BWYDLEN

Cyngor newydd i rieni ar bersonoliaethau ar-lein 'perffaith llun'

Robotiaid AI Shudu a Lil Miquela

Robotiaid AI Shudu a Lil Miquela

Heddiw mae Internet Matters yn cyhoeddi cyngor newydd i rieni ar sut i helpu eu plant i fod yn fwy beirniadol o gynnwys ar-lein - yn dilyn cynnydd y dylanwadwr AI.

 • Sêr CGI Instagram a YouTube a ddatblygwyd gan gwmnïau technoleg AI ar gynnydd
 • Heddiw mae Internet Matters yn lansio cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant a'u hannog i feddwl yn feirniadol am rith-ddylanwadwyr
 • 65% mae rhieni sy'n poeni am fywydau sy'n cael eu portreadu mewn vlogs ar-lein yn rhoi disgwyliadau afrealistig i blant am fywyd go iawn
 • 69% mae rhieni'n cyfaddef eu bod yn ei chael hi'n anodd gwybod a yw rhai vlogs yn addas i'w plant

Mae rhieni'n cael eu hannog i gael sgwrs â'u plant am rith-ddylanwadwyr 'llun perffaith' a'r risgiau y gallant eu peri i'w lles gan gynnwys trin ar-lein.

Daw yn dilyn cynnydd yn nifer y sêr CGI sy'n ymddangos ar draws pobl fel Instagram a YouTube - sy'n dangos ffordd o fyw uchelgeisiol.

Dangosodd astudiaeth a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Technoleg Toyohashi fod bodau dynol yn gallu dangos empathi â robotiaid mewn ffordd debyg i sut maen nhw'n gwneud gyda bodau dynol.

Gall brandiau sy'n defnyddio dylanwadwyr AI ddefnyddio'r empathi hwn i'w helpu i werthuso'r ymgysylltiad a thrin defnyddwyr i brynu eu cynhyrchion diweddaraf.

Mewn llawer o achosion, dyluniwyd delwedd dylanwadwyr AI trwy gasglu data ar dueddiadau ac uno'r tueddiadau hynny yn un ddelwedd sy'n berffaith o luniau - mewn ymgais i harneisio poblogrwydd.

Mae ymchwil newydd wedi darganfod hynny dwy ran o dair o rieni (65%) yn poeni bod y bywydau sy'n cael eu portreadu mewn vlogs ar-lein yn rhoi disgwyliadau afrealistig i blant am fywyd go iawn.

Er bod 69% o rieni * cyfaddef eu bod yn ei chael hi'n anodd gwybod a yw rhai vlogs neu vloggers yn addas i'w plant.

Mae sefydliadau technegol yn creu cyfrifon rhith-ddylanwadwyr mewn ymgais i gyfnewid tueddiadau cyfryngau cymdeithasol a helpu i godi ymwybyddiaeth o frandiau ymhlith cynulleidfa ar-lein.

Mae'r delweddau uchelgeisiol a gynhyrchir gan gyfrifiadur a bostiwyd gan y rhith-ddylanwadwyr yn aml yn cynnwys portreadau o'r corff neu'r ffordd o fyw perffaith sy'n anghyraeddadwy.

Ymhlith yr enghreifftiau o rith-ddylanwadwyr gyda dilyniannau mawr ar draws Instagram a YouTube mae Blawko, Bermudaisbae, Lil Miquela a Shudu.

Llysgennad a Seicolegydd Materion Rhyngrwyd Dr Linda Papadopoulos wedi rhybuddio am yr 'effeithiau niweidiol' y gall dylanwadwyr rhithwir eu cael ar hunan-barch, delwedd y corff a'i ddealltwriaeth o 'fywyd go iawn' plentyn.

Dywedodd: “Mae iteriad newydd y rhith-ddylanwadwr yn rhoi’r gallu i frandiau a chorfforaethau greu swyddi sy’n cynnwys dynion neu fenywod perffaith sy’n gallu siarad â chynulleidfa ifanc i raddau helaeth wrth glicio botwm.

“Mae angen i rieni arfogi eu plant gyda’r holl wybodaeth. Siaradwch â'ch plentyn am y cyfrifon hyn yn yr un ffordd ag y byddech chi gyda dylanwadwr bywyd go iawn, anogwch eich plant i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n edrych arno.

“Gofynnwch iddyn nhw ddadbersonoli'r cyfrifon hyn trwy ofyn rhai cwestiynau allweddol, pwy sy'n creu'r swyddi hyn, pwy maen nhw'n eu targedu, pam maen nhw'n gwisgo'r dillad hynny ac yn hyrwyddo'r cynhyrchion hynny? Bydd caniatáu i'ch plentyn ofyn cwestiynau yn tynnu sylw atynt at natur ystrywiol y cyfrifon a'r delweddau hyn. "

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae technoleg yn esblygu ar gyflymder cyflym a dylanwadwyr AI yw’r ffordd ddiweddaraf i gwmnïau technoleg gyrraedd eu marchnad darged.

“Mae'n hanfodol bod rhieni'n mynd i'r afael â'r tueddiadau ar-lein diweddaraf sy'n dod i'r amlwg ac yn cael sgyrsiau rheolaidd, agored a gonest â'u plant am yr hyn maen nhw'n ei weld a'i fwyta ar-lein.

“Gwella llythrennedd digidol plentyn ac adeiladu ei wytnwch yw'r ffordd orau i'w rymuso i lywio ei fyd ar-lein ei hun yn ddiogel ac yn gyfrifol.”

Mae Internet Matters yn annog rhieni i rymuso eu plant i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei fwyta ar-lein ac mae wedi'i greu canllawiau gwytnwch digidol oed-benodol.

Mae Internet Matters hefyd wedi dyfeisio awgrymiadau i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag trin rhith-ddylanwadwyr ar draws y llwyfannau ar-lein gorau gan gynnwys Twitter, Instagram, Facebook a YouTube.

Instagram

 • Ewch i'r cyfrif - Os yw'ch plentyn yn dod ar draws delwedd ar ei dudalen ddarganfod neu ar linell amser cyfrif nad yw'n ei wybod, gwnewch yn siŵr ei fod yn clicio drwodd ac yn edrych ar brif dudalen cyfrif yr unigolyn hwnnw.
 • Edrychwch ar bio - Anogwch eich plentyn i edrych ar bio Instagram y dylanwadwyr, mae llawer o'r cyfrifon dylanwadwyr rhithwir hyn yn nodi eu bod mewn gwirionedd yn 'robotiaid' yn eu bio.
 • Edrychwch y tu hwnt i'r 'tic glas' - Gadewch i'ch plentyn wybod, oherwydd bod ganddo 'dic glas' yn dynodi ei fod wedi'i wirio gan Instagram fel personoliaeth, nid yw'n golygu ei fod yn real. Cynghorwch nhw i ddarllen eu disgrifiad.
 • Gwiriwch a yw'r delweddau'n real - Sgroliwch trwy'r delweddau ar y cyfrif i gael gwell golwg ar yr hyn sy'n real a beth sydd ddim. Ar ôl i chi edrych ar fwy nag un llun, bydd y ffaith eu bod yn cael eu cynhyrchu gan CGI yn dod yn amlwg trwy ymddangosiad ond hefyd eu capsiynau a'u hashnodau ar thema robot.
 • Esboniwch pam mae brandiau'n defnyddio cyfrif AI - Rhowch wybod i'ch plentyn bod y cyfrifon hyn wedi'u creu gan dîm o bobl i'w defnyddio gan frandiau. Trafodwch bwrpas y dylanwadwyr hyn gyda nhw a sut a pham maen nhw'n bodoli.

Twitter

 • Gwiriwch broffiliau dylanwadwyr - Cyn i'ch plentyn ymgysylltu â thrydar, anogwch ef i glicio ar broffil y dylanwadwyr rhithwir er mwyn cael mwy o wybodaeth amdanynt.
 • Edrychwch trwy linell amser Twitter dylanwadol - Atgoffwch nhw i edrych heibio'r un trydariad yn unig ac edrych ar ryngweithiadau'r unigolyn â chyfrifon eraill, yn aml byddan nhw'n cyhoeddi eu bod nhw'n 'robot' ymhellach i lawr eu llinell amser.
 • Trafodwch bethau a allai fod yn ffug ar y cyfrifon hyn - Ewch trwy'r cyfrifon hyn gyda'ch gilydd a thrafodwch yr agweddau sy'n ymddangos yn real ond sy'n ffug, fel y rhyngweithio rhwng cyfrifon eraill ar eu tudalen.
 • Sôn am sut mae'r 'dylanwadwyr digidol' hyn yn cael eu creu - Er y gall y cyfrifon hyn fod yn hwyl, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod ei fod yn cael ei redeg gan dîm o bobl a'u bod mewn gwirionedd yn rhan o grŵp mwy o gyfrifon dylanwadwyr CGI, eglurwch iddynt eu bod yn aml yn offeryn i werthu cynhyrchion neu hyrwyddo brandiau.

Youtube

 • Trafodwch beth i wylio amdano - Ar gyfer fideo, mae'n llawer haws gweld bod y proffiliau hyn yn bersonasau a gynhyrchir gan CGI ond mae'n dal yn bwysig siarad â'ch plentyn am bwy ydyn nhw a thynnu sylw at natur ffug y cynnwys.
 • Annog plant i fod yn feirniadol o'r hyn maen nhw'n ei weld - Weithiau gall y fideos hyn gynnwys dylanwadwr go iawn ac un CGI, mae'n anoddach canfod y fideos hyn ar yr olwg gyntaf. Anogwch eich plentyn i edrych yn agos ar y bobl yn y fideo, ydyn nhw'n edrych fel cymeriad gêm fideo o'i gymharu â'r person arall yn y fideo? A yw eu llais yn cyfateb i symudiadau eu ceg?
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod i ofyn a ydyn nhw'n ansicr - Gadewch i'ch plentyn wybod y gallant ddod atoch bob amser os yw'n ansicr a yw'r dylanwadwr dan sylw yn berson go iawn ai peidio.
 • Sôn am bwy sy'n rheoli'r 'dylanwadwyr digidol' hyn - Atgoffwch eich plentyn nad yw'n rhyngweithio ag un person ond gyda thîm cyfan o bobl sydd wedi creu'r cynnwys hwn, anogwch nhw i feddwl yn feirniadol. tarddiad y fideo a'r hyn y mae'n ceisio'i gyfleu (hy cynnwys dan arweiniad brand sy'n ceisio gwerthu cynhyrchion).

Facebook

 • Helpwch nhw i ddeall y gwahaniaeth rhwng tudalennau ffan swyddogol ac answyddogol - Siaradwch â'ch plentyn am fodolaeth tudalennau Facebook tudalen ffan, gadewch iddyn nhw wybod bod cymysgedd o dudalennau a chyfrifon ffan swyddogol ac answyddogol.
 • Annog plant i wirio pwy yw rhywun cyn derbyn y cais - Sicrhewch nad yw'ch plentyn yn derbyn unrhyw geisiadau gan gyfrifon heb archwilio yn gyntaf a oes unrhyw gyfrifon swyddogol ar gyfer y person hwn yn bodoli.
 • Trafodwch a ydyn nhw'n mynd ati i ddilyn dylanwadwyr digidol - Siaradwch â'ch plentyn am bwy maen nhw'n ffrindiau ar Facebook a gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw'n dilyn unrhyw gyfrifon rhith-ddylanwadwyr ac yna gwiriwch a ydyn nhw'n dilyn y dudalen swyddogol.
 • Anogwch nhw i gofio bwriadau'r rhai sy'n rhedeg tudalennau ffan - Os yw'ch plentyn yn aelod o unrhyw dudalennau ffan dylanwadwyr rhithwir, atgoffwch ef y gallai unrhyw un ei redeg ac nad yw'n dal i fod yn ofod diogel.
 • Cytuno ar ffiniau digidol ar sut a gyda phwy maen nhw'n rhyngweithio ar-lein - Gosod ffiniau ar faint o gyfrifon y gallant fod yn aelod ohonynt a sicrhau eu bod yn gwirio gyda chi cyn ymuno ag unrhyw rai newydd.

Nodiadau ar gyfer golygyddion
* Ymchwil a gomisiynwyd gan Internet Matters, a gynhaliwyd gan Trinity McQueen o 2,000 o rieni plant rhwng pedair ac 16 oed yn y DU.
** Arolwg o 2,022 o rieni plant 14-16 oed yn y DU

Ynglŷn â Materion Rhyngrwyd
Materion Rhyngrwyd (rhyngrwydmatters.org) yn gorff aelodau dielw, a ariennir gan ddiwydiant, sy'n helpu teuluoedd i aros yn ddiogel ar-lein, gan ddarparu adnoddau i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol addysgiadol. Fe’i sefydlwyd yn 2014 gan BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media ac mae ei aelodau’n cynnwys BBC, Google, Samsung, Three, Facebook, Huawei, ByteDance, Supercell ac ESET. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol UKCIS (Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU) ac yn arbenigwr diwydiant sy'n gweithio gyda Thasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio, a sefydlwyd gan Ddug Caergrawnt. Mae'n gweithio gyda phartneriaid o bob rhan o'r diwydiant, y llywodraeth a'r trydydd sector i godi ymwybyddiaeth a darparu cyngor ar y materion sy'n effeithio ar blant yn yr oes ddigidol, gan gynnwys seiberfwlio, amser sgrin, gwytnwch digidol, cynnwys eithafol, preifatrwydd a chamfanteisio.

Cysylltiadau Cyfryngau ar gyfer Materion Rhyngrwyd
Katie Earlam
[e-bost wedi'i warchod]
Llinell gyfryngau: 07946146215

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar