BWYDLEN

Pryder wrth i rieni gyfaddef nad ydyn nhw'n siarad â phlant yn rheolaidd am ddiogelwch ar-lein

Mae Internet Matters heddiw yn annog rhieni i siarad â'u plant am eu bywyd digidol mor aml ag y maent yn gwneud eu bywyd ysgol, fel y dengys ymchwil newydd un o bob chwech (16%) byth neu yn anaml yn siarad â'u plant am faterion diogelwch ar-lein.

  • Mae ymchwil newydd yn datgelu sut un o bob chwech (16%) nid yw rhieni byth neu anaml iawn yn siarad â'u plant am faterion diogelwch ar-lein.
  • Mae'r seicolegydd plant, Dr. Linda Papadopoulos, yn annog rhieni i siarad â'u plant am eu bywyd digidol lawn cymaint ag y maent yn eu bywyd ysgol.
  • Mae Internet Matters wedi diweddaru adnoddau sy'n briodol i'w hoedran i roi'r cyngor diweddaraf ar sut i gael y sgyrsiau cywir gyda phlant yn dibynnu ar ba mor hen ydyn nhw

Mae ymchwil dros 2,000 o rieni yn y DU wedi canfod bod rhai plant mor ifanc â phedwar yn profi niwed ar-lein, gyda llawer o faterion ar-lein yn cynyddu’n gyson wrth iddynt heneiddio.

Mae tua chwech allan o 10 mae rhieni'n cyfaddef eu bod yn poeni am faterion gan gynnwys meithrin perthynas amhriodol ar-lein (58%), gwylio cynnwys rhywiol neu dreisgar (58%), a threulio gormod o amser ar-lein (68%).

Ac eto yn ystod y chwe mis diwethaf yn unig, dim ond traean o'r rhieni hynny sydd wedi cael unrhyw fath o sgwrs â nhw amdano. A mwyafrif y rhieni (55%) cyfaddef eu bod yn siarad â'u plant lai nag unwaith y mis am y materion mwyaf dybryd y maen nhw'n eu hwynebu ar-lein.

O ganlyniad, mae Internet Matters heddiw yn lansio adnoddau wedi'u diweddaru sy'n briodol i'w hoedran i helpu rhieni i gael y sgyrsiau cywir â'u plant am eu bywyd ar-lein ar yr adeg iawn.

Maent yn cynnwys popeth o reoli amser sgrin, gosod ffiniau, ac ymdrin â materion ar-lein fel seiberfwlio a chynnwys amhriodol, i ganllaw ar weithgareddau digidol sy'n briodol i'w hoedran.

Mae'r adnoddau'n gwneud y pwynt nad yw plant byth yn rhy ifanc neu'n rhy hen i gael sgwrs am eu byd digidol.

Yn yr ymchwil, gofynnwyd i rieni plant rhwng pedair ac 16 oed pryd y tro diwethaf iddynt siarad â'u plentyn hynaf am ddiogelwch ar-lein a'r rhesymau pam nad oeddent wedi gwneud hynny.

O'r rhai na fu erioed neu anaml (yn hwy na chwe mis yn ôl) sgyrsiau, bron i draean (30%) yn credu bod eu plant yn rhy ifanc i'w drafod, a 21% yn meddwl bod eu plentyn yn gwybod popeth sydd yna i aros yn ddiogel ar-lein. 20% dywedodd eu bod wedi cael rhai sgyrsiau amdano yn y gorffennol ac nad ydyn nhw'n gweld bod angen cael mwy.

Dywedodd seicolegydd plant a llysgennad Internet Matters, Dr. Linda Papadopoulos: “Mae sgyrsiau llywio am ddiogelwch ar-lein gyda’u plant yn heriol i lawer o rieni - yn enwedig wrth iddynt fynd yn eu glasoed.

“Rydyn ni'n gwybod mai dyma'r oes lle maen nhw'n dechrau cael mwy o ymreolaeth yn eu bywydau ac i rai, dyna pryd maen nhw'n cael eu dyfeisiau cysylltiedig eu hunain. Fodd bynnag, dyma'r oedran hefyd lle maent yn y perygl mwyaf o faterion yn ymwneud â bwlio ar-lein, pornograffi, a delwedd y corff.

“Dyna pam ei bod yn bwysig nad yw sgyrsiau diogelwch ar-lein yn rhywbeth unigryw - dylai rhieni fynd i'r arfer o drafod yr hyn sy'n digwydd yn eu bywyd digidol gyda nhw yn union fel y byddent yn eu bywyd ysgol. Fel hyn, byddant yn cael deialog agored â'u plant fel y gallant sefydlu ymddygiad cadarnhaol a bydd plant yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i ddod i siarad â nhw os aiff rhywbeth o'i le. "

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae'r ymchwil yn dangos, er bod rhieni'n poeni am faterion diogelwch ar-lein, nid ydyn nhw i gyd yn cael sgyrsiau rheolaidd â'u plentyn amdano.

“Nid oes rhaid i’r sgyrsiau hyn fod yn ddifrifol nac yn drwm bob amser - gellir eu cael yr un mor hawdd mewn sgyrsiau rheolaidd wrth y bwrdd cinio. Mae bod yn rhan o'u bywyd ar-lein yn union sut y byddech chi yn eu bywyd o ddydd i ddydd yn bwysig.

“Mae rhai rhieni’n teimlo nad oes ganddyn nhw wybodaeth am fyd digidol eu plant a dyna pam rydyn ni’n falch o allu cynnig help a chefnogaeth trwy ein hadnoddau wedi’u diweddaru sy’n briodol i’w hoedran. Bydd yr offer newydd yn rhoi syniad da i rieni o'r hyn y gallai eu plentyn fod yn ei wneud ar-lein ar ba oedran, fel eu bod yn gwybod sut i agor y sgyrsiau cywir gyda nhw ar yr adeg iawn. ”

I gael mwy o wybodaeth ar sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein ac i ymweld â'r canllawiau oedran wedi'u diweddaru ewch i www.internetmatters.org/advice

NODIADAU I OLYGWYR
Ynglŷn â Materion Rhyngrwyd
Mae Internet Matters (internetmatters.org) yn gorff aelod dielw, a ariennir gan ddiwydiant, sy'n helpu teuluoedd i aros yn ddiogel ar-lein, gan ddarparu adnoddau i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol addysgiadol. Fe’i sefydlwyd yn 2014 gan BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media ac mae ei aelodau’n cynnwys BBC, Google, Samsung, Facebook, Huawei, Barclays Digital Eagles, ByteDance, Supercell ac ESET. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol UKCIS (Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU), lle mae'n arwain y gweithgor ar gyfer defnyddwyr bregus ac yn aelod o Dasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio, a sefydlwyd gan Ddug Caergrawnt. Mae'n gweithio gyda phartneriaid o bob rhan o'r diwydiant, y llywodraeth a'r trydydd sector i godi ymwybyddiaeth a darparu cyngor ar y materion sy'n effeithio ar blant yn yr oes ddigidol, gan gynnwys seiberfwlio, amser sgrin, gwytnwch digidol, cynnwys eithafol, preifatrwydd a chamfanteisio.
Cyswllt â'r Cyfryngau ar gyfer Materion Rhyngrwyd
Katie Louden
[e-bost wedi'i warchod]
Symudol: 07850428214

swyddi diweddar