BWYDLEN

A yw dylanwadwyr yn cael effaith ar ymddygiad plentyn?

A yw dylanwadwyr yn cael effaith ar ymddygiad plentyn? Mae ein harbenigwyr, Dr Elizabeth Milovidov a Lauren Seager-Smith, yn trafod sut y gallai dylanwadwyr effeithio ar blant cyn eu harddegau ar-lein a beth all rhieni ei wneud i'w cefnogi.


Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Gall dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol ddod â chyffro ac ysbrydoliaeth i fywydau tweens a preteens wrth iddynt rannu eu profiadau ar-lein gyda lleoliadau wedi'u cynllunio'n dda, sgriptiau, a digymelldeb oftentimes. Gall dylanwadwyr, fel enwogion, gael naill ai dylanwad negyddol neu gadarnhaol ar eu cynulleidfaoedd ifanc, ac mae'n hanfodol bod plant a phobl ifanc yn gallu meddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei wylio.

Fel y mae llysgennad a seicolegydd Internet Matters, Dr. Linda Papadopoulos yn ei gynghori, mae effeithiau negyddol posibl y gall dylanwadwyr eu cael ar hunan-barch plentyn, ei ddelwedd corff a'i ddealltwriaeth o 'fywyd go iawn'. Yn yr un modd â dylanwadau negyddol mewn bywyd go iawn (fel plant ifanc yn ysmygu neu'n ymddwyn yn amhriodol), gall rhieni a gofalwyr wrthsefyll y dylanwadau hynny trwy gael sgyrsiau agored a thryloyw gyda'u plant. Mae cael sgyrsiau sy’n gwella meddwl beirniadol a llythrennedd digidol am yr hyn y mae plant yn ei brofi ar-lein yn un o’r ffyrdd gorau o’u cefnogi yn yr amgylchedd digidol.

Mae cychwyniadau sgwrsio delfrydol i rieni a gofalwyr yn cynnwys:

 • Ydych chi'n deall nad yw'r hyn rydych chi'n ei weld ar-lein bob amser yn wir?
 • A yw'r dylanwadwr yn gwneud arian os oes ganddo fwy o safbwyntiau, mwy o hoffterau neu fwy o gliciau?
 • A yw ffordd o fyw'r dylanwadwr yn adlewyrchu bywyd go iawn?
 • Faint o amser ydych chi'n meddwl y treuliodd y dylanwadwr i wneud y fideo honno?
 • Beth yw pwrpas y fideo? Pam maen nhw'n siarad am y pwnc hwn?
 • Sut ydych chi'n teimlo pan fyddwch chi'n gwylio'r dylanwadwr (pryderus, ofn colli allan, ysbrydoledig, ac ati)?
 • Sut allwch chi ddewis dylanwadwyr i'w gwylio sy'n gwneud ichi deimlo'n bositif?

Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape
Gwefan Arbenigol

Mae yna lawer o ffactorau sy'n effeithio ar ymddygiad, ac mae'r rhain yn wahanol i bob plentyn. Fel rhieni a gofalwyr, rydym yn adnabod ein plentyn, eu diddordebau, eu cryfderau a’u gwendidau, a dylem gwestiynu pa mor fawr y mae dylanwadwyr yn ei chwarae yn eu bywyd.

Os edrychwn ar y dylanwadwyr plant poblogaidd, gallwn gael syniad o'r hyn sy'n denu llawer o blant - y 'hardd', y cerddorol a'r chwaraeon, y pranksters a'r chwaraewyr.

Darganfyddwch pa bobl mae'ch plentyn yn eu hoffi, pa negeseuon maen nhw'n eu hatgyfnerthu, p'un a ydyn nhw'n gwneud iddyn nhw deimlo'n bositif ac wedi'u hysbrydoli, neu a ydyn nhw'n gwneud iddyn nhw deimlo fel nad ydyn nhw'n ddigon da. Byddwch yn ymwybodol o rôl dylanwadwyr wrth farchnata rhai cynhyrchion a ffyrdd o fyw.

Ar gyfer fy mhlant, mae'r tynnu yn gamers ar-lein, ac mae hyn yn dylanwadu ar yr hyn y maent ei eisiau a sut maent yn treulio eu hamser. Rhaid inni fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr, cymaint ag y mae yn ein gallu, ein bod yn arwain ein plant tuag at y cadarnhaol, lle bynnag y gellir dod o hyd iddo.

Tîm Materion Rhyngrwyd

Gyda'n gilydd, mae gennym ni hyn.
Gwefan Arbenigol

Beth yw rhai awgrymiadau diogelwch dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol?

Mae llawer o blant wedi bod yn ddylanwadwr ar frig eu rhestr o broffesiynau y maent am fod. Y cyfan sydd ei angen arnynt yw cyfrif cyfryngau cymdeithasol. Ac er bod gan y rhan fwyaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gyfyngiad oedran o 13+, YouTube yw'r man cychwyn i rai dan yr oedran hwn.

Mae'n arferol i blant edrych i fyny at eu dylanwadwr neu eilun poblogaidd nhw. Fodd bynnag, mae bob amser yn hanfodol cadw llygad ar bwy maent yn gwylio, y cynnwys y maent yn ei wylio a pha mor aml.

Os yw'ch plentyn yn gwylio dylanwadwr:

 • A yw'r dylanwadwyr yn briodol i'w hoedran? Dewch i wybod pa ddylanwadwyr y mae eich plant yn eu gwylio. Yn syml, gallwch wylio rhai o'u fideos, edrych ar eu cyfryngau cymdeithasol a pherfformio chwiliad google i weld pwy ydyn nhw. Mae Common Sense Media yn darparu sianel YouTube adolygiadau a fydd yn rhoi golwg gyflym i chi o'r hyn y mae angen i chi gadw llygad amdano
 • Gosodwch reolau sylfaenol i'w helpu i ddewis cynnwys priodol i'w wylio. Gallwch ddefnyddio ein cytundeb teulu i roi cychwyn i chi
 • Defnyddiwch nodweddion rheoli rhieni i helpu i leihau risgiau ar-lein cysylltiedig. Gweler ein canllawiau sut i reoli rhieni
 • Ystyriwch sefydlu cyfrif teulu, fel Google Family Link
 • Defnyddio apiau sy'n addas i blant a llwyfannau, fel YouTube Kids
 • Ar gyfer plant iau, crëwch restrau chwarae o fideos sy'n briodol i'w hoedran y byddant yn eu mwynhau yn seiliedig ar eu diddordebau
 • Anogwch nhw i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein. Er y gallant gredu bod popeth y mae eu hoff ddylanwadwr yn ei ddweud yn wir, mae'n bwysig eu hannog i wirio'r wybodaeth gyda ffynonellau eraill a'u helpu i wahaniaethu rhwng yr hyn sy'n ffaith a barn. Gweler ein Canllaw Meddwl yn Feirniadol Ar-lein am fwy o awgrymiadau.

Beth i wylio amdano: Mae dylanwadwyr yn tueddu i ddefnyddio eu sianeli i dynnu sylw at ardystiadau neu fargeinion noddi sy'n golygu y gellir annog plant i brynu eitemau y maent yn eu hyrwyddo o ystod o frandiau.

P'un a yw'n deganau, colur, gemau neu ddillad, mae'n bwysig cael sgwrs gyda phlant a allai fod dan ddylanwad neu dan bwysau i feddwl nad yw'r argymhellion hyn yn ddim gwahanol na gwylio hysbyseb ar y teledu. Felly, mae'n well gwneud eich ymchwil eich hun cyn eu prynu.

Os yw'ch plentyn yn dyheu am fod yn ddylanwadwr, mae yna ychydig o bethau i'w hystyried: Beth yw oedran priodol i ddechrau? Pa lwyfannau y dylid eu defnyddio? Sut gallwch chi eu cadw'n ddiogel? Mae ein harbenigwr Dr Tamasine Preece yn darparu'r holl awgrymiadau y mae angen i chi feddwl amdanynt yn yr erthygl hon: Mae fy mhlentyn eisiau bod yn vlogger. A yw'n ddiogel?