A yw dylanwadwyr yn cael effaith ar ymddygiad plentyn?

A yw dylanwadwyr yn cael effaith ar ymddygiad plentyn? Mae arbenigwyr IM Dr Elizabeth Milovidov a Lauren Seager-Smith yn trafod a yw hyn yn wir am preteens (9-13).


Elizabeth Milovidov, Ysw

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Gall dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol ddod â chyffro ac ysbrydoliaeth i fywydau tweens a preteens wrth iddynt rannu eu profiadau ar-lein gyda lleoliadau wedi'u cynllunio'n dda, sgriptiau, a digymelldeb oftentimes. Gall dylanwadwyr, fel enwogion, gael naill ai dylanwad negyddol neu gadarnhaol ar eu cynulleidfaoedd ifanc, ac mae'n hanfodol bod plant a phobl ifanc yn gallu meddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei wylio.

Fel y mae llysgennad a seicolegydd Internet Matters, Dr. Linda Papadopoulos yn ei gynghori, mae effeithiau negyddol posibl y gall dylanwadwyr eu cael ar «hunan-barch, delwedd y corff a'i ddealltwriaeth o 'fywyd go iawn' plentyn. Yn yr un modd â dylanwadau negyddol mewn bywyd go iawn, (plant ifanc yn ysmygu neu'n ymddwyn yn amhriodol), gall rhieni a gofalwyr wrthsefyll y dylanwadau hynny trwy gael sgyrsiau agored a thryloyw â'u plant. Mae cael sgyrsiau sy'n gwella meddwl beirniadol a llythrennedd digidol am yr hyn y mae plant yn ei brofi ar-lein yn un o'r ffyrdd gorau o'u cefnogi yn yr amgylchedd digidol:

Mae cychwyniadau sgwrsio delfrydol i rieni a gofalwyr yn cynnwys:

 • Ydych chi'n deall nad yw'r hyn rydych chi'n ei weld ar-lein bob amser yn wir?
 • A yw'r dylanwadwr yn gwneud arian os oes ganddo fwy o olygfeydd, mwy o hoffterau, neu fwy o gliciau?
 • A yw ffordd o fyw'r dylanwadwr yn adlewyrchu bywyd go iawn?
 • Faint o amser ydych chi'n meddwl y treuliodd y dylanwadwr i wneud y fideo honno?
 • Beth yw pwrpas y fideo? Pam maen nhw'n siarad am y pwnc hwn?
 • Sut ydych chi'n teimlo pan fyddwch chi'n gwylio'r dylanwadwr? (pryderus, ofn colli allan, ysbrydoli, ac ati)
 • Sut allwch chi ddewis dylanwadwyr i'w gwylio sy'n gwneud ichi deimlo'n bositif?

Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape
Gwefan Arbenigol

Mae yna lawer o ffactorau sy'n effeithio ar ymddygiad, ac mae'r rhain yn wahanol i bob plentyn. Fel rhieni a gofalwyr, rydym yn adnabod ein plentyn, ei ddiddordebau, ei gryfderau a'i wendidau, a dylem gwestiynu pa mor fawr y mae dylanwadwyr yn ei chwarae yn eu bywyd.

Os edrychwn ar y dylanwadwyr plant poblogaidd, gallwn gael synnwyr o'r hyn sy'n denu llawer o blant i mewn - y 'hardd', y sioe gerdd a'r chwaraeon, y pranksters, a'r gamers.

Darganfyddwch pa bobl mae'ch plentyn yn eu hoffi, pa negeseuon maen nhw'n eu hatgyfnerthu, p'un a ydyn nhw'n gwneud iddyn nhw deimlo'n bositif ac wedi'u hysbrydoli, neu a ydyn nhw'n gwneud iddyn nhw deimlo fel nad ydyn nhw'n ddigon da. Byddwch yn ymwybodol o rôl dylanwadwyr wrth farchnata rhai cynhyrchion a ffyrdd o fyw.

I fy mhlant, gamers ar-lein yw'r tynnu, ac mae hyn yn dylanwadu ar yr hyn maen nhw ei eisiau a sut maen nhw'n treulio eu hamser. Rhaid inni fod yn wyliadwrus a gwneud cymaint ag y mae yn ein gallu, ein bod yn tywys ein plant tuag at y positif, lle bynnag y mae i'w gael.

Beth yw rhai awgrymiadau diogelwch dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol?

Y dyddiau hyn mae plant wedi bod ar frig dylanwad yn eu rhestr o broffesiynau maen nhw am fod. Y cyfan sydd ei angen arnyn nhw yw cyfrif cyfryngau cymdeithasol, ac er bod gan y mwyafrif o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol derfyn oedran o 13+, YouTube fu'r lle i'r rhai o dan yr oedran hwn.
Mae'n arferol i blant edrych i fyny at ddylanwadwr neu eilun boblogaidd eu hunain, fodd bynnag, mae bob amser yn hanfodol cadw llygad ar bwy maen nhw'n ei wylio, y cynnwys maen nhw'n ei wylio, a pha mor aml.

Os yw'ch plentyn yn gwylio dylanwadwr:

 • A yw'r dylanwadwyr yn briodol i'w hoedran? Dewch i wybod pa ddylanwadwyr y mae eich plant yn eu gwylio. Gallwch wylio ychydig o'u fideos, edrych ar eu cyfryngau cymdeithasol, a pherfformio chwiliad google i weld pwy ydyn nhw. Mae'r Mae Common Sense Media yn darparu sianel YouTube bydd adolygiad yn rhoi golwg gyflym i chi o'r hyn y mae angen i chi edrych amdano
 • Gosodwch reolau sylfaenol i'w helpu i ddewis cynnwys priodol i'w wylio. Gallwch ddefnyddio ein cytundeb teulu i roi cychwyn i chi
 • Defnyddiwch nodweddion rheoli rhieni i helpu i leihau risgiau ar-lein cysylltiedig. Gweler ein canllawiau sut i reoli rhieni
 • Ystyriwch sefydlu cyfrif teulu, fel Google Family Link
 • Defnyddiwch apiau a llwyfannau sy'n addas i blant, fel YouTube Kids
 • Ar gyfer plant iau, crëwch restrau chwarae o fideos sy'n briodol i'w hoedran y byddant yn eu mwynhau yn seiliedig ar eu diddordebau
 • Anogwch nhw i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein. Er - efallai eu bod yn credu bod popeth y mae eu hoff ddylanwadwr yn ei ddweud yn wir mae'n bwysig eu hannog i wirio'r wybodaeth gyda ffynonellau eraill a'u helpu i wahaniaethu rhwng yr hyn sy'n ffaith a barn. Gwelwch ein Canllaw Meddwl yn Feirniadol Ar-lein am fwy o awgrymiadau

Beth i wylio amdano: Mae dylanwadwyr yn tueddu i ddefnyddio eu sianeli i dynnu sylw at ardystiadau neu fargeinion noddi sy'n golygu y gellir annog plant i brynu eitemau y maent yn eu hyrwyddo o ystod o frandiau.

P'un a yw'n deganau, colur, gemau neu ddillad mae'n bwysig cael sgwrs gyda phlant a allai gael eu siglo neu dan bwysau i brynu nad yw'r argymhellion hyn yn ddim gwahanol na gwylio hysbyseb ar y teledu. Felly, mae'n well gwneud eich ymchwil eich hun cyn eu prynu.

Os yw'ch plentyn yn dyheu am fod yn ddylanwadwr, mae yna ychydig o bethau i feddwl amdanynt. Beth yw oedran priodol i ddechrau, pa lwyfannau i'w defnyddio, a sut y gallwch eu cadw'n ddiogel. Mae ein harbenigwr Dr. Tamasine Preece yn darparu'r holl awgrymiadau y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt yn yr erthygl hon: Mae fy mhlentyn eisiau bod yn vlogger, a yw'n ddiogel?

Mae plant dylanwadwyr poblogaidd yn gwylio

Ryan Kaji

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: YouTube (Byd Ryan).
 • Nifer y dilynwyr: 20 miliwn ar YouTube.
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod:
  Mae'n fachgen 8 oed wedi'i leoli yn yr UD. Mae ei gynnwys yn cynnwys dadbocsio teganau newydd, ei fywyd teuluol, a heriau, ac arbrofion hwyliog. Mae ganddo hefyd ei linell deganau a'i nwyddau cartref ei hun.

EthanGamer

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: YouTube (EthanGamerTV)
 • Nifer y dilynwyr: 2.84 miliwn ar YouTube
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod: Mae'n gamer 14 oed sy'n postio gemau yn bennaf, gadewch i ni chwarae fideos ac ar ei sianeli eraill mae'n postio fideos sy'n cynnwys heriau, dadbocsio a vlogs.

Tiana Wilson

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: YouTube (sianel ToysAndMe)
 • Nifer y dilynwyr: 11.5 miliwn ar YouTube
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod: YouTuber 13 oed o Loegr yw Tiana sy'n weithredol ar ystod o lwyfannau ond yn bennaf YouTube. Mae hi'n postio am Roblox, dadbocsio, ac mae'n rhoi rhoddion yn rheolaidd. Mae hi'n YouTuber adnabyddus er ei bod mor ifanc.

Kyle giersdorf

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: Twitch (Bugha)
 • Nifer y dilynwyr: 4.4 miliwn ar Twitch
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod: Enillodd boblogrwydd am ennill Pencampwr y Byd Fortnite ac mae bellach yn gystadleuydd eSports proffesiynol ac yn postio cynnwys gemau-benodol ar draws ystod o sianeli.

Lorenzo Greer

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: YouTube (plentyn Tekkerz)
 • Nifer y dilynwyr: 1.65 miliwn ar YouTube
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod: Mae'n blentyn 8 oed o'r DU sy'n creu sesiynau tiwtorial fideo pêl-droed i gefnogi plant a phobl ifanc i dyfu eu sgiliau.

Greta Thunberg

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: Instagram
 • Nifer y dilynwyr: 11.4 miliwn ar Instagram
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod: Mae hi'n berson ifanc sy'n ymwybodol o'r amgylchedd ac sy'n defnyddio ei llwyfan i ysbrydoli pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau i achub y blaned rhag newid yn yr hinsawdd.

Ava & Alexis McClure

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: YouTube (McClure Twins)
 • Nifer y dilynwyr: 252K ar YouTube
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod: Maent yn ennill poblogrwydd ar eu sianel deuluol The Mighty McClures ac yna'n creu eu sianel eu hunain i bostio cynnwys sy'n benodol i blant.

Everleigh Rose Soutas

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: YouTube (The LaBrant Fam)
 • Nifer y dilynwyr: 13.1 miliwn ar YouTube
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod:
  Mae hi'n ddawnsiwr cystadleuol 8 oed wedi'i lleoli yn yr UD. Mae hi'n ymddangos gyda'i theulu ar YouTube ond mae ganddi hefyd ddilyniant ar Instagram. Mae hi'n postio ei symudiadau dawns gyda'i mam sy'n ddawnsiwr hyfforddedig.

Claire a Theulu Crosby

 • Lle gallwch ddod o hyd iddynt: YouTube (The Crosbys)
 • Nifer y dilynwyr: 3.64 miliwn ar YouTube
 • Yr hyn y mae angen i chi ei wybod:
  Dyma un o'r teuluoedd mwyaf adnabyddus ar YouTube. Claire yw'r enwocaf allan o'r criw ac mae ganddi Instagram yn dilyn hefyd. Maent yn postio cynnwys am fywyd teuluol a heriau.

Er nad yw cyn-arddegau a tweens yn barod eto ar gyfer llwyfannau fel TikTok, gyda'r twf ym mhoblogrwydd y platfform, mae'n werth sôn am y TikTokers mwyaf poblogaidd canlynol:

Charli D'Amelio

 • Cyfrif dilynwyr: 109.8 Miliwn
 • Am beth maen nhw'n adnabyddus?
  Mae hi'n adnabyddus am ei fideos dawns firaol, roedd hi'n ddawnsiwr cystadleuol yn wreiddiol.

Addison Rae

 • Cyfrif dilynwyr: 77.8 Miliwn
 • Am beth maen nhw'n adnabyddus?
  Mae hi'n adnabyddus am ei fideos dawns ac mae ganddi ei llinell colur ei hun.

Bella Poarch

 • Cyfrif dilynwyr: 58.6 Miliwn
 • Am beth maen nhw'n adnabyddus?
  Mae hi'n adnabyddus am ei fideos TikTok gwefus-sync sydd wedi mynd yn firaol ar y platfform.

Zach King

 • Cyfrif dilynwyr: 57.6 Miliwn
 • Am beth maen nhw'n adnabyddus?
  Yn flaenorol, enillodd enwogrwydd ar Vine trwy bostio fideos o driciau consuriwr ac ers hynny mae wedi mynd yn firaol ar TikTok gyda chynnwys tebyg.

Marchog Spencer Polanco

 • Cyfrif dilynwyr: 51.8 miliwn
 • Am beth maen nhw'n adnabyddus?
  Mae'n beatboxer sydd wedi cydweithio ag artistiaid cerdd a hefyd wedi ennill enwogrwydd ar YouTube gyda'i gynnwys unigryw.
Sgroliwch i Fyny