.

Mae'n bwysig treulio amser gyda'ch plant i'w helpu i ddeall sut y gall y sgiliau y maent yn eu dysgu ar y sgrin weddu i'r byd all-lein, ac i ddiffinio sut olwg sydd ar amser sgrin 'ansawdd' - ond hefyd i roi lle iddynt chwarae a bod yn blant. .

Archwiliwch apiau i helpu plant i ddatblygu sgiliau ac angerdd newydd.