BWYDLEN

Sut gall plant ddefnyddio cymunedau cymorth ar-lein?

Mae ein panel arbenigol yn trafod buddion cymunedau ar-lein wrth gefnogi plant a phobl ifanc.


Sajda Mughal OBE

Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth JAN, Ymgyrchydd ac Ymgynghorydd
Gwefan Arbenigol

Gall cymunedau cymorth ar-lein fod yn adnodd gwych i blant ehangu eu gorwelion, ac mae'r ddau yn ceisio cyngor ar sut i wella eu bywydau a rhoi awgrymiadau i eraill ar wynebu brwydrau personol.

Wrth gymryd rhan mewn grwpiau o'r fath, dylai plant geisio bod mor oddefgar â phosibl ac yn ymwybodol efallai na fyddant yn dod o hyd i ateb diffiniol sy'n dileu'r broblem yn llwyr. Wedi dweud hynny, rhaid i blant fod yn wyliadwrus rhag i rai pobl yn y cymunedau ar-lein hyn beidio â bod yn ymddangos, gan y bydd y bobl hyn yn ceisio manteisio ar y bregus a rhoi cyngor gwrthun neu geisio trin plant at eu hachos. Dylid osgoi unrhyw un sy'n ceisio cael gwybodaeth bersonol neu ledaenu barn negyddol a bod yn ofalus.

Catherine Knibbs

Seicotherapydd Trawma Plant (Cybertrauma)
Gwefan Arbenigol

Weithiau gall fod yn anodd i blant siarad yn uniongyrchol â'u rhieni. Efallai eu bod yn teimlo cywilydd, yn meddwl na fyddant yn ei 'gael' ac, wrth gwrs, oherwydd eu hoedran, mae'n ddigon posibl eu bod yn mynd trwy gam datblygu lle mae siarad â'u cyfoedion, ffrind hŷn neu frawd neu chwaer yn fwy tebygol.

Pan fydd pobl ifanc yn defnyddio'r gofod ar-lein, gallant ddod o hyd i fannau cefnogol yn aml lle gallant sgwrsio ag eraill sy'n deall eu safle. Er enghraifft, gallai grŵp fodoli ar gyfer plant sydd wedi colli rhiant ac i mewn yno, gallant ddod o hyd i blant a phobl ifanc eraill a all eu helpu i archwilio eu teimladau.

Mae'n bwysig bod gan ein pobl ifanc leoedd y gallant gyfathrebu ag eraill fel hyn, a lle mae empathi a chysylltiad yn darparu angen perthynol a all eu helpu i reoli eu prosesau emosiynol. Fel bob amser, byddwch yn ymwybodol y gall pobl siarad â bron unrhyw un arall ar-lein ac felly mae rheoli'r llinell fain rhwng eu cefnogi i geisio cefnogaeth a pharchu hyn, yn erbyn ymyrraeth, neu roi rhyddid llwyr iddynt yn her i lawer o'r rhieni rwy'n gweithio gyda nhw.
Gadewch ddrws y sgwrs ar agor iddyn nhw fynd atoch chi ac, wyddoch chi byth, efallai y byddan nhw'n gwneud hynny.

Ysgrifennwch y sylw