BWYDLEN

Mae EE yn lansio trwydded ffôn gyntaf y genedl, PhoneSmart, i helpu i baratoi plant ar gyfer bywyd ar-lein

Mae EE wedi creu PhoneSmart, rhaglen ar-lein am ddim sy'n rhoi'r offer a'r hyder i bobl ifanc ddefnyddio technoleg ffôn yn ddiogel ac yn gyfrifol. Mae EE yn credu y dylai pob plentyn fod yn ddiogel ar ei ffôn.

  • Bydd Trwydded EE PhoneSmart yn addysgu pobl ifanc ar sut i gadw'n ddiogel a bod yn garedig ar-lein, ac mae ar gael i bawb, nid cwsmeriaid EE yn unig.
  • Bydd y rhaglen ar-lein am ddim hefyd yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder i rieni a gwarcheidwaid gynorthwyo eu plentyn i baratoi ar gyfer y cam nesaf mewn annibyniaeth.
  • Bydd Trwydded EE PhoneSmart yn cyfrannu at darged BT Skills for Tomorrow o helpu 25 miliwn o bobl yn y DU i wneud y gorau o fywyd yn y byd digidol.

Mae EE wedi creu PhoneSmart, y Drwydded ffôn gyntaf, sy'n cynnig rhaglen ar-lein am ddim sy'n rhoi'r offer a'r hyder i bobl ifanc ddefnyddio technoleg ffôn yn ddiogel ac yn gyfrifol. Mae EE yn credu y dylai pob plentyn fod yn ddiogel ar ei ffôn.

Mewn cydweithrediad ag arbenigwyr o Internet Matters, ac mewn ymgynghoriad â Home-Start, ChildNet, Sefydliad Marie Collins a'r Gynghrair Gwrth-fwlio, mae'r Drwydded yn dysgu plant am gydrannau allweddol diogelwch ffôn ar draws pedwar modiwl gan gynnwys casineb ar-lein, lles digidol, cadw'n ddiogel llythrennedd ar-lein a digidol a'r cyfryngau.

Bydd y rhaglen rhad ac am ddim, sy'n cymryd oddeutu awr i'w chwblhau ac sy'n cynnwys ystod o linellau stori a chwisiau a gweithgareddau rhyngweithiol, yn tynnu sylw at fanteision a pheryglon defnyddio technoleg, ac yn darparu llwyfan i blant ddeall sut i riportio achosion. cam-drin ar-lein, casineb, gwahaniaethu a seiberfwlio.

Datgelodd ymchwil gan Ofcom fod 49% o blant wyth i 11 oed bellach yn berchen ar eu ffôn clyfar eu hunain. Mae'r nifer hwnnw'n cynyddu i 91% syfrdanol ar gyfer plant 12 i 15 oed, gydag 81% wedi cael o leiaf un profiad a allai fod yn niweidiol ar-lein yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. O ganlyniad, mae oedolion yn dod yn fwyfwy wyliadwrus o'r heriau a gyflwynir trwy roi eu dyfais eu hunain i blentyn.

Mae arolwg o rieni yn y DU, a gomisiynwyd gan EE, wedi tynnu sylw at y ffaith bod bron i draean (30%) o rieni yn poeni llai am ddiwrnod cyntaf eu plentyn yn yr ysgol na hwy yn derbyn eu ffôn cyntaf. Datgelodd yr arolwg hefyd mai dim ond 21% o rieni sy’n credu y dylid rhoi preifatrwydd llwyr i blant pan ddaw at eu ffôn, tra bod 69% yn credu ei bod yn iawn gwirio ffôn eu plentyn tra eu bod yn cysgu. Ymhellach, amlygodd, cyn rhoi ffôn i'w plentyn, bod 87% o rieni wedi cael sgwrs â'u plant ynghylch peryglon ar-lein, gan osod diogelwch ffôn fel mater cyffredin i rieni.

Bydd Trwydded EE PhoneSmart yn ceisio brwydro yn erbyn y materion hyn, gan baratoi plant i lywio'r byd ar-lein yn annibynnol wrth iddynt gael eu ffôn, a rhoi sicrwydd i rieni bod eu plentyn yn ymwybodol o'u cyfrifoldeb newydd fel dinesydd digidol. I lansio'r Drwydded, mae EE wedi datgelu ffilm fer newydd, sy'n cynnwys y cerddor Clement Marfo, gan dynnu sylw nid yn unig at ehangder y pethau y gellir eu gwneud gyda ffôn, o greu arferion dawns newydd i ddysgu sgil newydd, ond hefyd y peryglon y mae plant yn eu gwneud. gall fod yn agored i. Gellir gweld y ffilm ..

Dywedodd Marc Allera, Prif Swyddog Gweithredol EE: “Mae ein Trwydded EE PhoneSmart wedi’i gynllunio i baratoi plant ar gyfer y byd mawr eang y gall dyfais gysylltiedig ei agor ar eu cyfer, a rhoi’r offer iddynt aros yn ddiogel a bod yn garedig ar-lein.

Fel rhwydwaith orau'r DU, a chydag awydd i gysylltu am byth, rydym yn chwarae ein rhan wrth helpu i addysgu pobl ifanc - nid cwsmeriaid EE yn unig - gyda rhaglen ar-lein am ddim a fydd yn rhoi hyder i rieni a gwarcheidwaid baratoi eu plentyn gyda y sgiliau digidol sydd eu hangen arnynt ar gyfer dyfodol mwy disglair. ”

Ar gael i bawb, nid cwsmeriaid EE yn unig, bydd Trwydded EE PhoneSmart yn ceisio ymgysylltu â channoedd o filoedd o bobl ifanc ac yn rhan o BT Skills for Tomorrow, sy'n helpu 25 miliwn o bobl yn y DU i wneud y gorau o fywyd yn y byd digidol. . Mae'r rhaglen yn hollol rhad ac am ddim ac wedi'i chynllunio i helpu pobl ledled y DU - o blant a'u rhieni, pobl hŷn a mwy agored i niwed, i geiswyr gwaith a busnesau bach. Mae'n cynnig ystod eang o gyrsiau, gweminarau a chyngor am ddim y gall unrhyw un eu defnyddio i hybu eu hyder a'u dealltwriaeth o offer a thechnoleg ddigidol i wella bywyd bob dydd a gwireddu eu huchelgeisiau tymor hir. Gellir cyrchu BT Skills For Tomorrow am ddim yn BT.com/SkillsForTomorrow.

I lansio'r Drwydded PhoneSmart, mae EE wedi ymuno â'r rhiant, y gantores a'r actores Louise Redknapp: “Mae cymaint o bethau i'w hystyried wrth roi ffôn i'ch plentyn: maes glo ydyw mewn gwirionedd. Y peth mwyaf dychrynllyd yw, unwaith y bydd y ffôn yn eu dwylo, nid oes gan y rhiant reolaeth bellach dros yr hyn maen nhw'n ei weld neu'n ei gyrchu. Mae'r cyfrifoldeb yn symud iddyn nhw, ac mae hynny'n enfawr! Mae'n benderfyniad mawr iawn i benderfynu pryd mae'r amser yn iawn.

“Mae cael y Drwydded hon gan EE yn fy sicrhau bod gan fy mhlentyn ddealltwriaeth o ddiogelwch ffôn. Mae wir yn helpu i wneud fy meddwl yn gartrefol bod fy mhlentyn yn deall sut i ddefnyddio ei ddyfais yn y ffordd fwyaf diogel, cynhyrchiol. ”

I ddarganfod mwy am Drwydded EE PhoneSmart, ewch i EPhoneSmart.co.uk

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar