BWYDLEN

Cyhoeddwyd adroddiad mewn partneriaeth â Roblox yn archwilio rhyngweithiadau ar-lein pobl ifanc

Hapchwarae i bobl ifanc

“Mae’r rhyngrwyd yn dechrau teimlo’n debycach i fywyd go iawn”: Mae pobl ifanc yn datgelu’r gwir am eu byd ar-lein mewn adroddiad newydd, yn dweud eu bod eisiau i rieni gymryd mwy o ran.

  • Mae Adroddiad Rhyngweithio Ar-lein Teens Demystifying yn dod fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng y sefydliad diogelwch ar-lein Internet Matters a llwyfan byd-eang ar gyfer profiadau a rennir Roblox, wrth iddynt ymuno i helpu i gefnogi rhieni a gofalwyr i sicrhau bod pobl ifanc yn cael profiad diogel a boddhaus ar-lein
  • Mae'r adroddiad yn plymio'n ddwfn i fywydau ar-lein grŵp o bobl ifanc, gan glywed yn eu geiriau eu hunain sut mae'r rhyngrwyd wedi caniatáu iddynt ddod yn 'berson hollol newydd' a chreu 'cyfeillgarwch cryf' sy'n 'dod â'r gorau' i mewn nhw
  • Er bod gan gamers yn eu harddegau yr 'ymdeimlad mwyaf o berthyn' ar-lein, mae'r adroddiad yn datgelu sut mae rhai yn cael gosod terfynau amser yn heriol, yn aml yn ei chael hi'n anodd 'rhoi eu ffôn i lawr' tra bod eraill yn cyfaddef y gallant deimlo'n 'ddatgysylltiedig' â'u byd all-lein ac eisiau i rieni wneud hynny cymryd mwy o ran
  • Mae'r bartneriaeth yn lansio'n swyddogol gyda digwyddiad trafod panel ar-lein ar Hydref 12, 2021

Mae pobl ifanc wedi gosod eu bywydau ar-lein yn noeth mewn adroddiad newydd - yn manylu ar y buddion a'r heriau niferus sy'n eu hwynebu.

Wedi'i gomisiynu gan Roblox fel y fenter gyntaf mewn partneriaeth newydd gyda Internet Matters, mae'r adroddiad yn archwilio cyfeillgarwch, hunanfynegiant a chreadigrwydd yn y byd ar-lein, gan archwilio meysydd lle maent yn teimlo eu bod yn cael eu cyflawni a'r rhai lle mae angen mwy o gefnogaeth arnynt.

Mae gamers ar-lein yn teimlo'n fwyaf hyderus ac yn rhydd i fynegi eu hunain

Canfuwyd mai'r gamers ar-lein a gymerodd ran oedd y grŵp mwyaf hyderus o bobl ifanc cysylltiedig yn eu harddegau gan eu bod yn teimlo bod cymunedau hapchwarae yn darparu lle iddynt 'fod yn nhw eu hunain', gan y gallent nodi eraill sydd â diddordebau tebyg.

Nododd yr adroddiad sut maen nhw'n teimlo 'ymdeimlad o berthyn' dyfnach o'u cymharu â phobl ifanc cysylltiedig eraill yn yr astudiaeth ac yn teimlo eu bod nhw'n 'fwy derbyniol' ar-lein nag ydyn nhw oddi ar-lein. Yn ei dro, mae hyn yn caniatáu iddynt 'deimlo'n rhydd i fynegi' eu hunain ar-lein.

Gydag un plentyn yn ei arddegau yn datgelu: “Mae'r rhyngrwyd yn dechrau teimlo'n debycach i fywyd go iawn.”

Mae pobl ifanc yn gwneud cyfeillgarwch cadarnhaol ar-lein ac yn mynd atynt yn ofalus

Er gwaethaf bod rhieni’r gamers yn poeni mwy na rhiant cyffredin y DU ynglŷn â dieithriaid yn cysylltu â’u harddegau ar-lein *, mae’r adroddiad yn tynnu sylw at sut mae gamers yn gwneud llawer o gyfeillgarwch cadarnhaol trwy eu diddordebau a rennir ac yn galonogol iawn maent yn wyliadwrus iawn o gyswllt digroeso ac o bobl nad ydynt yn gwneud hynny. ' t 'ymddangos yn ddilys'.

Roedd diffyg dilysrwydd yn ddiffodd pob person ifanc, yn enwedig o ran gwneud cyfeillgarwch ar-lein newydd.

Amlygodd un plentyn yn ei arddegau sut mae hi'n gwybod beth i'w wneud os yw hi'n dod ar draws “pobl iasol” ar-lein, ond eto cydnabu nad yw hyn yn gyffredinol yn ychwanegu, “weithiau nid yw plant bob amser yn deall sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus”. Mae hyn yn atgyfnerthu'r angen i gefnogi pobl ifanc yn barhaus i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol er mwyn llywio cyfeillgarwch ar-lein yn ddiogel.

Gall ofn barn fod yn rhwystr i greadigrwydd pobl ifanc ar-lein

Er bod gamers yn eu harddegau wedi nodi bod eu cymuned ar-lein yn cynnig buddion enfawr i'w hiechyd meddwl, roeddent hefyd yn cydnabod rhai anfanteision.

Roedd y grŵp hwn yn teimlo bod gosod terfynau amser yn heriol gydag un yn honni: “Os ydw i'n chwarae gêm ... mae'n eithaf anodd stopio” ac un arall yn ychwanegu: “mae'n anodd gwybod pryd i roi fy ffôn i lawr.” Mynegodd un o'r bobl ifanc ei fod wedi arwain at deimladau o ddatgysylltiad o'u byd all-lein.

Datgelodd mwyafrif y bobl ifanc gan gynnwys y gamers hefyd sut maen nhw'n ofni barn gan eraill, yn enwedig o ran mynegi eu hunain ar-lein a all fod yn rhwystr i greadigrwydd. Maent yn cyfaddef bod sylwadau gan eraill wedi cael effaith negyddol ar eu hyder gydag un yn ei arddegau yn dweud ei fod yn croesawu hidlwyr i atal troliau.

Maen nhw eisiau i rieni chwarae mwy o ran

Dywedodd y grŵp sut roeddent yn teimlo nad oedd eu rhieni’n deall eu byd ar-lein a sut roeddent yn gobeithio y byddai eu rhieni’n ymgysylltu â nhw yn fwy ar-lein.

Dywedodd un plentyn yn ei arddegau: “Hoffwn wneud mwy ar-lein gyda nhw ond mae’n anodd iddyn nhw ddeall” tra ychwanegodd un arall: “Rwy’n credu pe bai rhieni’n deall yr hyn y mae eu plant yn ei wneud ar-lein, gallai ganiatáu i blant fod yn fwy diogel ar y rhyngrwyd ”.

Yn yr ymchwil, a gynhaliwyd gan asiantaeth arbenigol YouthSight, cymerodd 19 o bobl ifanc yn y DU 13-16 oed ran mewn cymuned ar-lein dridiau, lle gwnaethant agor a rhannu straeon am eu byd ar-lein. Nod yr ymchwil oedd clywed, yng ngeiriau pobl ifanc eu hunain, sut maen nhw'n ceisio ffynnu ar-lein a chyrraedd gwaelod eu rhyngweithio ar-lein i rieni a gofalwyr.

Y camau nesaf ar gyfer Internet Matters a phartneriaeth Roblox

Yr adroddiad yw'r fenter gyntaf gan y sefydliad diogelwch ar-lein Internet Matters a Roblox, platfform byd-eang sy'n cysylltu miliynau o bobl bob dydd trwy brofiadau a rennir, ac sy'n ehangu ei bartneriaethau yn barhaus ag arbenigwyr a sefydliadau diogelwch mwyaf blaenllaw'r byd fel rhan o'i Menter Dinesigrwydd Digidol. Bydd y ddau sefydliad yn gweithio gyda'i gilydd, gan gael mewnwelediadau pellach gan bobl ifanc i helpu i wella eu profiadau ar-lein.

 Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters Meddai: “Rhaid sicrhau bod sicrhau bod pob teulu yn cael profiad cadarnhaol ar-lein yn flaenoriaeth. Trwy wrando’n uniongyrchol ar bobl ifanc, gallwn ddeall yn well sut i lywio risgiau a chynnig cefnogaeth wedi’i theilwra i’w helpu i ffynnu ar-lein.

“Mae'r adroddiad hwn wedi caniatáu inni edrych yn ddyfnach ar arferion bob dydd gan bobl ifanc yn eu harddegau a chael darlun cywir o'u rhyngweithio, sut mae'r byd ar-lein yn gwneud iddyn nhw deimlo a'r arferion maen nhw wedi'u datblygu o ganlyniad i'r amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein.

“Mae hwn yn gam cyntaf gwych i’n partneriaeth ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda Roblox i sicrhau bod pobl ifanc yn cael gwrandawiad ac yn cael cyfle i fanteisio ar yr holl fuddion sydd gan y byd ar-lein i’w cynnig.

Laura Higgins, Cyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol a Dinesig yn Roblox, meddai: “Rydym yn gyffrous i fod yn bartner gyda Internet Matters i helpu i rymuso plant, pobl ifanc, rhieni, a rhoddwyr gofal sydd â'r sgiliau a'r hyder i greu profiadau cadarnhaol, iach ar-lein.

Credwn fod profiadau a rennir ym metaverse Roblox - sy'n prysur ddod yn un o'r cymdeithasu cymdeithasol allweddol ar gyfer pobl ifanc - yn galluogi pobl i adeiladu cysylltiadau cyfoethog, ystyrlon a mynegi eu hunain. Gyda hynny, mae'n ddyletswydd arnom i sicrhau y gallant wneud y cysylltiadau hyn ac archwilio eu creadigrwydd yn rhydd ac yn ddiogel.

Trwy bartneriaethau fel ein gwaith gyda Internet Matters, mae gennym gyfle unigryw i ymgysylltu â chymuned ehangach o bobl ifanc, helpu i lunio eu hymddygiadau cadarnhaol ar-lein ac oddi ar-lein, a galluogi rhieni i'w tywys wrth iddynt adeiladu cymdeithasol, creadigol a pwysig sgiliau eraill ar-lein. ”

Gellir dod o hyd i'r adroddiad llawn, gyda chyfrifon gan bobl ifanc yn eu harddegau o'r DU rhwng 13 a 16 oed ..

TRAFODAETH PANEL: 5: 30yp BST, Hydref 12, 2001

Mae Internet Matters a Roblox yn lansio eu partneriaeth yn swyddogol gyda digwyddiad panel o’r enw “Demystifying arddegau rhyngweithio ar-lein” am 5.30pm BST ar Hydref 12 i drafod canfyddiadau’r adroddiad a chynnig cyfle i rieni, gweithwyr proffesiynol a diwydiant ofyn cwestiynau ar sut i gefnogi plant a phobl ifanc i ffynnu ar-lein. Ymhlith siaradwyr y panel mae: Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters; Tami Bhaumik, VP o Digital Civility yn Roblox, Elizabeth Milovidov, arbenigwr rhianta digidol annibynnol, ac Amber Coleman-Mortley, arbenigwr dinesig, addysgwr, a Mom technoleg. I ymuno â'r digwyddiad ar-lein, cofrestrwch ..

I gael gwybodaeth ar sut i gadw'ch teulu'n ddiogel ar Roblox, ewch i corp.roblox.com/rhieni/

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar