BWYDLEN

Lansio hwb Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein

Mae Internet Matters yn lansio Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd i rymuso pobl ifanc ag anghenion addysgol ac anableddau arbennig (SEND).

  • Mae menter Internet Matters a gefnogir gan Youthworks a Facebook yn gweld yr adnodd cyntaf o'i fath ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol a'u rhieni a'u gofalwyr
  • Mae'r canllaw yn helpu i arfogi pobl ifanc â SEND a'u rhieni a'u gofalwyr gyda'r offer cywir i'w hatal 'cwympo trwy'r rhwyd' ar gyfryngau cymdeithasol
  • Daw adnodd newydd hanfodol - gyda chefnogaeth Gweinidog Diogelu'r DU - wrth i bobl ifanc â SEND nodi ardaloedd lle maent yn 'fwy agored i risgiau ar-lein ac angen mwy o gefnogaeth

Mae canolbwynt diogelwch ar-lein newydd yn cael ei lansio heddiw i helpu plant ag anghenion addysgol arbennig i lywio technoleg gysylltiedig yn ddiogel. Fel rhan o fenter ar y cyd, ymunodd y diogelwch ar-lein ag Youthworks a Facebook i gynnal cyfres o weithdai gyda phobl ifanc rhwng 13 a 17 oed ag anghenion dysgu ychwanegol a'u rhieni neu ofalwyr. Nododd canfyddiadau'r gweithdai a'r ymgynghoriad helaeth â phobl ifanc trwy gydol y broses o greu canolfannau feysydd allweddol lle roedd angen mwy o gefnogaeth a chyngor â ffocws mwy ar blant â SEND i'w hatal rhag 'cwympo trwy'r rhwyd'.

Nododd y canfyddiadau, y manylwyd arnynt yn adroddiad The Life Online for Children with SEND, a gyhoeddwyd heddiw, feysydd lle mae pobl ifanc â SEND yn wahanol i blant nodweddiadol mewn perthynas â diogelwch ar-lein. Yn gyntaf, mae gan lawer ag anghenion dysgu ychwanegol y sgiliau meddwl beirniadol, ac weithiau mae'r ystyriaeth ar gyfer canlyniadau sydd gan bobl ifanc heb anghenion dysgu ychwanegol.

Gall hyn olygu eu bod yn ymddiried yn fwy yn y bobl y maen nhw'n dod ar eu traws a'r cynnwys maen nhw'n ei weld ar-lein. Roedd hefyd yn golygu bod ganddyn nhw lai o bryderon ynghylch preifatrwydd ac yn awyddus i gael proffiliau cyhoeddus. Yn olaf, maent hefyd yn fwy agored i rieni a gofalwyr fod yn rhan o'u bywydau ar-lein a chael eu dyfeisiau'n cael eu gwirio'n rheolaidd. Er bod rhieni neu ofalwyr pobl ifanc â SEND yn cydnabod buddion enfawr cyfryngau cymdeithasol i'w plant, roedd ganddynt hefyd gyfres o bryderon yn amrywio o'u plentyn yn datblygu safbwyntiau eithafol i ofnau y gallai eu plentyn gael ei drin yn hawdd ar-lein.

Fe wnaethant hefyd dynnu sylw at sut mae diffyg cyngor diamwys ar sut i helpu eu plant i lywio'r byd ar-lein yn ddiogel ac arweiniad ar sut y gallant ryngweithio gyda'i gilydd ar-lein. O ganlyniad, mae Internet Matters, Youthworks a Facebook heddiw yn lansio canolbwynt newydd, y gellir ei ddarganfod . ar gyfer pobl ifanc gyda SEND a'u rhieni neu ofalwyr. Gyda dull cefnogol a galluog, mae'r offeryn yn helpu oedolion a phobl ifanc i archwilio a dysgu gyda'i gilydd mewn ffordd gam wrth gam.

Mae'n cynnwys cyngor wedi'i deilwra ar sut i gysylltu'n ddiogel ar-lein ar draws ystod o lwyfannau cymdeithasol.

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Amlygodd canfyddiadau’r adroddiad nad yw diogelwch ar-lein yn ddull un maint i bawb ac mae angen cefnogaeth wedi’i theilwra ar bobl ifanc fwyaf bregus cymdeithas i’w helpu i lywio’r byd ar-lein.

“Ar ôl gwrando ar brofiadau pobl ifanc gyda SEND a'u rhieni, gofalwyr ac athrawon, gwnaethom gydnabod y byddai angen i ni greu rhywbeth gwahanol i'r bobl ifanc hyn.

“Mae cyfryngau cymdeithasol i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn gynyddol bwysig ac maent yn fwy tebygol o dreulio amser ar-lein na’u cyfoedion - a dyna pam mae dull cydweithredol o atal unrhyw risg yn hanfodol.

“Nod ein canolbwynt ar y cyd yw helpu rhieni, gofalwyr a phobl ifanc gyda SEND yn fwy ymwybodol o'r risgiau a rhoi arweiniad iddynt fynd i'r afael â nhw yn uniongyrchol er mwyn sicrhau nad ydyn nhw'n 'cwympo trwy'r rhwyd'.

Dywedodd y Gweinidog Diogelu Victoria Atkins: “Mae diogelwch plant ar-lein o’r pwys mwyaf.

“Rwy’n croesawu mentrau fel y canolbwynt diogelwch ar-lein hwn sy’n helpu i amddiffyn plant sy’n agored i niwed ar y we, gan gynnwys cefnogaeth sydd wedi’i theilwra’n benodol i ddiwallu anghenion y rhai ag anawsterau dysgu.

“Mae’r llywodraeth yn gweithio ar ddeddfwriaeth Niwed Ar-lein a fydd yn cyflwyno dyletswydd gofal newydd ar gwmnïau ar-lein i amddiffyn eu defnyddwyr rhag cynnwys anghyfreithlon a niweidiol.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Youthworks, Adrienne Katz: “Mae ein hymchwil yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw rhoi cyngor pwrpasol i bobl ifanc ag SEND, fel y dywedodd un ferch: 'nid yw'n nawddoglyd'. Cefais fy ysbrydoli gan weithio gyda phobl ifanc trwy gydol y prosiect hwn.

“Dim ond trwy wrando arnyn nhw a’u rhieni, gofalwyr ac athrawon, y gallwn ni geisio creu’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw a’u teuluoedd i fod yn ddiogel ar-lein.

“Mae'r microwefan hwn yn parchu pobl ifanc ac yn rhoi cyfle iddyn nhw archwilio diogelwch ar-lein ar eu pennau eu hunain, neu gyda rhieni neu ofalwyr mewn ffordd sy'n addas iddyn nhw.”

Dywedodd Pennaeth Diogelwch EMEA yn Facebook, David Miles: “Mae gweithio gyda’n partner Internet Matters wedi bod yn brofiad gwych ac rydym wrth ein bodd gyda’r microwefan a fydd yn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael amser diogel ar-lein.

“Roeddem yn falch o gefnogi creu’r adnodd hwn, sy’n cynnig cyngor wedi’i deilwra ar gyfer pobl ifanc SEND fel eu bod yn teimlo mewn sefyllfa dda i gysylltu â’u ffrindiau a’u teulu
yn ddiogel ar-lein ar draws ystod o lwyfannau cymdeithasol.

I ymweld â'r hwb newydd, ymwelwch â: www.internetmatters.org/connecting-safely-online/

I gael mwy o wybodaeth ar sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein ewch i internetmatters.org

NODIADAU I OLYGWYR

Ynglŷn â Materion Rhyngrwyd

Mae Internet Matters (internetmatters.org) yn gorff aelodau dielw, a ariennir gan ddiwydiant, sy'n helpu teuluoedd i aros yn ddiogel ar-lein, gan ddarparu adnoddau i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol addysgiadol. Fe’i sefydlwyd yn 2014 gan BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media ac mae ei aelodau’n cynnwys BBC, Google, Samsung, Facebook, Huawei, ByteDance, Supercell ac ESET. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol UKCIS (Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU) ac roedd yn aelod o Dasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio, a sefydlwyd gan Ddug Caergrawnt. Mae'n gweithio gyda phartneriaid o bob rhan o'r diwydiant, y llywodraeth a'r trydydd sector i godi ymwybyddiaeth a darparu cyngor ar y materion sy'n effeithio ar blant yn yr oes ddigidol, gan gynnwys seiberfwlio, amser sgrin, gwytnwch digidol, cynnwys eithafol, preifatrwydd a chamfanteisio.

Ynglŷn â Youthworks

Mae Youthworks yn rhedeg y Cybersurvey blynyddol sydd wedi archwilio ymatebion gan bobl ifanc ag AAA ers 10 mlynedd. Mae ein rhaglen ymchwil sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Kingston Llundain, sy'n astudio Plant sy'n Agored i Niwed yn yr amgylchedd digidol, wedi datgelu'r risgiau y maen nhw'n dod ar eu traws a pham. Rydym yn ddiolchgar am y cyfle hwn i greu adnodd sydd wedi'i deilwra i'w hanghenion nhw ac anghenion eu rhieni, eu gofalwyr a'u hathrawon mewn ffyrdd newydd. Wrth ddatblygu'r cynnwys rydym wedi derbyn cyngor gan bobl ifanc, ysgolion, gwasanaethau cyngor, rhieni a gofalwyr yn ogystal â staff mewn gwasanaethau preswyl.

Cysylltiadau Cyfryngau ar gyfer Materion Rhyngrwyd

Katie Earlam
[e-bost wedi'i warchod]
07946146215

Katie Louden
[e-bost wedi'i warchod]
Symudol: 07850428214

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar