BWYDLEN

Lansio ymgyrch Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae Smart i sicrhau gemau diogel a chyfrifol

Mae 'Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae'n Doeth' ymgyrch yn rhoi gwell dealltwriaeth i rieni o sut i ddod yn agosach at y gemau y mae eu plant yn eu chwarae, tra hefyd yn annog gemau fideo diogel a chyfrifol trwy ddiffinio rheolaethau gosod.

 • Dyma'r fenter ar y cyd gyntaf rhwng Internet Matters a'r Celfyddydau Electronig wrth iddynt gyhoeddi partneriaeth i helpu teuluoedd i fynd i'r afael â hi hapchwarae fideo cyfrifol
 • Wedi'i gefnogi gan y chwedl bêl-droed Ian Wright a podledwyr Mamau Scummy, mae rhieni'n cael eu hannog i chwarae mwy o ran ym myd hapchwarae fideo eu plant dros wyliau'r haf
 • Daw’r ymgyrch wrth i ymchwil newydd a gynhaliwyd gan Internet Matters ddangos bod rhieni sy’n cymryd rhan yn chwarae eu plentyn yn fwy tebygol o wneud hynny cydnabod y buddion i'w plant - o ddatblygiad cymdeithasol i wella sgiliau datrys problemau a lefelau canolbwyntio
 • Mae'r ymchwil hefyd yn dangos, er gwaethaf pryderon cynyddol rhieni ynghylch faint o amser y mae plant yn ei dreulio yn chwarae gemau, a gemau fideo gyda dieithriaid (yn codi 43% a 37% mewn dwy flynedd) dim ond 42% o rieni siarad â'u plant am gemau diogel a chyfrifol a dim ond 37% sydd wedi sefydlu rheolaethau rhieni
 • Felly mae'r ddau sefydliad wedi dod ynghyd i annog rhieni i gymryd rhan ac i ddysgu mwy am yr offer sydd ar gael.

I lawer o rieni a gofalwyr, mae treulio gwyliau'r haf yn chwarae gemau fideo yn rhywbeth maen nhw fel arfer yn ei adael i'r plant.

Fodd bynnag, mae ymgyrch newydd a lansiwyd heddiw gan Internet Matters mewn partneriaeth â Electronic Arts yn annog rhieni a gofalwyr i chwarae mwy o ran mewn gemau fideo i'w helpu i ddeall y buddion i blant a'r camau syml y gallant eu cymryd i ddefnyddio offer i sicrhau eu bod chwarae'n ddiogel ac yn gyfrifol.

Mae'r ymgyrch - Play Together / Play Smart - yn cael ei chefnogi gan y chwedl bêl-droed a'r pundit teledu Ian Wright a'r digrifwyr Ellie Gibson a Helen Thorn, yn westeion y podlediad poblogaidd Scummy Mummies.

Gyda lansiad newydd Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae Canolbwynt Smart heddiw mae Internet Matters a'r Celfyddydau Electronig yn annog rhieni a gofalwyr i siarad am hapchwarae gyda'u plant, ymuno a chael gwell dealltwriaeth o'r nodweddion sydd ar gael i blant chwarae'n well, yn fwy diogel ac yn fwy cyfrifol.

Mae'n cynnwys cyngor cam wrth gam ar sut i sefydlu rheolaethau rhieni, gosod ffiniau ar amser sgrin, rheoli gwariant yn y gêm, cyngor ar gemau sy'n briodol i'w hoedran a chefnogaeth ar gyfer datblygiad eu plentyn. Mae hefyd yn rhoi hyd yn oed y rhieni mwyaf pryderus ar y bloc cychwyn, gyda chanllaw i'r pum gêm orau y gall rhieni roi cynnig arnynt yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Dyma'r fenter ar y cyd gyntaf rhwng Internet Matters a Electronic Arts, arweinydd byd-eang mewn adloniant rhyngweithiol gyda theitlau gan gynnwys FIFA 21, Star Wars: Jedi Fallen Order a The Sims, sydd wedi dod yn bartner i'r sefydliad dielw fel rhan. o'i ymrwymiad i hapchwarae cadarnhaol.

Daw wrth i arolwg newydd gan Internet Matters o 2,000 o rieni yn y DU ddatgelu sut mae'r rhai sy'n cymryd rhan ac yn chwarae gemau fideo gyda'u plant yn llawer mwy tebygol o gydnabod y buddion - ond dim ond yn unig un o bob pedwar (25%) yn gwneud hyn y rhan fwyaf o'r amser neu'r cyfan.

Dim ond dau o bob pump (42%) yn siarad â'u plentyn am gemau diogel a dim ond 37% sydd wedi sefydlu rheolaethau rhieni. O'r rhai nad ydyn nhw wedi gosod rheolaethau, bron chwech o bob 10 rhiant (58%) yn anymwybodol ohonynt, ddim yn gwybod sut i'w sefydlu, nac yn meddwl ei fod yn rhy anodd. Ac eto, o'r rhieni sydd eisoes wedi gosod rheolaethau rhieni, 80% dywedodd ei bod yn hawdd ei wneud.

Mae'r ymchwil hefyd yn dangos hynny 1/2 Mae (50%) o blant bellach yn chwarae gemau ar eu ffonau bob dydd. Yn ogystal, mae'n tynnu sylw at sut mae pryderon rhieni ar sawl mater wedi tyfu'n sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Chwech o bob 10 (63%) yn poeni bod eu plant yn treulio gormod o amser yn chwarae ar eu dyfeisiau (i fyny o 44% yn 2019). Dros hanner (52%) yn poeni am gemau fideo eu plentyn gyda dieithriaid (i fyny o 38% yn 2019), a 45% ofni bod eu plentyn yn cael ei fwlio wrth chwarae (i fyny o 40%).

Fodd bynnag, mae rhieni hefyd yn cydnabod yn gynyddol fanteision hapchwarae - yn enwedig y rhai sy'n cymryd mwy o ran. Tri chwarter o rieni (75%) sy'n gêm fideo gyda'u plant yn rheolaidd yn dweud ei fod yn helpu i wella sgiliau datrys problemau eu plentyn, yn erbyn 45% o'r rhai nad ydyn nhw. Mae nifer debyg o rieni (74%) sy'n chwarae gyda'u plant yn dweud ei fod yn helpu eu plentyn i fod yn greadigol (yn erbyn 42% nad ydyn nhw), a 72% say mae'n helpu gyda chrynodiad eu plentyn (yn erbyn 39%).

Bron i saith allan o 10 Dywed (69%) ei fod yn magu hunanhyder ac mae nifer debyg (67%) yn credu ei fod yn helpu mewn datblygiad cymdeithasol - mae hyn fwy na dwbl y swm o'i gymharu â rhieni nad ydyn nhw'n chwarae gemau fideo gyda'u plant.

Dywedodd Ian Wright, cyn bêl-droediwr Lloegr a pundit teledu: “Rwy’n gredwr mawr mewn cymryd rhan a chefnogi’r pethau y mae fy mhlant a fy neiniau yn eu caru. Rwy'n chwarae gemau fideo gyda fy mhlant a'm hwyrion, mae'n rhywbeth sy'n ein cysylltu ac mae hefyd yn golygu fy mod i'n gwybod yn union beth maen nhw'n ei wneud ar-lein. Mae bywyd mor wahanol i pan oeddem yn blant ac mae amser gyda'n gilydd yn bwysig, felly mae'n hanfodol ein bod ni fel rhieni yn teimlo cysylltiad ac yn deall gweithgaredd ar-lein plant.

“Rwy'n gwybod y gallai deimlo'n estron i rai rhieni ar y dechrau, ond bydd chwarae gemau fideo gyda'ch gilydd yn caniatáu ichi siarad yn agored â'ch plant am yr hyn maen nhw'n ei wneud, ar-lein ac oddi ar-lein, fel y gallwch chi deimlo'n hyderus eu bod nhw'n hapchwarae. yn ddiogel ac yn gyfrifol.

“Mae’r ymgyrch Chwarae Gyda’n Gilydd / Chwarae Clyfar gyda’r Celfyddydau Electronig a Materion Rhyngrwyd yn bwysig oherwydd ei fod yn helpu rhieni a gofalwyr i chwarae rhan arweiniol gadarnhaol wrth helpu eu plant i chwarae mewn ffordd ddiogel a theg sy’n cefnogi buddion a phrofiad cadarnhaol y byd digidol. ”

Helen Thorn, cyd-westeiwr y podlediad poblogaidd Scummy Mummies, rhoi cynnig ar hapchwarae fideo gyda'i dau blentyn (12 a 10 oed) am y tro cyntaf fel rhan o'r ymgyrch.

Dywedodd: “Bydd llawer o famau yn credu mai dyma eu hunllef waethaf yn cael ei gwireddu - yn cael ei dangos gan eich plentyn eich hun ar gêm fideo. Ond roedd fy mhlant wrth fy modd yn cymryd rhan.

“Mae unrhyw sgyrsiau ynghylch gosod ffiniau, neu ddim ond chwarae’n gyfrifol wrth hapchwarae ar-lein, gymaint yn haws pan fyddant yn gwybod fy mod yn deall mwy amdanynt.”

Dywedodd Samantha Ebelthite, Pennaeth Cudd-wybodaeth Marchnadoedd Masnachol Byd-eang yn y Celfyddydau Electronig: “Rydym yn falch o fod yn ymuno â Internet Matters ar yr ymgyrch Chwarae Gyda’n Gilydd / Chwarae Clyfar i annog rhieni a gofalwyr i gymryd rhan yn gemau fideo eu plant, tra hefyd yn darparu adnoddau i annog hapchwarae fideo cyfrifol.

“Rydyn ni’n deall nad yw’n hawdd i bob rhiant. Dyna pam rydyn ni'n cymryd ein cyfrifoldeb o ddifrif i ddarparu offer a helpu rhieni a chwaraewyr i ddeall sut i'w defnyddio'n effeithiol. "

“Credwn y gall rheolaethau rhieni, ynghyd â thrafodaeth barhaus ac agored o fewn y teulu am amser chwarae iach, gemau sy’n briodol i’w hoedran ac ymddygiad ar-lein, helpu i sicrhau bod plant bob amser yn cael profiad cadarnhaol wrth chwarae gemau fideo p'un ai yw hynny ar eu pennau eu hunain, neu gyda'u teulu a'u ffrindiau. "

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters, Carolyn Bunting (MBE): “Po fwyaf y gall rhieni gymryd rhan ym myd hapchwarae fideo eu plentyn, y mwyaf y byddant yn gallu deall sut y gallant eu cefnogi i chwarae gemau yn ddiogel a mynd i’r afael â rhai o’u pryderon.

“Dyna pam mae ein partneriaeth gyda’r Celfyddydau Electronig mor bwysig fel y gallwn ddarparu adnoddau i rieni a fydd yn rhoi’r hyder iddynt siarad â’u plentyn am hapchwarae diogel, gosod ffiniau - a gobeithio ymuno trwy gymryd gêm neu ddwy y gallant chwarae gyda'u plant yr haf hwn. ”

Gellir gweld y canolbwynt Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae Smart yn www.internetmatters.org/playtogetherplaysmart.

Nodiadau i Olygyddion

Ynglŷn â Materion Rhyngrwyd
Materion Rhyngrwyd (rhyngrwydmatters.org) yn gorff aelodau dielw, a ariennir gan ddiwydiant, sy'n helpu teuluoedd i aros yn ddiogel ar-lein, gan ddarparu adnoddau i rieni, gofalwyr a gweithwyr addysg proffesiynol.

Fe’i sefydlwyd yn 2014 gan BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media ac mae ei aelodau’n cynnwys BBC, Google, Samsung, Facebook, Huawei, Barclays Digital Eagles, ByteDance, Supercell ac ESET. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol UKCIS (Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU), lle mae'n arwain y gweithgor ar gyfer defnyddwyr bregus ac yn aelod o Dasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio, a sefydlwyd gan Ddug Caergrawnt.

Mae'n gweithio gyda phartneriaid o bob rhan o'r diwydiant, y llywodraeth a'r trydydd sector i godi ymwybyddiaeth a darparu cyngor ar y materion sy'n effeithio ar blant yn yr oes ddigidol, gan gynnwys seiberfwlio, amser sgrin, gwytnwch digidol, cynnwys eithafol, preifatrwydd a chamfanteisio.

Ynglŷn â'r Celfyddydau Electronig
Mae Electronic Arts (NASDAQ: EA) yn arweinydd byd-eang ym maes adloniant rhyngweithiol digidol. Mae'r Cwmni'n datblygu ac yn darparu gemau, cynnwys a gwasanaethau ar-lein ar gyfer consolau cysylltiedig â'r Rhyngrwyd, dyfeisiau symudol a chyfrifiaduron personol.

Yn y flwyddyn ariannol 2021, postiodd EA refeniw net GAAP o $ 5.6 biliwn. Gyda'i bencadlys yn Redwood City, California, mae EA yn cael ei gydnabod am bortffolio o frandiau o ansawdd uchel sydd wedi'u canmol yn feirniadol fel EA SPORTS ™ FIFA, Battlefield ™, Apex Legends ™, The Sims ™, Madden NFL, Need for Speed ​​™, Titanfall ™ a F1 ™. Mae mwy o wybodaeth am Asiantaeth yr Amgylchedd ar gael yn www.ea.com/newyddion.

Mae EA SPORTS, Ultimate Team, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, The Sims a Titanfall yn nodau masnach Electronic Arts Inc. Mae John Madden, NFL, FIFA a F1 yn eiddo i'w perchnogion priodol ac yn cael eu defnyddio gyda chaniatâd.

* Ymchwil i 2,000 o rieni yn y DU a gynhaliwyd gan Opinium ar ran Internet Matters and Electronic Arts, Gorffennaf 2021.

Dadansoddiad pellach o stats:

 • Mae mwy o blant bellach yn gemau fideo ar eu ffonau nag ar dabled neu gonsol. Mae mwy na hanner y plant (50%) bellach yn gemau fideo bob dydd ar eu ffôn, gan godi i 63% ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed.
 • Dywed chwarter y rhieni (25%) eu bod yn chwarae gemau fideo gyda'u plant “trwy'r amser neu'r rhan fwyaf o'r amser” ond dywed bron i draean (30%) nad ydyn nhw'n chwarae'n aml neu byth o gwbl.
 • Mae rhieni sy'n cymryd rhan ac yn chwarae yn llawer mwy tebygol o weld y buddion. Dywed tri chwarter y rhieni sy'n gwneud hynny (75%) ei fod yn helpu eu plentyn i wella sgiliau datrys problemau eu plentyn, yn erbyn 45% o'r rhai nad ydyn nhw.
 • Mae nifer debyg o rieni (74%) sy'n chwarae gyda'u plant yn dweud ei fod yn helpu eu plentyn i fod yn greadigol (yn erbyn 42% nad ydyn nhw), dywed 72% ei fod yn helpu gyda chrynodiad eu plentyn (yn erbyn 39%), bron i saith allan o Dywed 10 (69%) ei fod yn magu hunanhyder ac mae nifer debyg (67%) yn credu ei fod yn helpu mewn datblygiad cymdeithasol - mae hyn fwy na dwbl y swm o'i gymharu â rhieni nad ydyn nhw'n chwarae gemau fideo gyda'u plant.
 • Ar y cyfan, gan gynnwys rhieni nad ydyn nhw'n chwarae gemau fideo gyda'u plant yn rheolaidd, dywed bron i hanner y rhieni (47%) ei fod yn helpu cynnydd academaidd eu plentyn - o'i gymharu â 33% yn 2019, dywed chwech o bob 10 (61%) ei fod yn helpu eu plentyn datblygu sgiliau newydd.
 • Ar gyfer rhieni sydd eisoes yn gosod rheolaethau rhieni (37%), dywedodd 80% ei bod yn hawdd ei sefydlu. O'r rhai nad ydyn nhw wedi gosod rheolaethau rhieni, nid yw 58% o rieni yn ymwybodol o reolaethau, ddim yn gwybod sut i'w sefydlu neu'n meddwl ei bod hi'n rhy anodd.
 • Mae 42% yn siarad â'u plentyn am hapchwarae diogel (mae hyn yn cynyddu yn ôl oedran, yn enwedig 11-13 (49%) a 14-16 (52%) (rydym hefyd yn edrych ar rai toriadau ychwanegol yn seiliedig ar hyn a rhyw rhiant i weld a oes a oes unrhyw fewnwelediad yno).
 • Mae rhieni'n poeni fwyfwy am nifer o faterion yn ymwneud â'u gemau fideo plant. Mae chwech o bob 10 (63%) yn poeni eu bod yn treulio gormod o amser yn chwarae ar eu dyfeisiau (i fyny o 44% yn 2019). Mae dros hanner (52%) yn poeni am gemau fideo eu plant gyda dieithriaid (i fyny o 38% yn 2019), ac mae 45% yn ofni bod eu plentyn yn cael ei fwlio wrth chwarae (i fyny o 40%).

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar